Spôsob a zariadenie na zavádzanie pohybujúcich sa predmetov do spracovacieho stroja

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na zavádzanie pohybujúcich sa predmetov do spracovacieho strojaTento vynález zahŕňa zariadenie a spôsoby užitočné pri výrobe kontinuálneho vlákna a/alebo výrobkov s prameňmi kontinuálnych vláken vrátane sekaných,navíjaných a/alebo inak spracovaných vláken a/alebo prameňov vláken a konkrétnejšie na zavádzanie nových vláken a/alebo nových prameňov vláken do vyťahovača alebo sekačky alebo navíjačky apodobne, použitím mechanického zariadenia, zatiaľ čo ostatné vlákna a/alebo pramene vláken bežia do rezačky,vyťahovača, navíjačky a podobne a režú sa, vyťahujú sa alebo navíjajú sa, bez toho,aby sa narušil chod týchto bežiacich vláken alebo prameňov vláken. Detailnejšie predložený vynález sa týka zariadenia na podopieranie aobmedzovanie vláken pohybujúcich sa spočiatku pomaly a potom rýchlo smerom preč od zdroja vláken do systému na manipuláciu svláknami zahŕňajúceho toto zariadenie a spôsobu podopierania a obmedzovania pomaly a neskôr rýchlo sa pohybujúcich vláken.Pri výrobe rezaných vláken zkontinuálnych vláken, napríklad sklenených vláken, sa roztavené sklo vytláča cez hroty alebo otvory vdne hubice, pričom na koncoch hrotov alebo exponovanej strane otvorov tvoria koráliky. Keď sa už na koncoch hrotov alebo na otvoroch vytvoria koráliky roztaveného skla a ked koráliky dosiahnu určitú velkosť, sily, povrchové napätie, zmáčanie a viskozita roztaveného materiálu držiace korálik pri dne hrotov alebo otvorov prekoná tiaž a koráliky padajú,pričom každý korálik za sebou ťahá kontinuálne, hrubé primárne vlákno, ktoré je na jednom konci spojené s roztaveným sklom v hrote alebo otvore, zktorého korálik odpadol. Ked sa tieto primárne vlákna dostanú zpriestoru bezprostredne pod hrotovou platňou hubice, obyčajne sa známym spôsobom postrekujú chladiacou vodnou hmlou. Primárne vlákna sa tvoria naďalej a hmotnosť korálikov a primárnych vláken ich ťahá cez otvory v podlahe zvlákňovacej haly do odpadového systému,ktorý sa obyčajne nachádza v suteréne alebo na nižšom podlaží.Ked sa všetky hroty alebo otvory takto vykorálikujú, súbor primárnych vláken zdanej hubice je pripravený na združenie do vláknového zväzku, teda prameňa,a zavedenie do sekačky alebo iného zariadenia, ktoré bude ťahať pramene vláken vysokou rýchlosťou, aby sa vytiahli roztavené menisky tvoriace vlákna vtesnej blízkosti hrotov alebo otvorov na požadovaný priemer vlákna a potom tieto vlákna,prameň alebo pramene vláken tiež nareže, navije alebo inak spracuje na požadovanú formu výrobku. Vlákna sa tiež budú bežne ťahať ponad alebo cez aplikátor, ktorý bude na mokré vlákna aplikovať povlak chemickej apretácie, a potomsa podrobia rezaniu známym spôsobom.Zariadenie na umiestňovanie prameňov na príjem aautomatický pohyb pohyblivého prameňa vláken zvýchodiskovej polohy do ktorejkoľvek zviacerých vopred určených polôh na viacžliabkovom separačnom valci je zverejnené v patente US 6202449 B 1. Toto zariadenie je osobitne užitočné pri procesoch výroby kontinuálnych vláknových výrobkov zroztaveného materiálu. Umiestňovacie zariadenie je určené na podporu apresúvanie prameňa bežiaceho lineárne rýchlosťou