Systém na uzamknutie automatickej prevodovky

Číslo patentu: U 7256

Dátum: 03.09.2015

Autor: Pokorný Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 2 5 6(22) Dátum podania prihlášky 3. 11. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(31) Císlo prioritnej prihlášky PUV 2014-29358(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 21. 3. 2014 (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ B 60 R 25/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2015 Vestník UPV SR Č. 04/2015ÚRAD úžitkového vzoru 3. 9. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2015VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 23. 7. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Systém na uzamknutie automatickej prevodovkyTechnické riešenie opisuje systém na uzamknutie automaickej prevodovky pri vozidlách s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky, pričom na skrini (2) auomatickej prevodovky je usporiadaná páka (4) na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky, ovládaná základným servomotorom, usporiadaným V skrini (2) automatic(ej prevodovky, ktorého podstata spočíva v tom, že na skrini (2) automatickej prevodovky je usporiadaný blokovací servomotor (l), ktorého zamykací čap (3) vo vysunutej poohe blokuje páku (4) na núdzové Odblokovanie automatic(ej prevodovky a blokovací servomotor (l) je vybavený riadiacou jednotkou (9), pričom riadiaca jednotka (9) je orepojená s elektromagnetickým relé (7), ktoré je zapojené medzi spínacou skrinkou (6) a štartérom (5) na prerušenie spojenia medzi spínacou skrinkou (6) a štartérom (5), keď je zamykací čap (3) blokovacieho servomotora (l) vo vysunutej polohe a blokuje páku (4) na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky.Technické riešenie sa týka systému na uzamknutie automatickej prevodovky pri vozidlách s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky, pričom na skrini automatickej prevodovky je usporiadaná páka na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky, ovládaná základným servomotorom, usporiadaným V skrini automatickej prevodovky.Na zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži sa používajú elektronické systémy, mechanické systémy, prípadne kombinácie týchto systémov.Tieto zariadenia elektronicky alebo mechanicky blokujú niektorú z konštrukčných skupín vozidla, a tým bránia nepovolenému použitiu vozidla.Spoločným znakom najrozšírenejšej skupiny mechanických zabezpečovacích zariadení je, že vysunutím zamykacieho tŕňa zablokujú pohyb vybranej súčasti, respektíve konštrukčnej skupiny motorového vozidla. Najznámej šie sú zámky mechanizmu radenia, ktoré otočením kľúča v zámkovej vložke aretujú riadiacu páku v jednej polohe. Pochopiteľne miesto mechanizmu radenia je možné uzamknúť iné konštrukčné skupiny vozidla, napríklad ovládacie rameno spojky, ovládanie vstrekovacieho zariadenia, prívod paliva do motora, kapotu a pod.Z českých úžitkových vzorov Č. 23537, 235378 a 23539 sú známe mechanické zabezpečovacie zariadenia, pri ktorých otočením kľúča V zámkovej vložke je možné súčasne vysunúť niekoľko zamykacích tŕňov,a tým súčasne zablokovať niekoľko dielov či konštrukčných skupín vozidla, napríklad mechanizmus radenia spolu s kapotou motorového priestoru vozidla.Okrem čisto mechanických zariadení existujú aj elektromechanické zamykacie zariadenia, pri ktorých je zámková vložka nahradená napríklad servomotorom. Takýto servomotor je opísaný v českom úžitkovom vzore č. 15027.Elektromechanické zamykacie zariadenie je možné odblokovať, t. j. odomknúť, pomocou bezkontaktného čipu. Na Odblokovanie vodič priloží bezkontaktný čip na určené miesto v interiéri vozidla. Pod týmto miestom je uložený identifikačný modul riadiacej jednotky, ktorý overí oprávneného používateľa. Zablokovanie,t. j. zamknutie, takéhoto elektromechanického zamykacieho zariadenia prebieha automaticky na základe splnenia určitých vopred nastavených podmienok. Riadiaca jednotka dá pokyn na zablokovanie radiacej páky po vytiahnutí kľúčika zo zapaľovania len pri zaradenom spätnom chode pri manuálnej prevodovke alebo pri polohe P (parking) voliča režimov automatickej prevodovky.Pod pojmom poloha P (parking) elektronického voliča režimov automatickej prevodovky sa rozumie parkovacia poloha, kedy je prevodovka znehybnená a vozidlom nie je možné pohybovať.Takéto známe elektromechanické zamykacie zariadenie však je možné použiť iba pre manuálne prevodovky alebo pre automatické prevodovky, pri ktorých je parkovacia poloha radená mechanicky voličom režimov automatickej prevodovky.Pri vozidlách, ktoré majú automatickú prevodovku s elektronickým voličom režimov, nie je možné známe zamykacie systémy použiť, pretože medzi elektronickým voličom a automatickou prevodovkou nie je žiadna mechanická väzba, ktorú by bolo možné zablokovať.Cieľom riešenia je teda navrhnúť takýto systém na uzamknutie automatickej prevodovky, ktorý je možné použiť aj pre vozidlá s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky.Uvedený cieľ sa dosahuje systémom na uzamknutie automatickej prevodovky pri vozidlách s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky, pričom na skrini automatickej prevodovky je usporiadaná páka na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky, ovládaná základným servomotorom, usporiadaným v skrini automatickej prevodovky, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na skrini automatickej prevodovky je usporiadaný blokovací