Plech potiahnutý čerňou bez obsahu chrómanov

Číslo patentu: E 16498

Dátum: 26.05.2010

Autori: Fuda Masahiro, Morishita Atsushi, Hayashi Kimitaka

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Plech potiahnutý čerňou bez obsahu chrómanov0001 Predložený vynález sa týka lacného plechu potiahnutého čerňou bez obsahu chrómanov, ktorú tvorí čierny povlak (a),ktorý neobsahuje vysokú environmentálnu záťaž Šesťmocným chrómom, kde tento povlak je vytvorený na aspoň jednom povrchu plechu a ktorý má extrémne vynikajúce vyhotovenie povrchovej úpravy (farbiaca schopnosť a krycia schopnosť vrátane tvarovaných častí), odolnosť proti vlhku, odolnosť voči korózii,tvarovateľnosť, odolnosť voči poškrabaniu, chemickú odolnosť atď.0002 V elektrických zariadeniach v domácnosti, stavebných materiáloch, automobiloch atď. sa namiesto bežných produktov poťahovaných po výrobe, ktoré sa poťahujú po svojom vytvarovaní,prichádzajú do používania vopred povlakované oceľové plechy potiahnuté predfarbujúcimi organickými poťahovými filmami. Tieto vopred potiahnuté oceľové plechy sa skladajú z oceľových plechov spracovaných tak, aby boli chránené pred koróziou, alebo potiahnuté oceľové plechy, ktoré sú potom poťahované farebnými organickými povlakovacími filmami, takže sú pekné, pritom sú tvarovateľné a majú vynikajúcu odolnosť voči korózii.0003 Napríklad PLT l opisuje definovanú štruktúru krycieho filmu tak, aby sa získal vopred potiahnutý oceľový plech s vynikajúcou tvarovateľnosťou, odolnosťou voči kontaminácii a tvrdosťou. Na druhej strane PLT 2 opisuje poťahovaný oceľový plech s použitím špecifického roztoku na úpravu povrchu, ktorý obsahuje chróman, aby sa na výsledných povrchoch zlepšila odolnosť voči korózi. Predmetom u týchto poťahovaných oceľovýchplechov je zaistenie dobrej rezistencie proti korózi a tiežtvarovateľnosti a priľnavosti poťahu prostredníctvom kompozitného účinku krycej vrstvy, chrómanom spracovaných filmov a primérových filmov obsahujúcich chrómový pigment brániaci hrdzaveniu, a to pri eliminácii poťahovania po vytvarovaní a na zlepšenie produktivity a kvality.0004 Avšak, keď sa vezme do úvahy environmentálne zaťaženie šesťmocným chrómom, ktorý sa môže vymývať z chrómanom spracovaných filmov a organických poťahovacich filmov obsahujúcich pigmenty na báze chrómu, ktoré bránia hrdzaveniu,tak v poslednej dobe rastie potreba prevencie hrdzavenia bez účasti chrómu a organických poťahovacich filmoch neobsahujúcich chróm. Na riešenie tohto problému opisujú PLT 3 a PLT 4 napríklad oceľové plechy poťahované bez účasti chrómu, ktoré majú vynikajúcu odolnosť voči korózii. Tie sa už predávajú.0005 Povlaky používané pre tieto poťahované oceľové plechy vytvárajú poťahy hrubé až 10 m alebo viac. Navyše pretože sa použije veľké množstvo farby na báze rozpúšťadla, sú nutné použitia incinerátorov, zariadenia na riešenie problémov so zápachmi a ďalšie špecializované zariadenia na poťahovanie. Obvyklou praxou je produkcia na špecializovaných poťahovacich linkách. To znamená, že navyše ku krokom produkcie oceľového plechu na potiahnutie je v celom procese.zahrnutý zvláštny krok poťahovania, takže navyše k nákladom na nateriály potrebné na poťahovanie sú požadované ďalšie veľké náklady. Preto sú získané poťahované oceľové plechy drahé.0006 Avšak kvôli zvýšeniu rôznorodých potrieb užívateľov existuje potreba po farebných oceľových plechoch pri elektrických zariadeniach V domácnosti, vnútorných stavebných materiáloch alebo iných oblastiach, V ktorých je tento účel dostatočne dosahovaný, keď je predmet v podmienkach bežného používania trvanlivý. Vyhľadávané sú produkty s nižšou cenou. To znamená, že samotné bežne drahé vopred potiahnuté oceľové plechy týmto zvýšene rôznorodým potrebám nevyhovujú.0007 K vyhoveniu týmto potrieb, teda schopnosti produkcie lacných farebných