Zariadenie a spôsob detekcie poruchy pouličnej lampy

Číslo patentu: E 15471

Dátum: 29.06.2007

Autor: Veroni Fabio

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka zariadenia na detekciu poruchy aspoň jednej lampy V množstve lámp pouličného osvetlenia spoločne pripojiteľných k zdroju napájania striedavým prúdom.Predložený vynález sa tiež týka spôsobu detekcie poruchy chybnejpouličnej lampy a vyhotoveného počítačového programu, ktorý je uspôsobený tak, aby procesor alebo mikroradič mohol vykonávať detekciu poruchy tejto lampy.0002 Obvykle sa jedna alebo niekoľko lámp môže nachádzať na miestach značne vzdialených od obsluhy, ktorá je zainteresovaná na bezporuchovej prevádzke tejto lampy alebo týchto lámp. Veľký počet pouličných lámp môže byť napr. umiestnený V určitých vzdialenostiach pozdĺž cesty vo forme reťazca lámp. Zbezpečnostných dôvodov by mala byť porucha jednej alebo niekoľkých lámp v reťazci detekovaná pokiaľ možno v krátkom čase. Obvykle sa detekcia poruchy vykonáva V pravidelných intervaloch, napríklad jedenkrát mesačne pracovníkmi, ktorí musia osobne prehliadnuť každú lampu, pričom lampa je pri tejto činnosti nepretržite zásobovaná elektrickou energiou. Táto prehliadka je extrémne nákladná a môže sa dokonca stať, že lampa po uskutočnenej prehliadke zanedlho opäť zlyhá alebo zlyháva iba dočasne pri zvláštnych prevádzkových podmienkach. Okrem uvedeného môže servisný technik pri detekcii poruchy nájsť jejpríčinu iba individuálnym preskúšaním komponentov nefunkčnej0003 Na prekonanie týchto nevýhod bolo vyvinutých niekoľko spôsobov.0004 Jeden zo spôsobov detekcie poruchy lampy, známy z patentu EP O 746 183 A 1 je založený na tom, že sa pre každú jednotlivú lampu nachádzajúcu sa V prevádzkovom stave stanovuje fázový uholmedzi dodávaným napätím a prúdom. Pokiaľ sa stanovený fázový uhol nachádza V predpísanej tolerancii, je lampa posúdená akobezchybná. V opačnom prípade je detekovaná jej porucha. Každálampa má Vlastný modul na detekciu poruchy. Tento spôsob detekcie poruchy je odpovedajúcim spôsobom nákladný.0005 Je známych niekoľko spôsobov stanovenia fázového uhla,napríklad spôsoby uvedené V patente EP O 746 183 Al.0006 Podľa patentu EP O 746 183 A 1 sa fázový uhol určuje tak,že sa V tej istej perióde meria čas medzi priechodom napätia a prúdu dodávaných do príslušnej lampy nulou. Tento spôsob vychádza z predpokladu, že použité napätie a prúd majú ideálny,navzájom časovo posunutý sínusový priebeh. V skutočnosti je však tvar napätia a prúdu dodávaného do lampy skreslený, napríklad vzhľadom na prítomnosť vyšších harmonických a vplyvom nelineárnych prvkov. Výsledkom tohto spôsobu je dosť nepresná anespoľahlivá detekcia stavu lampy.0007 Iný spôsob stanovenia fázového uhla podľa patentu EP O 746 183 Al je nasledovný. Na základe nepretržitých meraní vĺn napätia a prúdu sa určuje činný výkon spotrebovaný lampou P a príslušný zdanlivý výkon S, pričom sú vzaté do úvahy skreslenia tvaru spôsobené vyššími harmonickými a nelineárnymi javmi. Mikroprocesor vykonáva výpočty založené na pomere medzi aktívnym výkonom P a zdanlivým výkonom S a odvodzuje z nich fázový uhol medzi napätím a prúdom V posudzovanej perióde. Stav lampy je detekovaný v závislosti na odvodenom fázovom uhle. V niektorých špecifických typoch porúch však môže byť zmena fázového uhla veľmi malá. Výpočty činného výkonu P a zdanlivého výkonu S musia teda byť veľmi presné.0008 Z publikácie W 0 95/04446 je známy spôsob vyhodnotenia napätia a prúdu dodávaného spoločne do množstva lámp na detekciu poruchy. Podľa tohto spôsobu je možné určiť poruchu aspoň jednej lampy 2 mnohých. Pokiaľ sa však vykonáva detekcia poruchy nie pre jedinú, ale pre veľký počet lámp pripojených k spoločnému zdroju napájania striedavým prúdom, je vďaka priemerovania zmena fázového uhlu spôsobená jedinou chybnou lampou zoslabená pôsobením ostatných bezporuchových lámp v množstve pouličnýchlámp. Preto je v prípade veľkého počtu lámp spoločne napájanýchz jediného zdroja požadovaná podstatne vyššia presnosť