Systém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom

Číslo patentu: U 891

Dátum: 11.07.1995

Autori: Štroch Libor, Štroch Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(19) Číslo prihlášky 56-95 Dátum podania 08.02.1995 Číslo prioritnej prihlášky Dátum priority Kraj ina priority ÚRAD Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 11.07.95 PRIEMYELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBUKY(72) Pôvodca Štroch Petr Ing., Ostrava-Radvanice, CZ Štroch Libor Ing., Biiovce, CZ(54) Názov Systém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodomTechnické riešenie sa tka s stému si nalizácie s iskrovo Y gbezpečným obvodom, ktorý sa používa na signalizáciu polohydielov ochranných akčných členov v prostredí s nebezpečenstvompožiaru a rovnako V prostredí s nebezpečenstvom výbuchu horľa vých prachov.V súčasnej praxi sa na signalizáciu polohy používajú rôzne systémy signalizácie. napr. koncové spínače mechanické,polohové, svetelné spínače, hladinomery a pod., ktoré však nie sú vhodné do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu horľavýchprachov, pretože nepočitajú so všetkými havarijnými stavmi. Podstata technického riešeniaVyššie uvedené nedostatky odstraňuje systém sygnalizácie s iskrovo bezpečným obvodom podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že k elektronickej napájacej kontrolnej a signalizačnej jednotke sú pripojené výstup na signalizáciu, napájanie a svorky iskrovo bezpečného vstupu. ku ktorým sú pripojené svorky signalizátora, ku ktorým je pripojený držiak signalizátora, ku ktorému je pripojené elektrickéTechnické riešenie má výhodu v tom, že je možné ho použiť na signalizáciu polohy dielov ochranných akčných členov, napr. membrán, istiacich prvkov, komínov a pod. v prostredí s nebez pečenstvom požiaru alebo výbuchu horľavých prachov. Prehľad obrázkov na výkrese Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkre su, ktorý znázorňuje systém signalizácie s iskrovo bezpećnýmSystém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom podľa tohto technického riešenia je tvorený základnou elektronickou napájacou, kontrolnou a signalizačnou jednotkou Z, ku ktorej je pripojený výstup § na signalizáciu či už optickou, akustickou pripadne blokovacou činnosťou zariadenia. Ďalej je k elektronickej napájacej a signalizačnej jednotke 1 pripojené napájanie Q, ktoré je závislé od podmienok prevádzky, t zn. napr. 220 V alebo 24 V. Elektronická napájacia, kontrolná a signalizačná jednotka 1 je vybavená svorkami iskrovo bezpečného vstupu Á, ktorý oddeľuje časť zapojenia v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu horľavých prachov a časť zapojenia v normálnych priestoroch. Ku svorkám iskrovo bezpečného vstupu Á sú pripojené svorky 3 signalizátora, ku ktorým je pripojený držiak Q signalizátora s kontaktom 1. Kontaktom l signalizátora môže byt napr. izolovaný vodič, jazýčkové relé,konektor, apod.Systém podľa technického riešenia je v kľudovej polohe uzavretý cez kontakt L a elektrické vedenie g signalizátora spája vlastný držiak Q signalizátora so svorkou iskrovo bezpečného vstupu Ä elektronickej napájacej, kontrolnej a signalizačnej jednotky 1.V tomto stave je na výstupe § signalizácie hlásená poloha prevádzkový stav. V pripade, ak dôjde k zmene polohy akčného prvku vplyvom havarijných stavov, napr. explózie, dôjde k rozpojeniu kontaktu l signalizátora, a tým sa preruší iskrovo bezpečný obvod. Na výstupe § signalizácie je hlásená polohaSystém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom podľa tohto technického riešenia je možné využiť všade tam, kde je potrebné kontrolovat V prevádzke polohu akčného člena ochranného zariadenia, a to predovšetkým v prostredí S nebezpečenstvom požiaru alebo v prostredi s nebezpečenstvom výbuchuSystém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom, v y 2 n a Č u j ú C i S a t ý m, že k elektronickej napájacej kontrolnej a signalizačnej jednotke (7) sú pripojené výstup(8) na signalizáciu, napájanie (6) a svorky iskrovo bezpečného vstupu (5), ku ktorým sú pripojené svorky (4) signalizátora,ku ktorým je pripojený držiak (3) signalizátora, ku ktorému je pripojené elektrické vedenie (2) signalizátora s kontaktom

MPK / Značky

MPK: G08C 19/00, G08B 1/08

Značky: systém, iskrovo, bezpečným, signalizácie, obvodom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u891-system-signalizacie-s-iskrovo-bezpecnym-obvodom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém signalizácie s iskrovo bezpečným obvodom</a>

Podobne patenty