Systém vykurovania montážneho koľajového vozidla

Číslo patentu: U 7289

Dátum: 03.11.2015

Autor: Kvíd Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7(22) Dátum podania prihlášky 27. 5. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(31) Císlo prioritnej prihlášky PUV 2013-28055(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 11. 6. 2013 (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ B 611) 27/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 6. 2015 B 60 H U 00 Vestník UPV SR Č. 06/2015ÚRAD úžitkového vzoru 3. 11. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 11/2015VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 24. 9. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Systém vykurovania montážneho koľajového vozidlaSystém vykurovania montážneho koľajového vozidla, kde kombinovaná sústava vykurovania vodajvzduch, nezávislá od motorového okruhu, pozostáva z teplovodného okruhu,ktorý vyúsťuje do pracovnej časti (4) vozidla a do riadiaceho stanovišťa (8), pričom je tvorený teplovodným agregátom (l) umiestneným pod rámom spodku koľajového vozidla, Čerpadlom (2), expanznou nádobou (7), aspoň jedným teplovodným výmenníkom (3) s ventilátorom umiestneným v pracovnej časti (4) vozidla a aspoň jednou klimatickou jednotkou (ll) umiestnenou v riadiacom stanovišti(8), a ďalej pozostáva z teplovzdušného okruhu, ktorý vyúsťuje do osobnej časti (12) vozidla a je tvorený teplovzdušným agregátom (9) umiestneným v technickej časti(10) vozidla. Teplovodný výmenník (3) s ventilátorom cez uzatvárateľnú klapku (5) vyúsťuje do prehliadkovej kabínyTechnické riešenie sa týka oblasti vykurovania koľajových vozidiel, najma montážneho koľajového vozidla trakčného vedenia typu MVTVZZ.Súčasné systémy vykurovania montážnych vozidiel využívajú odpadové teplo motora vozidla, kde sa do obehu chladiacej kvapaliny motora integruje rozvod teplovodného vykurovania.Vykurovaci agregát je umiestnený pod rámom spodku koľajového vozidla, vykurovacie výmenníky sú inštalované v pracovnom priestore vozidla na vyhrievanie pracovného priestoru, prehliadkovej kabíny a tiež v riadiacich stanovištiach na ich výhrev.Skutočnosť, že je súčasťou vykurovacieho okruhu a zdrojom tepla spaľovací motor koľajového vozidla,má predovšetkým v zimnom období negatívny vplyv na účinnosť a Ílexibilim vykurovacieho systému. Vplyvom veľkosti plochy dieselagregátu dochádza k ochladzovaniu vykurovacieho okruhu, čo má za následok pomalý nábeh požadovanej teploty vo vyhrievaných priestoroch a pokles celkovej účinnosti vykurovacieho systému. To má negatívny vplyv na tepelnú pohodu s ohľadom na pracovné podmienky vnútri koľajového vozidla.Uvedené nedostatky odstraňuje systém vykurovania montážneho koľajového vozidla, ktorého podstata spočíva v tom, že kombinovaná sústava vykurovania voda/vzduch pozostáva jednak z teplovodného okruhu,ktorý vyúsťuje do pracovnej časti vozidla a do riadiaceho stanovišťa, a ďalej z teplovzdušného okruhu, ktorý vyúsťuje do osobnej časti vozidla. Teplovodný okruh je tvorený teplovodným agregátom umiestneným pod rámom spodku koľajového vozidla, čerpadlom, eXpanznou nádobou, aspoň jedným teplovodným výmenníkom s ventilátorom umiestneným v pracovnej časti vozidla a aspoň jednou klimatizačnou jednotkou umiestnenou v riadiacom stanovišti. Teplovodný výmenník s ventilátorom je alternatívne cez uzatvárateľnú klapku vyústený do prehliadkovej kabíny. Teplovzdušný okruh je tvorený teplovzdušným agregátom umiestneným v technickej časti vozidla.Pri nástupe posádky do vozidla sú spustené obidva okruhy sústavy vykurovania. Teplovzdušný okruh zaisťuje takmer okamžité vyhriatie osobných priestorov, kde sa posádka pripravuje na činnosť. Medzitým nabehne na štandardný režim teplovodný okruh a vyhreje pracovné priestory, riadiace stanovište a prípadne prehliadkovú kabínu. Posádka tak začína činnosť v teplotne komfortnom prostredí.Uvedené riešenie umožňuje vykurovanie nezávisle od činnosti hnacieho agregátu koľajového vozidla. Vďaka teplovodnému okruhu je dôsledkom neporovnateľne vyššia účinnosť a flexibilita vykurovania pracovných priestorov. Pracovné podmienky sa tak stávajú pre obsluhu komfortnými. Sekundárny teplovzdušný okruh minimalizuje časové prestoje vyhriatia osobných priestorov pre posádku, ako sú šatňa, kuchynský kút a pod., čo je žiaduce najmä v zimnom období. Zároveň tento okruh zvyšuje účinnosť systému vykurovania koľajového vozidla ako celku.