Vo vode dispergovateľné agrochemické formulácie obsahujúce polyalkoxytriglyceridy ako penetranty

Číslo patentu: E 15561

Dátum: 18.09.2007

Autori: Vermeer Ronald, Baur Peter

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka nových agrochemických formulácii dispergovateľných vo vode,ako sú napríklad vodné suspenzné koncentráty a vo vode dispergovateľné granuláty agrochemicky účinnýchlátok, spôsobu prípravy týchto formulácii a ich použitia na aplikáciuSystémové agrochemicky účinné látky, obzvlášť systémové insekticídy a fungicídy, vyžadujú na rozvinutie svojho biologického účinku formuláciu umožňujúcu, aby rastlina/cieľový organizmus prijali tieto účinné látky. Z tohto dôvodu sa systémové agrochemicky účinné látky zvyčajne formulujú ako emulzný koncentrát (EC), rozpustná kvapalina (SL) a/alebo suspenzné koncentráty na báze olejovej disperzie (OD). Vo formulácii EC a SL je účinná látka prítomná v rozpustenej forme, vo fonnulácii OD ako tuhá látka. Spravidla je technicky možný aj suspenzný koncentrát(SC) alebo granuláty dispergovateľné vo vode (WG). Ďalej sa budú opisovať len suspenzné koncentráty, pričom sa tým rozumejú aj iné fotmulačne typy, v ktorých sa účinná látka nachádza vo forme, ktorá je dispergovateľná vo vode. Pri použití formulácii SC je však na dosiahnutie dostatočného biologického účinku potrebné, aby sa účinná látka kombinovala s nejakou prísadou. Prísadou je vtejto súvislosti zložka, ktorá zlepšuje biologický účinok tejto účinnej látky bez toho, aby sama bola nejako biologicky účinná. Obzvlášť umožňuje/podporuje príjem účinnej látky listom (penetrant). Penetrant sa môže začleniť do forrnulácie agrochemicky účinnej látky (formulácia in-can) alebo sa po zriedení koncentrovanej forrnulácie môže pridať do postrekovej zmesi ( tank-mix). Aby sa zabránilo chybám V dávkovaní a zvýšila sa bezpečnosť uživateľa pri používaní agrochemických produktov, je výhodné, aby sa do forrnulácie začlenil penetrant. Odpadá tým aj zbytočné použitie zvláštneho obalového materiálu pre produktyV súčasnosti sú už známe niektore suspenzné koncentiáty agrochemicky účinných látok na báze vody, ktoré obsahujú penetranty. Takto sa v spise W 0 05/036963 opisujú forrnulácie tohto typu,ktoré okrem určitých fungicídov obsahujú aj aspoň jeden penetrant zo skupiny alkanoletoxylátov. V spise W 0 99/060851 sa opisujú rôzne alkanoletoxyláty na báze mastných alkoho lov.Nevýhodou forrnulácií s penetrantmi uvedených vyššie je to, že predovšetkým pri použití na listoch, plodoch alebo iných častiach citlivých kultúmych rastlín, ako je jadrové ovocie (napnkladpersica), citrusové kultúry, zelenina, ako napríklad paprika (Capsicum annuum) a cukrový melón(Cucumis melo), rovnako ako u okrasných rastlín, ako sú ruže, po aplikácií a vyschnutí postre kovej kvapaliny môže zvyšok po postreku spôsobovať škody na týchto rastlinách.Ďalej sú z publikácie Pest. Manag. Sci. 58 825-833 (2002) známe triglyceridetoxyláty (séria Agnique® RSO), ktoré sa odporúčajú ako penetranty pri formuláciách tank-mix pre systémové agrochemícky účinné látky rozpustne vo vode. Ako prednosť týchto pomocných prostriedkov sa uvádza tolerancia rastlín voči burinám. Táto je charakterizovaná tým, že neovplyvňuje fotosyntézu, čo je výhodné na systémové pôsobenie účinných látok prenášanýeh tloémom, ako je glyfozát. Koncentrácie v postrekovej zmesi potrebné na dostatočný príjem účinnej látky sa však pri tom pohybujú medzi 1 a 10 g/l, čo nie je zlučíteľné s in-can formulácíou.V spise US 2002/0155954 sa ako prísady uvádzajú triglyceridetoxyláty, ktoré