oceľových plechov, opisuje napríklad PLT 5farebný oceľový plech vybavený vrstvou farebnej živice s hrúbkou5 m alebo menej, zatiaľ čo PLT 6 opisuje farebný oceľový plech s farbou vytvárajúcim poťahovým filmom na povrchu ocele so špecifickou drsnosťou. Avšak tieto zafarbené oceľové plechy sú určené na zabezpečovanie odolnosti voči korózii pomocou poťahových filmov, ktoré sa spracovali chrómanom, takže tieto nemôžu riešiť súčasné potreby po nepoužívaní chrómu. Navyše tieto filmy sú navrhnuté bez uvažovania krycej schopnosti v miestach, ktoré sa spracovávajú a farebné vrstvy sa naťahujú, tak je tu tiež problém značného poklesu kvality vzhľadu0008 PLT 1 Japonský patent (A) č. 8-168723 PLT Japonský patent (A) č. 3-1001800009 So zreteľom na túto situáciu je predmetom predloženého vynálezu opísanie lacného, čierneho bez obsahu chrómanov potiahnutého plechu, ktorý má extrémne vynikajúcu povrchovú úpravu (farbiaca účinnosť a krycia schopnosť i na spracovávaných častiach), odolnosť voči vlhkosti, odolnosť voči korózii,tvarovateľnosť, odolnosť voči poškrabaniu, chemickú odolnosť atdü, a to dokonca bez vysokej environmentálnej záťažeRiešenie problému 0010 Na produkciu lacného, čerňou potiahnutého plechu jedôležité, aby farba na vytvorenie čierneho poťahu bola vodouriediteľná farba a aby povrchová úprava (farbiaca schopnosť a krycia schopnosť i na spracovávaných častiach) a ďalšie technické parametre tenkého filmu boli lepšie, než u bežne vopred potiahnutého oceľového plechu. Produkcia pomocou špecializovaného zariadenia na poťahovanie sa tak kvôli vyššie uvedeným skutočnostiann stáva nie nevyhnutnou, takže to umožní zraziť nadmerné náklady na poťahovanie. Týmto je tak umožnené zníženie nákladov za poťahovanie. Navyše, keď ide o tenký film,tak je možné potlačiť výskyt závad povlakov nazývaných bublinky,ktoré sa ľahko objavujú vtedy, keď sa vodou riediteľná farba nanáša v tenkom filme, a tak sa umožní zaistiť vysokú produktivitu výroby. Na zaistenie dobrej povrchovej úpravy pri použití tenkého filmu je tak vhodné vytvoriť čierny povlak s vysokou krycou schopnosťou a to pomocou farby obsahujúcej uhľovú čerň. Avšak častice uhľovej černe majú hydrofóbne povrchy, takže majú zlú kompatibilitu s rozpúšťadlovou vodou farby riediteľnej vodou a je ťažké ich vo vodou riediteľnej farbe uniformne dispergovať. To znamená, že je dôležité zaistiť dobrú dispergovateľnosť uhľovej černe vo vodou riediteľnej farbe tak, aby sa zaistila dobrá povrchová úprava, a to dokonca i pri použití tenkého filmu. Termín vodou riediteľná farba tu označuje poťahovací prostriedok, v ktorom je ako hlavná rozpúšťadlová zložka voda a toto rozpúšťadlo neobsahuje organické rozpúšťdlo,ako je v Japonsku definované zákonom o bezpečnosti a zdraví V priemysle.0011 Ako spôsob zabezpečenia dobrej dispergovateľnosti uhľovej černe vo vodou riediteľnej farbe možno aplikovať spôsob úpravy povrchov častíc uhľovej černe, aby sa tieto urobili hydrofilnými, spôsob pridania surfaktantu pri dispergovani uhľovej černe atď. Avšak týmito spôsobmi sa zníži odolnosť vytvoreného povlaku voči vlhkosti a odolnosť voči korózii, takže je obtiažne dosiahnuť ako dobrú povrchovú úpravu, tak odolnosť voči vlhkosti a odolnosť voči korózii.0012 Navyše sa ćerňou potiahnutý plech na použitie lisuje,takže je nevyhnutné zabezpečiť dobrú povrchovú úpravu dokonca iV miestach, kde sa čierny povlak kvôli spracovávaniu naťahuje a

MPK / Značky

MPK: B32B 15/09, C09D 133/00, C09D 5/08, C09D 175/04, C09D 175/06, C09D 7/12, B05D 7/14, B05D 7/24, C09D 167/00

Značky: obsahu, chrómanov, čerňou, plech, potiahnutý

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/50-e16498-plech-potiahnuty-cernou-bez-obsahu-chromanov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Plech potiahnutý čerňou bez obsahu chrómanov</a>

Podobne patenty