Spôsob a zariadenie na príjem multimediálneho signálu, kryptografická jednotka pre tento spôsob príjmu a zariadenie, spôsob a čierna skrinka na výrobu kryptografickej jednotky

Číslo patentu: E 6478

Dátum: 14.02.2006

Autori: Baudot Franck, Tronel Bruno

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Spôsob a zariadenie na príjem multimediálneho signálu,kryptografická jednotka pre tento spôsob príjmu a zariadenie, spôsob a čierna skrinka na výrobu kryptografickej jednotky0001 Predložený vynález sa týka spôsobu a zariadenia na príjem multimediálneho signálu, kryptografickej jednotky pre tento spôsob príjmu a zariadenia a spôsobu výroby kryptogratickej jednotky a čiernej skrinky na0002 V nasledujúcom opise bude používaná terminológie, ktorá je v súčasnej dobe štandardne používaná vsúvislosti s opisom a výrobou zariadenia na vysielanie zakódovaných multimediálnych signálov. Ako úvod do uvedenej terminológie a základného opisu zariadenia na vysielanie zakódovaných multimediálnych signálov pritom môže čitateľ použit nasledujúci článokA single conditional access system for satellite-cab and terrestrial TV,Françoise Coutrot, Vincent Michon, Centre Commun dEtudes de Télédiffusion et Télécommunication, Cesson-Sévigné, Francúzsko, publikované v lEEE Transactions on Consumer Electronics, zväzok 35, číslo 3, august roku 1989.0003 Dokument D 1 W 0 O 004718 opisuje spôsob, ktorý umožňuje implementovať zabezpečenú výmenu informácií medzi aspoň prvým a druhým audiovizuálnym zariadením. V priebehu prevádzky si prvé zariadenie vymeni s druhým zariadením certifikát, ktorý obsahuje verejný klúč na zakódovaný prenos dát. Uvedená výmena je pritom uskutočnená pomocou súkromného relačného klúča. Druhé zariadenie následne použije ekvivalentný verejný relačný kľúč na dekódovanie certifikátu. V nasledujúcom kroku je použitý verejný prenosový kľúč na zakódovanie informácie, ktorá je posielaná do prvého zariadenia. Prvé zariadenie pritom používa ekvivalentný súkromný kľúčna dekódovanie prijatých informácii. V tejto súvislostí je treba uviesť, že vynález-2 je obzvlášť výhodný na použitie v aplikáciách, v ktorých je potreba zaistiť zabezpečenú komunikáciu medzi prvým dekodérom a druhým dekodérom.0004 Dokument D 2 FR 2755809 ďalej navrhuje spôsob ochrany informácii,ktoré sú vysielané z bezpečnostného prvku do dekodéra. Uvedený dokument pritom taktiež tak navrhuje zariadenie na ochranu informácií, ktoré implementuje uvedený spôsob. Ochrana informácií je vtejto súvislosti implementovaná pomocou kódovania dát, ktoré sú vysielané do dekodéra, v bezpečnostnom prvku na ochranu informácií a pomocou dekódovania týchto dát v rámci dekodéra. Uvedený spôsob je pritom možné s výhodou použiť pri0005 Zdoterajšieho stavu techniky známe spôsoby príjmu zakódovaných multimediálnych signálov na základe riadiaceho slova sú založené na použitie prvej kryptogratickej jednotky, ktorá je prispôsobená na vytvorenie spojenia s akoukoľvek z E druhých kryptografických jednotiek za účelom vytvorenia časti systému pre príjem zakódovaného multimediálneho signálu.0006 Prvou kryptogratickou jednotkou môže byt napríklad bezpečnostný procesor, ktorý má podobu napríklad čipovej karty, pričom druhou jednotkoumôže byť dekódovacia jednotka na dekódovanie multimediálnych signálov.0007 V stave, keď je prvá jednotka spojená s akoukoľvek z E druhých kryptograñckých jednotiek za účelom vytvorenia časti systému na príjem zakódovaného multimediálneho signálu, zakóduje pri týchto spôsoboch, ktoré sú známe z doterajšieho stavu techniky, prvá jednotka riadiaca slovo alebo dekódovaný multimediálny signál pomocou relačného kľúča a ďalej vyšle zakódované riadiace slovo alebo zakódovaný multimediálny signál do druhej jednotky. Táto druhá jednotka dekóduje zakódované riadiace slovo alebo zakódovaný multimediálny signál, ktorý bol vyslaný prvou jednotkou pomocou relačného kľúča. Jednotlivé relačné klúče prvej a druhej jednotky sú získané pomocou diverziñkácie základných kľúčov na základe zdieľaného identiñkátora,ktorý je známy ako prvej, tak i druhej jednotke..3 0008 Pri uvedených spôsoboch, ktoré sú známe z doterajšieho stavu techniky,je za účelom získania identického relačného kľúča v prvej a druhej jednotke,ktoré