Transportný obal súpravy na odber vzoriek nebezpečných materiálov

Číslo patentu: U 7395

Dátum: 01.04.2016

Autori: Bajči Alojz, Kotyk Vladimír, Uhrík Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 5(22) Dátum podania prihlášky 24. 3. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 11. 2015 Vestník UPV SR č. 11/2015ÚRAD úžitkového vzoru 1. 4. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 04/2016VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 18. 2. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(73) Majiteľ MAGIC TRADING CORPORATION, a.s., Liptovský Mikuláš, SK(54) Názov Transportný obal súpravy na odber vzoriek nebezpečných materiálovTransportný obal súpravy na odber vzoriek nebezpečných materiálov je zariadenie umožňujúce transport meracích prístrojov, zariadení a pomôcok v uzatvorenom transportnom obale (l) na miesto merania a odberu vzoriek z terénu zasiahnutého nebezpečnými, zdraviu škodlivými alebo ionizujúce žiarenie emitujúcimi látkami. Z hľadiska technického riešenia ide o spojenie vhodného hermeticky uzatvárateľného obalu s platformou, ktorá umožňuje prepravu celej súpravy v teréne a ustanovenie nad úroveň terénu. Na uľahčenie transportu na miesto merania a odberu vzoriek jednou osobou je súprava vybavená dvojicou kolies(5). Vyzdvihnutím spodnej hrany sa transportný obal (l) v mieste výkonu prác uvedie do horizontálnej polohy,v ktorej je stabilizovaný pomocou výklopnej polohovacej nožičky (3) s výsuvným členom (4). Upínacia doska (9) určená na osadenie požadovaných meracích prístrojov sa prostredníctvom skladacej tyče (8) upevní do držiaka (7) na výklopnej polohovacej nožičke. Na uľahčenie manipulácie je transportný obal vybavený rukoväťarni (6).Technické riešenie sa týka principiálne nového návrhu konštrukcie transportného zariadenia na odbery terénnych vzoriek nebezpečných materiálov.V prípade vzniku mimoriadnej udalosti s výskytom nebezpečných chemických látok, biologických látok a látok produkujúcich ionizujúce žiarenie sa na analýzu presného zloženia a stanovenie koncentrácie týchto látok vykonávajú odbery terénnych vzoriek.Odbery vzoriek sú najčastejšie realizované odberovými tímami pohybujúcimi sa priamo V kontaminovanom teréne. Postupy odberov sú štandardizované. Využívajú sa pri nich súpravy pozostávajúce z meracích prístrojov, pomôcok a ručných prepravných kontajnerov, v závislosti od typu kontaminácie a charakteru odobraných vzoriek. Celá zostava zariadení odberovej súpravy je uložená vo vhodnom transportnom obale.Nevýhodou doterajších riešení (napr. odberová súprava SOTKOV používaná v OS SR) je to, že odberové súpravy bývajú umiestnené v transportných obaloch bez koliesok, respektíve sú umiestnené v štandardných kufroch vybavených pojazdovými kolieskami malého priemeru, ktoré nie sú vhodné na použitie v členitom teréne. Takáto súprava musí byť aj pri hmotnosti niekoľko desiatok kilogramov nesená niektorým členom alebo dvojicou členov odberového tímu.Pri samotnom odbere vzoriek v teréne je pokladaná priamo na kontaminovaný povrch. Tento spôsob práce však predstavuje zvýšené riziko kontaminácie vnútorného priestoru transportného obalu a komponentov odberovej súpravy, čo môže spôsobiť skreslenie výsledkov merania, resp. znehodnotenie vzorky. Transportný obal súpravy okrem uzavretia komponentov neposkytuje žiadnu ďalšiu funkciu, ktorá by zvýšila úžitkovú hodnotu celej súpravy.Predložené je nové technické riešenie transportného zariadenia na odber vzoriek materiálov kontaminovaných nebezpečnými látkami v teréne.Podstata tohto riešenia spočíva v spojení hermetizovaného transportného obalu (vhodných rozmerov slúžiaceho na rôzne účely využitia) so spojovacím rámom vybaveným niekoľkými konštrukčnými prvkami, ktoré zlepšujú komfort činnosti odberového tímu a skracujú časy potrebné na vykonanie predpísaných odberových úkonov.Spojovací rám alebo spojovacia doska s integrovanou transpottnou a polohovacou časťou umožňuje dočasné alebo trvalé spojenie s tránsportným obalom.Spojovací rám ako prvok variantného riešenia môže byť nahradený priamou integráciou transportnej a polohovacej časti na transportný obal.Transportnú časť predstavuje predĺžená rukoväť (variantné vysúvacia), ktorá je na spojovací rám prípevnená prostredníctvom otočného čapu a zakončená transportnými kolesami. Inštaláciou transportných kolies(vo vhodnom usporiadaní odnímateľných) sa získa možnosť prepravovať ťažkú súpravu ťahaním (vlečením),respektíve tlačením. Zdvihnutím spodnej hrany transportného obalu nad úroveň terénu sa zlepšuje priechodnosť v ťažkom teréne.Možnosť prepravy v teréne, kde nie je vlečenie možné, zabezpečujú rukoväte umiestnené na bodoch prepravného obalu. Umožňujú ručné nosenie transportného obalu súčasne viacerými osobami.Integrovaná výklopná polohovacia nožička s výsuvným členom umožňuje po zdvihnutí spodnej hrany transportného obalu do horizontálnej polohy zañxovanie súpravy v tejto polohe nad terénom, čím sa znižuje riziko kontaminácie vnútorného priestoru transportného obalu a zlepšuje sa ergonomické riešenie terénneho pracoviska. Pri pracovnej