znižujú povrchové napätie postrekovej zmesi pod 40 mN/m. V tejto prihláške sú zverejnené tieto triglyceridetoxyláty V in-can formulácii. Tam opísané triglyceridetoxyláty na báze ricínového oleja sa však kvôli svojmu pôvodu štrukturálne líšia od triglyceridetoxylátov podľa predkladaného vynálezu. Ricínový olej je rastlinný olej, ktorý má v jednom z alifatických bočných reťazcov hydroxylovú funkčnú skupinu, a z tohto dôvodu sa môže navyše etoxylovať aj na tomto mieste. Tým sa líšia od triglyceridetoxylátov podľa tohto vynálezu, ktoré sa etoxylujú len medzi glyceridovou jednotkou a rôznymi alifatickými bočnými reťazcarni.V spise W 0-A-2000/001233 sa opisujú spôsoby ochrany rastlín, pri ktorých sa používa aspoň jeden modifikovaný olej. V tomto spise sa okrem iných olejov a modifikovaných olejov uvádza repkový olej a alkoxylovaný repkový olej a ich použitie ako penetranty pre herbicíd fenmedifam. V spise WO-A-2000/001233 sa však neuvádza ani použitie na uľahčenie penetrácie pri spirotetramate, tebukonazole, tiaklopride, fluopikolide a imidaklopride, ani tolerancia rastlín.V spise W 0-A-2003/000053 sa opisuje fonnulácia obsahujúca tiakloprid, neiónovú povrchovo aktívnu látku (kopolymér polystyrén-kyselina akrylová), rovnako ako polyoxyetylén-glycerid mastnej kyseliny. Zloženie uvedene V spise W 0-A-2003/000053 sa však líši od formulácie podľa predkladaného vynálezu tým, že neobsahuje žiadny etoxylát repkového oleja, kukuričnéhooleja, oleja z palmových jadier alebo mandľového oleja.Úlohou predkladaného vynálezu je vyvinúť vodné suspenzné koncentráty stabilné pri skladovaní, ktoré obsahujú aspoň jeden penetrant bez toho, aby tým bola negatívne ovplyvnená toleranciaZistilo sa, že tento problém sa vyrieši použitím vo vode dispergovateľných agrochemických formulácií, ktore obsahujú penetrant zo skupiny polyalkoxytriglyceridov. Predmetom predkladaného vynálezu sú teda agrochemické formuláce dispcrgovateľné vo vode vo forme suspenznéhokoncentrátu podľa patentového nároku l.Rovnako sú výhodné aj granuláty dispergovateľné vo vode podľa patentového nároku 3, ktoré samôžu pripraviť obvyklými metódami.Ďalej sa zístilo, že vodné suspenzné koncentráty podľa tohto vynálezu sa môžu pripraviť tak, že- aspoň jedna agrochemicky účinná látka tuhá pri teplote miestnosti- aspoň jeden penetrant zo skupiny polyalkoxytriglyceridov, pričom tento triglycerid je- aspoň jednu neiónovú povrchovo aktívnu látku a/alebo aspoň jednu aniónovúpovrchovo aktívnu látku a- prípadne jedna alebo viac prísad z množiny zahŕňajúcej mrazuvzdomé prostriedky,prostriedky proti peneniu, konzervačné prostriedky, antioxidanty, prostriedky na nanášaniea výsledná suspenzia sa následne prípadne rozomelie.Nakoniec sa zístilo, že suspenzné koncentráty podľa tohto vynálezu sú veľmi vhodné na apliká ciu obsiahnutých agrochemicky účinných látok na rastliny a/alebo na ich stanovište.Vznik škôd na rastlinách je zložitý jav a môže sa pripísať na vrub penetrácie penetrantov, ako sú alkanoletoxyláty, obzvlášť na okraji kvapôčok postreku na rastline. Môže tak dochádzať k lokálne zvýšeným koncentráciám prísad a/alebo účinných látok, čím na ošetrenom povrchu rastliny dochádza k tvorbe viditeľných nekrotických prstencov alebo kruhov, plocha ktorých sa potom šíri, čiastočne aj V dôsledku rozpadu tkaniva. Teraz sa prekvapivo zístilo, že výskyt nekróz súvisí s prítomnosťou prieduchov (stomata) alebo od nich odvodených štruktúr, ako sú napríklad lenticely. Ďalej sa objavili polyalkoxytriglyceridy, ktoré podporujú príjem účinných látok, ktoré však na rozdiel od