sú navzájom prepojené, definovaná inicializačná fáza relačného kľúča. Táto inicializačná fáza relačného kľúča je vykonaná napríklad v priebehu prvého použitia prvej jednotky a druhej jednotky. V priebehu tejto ínícializačnej fázy je identifikátor druhej jednotky vyslaný do prvej jednotky. PNá jednotka diverzitikuje základný kľúč pomocou identitíkátora druhej jednotky za účelom získania relačného kľúča. Podobným spôsobom potom druhá jednotka diverzifikuje rovnaký základný klúč pomocou svojho vlastného identitikátora za účelom získania identického relačného kľúča. Vďaka tomuto prevádzkovému opatreniu je preto možné pri spôsoboch. ktoré sú známe z doterajšieho stavu techniky, použiť prvú jednotku v kombinácii s akoukoľvek z u druhých jednotiek.0009 Vtejto súvislosti je pritom potrebné uviesť, že je v niektorých prípadoch vždy žiaduoe, aby bolo možné používať prvú jednotku výlučne v kombinácii s určitou skupinou u druhých jednotiek, ktorá je zvolená zo širšej skupiny E druhých jednotiek. Za účelom spresnenia terminológie je potom možnéprehlásiť, že uvedená prvá jednotka pridružená kurčitej skupine druhých0010 V súlade s vyššie uvedenými skutočnosťami si preto predložený vynález kladie za úlohu navrhnúť spôsob príjmu multimediálneho signálu,zakódovaného pomocou riadiaceho slova, pri ktorom je aspoň prvá kryptografická jednotka pridružená k druhej skupine i druhých kryptogratických jednotiek.0011 Predložený vynález si preto dáva za úlohu vytvoriť taký spôsob príjmu,pri ktorom iba druhé jednotky zo skupiny M druhých jednotiek, zvolených zo širšej skupiny B druhých jednotiek, používajú relačný kľúč, ktorý bol získaný pomocou diverziñkácíe spoločného základného kľúča, ktorý je identický so základným kľúčom, používaným za účelom získania relačného kľúča prvej-4 jednotky, pričom ü je počet druhých jednotiek, ktorý je striktne menší než E astriktne väčší než 1.0012 Pri vyššie uvedenom spôsobe preto iba druhé jednotky zo skupiny u druhých jednotiek získajú relačný kľúč, ktorý je identický s kľúčom, ktorý je používaný vprvej jednotke. Vďaka tomuto opatreniu môže byť táto prvá jednotka používaná v kombinácii s akoukoľvek druhou jednotkou uvedenej skupiny. Naopak, pokiaľ je táto prvá jednotka používaná v kombinácii s druhou jednotkou, ktorá nepatrí do uvedenej skupiny, je relačný kľúč, ktorý získa prvá jednotka, odlišný od kľúča, ktorý obsahuje druhá jednotka, v dôsledku čoho nieje možné použit uvedenú prvú jednotku vkombinácii s uvedenou druhou0013 Výhodné príklady uskutočnenia tohto spôsobu príjmu môžu zahrňovať jednu alebo väčší počet nasledujúcich vlastností a charakteristík- po pripojení prvej jednotky kjednej z druhých jednotiek uvedenej skupiny diverzitikuje aspoň jedna prvá alebo druhá jednotka uložený základný kľúč pomocou uvedeného identiñkátora za účelom získania relačného kľúča na základe použitia diverzitikačného modulu, pričom ďalej je tento diverzifikačný modul uvedený do stavu nepoužiteľného na vytvorenie nového relačného kľúča tak, že táto jednotka je priradená výlučne ktejjednotke, ku ktorej je pripojená- diverzifikačný modul je uvedený do nepoužiteľného stavu na základeuvedenia diverzifikačného základného kľúča do nepoužiteľného stavu- po pripojení prvej jednotky k jednej z druhých jednotiek vyšle buď jedna prvá alebo druhá jednotka identifikátor do opačnej jednotky v nekódovanej- po pripojení prvej jednotky kjednej z týchto druhých jednotiek vyberie prvá jednotka relačný kľúč alebo základný kľúč, ktorý umožňuje získať používaný relačný kľúč, na použitie vo funkcii ochranného režimu, ktorý prvá jednotka

MPK / Značky

MPK: H04L 9/08, H04N 7/167

Značky: skříňka, multimediálneho, výrobu, příjmu, spôsob, kryptografickej, příjem, signálu, čierna, jednotky, kryptografická, jednotka, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/51-e6478-sposob-a-zariadenie-na-prijem-multimedialneho-signalu-kryptograficka-jednotka-pre-tento-sposob-prijmu-a-zariadenie-sposob-a-cierna-skrinka-na-vyrobu-kryptografickej-jednotky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na príjem multimediálneho signálu, kryptografická jednotka pre tento spôsob príjmu a zariadenie, spôsob a čierna skrinka na výrobu kryptografickej jednotky</a>

Podobne patenty