Spôsob detekcie equinnej myopatie z ukladania polysacharidov

Číslo patentu: E 12200

Dátum: 14.02.2007

Autori: Mccue Molly, Mickelson James, Valberg Stephanie

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

01 -0988-12-Ce Spôsob detekcie equinnej myopatie z ukladania polysacharidovOpis Doterajší stav techniky0001 Myopatia z ukladania polysacharidov (PSSM) je invalidizujúce svalové ochorenie u rôznych plemien koní. Doterajšie údaje ukazujú, že je postihnutých približne 10 plemena Quarter Horse a 36 belgických ťažných koní. Klinické príznaky sa menia, ale môžu sa pohybovať od svalovej atrofie a postupnej slabosti u ťažných koni k akútnym svalovým kŕčom po záťaži a bunečnému poškodeniuu plemena Quarter Horse a ďalších plemien. Všetky formy PSSM u koní sú vysoko asociované s depozitmi abnormálnych polysacharidov vo vláknach kostrových svalov, ktoré sú preukázané histochemickým značením svalových biopsií. PSSM je tiež charakterizovaná viac než štvornásobkom normálnej hladiny glykogénuv kostrovom svale. Je známe, že mutácie v génoch metabolizmu glukózy a glykogénu spôsobujú rôzne typy chorôb z ukladania glykogénu (glykogenózy) u ľudí a rôznych živočíšnych druhov, z ktorých niektoré sa histologicky podobajú PSSM. Napokon sa nezdá, že niektorý z týchto génov je zodpovedný za equinné PSSM. 0002 Súčasná diagnóza PSSM u koní je založená na klinických príznakoch svalových kŕčov alebo progresívnej atrofie (v závislosti na plemene), často so zvýšenými sérovými hladinami svalových enzýmov, v spojení s histopatologickými nálezmi abnormálneho polysacharidu v tenkých rezoch z biopsií kostrových svalov. 0003 Svalové biopsie sú invazívne, vyžadujú odber uskutočňovaný odborným veterinárnym personálom, pre vlastníka sú relativne nákladné a pre interpretáciu je nutné, aby histopatológ mal skúsenosti s hodnotením svalov. Okrem toho, i keď analýza svalovej biopsie je vysoko spoľahlivý diagnostický nástroj, v súčasnosti nie je 100 špecifická ani senzitívna, a nedá sa dúfat že niekedy bude.0004 V obore je teda, napriek vyššie uvedenému, potreba ďalších diagnostických testov pre diagnózu PSSM u koní.0005 Predkladaný vynález poskytuje spôsob detekcie prítomnosti biomarkera asociovaného s equinnou myopatiou z ukladani polysacharidov (PSSM). V jednom uskutočnení vynálezu spôsob zahrnuje získanie fyziologického vzorku od koňa, kedy vzorka obsahuje nukleovú kyselinu a stanovenie prítomnosti biomarkera. Ako sa používa v tomto texte, termín fyziologická vzorka je určený pre zahrnutie biologickej vzorky získanej od cicavca, ktorá obsahuje nukleovú kyselinu. Fyzioiogická vzorka môže byť napriklad vzorka odobratá individuálnemu koňovi, ako je napríklad, bez toho aby bol Wpočet obmedzujúci, napr. vzorka buniek, ako je napríklad krvinka,napr. lymfocyt, periférna krvinka vzorka odobratá z miechy tkanivová vzorka, ako je napriklad srdcové tkanivo alebo svalové tkanivo, napr. srdcový sval alebo kostrový sval vzorka orgánu, napr. pečene alebo kože vzorka chlpov, napr. vzorka chlpovs koreňmi a/alebo vzorka tekutiny, ako je napríklad krv.0006 Príklady plemien postihnutých koní zahrnujú, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, Quarter Horse, Percheron Horse, Paint Horse, ťažné kone, teplokrvné kone alebo ďalšie príbuzné alebo nepríbuzné plemená. Termín príbuzné plemeno je v tomto texte použité pre označenie plemien, ktoré sú príbuzné s daným plemenom, ako je napríklad plemeno Quarter Horse, ťažné kone alebo teplokrvné kone. Také plemená zahrnujú, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci, chovateľské plemená, ako je American Paint horse, Appaloosa a Palomino. Termín ťažný kôň zahrnuje mnoho plemien vrátane, bez toho aby bol výpočet obmedzujúci,Clydesdale, belgických ťažných koní, Percheron a Shire horse. Termín teplokrvník je tiež generický termín, ktorý zahrnuje veľké množstvo odlišných plemien. Termín teplokrvnik proste odlišuje tento typ koňa od chladnokrvníkov (ťažné kone) a plnokrvníkov (čistokrvný kôň a arabský kôň). Spôsob podľa predkladaného vynálezu tiež zahrnuje kone krížených alebo zmiešaných plemien.0007 Termín biomarker je v tomto texte všeobecne definovaný ako biologický indikátor, ako je napríklad konkrétna molekulárna vlastnosť, ktorá môže ovplyvniť alebo môže súvisieť s diagnózou alebo predikciou zdravia u jedinca. V určitých uskutočneniach predkladaného vynálezu biomarker napríklad zahrnuje mutantný gén enzýmu equinnej glykogénsyntázy 1 (GSY 1), ako je napríklad polymorfná alelaGYS 1, ktorá má substitúciu G na A v nukleotidu 926 v exóne 6. GYS 1 gén kóduje enzým, ktorý má substitúciu R (arginín) na H (histidín) v aminokyselinovom zvyšku 309.0008 Termín olígonukleotidová sonda sa týka segmentu nukleovej kyseliny, ako je napríklad