stanovenia fázového uhla medzi napätím a prúdom V miestepripojenia týchto lámp k spoločnému zdroju napájania.0009 Predmetom predloženého vynálezu je zariadenie a spôsob spoľahlivej detekcie poruchy aspoň jednej lampy z množstva lámp pouličného osvetlenia spoločne pripojených k zdroju napájania striedavým prúdom.0010 Podľa predloženého vynálezu obsahuje zariadenie na detekciu poruchy aspoň jednej lampy z množstva lámp pouličného osvetlenia pripojiteľných k spoločnému zdroju napájania striedavým prúdom jednako časť na získanie hodnoty merania činného výkonu P, predstavujúceho celkový činný výkon Pt dodávaný zdrojom napájania striedavým prúdont do množstva lámp pouličného osvetlenia, ďalej časť na získanie hodnoty merania jalového výkonu Q predstavujúceho celkový jalový výkon Qt dodávaný zdrojont napájania striedavým prúdonl do množstva lámp pouličného osvetlenia, ďalej časť na detekciu zmeny AP získanej hodnoty merania činného výkonu, ďalej časť na detekciu zmeny AQ získanej hodnoty merania jalového výkonu a ďalej časť zisťujúca,či vznikla porucha aspoň jednej pouličnej lampy, pričom toto určenie vychádza z detekovaných zmien získaných hodnôt merania činného a jalového výkonu.0011 V najobecnejšom zmysle sa pojmy merania činného a jalového výkonu týkajú vzájomne ortogonálnych mier výkonu. Vzhľadom na ortogonálne alebo prinajmenšom kváziortogonálne charakteristiky merania činného a jalového výkonu môže byť ľubovoľná zmena meraného činného výkonu detekovaná menej závisle na zmene jalového výkonu a naopak. Teda vyhodnocovanie merania činného a jalového výkonu umožňuje dosiahnuť vyššie presnosti detekcie akýchkoľvek zmien vo vzťahu napätia a prúdu. Toumožňuje spoľahlivejšie detekovať poruchu jedinej lampy priveľkom počte lámp pripojených k tomu istému zdroju napájania striedavým prúdom. Okrem toho je možné pomocou predloženého vynálezu detekovať poruchu väčšieho počtu lámp pripojených k tomu istému zdroju napájania striedavým prúdom. Okrem toho niektoré uskutočnenia predloženého vynálezu umožňujú stanoviť typ poruchy, ktorá v lampe vznikla.0012 Jedným z vhodných meraní činného výkonu P môže byť priemer násobku okamžitého napájacieho napätia u(t) a prúdu i(t) zdroja napájania veľkého počtu lámp počas jednej periódy T alebo počas celočíselného počtu periód nT. Ďalším vhodným meraním činného výkonu P môže byť priemer násobkov vzoriek u(t) a i(t) odčítaných počas jednej alebo celočíselného počtu periód. Tieto a iné použiteľné merania činného výkonu vychádzajú napríklad z integrálu veličín u(t) a i(t) cez jednu alebo viac periód T alebo z nespojitého času a kvantizovaného ekvivalentu týchto veličín.0013 Jedným z vhodných meraní jalového výkonu Q môže byť priemer časovo posunutého okamžitého napájacieho napätia u(tT/4) a okamžitého napájacieho prúdu i(t) počas periódy T alebo jeho celočíselného násobku. Pre napätie u(t) je možné použiť aj ďalšie časové posuvy iT(12 m)/4, kde m je celé číslo. Ďalším vhodným. meraním jalového výkonu Q môže byť priemer násobkov časovo posunutých vzoriek u(t) a i(t), pričom časový posuv vzoriek je T (12 m)/4, kde m je ľubovoľné celé číslo vrátane nuly, napr. m 1, počas periódy T alebo jeho celočíselného násobku. Tieto a ďalšie vhodné merania jalového výkonu vychádzajú napríklad z integrálu násobku veličín u(t) a i(t) cez jednu alebo viac periód T alebo z nespojitého času a kvantizovaného ekvivalentu týchto veličín, pričom ich časový posuv je T (12 m)/4, kde m je ľubovoľné celé číslo vrátane nuly. 0014 Na vyhodnotenie týchto meraní sú na trhu bežne k dispozícii analógové aj digitálne obvody, napr. obvody typu sample hold, A/D prevodníky, násobičky a sčítačky, jednoúčelové, programovateľné alebo vstavené do iného obvodu. Na

MPK / Značky

MPK: H05B 37/03

Značky: poruchy, pouličnej, detekcie, spôsob, lampy, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/52-e15471-zariadenie-a-sposob-detekcie-poruchy-poulicnej-lampy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob detekcie poruchy pouličnej lampy</a>

Podobne patenty