Expresné profily, spojené s liečbou irinotekanom

Číslo patentu: E 14748

Dátum: 21.09.2007

Autor: Muraca Patrick

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

čísla 60/846,298 zo dňa 21. septembra 2006 a aplikácii sériového čísla 60/906,438 zo dňa 12. marca 2007.prednosť podľa zákona 350002 Pacienti s diagnózou rakoviny čelia nákladným a častoliečby môžu byť neefektívne u určitejsubpopulácie pacientov a dôsledkom je, že pacienti podstupujú tieto liečby s veľmi malým alebo žiadnymterapeutickým benefitom. Niektorí pacienti potom reagujú nepriaznivo na určité agens, ktoré spôsobujú, že pacientiďalej trpia, alebo dokonca môžu spôsobiť i smrť.Neefektívna liečba je rovnako problematická, pretožeje pri liečbe rakoviny kritickým faktorom. Liečebné zariadeniemá teda o veľa väčšiu šancu pomoci pacientovi, pokiaľje rakovina odhalená V rannomštádiu a liečená terapeuticky efektívnym agens. Agens môže poskytnúť veľmi dobréterapeutické benefity, pokiaľ je podané v rannej fáze ochorenia napokon s postupujúcim časom môže prestávať agens0004 Rakovina hrubého čreva je príkladom ochorenia, ktoréhovčasné odhalenie je kľúčové pre efektívnu liečbu. Rakovinahrubého čreva je rakovinové ochorenie, ktorésa vyvíja V oblasti hrubého čreva alebokonečníka. Steny čreva alebo konečníka majú niekoľko vrstiev tkaniva.často vzniká vo vnútornej vrstve a môže prerásť cez niektoréalebo všetky vrstvy fáza (rozsah bujnenia) rakoviny hrubéhočreva závisí na stupni, ako hlboko sú tieto vrstvy prerastené.0005 Chemoterapia je často užívaná pri liečbe rakovinyIrinotekan hydrochlorid (CAMPTOSAR®) chemoterapeutické agens, hrubého čreva. je terapiu Ako mnoho chemoterapeutických agens,podanie irinotekan hydrochloriduvyužívané pre prvotnú rakoviny hrubého čreva.spôsobuje nežiaduce vedľajšie účinky pacientovi, a niektoríirinotekanom a trpia vedľajšími efektmi len z toho dôvodu, pacienti nereagujú na liečbupreto podstupujú liečbu bolestivýmiaby neskôr bolo zistené,že agens v ich prípadeneposkytlo požadovaný terapeutický benefit.Navyše je nutné k zbytočnému utrpeniu prirátať stratu kritického času k stanoveniu alternatívnej liečby.0006 Súčasný opis poskytuje génové a proteínové expresnéprofily a metódy, ktoré je možné použiť k identifikácii tých pacientov, ktorí budú priaznivo reagovať na liečbu irinotekanom (tieto pacienti sú potomnereagujúce). Súčasný opis liečebnému zariadeniusú potom označovaní akoumožňuje identifikovať týchto pacientov ako reagujúcich na liečbu irinotekanom, a ako nereagujúcich natakú liečbu, pred podaním takého agens.0007 V jednom z aspektov zahŕňa súčasný vynálezukazujú tendenciu pacienta, trpiaceho rakovinou, reagovať na liečbu irinotekanom. Génové expresné profily (GEP) zahŕňajú aspoň jeden, a prednostne viac, génov, vybratých zo skupiny,zahŕňajúcej ERBB 2, GRB 7, Erkl kinázu, JNK 1 kinázu, BCL 2,fosfo-GSK-3 beta, MMP 1 l, CTSL 2, CCNB 1, BIRC 5, MK 167, STK 6,MRP 14, fosfo-Akt, CD 68, BAG 1 a GSTM 1. Génový podpis môže ďalej zahŕňať referenčné a kontrolné gény. V súčasnej dobe preferované referenčné gény sú ACTB, GAPD, GUSB, RPLPO a TFRC. Niektoré alebo všetky tieto gény sú rozdielne exprimované(napr. regulované s nárastom alebo poklesom) u pacientov,ktori reagujú na liečbu irinotekanom. Konkrétne ERBB 2, GRB 7,JNK 1 kináza, BCL 2, MK 167, fosfo-Akt, CD 68 a BAG 1 sú regulované s rastúcou tendenciou (tzv. over-expresia) a Erkl kináza,fosfo-GSK-3 beta, MMPl 1, CTSL 2, CCNB 1, BIRC 5, STK 6, MRP 14 a GSTMl sú regulované s klesajúcou tendenciou (tzv. underexpresia) u pacientov, ktorí reagujú na liečbu irinotekanom. Referenčné gény ACTB, GAPD, GUSB, RPLPO a TFRC0008 Súčasný opis dalej zahŕňa proteínové expresné profily,ktoré ukazujú tendenciu pacienta s rakovinou reagovať na liečbu irinotekanom. Proteínové expresné profily zahŕňajú také proteíny, ktoré sú kódované génmi V rámci GEP, ktoré sú rôzne exprimované V rámci rakovinového bújania v čreve, ktoré potom reagujú na liečbu irinotekanom. Súčasný proteinový expresný profil (PEP) zahŕňa aspoň jeden, a prednostne viac, proteínov,kódovaných génmi, vybratými zo skupiny, zahŕňajúcej ERBB 2,GRB 7, Erkl kinázu, JNK 1 kinázu, BCL 2, fosfo-GSK-3 beta, MMP 11,CTSL 2, CCNB 1, BIRC 5, MK 167, STK 6, MRP 14, fosfo-Akt, CD 68, BAG 1 a GSTM 1. Proteínový expresný profil môže ďalej zahrnovať proteíny, kódované referenčnými génmi. Súčasne preferované referenčné gény sú ACTB, GAPD, GUSB, RPLPO a TFRC. Niektoré alebo všetky tieto proteíny sú rôzne exprimované (napr.reagujú na liečbu irinotekanom. Konkrétne ERBB 2, GRB 7,kináza, BCL 2, MK 167, fosfo-Akt, rastúcou tendenciou (tzn.JNKl CD 68 a BAGl sú regulované sklesajúcou tendenciou (tzn. under expresia) u pacientov, ktorí reagujú na liečbu0009 Génové a proteínové expresné profily (tu uvádzané akoGPEP) zahŕňajú skupinu génov a proteínov, ktoré sú odlišne exprimované (napr.irinotekan často vykazujú rekurenciu (návrat) ich ochorenia, ale rovnako na pravdepodobnosť0010 Súčasný opis ďalej zahŕňa metódu stanovenia, pacient reagujúci alebo Metóda zahči je nereagujúci na liečbu irinotekanom. ŕňa získanie vzorky nádoru od pacienta, stanovenie génového a/alebo proteínového profilu vzorky, a stanovenie zgénového alebo proteínového profilu aspoň jedného, prednostnévybratých zo skupiny, , Erk 1 kinázu,MMPll, CTSL 2, CCNB 1,fosfo-Akt, CD 68, BAGl a GSTM 1, kódovaného týmito génmi, ktorý je rôzne exprimovaný vo vzorke. ZJNK 1 kinázu, BCL 2, fosfo-GSK-3 beta,BIRC 5, MK 167, STK 6, MRP 14, alebo aspoň jedného proteínu, tejto informácie môže

MPK / Značky

MPK: C07H 21/04, G01N 33/574

Značky: profily, spojené, irinotekanom, liečbou, expresné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/50-e14748-expresne-profily-spojene-s-liecbou-irinotekanom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Expresné profily, spojené s liečbou irinotekanom</a>

Podobne patenty