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na priloženom výkrese, kde je na obrázku 1 znázornená schéma teplovodného kruhu a na obrázku 2 skriňa koľajového vozidla v priestorovom vyhotovení.Systém vykurovania montážneho koľajového vozidla MVTVZ pozostáva z kombinovanej sústavy vykurovania voda/vzduch zloženej jednak z teplovodného okruhu, ktorý je vyústený do pracovnej časti i vozidla a do riadiaceho stanovišťa §, pričom je tvorený teplovodným agregátom l umiestneným pod rámom spodku železničného koľajového vozidla, čerpadlom z, expanznou nádobou Z, tromi teplovodnými výmenníkmi § s ventilátormi umiestnenými v pracovnej časti A vozidla a dvomi klimatizačnými jednotkami 11 umiestnenými v riadiacich stanovištiach 3. Ďalej pozostáva z teplovzdušného okruhu, ktorý je vyústený do osobnej časti Q vozidla a je tvorený teplovzdušným agregátom 2 Airtronic D 4 umiestneným v technickej časti Q vozidla. Jeden z teplovodných výmenmkov à s ventilátorom je prostredníctvom uzatvárateľnej klapky 5 vy 1 Dústený do prehliadkovej kabĺny Q. Vyrovnávacia nádrž Z teplovodného okruhu vykurovania s pretlakovouzátkou a odvzdušnením je umiestnená pod podlahou prehliadkovej kabĺny Q, kde sa dolieva vykurovacie médium.Teplovodný okruh používa vykurovacie médium zmesi vody a chladiacej kvapaliny 50 /50 a je poháňaný vlastným Čerpadlom g. Z teplovodného agregátu l je vykurovacie médium rozvedené k trom teplovodným výmenníkom â s ventilátormi, ktoré sú umiestnené v pracovnej časti vozidla i. Tieto teplovodné výmenníky â zaisťujú ohrev vzduchu v pracovnom priestore vozidla a súčasne jeden z nich umožňuje prostrednĺctvom uzatvárateľnej klapky Q usmerňovať prúdenie ohriateho vzduchu aj do priestoru prehliadkovej kabĺny Q. Z teplovodného agregátu l je vykurovacie médium ďalej rozvedené na dve riadiace stanovištia g,kde ohrev vzduchu zaisťujú klimatizačné jednotky Q.Teplovzdušný agregát 2 Airtronic D 4 je z technickej časti m vozidla pripojený k osobnému priestoru Q v šatni a kuchynskom kútiku sacím a výtlačným potrubím a jeho výkon a dodávka tepla sú riadené priestorovým termostatom.1. Systém vykurovania montážneho koľajového vozidla, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kombinovaná sústava vykurovania voda/vzduch, nezávislá od motorového okruhu, pozostáva jednak z teplovodného okruhu, ktorý je vyústený do pracovnej časti (4) vozidla a do riadiaceho stanovišťa (8), pričom je tvorený teplovodným agregátom (l) umiestneným pod rámom spodku koľajového vozidla, čerpadlom (2), eXpanznou nádobou (7), aspoň jedným teplovodným výmenníkom (3) s ventilátorom umiestneným V pracovnej časti (4) vozidla a aspoň jednou klimatizačnou jednotkou (11) umiestnenou v riadiacom stanovišti (8), a ďalej pozostáva z teplovzdušného okruhu, ktorý je vyústený do osobnej časti (12) vozidla a je tvorený teplovzdušným agregátom (9) umiestneným v technickej časti (10) vozidla.2. Systém vykurovania montážneho koľajového vozidla podľa nároku 1, V y z n a č u j ú ci s a t ý m , že teplovodný výmenník (3) s ventilátorom je cez uzatvárateľnú klapku (5) vyústený do prehliadkovej kabĺny (6).

MPK / Značky

MPK: B60H 1/22, B61D 27/00

Značky: systém, vykurovania, vozidla, montážneho, koľajového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7289-system-vykurovania-montazneho-kolajoveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém vykurovania montážneho koľajového vozidla</a>

Podobne patenty