Zariadenie a spôsob na navádzanie a ukladanie drôtu na výrobu pätkových lán

Číslo patentu: U 7371

Dátum: 01.03.2016

Autori: Žiak Ivan, Kopál Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 26. 2. 2015 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (20160 ĺ)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority B 291) 30/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2015 R 29 C 70/00 Vestník UPV SR Č. 09/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 3. 2016 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 03/2016 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 26. 1. 2016(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej pátentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie a spôsob na navádzanie a ukladanie drôtu na výrobu pätkových lánOpisuje sa spôsob riadeného ukladania a navádzania drôtu(3) súčasne s jeho navíjaním na formu (2) do požadovaného tvaru lana (4) kombinovaným posúvaním ukladacieho kolieska (6) horizontálnym posuvom zostavy (7) ukladania a vertikálnym posunom vstupnej jednotky (5). Pohyb vo vertikálnom aj horizontálnom smere umožňuje presné vedenie drôtu (3) po požadovanej dráhe v rovine prechádza júcej osou formy (2) počas jej otáčania.Technické riešenie sa týka oblasti výroby komponentov pre pneumatikársky priemysel.Pätkové laná sú jedným z hlavných komponentov na výrobu pneumatík. V súčasnosti je výrobcami pneumatík čoraz viac požadovaná výroba pätkových lán pod uhlom základne väčším ako 15 stupňov.Doteraz známe výrobné zariadenia na výrobu pätkových lán nie sú konštruované na výrobu lán pod uhlom väčším ako 15 stupňov. Pri zachovaní súčasnej konštrukcie takýchto výrobných zariadení nie je ani možné nastaviť výrobu tak, aby sa vyrobili laná pod uhlom väčším ako 15 stupňov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje predkladané technické riešenie. Ide o novú konštrukciu zariadenia a spôsob navádzania a ukladania drôtu na viacnásobnú výrobu pätkových lán.Pätkové lano je vyrábané navíjaním pogumovaného drôtu na výmennú formu v navíjačke. Počas otáčania formy okolo horizontálnej osi je drôt postupne navíjaný do tvarovej drážky vo forme. Vstupná jednotka a zostava ukladania s koncovým členom - ukladacím kolieskom - zabezpečuje navádzanie drôtu, jeho ukladanie a vrstvenie počas natáčania jednotlivých závitov. Tvar drážky a uloženie jednotlivých závitov drôtu definujú výsledné zloženie a prierez lana. V prípade, že základňa drážky formy nie je rovnobežná s osou otáčania formy, hovoríme o lanách so základňou pod uhlom (x.Zostava ukladania zabezpečuje horizontálny posuv ukladacieho kolieska, ktoré je počas navíj ania závitov pritláčané pneumatickým valcom umožňujúcim aj jeho pruženie a pohyb v uložení vo vertikálnom smere. V prípade sklonenia základne lana pod uhlom a väčším ako 15 stupňov nie je doteraz používaný spôsob uloženia a posuvu ukladacieho kolieska v horizontálnom smere dostatočný a vznikajúce horizontálne zložky silového pôsobenia neumožňujú bezproblémový posuv v tomto smere počas navíj ania jednotlivých závitov bez doplnenia dodatočného pohonu.Zariadenie navíjačky privádza drôt k forme a zabezpečuje jeho manipuláciu pomocou vstupnej jednotky s koncovým členom - ukladacím kolieskom. Vstupná jednotka sa ďalej skladá zo zostavy ukladania, kde sú pod uhlom B posuvne umiestnené aj pneumaticky odpružené zostavy ukladacích koliesok. Uhol B je pevne nastavený a je najčastejšie v rozsahu O - 15 stupňov. Horizontálny pohyb zostavy ukladania zabezpečuje posuv a vedenie. Celá vstupná jednotka je vybavená vertikálnym posunom.Riadené ukladanie a navádzanie drôtu súčasne s jeho navíjaním na formu do požadovaného tvaru lana sa uskutočňuje kombinovaným posúvaním ukladacieho kolieska horizontálnym posuvom zostavy ukladania a vertikálnym posunom vstupnej jednotky. Zloženým programovo riadeným pohybom vo vertikálnom a horizontálnom smere je možné presné navádzanie drôtu po požadovanej dráhe v rovine prechádzajúcej osou formy počas jej otáčania, a tak je možné synchronizovať prechod drôtu do ďalšieho závitu s otáčaním formy. To umožňuje zabezpečiť výrobu lana požadovanej skladby aj v prípade sklopenia základne pod uhlom a väčším ako 15 stupňov.Na eliminovanie horizontálnej zložky sily a zabezpečenie plynulého prechodu drôtu pri navíjaní je zostava ukladacieho kolieska výhodne naklopená od roviny kolmej k osi navíjania o uholPotrebný dodatočný vertikálny pohyb ukladacieho kolieska je zabezpečený použitím hlavného vertikálneho posunu celej vstupnej jednotky, ktorý slúžil doteraz len na prestavenie zariadenia pre rôzne priemery lán.Naklopením zostavy ukladacieho kolieska a riadeným pohybom vertikálneho posuvu vstupnej jednotky a horizontálneho posuvu zostavy kolieska súčasne (počas navíjania závitov drôtu) je možné plynulé polohovanie drôtu po požadovanej dráhe. V závislosti od otáčania formy je to možné aj pre laná so sklopenou základňou pod uhlom (x väčším ako 15 stupňov.Toto riešenie je výhodné použiť viacnásobne, aj v konštrukcii viacnásobnej navíjačky. Pri viacnásobnej výrobe lán je pre každé lano použité samostatné navádzanie, ale so spoločnými posuvmi.