najmenej 48,28 km/h (30 míľ za hodinu) z prvej polohy na zariadení do druhej polohy. Touto druhou polohou je jeden vopred určený žliabok, ktorým môže byť ktorýkoľvek zo štyroch alebo viacerých rôznych žliabkov vo vodiči alebo separátore prameňov, ktorý je v určitej vzdialenosti od držiaka na zariadení. Účelom týchto žliabkov je viesť viacero bežiacich prameňov. Držiak má zakrivený povrch na príjem a držanie bežiaceho prameňa v prvej polohe. Zariadenie zahŕňa transportér obsahujúci pohon na pohybovanie držiakom vo vodorovnom smere, rameno na podopieranie držiaka ariadiaci systém na iniciovanie pohybu ramena, aby sa posunul zakrivený povrch a bežiaci prameň do určeného žliabku na vodiči alebo separátore prameňov alebo do jeho blízkosti. Týmto vopred určeným žliabkom môže byť ktorýkoľvek zo štyroch alebo viacerých žliabkov aurčuje sa signálom do riadiaceho systému pred týmto presunutím. Okrem toho zariadenie zahŕňa mechanizmus na uvoľňovanie bežiaceho vlákna zdržiaka do vopred určeného žliabku alebo do jeho blízkosti, pričom bežiaci prameň sa presunie do tohto vopred určeného žliabku.Ked je hubica vprevádzke niekoľko týždňov alebo mesiacov, hroty stratia nastavenie voči chladiacim prostriedkom a často niekoľko hrotov nadobudne nižšíprietok roztaveného skla než zvyšok hrotov. Aby sa zrýchlil čas odkvapnutiakorálikov z týchto hrotov, operátor posunie súbor primárnych vláken dozadu a dopredu, aby sa pomalé koráliky prilepili na primárne vlákna, a stiahne ich dole,aby získal primárne vlákno zo všetkých hrotov a prameň pripravený na zavedenie. Kým sa primárne vlákna nezavedú do vyťahovača, sekačky, navíjačky a podobne,obyčajne pokračujú v pohybe a padajú do odpadovej jamy pod podlahouZviacerých dôvodov majú vlákna tendenciu príliš často sa Iámať, obyčajne vblízkosti konca hrotov v hubiciach. Najmä pri skle typu E, ked sa jedno vlákno zlomí, je takmer vždy len otázkou minúty alebo niekoľkých minút, kým sa celá zostava vláken zhubice neodlomí, apotom sa vyrába len odpadové primárne vlákno. Dokonca aj vprípadoch, ked odlomené vlákna netvoria koráliky alebo nelámu sa od zvyšku hubice, z konštrukčných dôvodov je napriek tomu prezieravé odlomiť celú hubicu a znova ju spustiť v prípade, že sa odlomí malý počet vláken,aby sa maximalizovala efektívnosť a znížili sa odchýlky vo vyrábanom výrobku.Tá časť procesu výroby kontinuálneho vlákna, ktorá predstavuje zavedenie prameňa vláken zo všetkých hrotov hubice do sekačiek alebo iných spracovacích zariadení, sa často vykonáva ručne aje prácna. Môže tiež spôsobiť malé poranenia na rukách aobyčajne pôsobí na ruky abrazívne. Je preto žiaduce zlepšiť tento postup jeho ulahčením a zefektívnením, aby sa predchádzalo poraneniam, abrázii rúk a nevydareným spusteniam a aby sa zlepšila produktivita, čím sa znížia náklady na prácu a režijné náklady zvýšením percenta času, počas ktorého každá hubica vyrába dobré rezané vláknové výrobky, a aby sa znížili náklady na suroviny a energiuznížením odpadu primárneho vlákna.Predložený vynález zahŕňa zariadenie aspôsoby na odstránenie týchto problémov, ktoré sa vyskytujú pri zavádzaní jedného alebo viacerých nových kontinuálnych vláken ajedného alebo viacerých nových kontinuálnych prameňov vláken, ďalej len