primer, ktorý je použiteľný pre amplifikáciu sekvencie v GYS 1 génu, ktorá je komplementárna a špecificky hybridizuje s konkrétnou sekvenciou V GYS 1, alebo s oblasťou nukleovej kyseliny, ktorá ohraničuje GYS 1.0009 Ako sa v tomto texte používa, termíny nukleová kyselina a polynukleotiď sa týkajú deoxyribonukleotidov alebo ribonukleotidov a ich polymérov buďv jednovláknovej alebo dvojvláknovej forme, zložených z monomérov (nukleotidov) obsahujúcich sacharid, fosfát a bázu, ktorá je bud purln alebo pyrimidin. Pokial nie je špeciñcky obmedzené, termín zahrnuje nukleové kyseliny obsahujúce známe analógy prirodzených nukleotidov, ktoré majú podobné väzobné vlastnosti ako referenčná nukleová kyselina a sú metabolizované spôsobom podobným prirodzene sa vyskytujúcim nukleotidom. Keď nie je uvedené inak, konkrétna sekvencia nukleovej kyseliny tiež implicitne zahrnuje jej konzervatívne modifikované varianty(napr. substitúciu degenerovaného kodónu) a komplementárne sekvencie, a tiež explicitne indikovanú sekvenciu. špecificky môže byť substitúcia degenerovaného kodónu dosiahnutá tvorbou sekvencií, v ktorých tretia poloha jedného alebo viacej vybratých (alebo všetkých) kodónov je substituovaná zmiešanými zvyškami báz a/alebo deoxyinosínom.001 O Fragment nukleovej kyseliny je časť danej molekuly nukleovej kyseliny. Deoxyribonukleová kyselina (DNA) je vo väčšine organizmov genetický materiál,zatial čo ribonukleová kyselina (RNA) je zapojená do prenosu informácie obsiahnutej v DNA do proteínov. Termín nukleotidová sekvencia sa týka polyméru DNA alebo RNA, ktorý môže byť jednovláknový alebo dvojvláknový, voliteľne obsahuje syntetické, neprirodzené alebo zmenené nukleotidové bázy schopné inkorporácie do DNA alebo RNA polymérov.0011 Termíny nukleová kyselina, molekula nukleovej kyseliny, fragment nukleovej kyseliny, sekvencie alebo segment nukleovej kyseliny, alebo polynukleotiď môžu byt tiež používané zameniteľne s termínmi gén, cDNA, DNA a RNA kódovaná génom, napr. genómová DNA, a dokonca syntetické DNA sekvencie.Termín tiež zahrnuje sekvencie, ktoré obsahujú ľubovolný zo známych analógov báz DNA a RNA.0012 V jednom uskutočnení predkladaného vynálezu spôsob tiež zahrnuje kontakt vzorky s aspoň jednou oligonukleotidovou sondou pri vzniku hybridizovanej nukleovej kyseliny a ampliñkácie hybridizovanej nukleovej kyseliny. Ampliñkáciá používa metódy, ako je napríklad polymerázová reťazová reakcia (PCR), Iigačné amplíñkácie(alebo Iigázová reťazová reakcia, LCR), ampliñkácie s vytesnením reťazca,amplifikácie na báze sekvencie nukleovej kyseliny a metódy amplifikácie založené na použití Q-beta replikázy. Tieto metódy sú dobre známe a v obore široko používané. Činidlá a technické vybavenie pre uskutočňovanie PCR je komerčne k dispozícii.V určitých uskutočneniach predkladaného vynálezu môže byť napríklad pomocou PCR amplifikovaný exón 6 equinného génu enzýmu glykogensyntázy 1 (tiež označovaný GSY 1) alebo jeho časť. V ďalšom uskutočnení predkladaného vynálezu je aspoň jedna oligonukleotidová sonda imobilizovaná na pevnej fáze.0013 Spôsoby podľa predkladaného vynálezu môžu byť použité pre detekciu prítomnosti biomarkera asociovaného s equinnou myopatiou pri ukladaní polysacharidov (PSSM) u koňa, ako je napríklad žriebä, napr. novonarodené žriebä alebo predčasne narodené žriebä, jeden z párov plemenníkov, napr. potenciálna matka a/alebo otec alebo akýkoľvek kôň v akomkoľvek životnom štádiu. Kôň môže byť živý alebo mŕtvy.0014 Ďalej je predkladaným vynálezom poskytnutý spôsob diagnózy myopatie z ukladania polysacharidov (PSSM) u koňa, spôsob zahrnuje získanie fyziologickej vzorky od koňa, kedy vzorka obsahuje nukleovú kyselinu a detekciu prítomnosti biomarkera vo vzorke, kedy prítomnosť biomarkera je indikátorom ochorenia. Jedno uskutočnenie spôsobu ďalej zahrnuje kontakt vzorky s aspoň jednou oligonukleotidovou sondou pri vzniku hybridizovanej nukleovej kyseliny a amplifikáciu hybridizovanej nukleovej kyseliny. Vjednom uskutočnení je napriklad amplifikovaný exón 6 equinného enzýmu glykogensyntázy 1, alebo jeho časť, napríklad polymerázovou reťazovou reakciou, amplifíkáciou s vytesnením reťazca, ligázovou reťazovou reakciou, metódami amplifikácie založenej na použití Q-beta replikázy a/alebo amplifíkáciou na báze sekvencie nukleovej kyseliny. Vjednom uskutočnení spôsobu biomarker obsahuje equinný gén enzýmu glykogensyntázy l, ktorý má

MPK / Značky

MPK: C12Q 1/68

Značky: polysacharidov, ukladania, myopatie, equinnej, spôsob, detekcie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/52-e12200-sposob-detekcie-equinnej-myopatie-z-ukladania-polysacharidov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie equinnej myopatie z ukladania polysacharidov</a>

Podobne patenty