iných typicky používaných penetrantov prekvapivo nevyvolávajú nekrózy. Takto sa napríklad pôsobením alkanoletoxylátov - či už s účinnou látkou alebo bez nej - prikoncentrácii 0,1 až l g/l na spodnej strane listov ruže tvoria silné prstencovité nekrózy, zatiaľ čo4 pri polyalkoxytriglyceridoch - rovnako s účinnou látkou alebo bez nej - sa nepozorovali žiadne nekrózy. Prečo dochádza k nekrózam práve u citlivých rastlín s prieduchmí na tejto strane listu,nie je známe. Okrem toho sa zístílo, že pri týchto kompatibilných polyalkoxytriglyceridoch má povrchové napätie postrekovej zmesi pri aplikačných koncentráciách 0,1 až l g/l na rozdiel od spisu US 2002/0155954 hodnoty gťie než 41 mN/m.Ďalej je prekvapujúce, že polyalkoxytriglyceridy, ako napríklad etoxylovaný repkový olej Crovol® CR 70 G (Croda), uľahčujú príjem veľmi rozdielnych látok (napríklad látok s rôznou lipoñlnosťou, elektrolytov aj neelektrolytov), ako sú napríklad sulfonylmočoviny, ketoenoly, azolové fungicídy atď. Pritom sa kinetiky príjmu polyalkoxytriglyceridov podľa tohto vynálezu vyznačujú tým, že na rozdiel od známych penetrantov penetrácia účinnej látky hlavne neprebieha bezprostredne po aplikácii a so zreteľným následným slabnutím, ale prebieha veľmi konštantnou rýchlosťou V priebehu niekoľkých dní. Tento účinok má pozitívny dopad aj na toleranciu rastlín,pretože sa tým môže zabrániť krátkodobej vysokej lokálnej koncentrácii rozhodujúcich účinnýchInkompatibilita voči herbicídom rozhodujúcim spôsobom závisí aj od rýchleho vytvorenia lokálnych vysokých koncentrácii v ošetrených orgánoch kultúmych rastlín. Preto sú herbicídy, ako napríklad sulfonylmočoviny, obilninami menej tolerovanć, keď sa použijú penetranty, ktoré spôsobujú rýchly príjem účinnej látky po aplikácii. Naproti tomu je pomalý príjem herbicídu často dobre tolerovaný. Pretože zistené vlastnosti polyalkoxytriglyceridov, ktoré samotné nevyvolávajú nekrózy a ktoré uľahčujú pomalý, ale dlhodobý príjem účinnej látky z nastriekaného povlaku,platia aj pre herbicídne účinné látky, pozitívne je ovplyvňovaná aj selektivita herbicídov voči na príklad alkanoletoxylátom alebo penetrantom na báze metylesteru repkového oleja.Nakoniec je mimoriadne prekvapivé, že suspenzné koncentráty podľa predkladaného vynálezu sa vyznačujú veľmi dobrou stabilitou. Používané polyalkoxytriglyceridy, rovnako ako dispergačné prostriedky vodného suspenzného koncentrátu majú vlastnosti povrchovo aktívnych látok, čo zvyčajne vedie ku konkurencii s týmito dispergačnými prostriedkami. Hlavne pri vyššej skladovacej teplote alebo pri skladovaní za meniacich sa teplotných podmienok to vedie k destabilizácíisuspenzného koncentrátu. Výhodné formy uskutočnení predmetu tohto vynálezu sa opíšu ďalej.Ako penetranty prichádzajú v tejto súvislosti do úvahy polyalkoxytiiglyceridy. Polyalkoxytrígly ceridy sa môžu pripraviť alkoxyláciou triglycerídov. Alkoxylácia triglyceridov vedie k zmesi lá

MPK / Značky

MPK: A01N 47/36, A01N 47/38, A01N 25/14, A01N 43/653, A01N 43/40, A01N 25/30, A01N 41/10, A01N 51/00, A01N 37/50, A01N 47/02, A01P 7/04, A01N 43/56, A01P 3/00, A01N 47/06, A01N 25/04

Značky: agrochemické, dispergovateľné, polyalkoxytriglyceridy, obsahujúce, formulácie, penetranty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/52-e15561-vo-vode-dispergovatelne-agrochemicke-formulacie-obsahujuce-polyalkoxytriglyceridy-ako-penetranty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vo vode dispergovateľné agrochemické formulácie obsahujúce polyalkoxytriglyceridy ako penetranty</a>

Podobne patenty