vlákna, do sekačky, navíjačky alebo iného zariadenia na spracovanie vláken. Inými slovami Vyššie diskutované problémy rieši zariadenie svýznamom podľa nároku 1, systém svýznamom podla nároku 5 aspôsob s významom podľa nároku 11.Tento vynález zahŕňa zariadenie na manipuláciu s pomaly až rýchlo sa pohybujúcimi vláknami, teda na zmenu dráhy vláken na zavedenie nových vláken do sekačky, navíjačky alebo iného zariadenia na spracovanie vláken. Navíjačka môže byť priamo navíjajúca navíjačka, na ktorej sa vlákna navíjajú na tŕň, navíjačka návinov, v ktorej sa vlákna navíjajú na tenkú rúrku z papiera alebo plastu, cievková navíjačka, vktorej sa vlákna navíjajú na cievku alebo iný známy držiak vláken. Použitelný je takmer akýkoľvek typ sekačky na sekanie vláken na krátke dĺžky, ako je znázornená na výkresoch. Ďalšie zariadenia na spracovanie vláken môžu zahŕňať zariadenia na potahovanie, prelínanie, krútenie, opletanie vláken alebo iné zariadenia na ošetrovanie alebo spracovanie.Vlákna môžu byť z akéhokoľvek materiálu vrátane rôznych typov skla a/alebo rôznych polymérov, kopolymérov a/alebo homopolymérov a/alebo prírodných materiálov a/alebo rôznych druhov keramiky a/alebo rôznych druhov karbónu a/alebo rôznych kovov a akýchkoľvek ich kombinácií. Priemery vláken vo vláknach sa budú spravidla pohybovať v rozmedzí od približne 5 m do približne 30 m, ale priemery nie sú zhľadiska vynálezu dôležité, takže môže ísť aj o priemery väčšie alebo menšie ako toto rozmedzie. Pod kontinuálnymi vláknami sa myslia vlákna s dlhou dĺžkou, spravidla desiatok, stoviek a dokonca tisícov stôp, na rozdiel od strižového vlákna, ktoré je oveľa kratšie. Prameň vláken môže obsahovať aj strižové vlákna, ale tie musia byť skrútené, aby tvorili kontinuálny prameň, napríklad vlnená priadza, bavlnená niť a podobné vláknité pramene strižových vláken.vynález zahŕňa zariadenie osobitne užitočné pri postupe výroby kontinuálnych vláknových výrobkov, napríklad rezaných alebo navíjaných vláken, vláken s povlakom alebo iných spracovaných vláken. Dĺžky rezaného vlákna sú spravidla vrozmedzí dĺžok od približne 3,18 do 127 mm (0,125 až 5 palcov), častejšie od približne 6,35 do približne 101,6 mm (0,25 až približne 4 palce), pričom priemerné dĺžky 31,75, 25,4, 19,05, 12,7, 6,35 a 4,06 mm (1,25, 1, 0,75, 0,5, 0,25 a 0,16 palca) sú najbežnejšie. Hoci sú prípady, v ktorých sa do sekačky zavádza jednotlivé vlákno,je typickejšie používať vynález na pramene vláken obsahujúce od približne 400 do približne 6000 alebo viac vláken na jeden prameň, najmä okolo 2400 alebo viac vláken na jeden prameň. Vlákna nemusia vychádzať zo zvlákňovacej hubice, hoci to často tak je, ale môžu byť tiež ťahané z navinutého balu, návinu alebo cievky alebo nejakého iného typu zariadenia na uchovávanie alebo tvarovanie vláken. Typy

MPK / Značky

MPK: B65H 65/00, B65H 57/00, D01G 1/04, C03B 37/16

Značky: pohybujúcich, zavádzanie, spôsob, stroja, spracovacieho, predmetov, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/52-e19468-sposob-a-zariadenie-na-zavadzanie-pohybujucich-sa-predmetov-do-spracovacieho-stroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na zavádzanie pohybujúcich sa predmetov do spracovacieho stroja</a>

Podobne patenty