činnosti už nie je nutné zotrvávať v drepe alebo hlbokom predklone. Výsuvný člen umožňuje pevné ukotvenie súpravy v mäkkom teréne.Možné sú i variantné riešenia - pevná alebo slcrutkovaná polohovacia nožička s výsuvným členom umiestnená v pozdĺžnej osi, respektíve dve Výklopné polohovacie nožičky s výsuvným členom mimo stredovej osi upevnené na spodnej strane spojovacieho rámu.Spojovací rám s polohovacou nožičkou neprekračuje pôdorys transportného obalu, čím sa minimalizujú požiadavky na úložný priestor pri preprave súpravy v mobilných prepravných prostriedkoch.Riešenie s využitím spojovacieho rámu nielenže uľahčuje transport odberovej súpravy na dlhšie vzdialenosti, ale dovoľuje do práce v odberových tímoch zaradiť aj fyzicky menej zdatné osoby, respektíve ženy,ktorým zo zákona nie je povolené nosiť bremená ťažšie, ako stanovuje príslušný zákon.Po ustanovení súpravy v mieste odberu vzoriek a otvorení veka transportného obalu sa skladacia tyč(V 0 variantných riešeniach skrutkovacia, zasúvacia, teleskopická, ) inštaluje do držiaka na výklopnej polohovacej nožičke, kde plní funkciu stoj ana na upevnenie používaných meracích prístrojov. Na tento účel je tyč vybavená upevňovacou doskou (variantné riešenia mechanické úpinky, háčiky) umožňujúcou upevnenie meracích prístrojov do požadovanej výšky nad okolitým terénom na zabezpečenie predpísaných podmienok zberu dát pomocou používaných meracích prístrojov.Použitie uvedeného stojanu odstraňuje namahavé ručné držanie meracích prístrojov vo vzduchu počas niekoľkých minút. Súčasne člen tímu, ktorý bol v doterajších riešeniach touto činnosťou blokovaný, môže vykonávať iné pracovné činnosti, čím sa skracuje celkový čas potrebný na vykonanie odberu vzoriek, a tým sa súčasne skracuje celkový čas expozície odberového tímu nebezpečnými, zdraviu škodlivými alebo ionizujúce žiarenie emitujúcimi látkami.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou obrázkov l a 2. Na obrázku l je zobrazené transportné zariadenie v základnom zloženom stave, pripravené na transport do terénu. Na obrázku 2 je zobrazený transportné zariadenie rozložené do pracovnej polohy pri činnosti v teréne.Navrhované technické riešenie transportného zariadenia je zrejmé z grafických vyobrazení na obrázkoch l a 2.Celé zariadenie pozostáva z dvoch základných častí. Prvou je hermetizovateľný transportný obal l,do ktorého sa ukladajú jednotlivé komponenty odberovej súpravy a po vykonaní odberov aj vzorky odobraných materiálov. Druhou základnou časťou je spojovací rám g, na ktorom sú inštalované kolesá j uľahčujúce transport, prvky ako kolesá Q, výklopná polohovacia nožička ě s výsuvným členom i slúžia na ustanovenie transportného obalu odberovej súpravy do vhodnej pracovnej polohy nad terénom v mieste výkonu prác a prvky držiak Z skladacej tyče §, skladacia tyč § a upínacia doska 2 umožňujú umiestnenie zariadení potrebných na odber vzoriek do predpísanej výšky nad terénom. Spojovací rám g je s transportným obalom g spojený na jednej hrane pomocou čapov a na strane transportných kolies j pomocou rýchloupínacích spojok.Na uľahčenie transportu na miesto merania a odberu vzoriek jednou osobou je zariadenie vybavené dvojicou kolies j. Na mieste určenia sa od spojovacieho rámu g na jednej strane uvoľní transportný obal l. Vyzdvihnutím spodnej hrany sa transportný obal l uvedie do horizontálnej polohy, v ktorej je následne stabilizovaný pomocou dvojice kolies j a výklopnej polohovacej nožičky g upevnenej v čape na spodnej hrane transportného obalu l, s výsuvným členom í. Po osadení požadovaných meracích prístrojov na upínaciu dosku 2 sa prostredníctvom skladacej tyče § upínacia doska 2 upevní do držiaka Z spojeného pomocou objímky s výklopnou polohovacou nožičkou â. Na uľahčenie manipulácie je transportný obal vybavený rukoväťami Q.Podľa navrhovaného technického riešenia je možné vyrábať transportné obaly umožňujúce ľahkú prepraVu v členitejšom teréne a umiestnenie prepravovaných zariadení vo vhodnej výške nad terénom V mieste vykonávania prác, pričom využitie takéhoto obalu je možné nie len pre špecializované súpravy na odber vzoriek nebezpečných materiálov.l. Transportné zariadenie na odber vzoriek nebezpečných materiálov, V y z n a č u j ú c e S at ý m , že pozostáva z hermeticky uzatvárateľného transportného obalu (l) na uloženie odberovej súpravy,ktorý je pevne alebo odnímateľné spojený so spojovacím rámom (2), pričom na spojovacom ráme (2) je upevnená aspoň jedna výklopná polohovacia nožička (3) s výsuvným členom (4) a dvojicou transportných kolies (5), ďalej pozostáva z držiaka (7) skladacej tyče (8), ktorý je upevnený na polohovacej nožičke (3), a upevňovacej dosky (9), ktorá je nainštalovaná na konci skladacej tyče (8).

MPK / Značky

MPK: B65D 81/17

Značky: transportný, súpravy, nebezpečných, materiálov, odber, vzoriek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7395-transportny-obal-supravy-na-odber-vzoriek-nebezpecnych-materialov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Transportný obal súpravy na odber vzoriek nebezpečných materiálov</a>

Podobne patenty