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie zariadenia je bližšie opísané na obrázkochObrázok 1. Celkový pohľad na dvojnásobnú navíj ačku pätkových lán.Obrázok 2. Detailný pohľad na zostavu ukladania s ukladacím kolieskom a formou.Obrázok 3. Bočný pohľad na zostavu ukladania s označenými uhlami sklonu základne lana a (x uhlom na 1 Dklopenia zostavy ukladacieho kolieska B. Obrázok 4. Schematický rez uloženia 1. radu drôtov na základňu drážky VO forme a naznačenie smerov pohybov ukladacieho kolieska a otáčania formy. Obrázok 5. Schematické zobrazenie rezu kompletného pätkového lana vo forme.Opisované zariadenie je súčasťou navíjačky l. Zariadenie sa skladá z formy g, ktorá sa otáča okolo horizontálnej osi a do tvarovej drážky na svojom obvode navíja pogumovaný drôt 3. Drôt 3 navinutý V požadovanom počte závitov a uložený V tvare drážky formy g tvorí pätkové lano 4. Základňa drážky vo forme g je sklopená pod uhlom a, ktorý je najčastejšie v rozsahu 0 - 20 stupňov.Zariadenie navíjačky 1 privádza drôt k forme g a zabezpečuje jeho manipuláciu pomocou vstupnej jednotky j s koncovým členom - ukladacím kolieskom Q. Vstupná jednotka sa ďalej skladá zo zostavy Z ukladania, kde sú pod uhlom Š posuvne umiestnené aj pneumaticky odpružené zostavy § ukladacích koliesok. Uhol Š je pevne nastavený a je najčastejšie V rozsahu O - 15 stupňov. Horizontálny pohyb zostavy Z ukladania zabezpečuje posuv a vedenie 2. Celá vstupná jednotka 5 je Vybavená Vertikálnym posunom m.Riadené ukladanie a navádzanie drôtu 3 súčasne s jeho navíj anĺm na formu g do požadovaného tvaru lana i je uskutočnené kombinovaným posúvanĺm ukladacieho kolieska Q horizontálnym posuvom 2 zostavy Z ukladania a Vertikálnym posunom Q vstupnej jednotky 5.Zloženým programovo riadeným pohybom vo vertikálnom a horizontálnom smere je možné presné navádzanie drôtu 3 po požadovanej dráhe V rovine prechádzajúcej osou formy g počas jej otáčania, a tak je možné synchronizovať prechod drôtu 3 do ďalšieho závitu s otáčaním formy g. Tým je možné zabezpečiť výrobu pätkového lana 4 požadovanej skladby aj V prípade sklopenia základne pod uhlom a väčším ako 15 stupňov.Zariadenie podľa tohto riešenia je možné použiť najma pri výrobe pätkových lán V pneumatikárskom priemysle. Zariadenie umožňuje výhodne spôsob výroby navĺjaním na formu V navíjačke tak pre jednonásobnú, ako aj pre viacnásobnú výrobu pätkových lán.1. Zariadenie na navádzanie a ukladanie drôtu na Výrobu pätkových lán, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z navíjačky (1) na privedenie drôtu (3) k forme (2), zo vstupnej jednotky (5) s koncovým členom - ukladacím kolieskom (6) - na manipuláciu s drôtom, pričom vsmpná jednotka (5) je ďalej zložená zo zostavy (7) ukladania, kde sú pod uhlom 3 posuvne umiestnené pneumaticky odpružené zostavy (8) ukladacĺch koliesok, a Celá vstupná jednotka (5) je Vybavená Vertikálnym posunom (10) a zostava (7) ukladania je Vybavená horizontálnym posunom (9) aj Vertikálnym posunom (10).2. Zariadenie na navádzanie a ukladanie drôtu podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že uhol Šje pevne nastavený aje V rozsahu 0 - 15 stupňov.3. Zariadenie na navádzanie a ukladanie drôtu podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že zostava ukladacieho kolieska (8) je použitá viacnásobne, samostatne pre každé lano (4).4. Zariadenie na navádzanie a ukladanie drôtu podľa nárokov 1, 2, 3, V y z n a č u j ú c e S a t ý m , že zostava ukladacieho kolieska (8) je výhodne naklopená od roviny kolmej k osi naviĺjania o uhol B.5. Spôsob navádzania a ukladania drôtu na výrobu pätkových lán, V y z n a č uj ú c i s a t ý m ,že drôt (3) sa riadene ukladá a navádza a súčasne sa navíja na formu (2) do požadovaného tvaru lana (4) tak,že sa kombinovane posúva ukladacie koliesko (6) horizontálnym posuvom zostavy (7) ukladania a zároveň Vertikálnym posunom vstupnej jednotky (5), pričom ich pohyb sa programovo riadi vo vertikálnom aj horizontálnom smere a drôt (3) sa presne navádza po požadovanej dráhe V rovine prechádzajúcej osou formy (2) počas jej otáčania.

MPK / Značky

MPK: B29C 70/54, B29D 30/48, B29D 30/50

Značky: ukladanie, spôsob, drôtu, navádzanie, zariadenie, výrobu, patkových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7371-zariadenie-a-sposob-na-navadzanie-a-ukladanie-drotu-na-vyrobu-patkovych-lan.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie a spôsob na navádzanie a ukladanie drôtu na výrobu pätkových lán</a>

Podobne patenty