Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja

Číslo patentu: U 7399

Dátum: 01.04.2016

Autori: Kreheľ Radoslav, Pollák Martin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 3. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 23 Q 16/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 11. 2015 E 2113 12/00 Vestník UPV SR č. 11/2015 COIN(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 4. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 04/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 19. 2. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom V Prešove, Prešov, SK(54) Názov Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástrojaZariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja, zložené z vysielača (l) vysielajúceho infračervené svetelné lúče, prijímača (2) s fotocitlivým prvkom,clonou (3) a clonkou (8) na mechanické nastavenie citlivosti lúča zmenou priečneho rozmeru otvoru (9), kovového držiaka (5) obrábacieho noža (6) a meracieho zariadenia (7).Vynález sa týka zariadenia na bezkontaktné meranie rozmerového opotrebenia výrobného nástroja pomocou optického snímača.Doteraz sa meranie rozmerového opotrebenia výrobného nástroja realizovalo meraním silového účinku alebo kmitania nástroja. Takýto proces prebieha meraním amplitúdy silového signálu vysokodynamickým snímačom. Spojitý signál je následne vyhodnocovaný pomocou Fourierovej transformácie. Táto metóda je pomerne presná, ale pri konkrétnom meraní opotrebenia výrobného nástroja nenachádza plné využitie v porovnaní s jej celkovými možnosťami a nutnosťou použitia vysokocitlivej meracej sústavy. Meranie vyšších frekvenčných zložiek signálu nachádza vysoké opodstatnenie najmä v technickej diagnostike pri hľadaní a identifikovaní poruchových častí stroja alebo iného mechanického systému generujúceho vibračný signál.Doterajšie spôsoby merania sú nahrádzané vývojom nového spôsobu snímania rozmerového opotrebenia výrobného nástroja pomocou bezkontaktného snímača.Zariadenie podľa vynálezu zabezpečuje meranie rozmerového opotrebenia výrobného nástroja počas plynulého priebehu výroby s možnosťou mechanického nastaveniá citlivosti zmenou priečnych rozmerov lúča.Snímač pozostáva z vysielača infračerveného svetelného lúča a prijímača tvoreného fotocitlivým prvkom. Svetelný lúč je vysielaný smerom k svetelnému prijímaču, pričom v určitom mieste svojej dráhy je sčasti tienený obrábanou plochou obrobku. Z toho dôvodu k prijímaču prichádza iba časť svetelného lúča, ktorého veľkosť závisí od veľkosti tieniacej plochy obrobku, čiže od veľkosti priemeru obrobku. Pri posmpnom opotrebovaní výrobného nástroja sa tento priemer zväčšuje.Prehľad obrazkov na výkresochVynález bude bližšie objasnený pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obrázok 1 zariadenie podľa vynálezu, ktoré pozostáva z vysielača vysielajúceho infráčervený svetelný lúč, prijímača s fotocitlivým prvkom,clony, obrobku, kovového držiaka obrábacieho noža a meracieho zariadenia, obrázok 2 znázorňuje clonu tvorenú kovovou doskou umiestnenou na vstupe prijímača s vopred vytvoreným otvorom s rozmermi omnoho menšími, ako sú potrebné na snímanie, ktorý je prekrytý clonkou s nastaviteľnou polohou podľa potreby na mechanické nastavenie citlivosti lúča zmenou jeho priečneho rozmeru.Zariadenie podľa obrázka 1 je zložené z vysielača l vysielajúceho infračervený svetelný lúč a prijímača g pracujúceho na princípe riadenia veľkosti svetelného výkonu lúča dopadajúceho na prijímaciu časť tvorenú fotocitlivým prvkom. Vysielač l a prijímač g je umiestnený oproti sebe na kovovom držiaku i spolu s obrábacím nožom Q umiestneným na kovovom držiaku i medzi vysielačom l a prijímačom g. Na vstupe prijímača g je umiestnená clona â tvorená kovovou doskou. Na obrázku g je znázornená zmena citlivosti prijímača g mechanickou zmenou šírky vstupnej časti otvoru 2 clony i s rozmermi omnoho väčšími, ako sú potrebné na snímanie. Otvor 2 je prekrytý clonkou § s nastaviteľnou polohou. Citlivosť prijímača g záleží na rozmeroch Clonky § x, y. Čím je rozmer X, y menší, tým je Citlivosť prijímača g väčšia. Koeficient citlivosti Kc pre otvor 2 prekrytý clonkou § je definovaný Kc X/y.Zariadenie možno použiť na bezkontaktné snímanie rozmerového opotrebenie výrobného nástroja. Rozmerové opotrebenie nástroja sa počas výroby prejavuje zväčšovaním priemeru obrobku í. Obrobok A tak začne tieniť predchádzajúcemu svetelnému lúču, čo sa prejaví ako riadenie optického výkonu svetelného lúča.Výsledky merania sú vyhodnocované v meracom zariadení Z.1. Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z vysielača (1), ktorý je určený ná vysielanie infračerveného svetelneho lúča a prijímača (2) s fotocitlivým prvkom, pričom vysielač (1) a prijímač (2) sú umiestnené oproti sebe na kovovom držiaku (5) spolu s obrábacĺm nožom (6) na vstupe prijímača (l) je umiestnená clona (3), ktorá je tvorená kovovou doskou, pričom clona (3) je vybavená otvorom (9), ktorý je prekrytý clonkou (8) s nastaviteľnou polohou, a ďalej pozostáva z meracieho zariadenia (7) na spracovanie meraných hodnôt.

MPK / Značky

MPK: G01N 3/58, B23Q 16/12, E21B 12/02

Značky: nástroja, opotrebenia, výrobného, meranie, zariadenie, bezkontaktné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7399-zariadenie-na-bezkontaktne-meranie-opotrebenia-vyrobneho-nastroja.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja</a>

Podobne patenty