servomotor, ktorého zamykací Čap vo vysunutej polohe blokuje páku na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky a blokovací servomotor je vybavený riadiacou jednotkou, pričom riadiaca jednotka je prepojená s elektromagnetickým relé, ktoré je zapojené medzi spínacou skrinkou a štartérom na prerušenie spojenia medzi spínacou skrinkou a štartérom, keď je zamykací Čap blokovacieho servomotora vo vysunutej polohe a blokuje páku na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky.Výhodou systému na uzamknutie automatickej prevodovky podľa technického riešenia je fakt, že ho je možné použiť aj pre vozidlá s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky.Podľa výhodného uskutočnenia je riadiaca jednotka vybavená obvodom na automatickú aktiváciu blokovacieho servomotora, ak je spínacia skrinka vypnutá a elektronický volič režimov automatickej prevodovky je v polohe P.Podľa výhodného uskutočnenia je riadiaca jednotka vybavená čítačkou bezkontaktných čipov.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia systému na uzamknutie automatickej prevodovky pri vozidlách s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky podľa technického riešenia je schematicky zobrazený na obrázku l.Na obrázku 1 je skriňa g automatickej prevodovky, z hornej plochy ktorej vyčnieva páka i na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky. V prípade poruchy, keď nie je možné vyradiť parkovací režim automatickej prevodovky pomocou štandardného ovládania automatickej prevodovky, je možné po otvorení kapoty vozidla vyradiť parkovací režim automatickej prevodovky manuálnym prestavením páky í na núdzové Odblokovanie.Pri štandardnom ovládaní automatickej prevodovky je páka A na núdzové Odblokovanie prestavovaná neznázorneným základným servomotorom, usporiadaným V skrini g automatickej prevodovky.Systém na uzamknutie automatickej prevodovky pri vozidlách s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky podľa obrázka 1 využíva na zabezpečenie vozidla práve uzamknutie páky i na núdzové Odblokovanie.Na páke í na núdzové Odblokovanie je nasadený adaptér Q s otvorom pre čap 3 blokovacieho servomotora l. Blokovací servomotor l je pevne prichytený na skrini g automatickej prevodovky a je prepojený s riadiacou jednotkou 2. Zamykací čap 5 vo vysunutej polohe blokuje páku í na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky.Riadiaca jednotka 2 je prepoj ená s elektromagnetickým relé Z, ktoré je zapojené medzi spínacou skrinkou Q a štartérom Q. Pokiaľ je páka i na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky uzamknutá zamykacím čapom 3, musí byť spojenie medzi spínacou skrinkou Q a štartérom Q pomocou elektromagnetického relé Z prerušené. Elektromagnetické relé Z obnoví spojenie medzi spínacou skrinkou Q a štartérom Q až potom, čo je Zamykací čap 3 presunutý do polohy odomknuté.Pod pojmom spínacia skrinka Q sa rozumie ako klasická spínacia skrinka ovládaná kľúčom, tak spínacia skrinka ovládaná napríklad štartovacím tlačidlom.Riadiaca jednotka 2 je vybavená čítačkou m bezkontaktných čipov g.Riadiaca jednotka 2 je ďalej vybavená obvodom na automatickú aktiváciu blokovacieho servomotora l,ak je spínacia skrinka Q vypnutá a elektronický volič režimov automatickej prevodovky je v polohe P (parking). Pri zaparkovanom vozidle je teda zamykací čap â vo vysunutej polohe, páka i na núdzové odblokovanie automatickej prevodovky je uzamknutá, automatická prevodovka je zablokovaná v polohe P (parking),a tým je zabezpečené celé vozidlo proti krádeži.Po nastúpení do takto zabezpečeného vozidla vodič priloží svoj bezkontaktný čip § na určené miesto v interiéri vozidla, pod ktorým je inštalovaná čítačka m bezkontaktných čipov Q, ktorá overí oprávneného používateľa, a riadiaca jednotka 2 aktivuje blokovací servomotor l, ktorý zasunie Zamykací čap à, a tým uvoľní páku í na núdzové odblokovanie automatickej prevodovky. Riadiaca jednotka 2 súčasne tiež aktivuje elektromagnetické relé Z, ktoré obnoví spojenie medzi spínacou skrinkou Q a štartérom j. Až potom systém umožní vodičovi naštartovať motor a zvoliť iný režim automatickej prevodovky než režim P (parking).Pokiaľ po zastavení vozidla vodič deaktivuje spínaciu skrinku Q, napríklad vytiahnutím kľúčika zo zapaľovania, a prestaví volič režimov automatickej prevodovky do polohy P (parking), riadiaca jednotka 2 tento stav zaregistruje a jej obvod na automatickú aktiváciu blokovacieho servomotora i automaticky uvedie blokovací servomotor l do pohybu a ten vysunie zamykací čap â do otvoru v adaptéri Q na páke í, a tým automatickú prevodovku zablokuje v polohe P (parking). Tak je po vypnutí motora a prestavení voliča režimov automatickej prevodovky do polohy P (parking) vozidlo automaticky zabezpečené proti krádeži.1. Systém na uzamknutie automatickej prevodovky pri vozidlách s elektronickým voličom režimov automatickej prevodovky, pričom na skrini (2) automatickej prevodovky je usporiadaná páka (4) na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky, ovládaná základným servomotorom, usporiadaným v skrini (2) au 10tomatickej prevodovky, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na skrini (2) automatickej prevodovky je usporiadaný blokovací servomotor (1), ktorého zamykací čap (3) vo vysunutej polohe blokuje páku (4) na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky, a blokovací servomotor (1) je vybavený riadiacou jednotkou (9), pričom riadiaca jednotka (9) je prepojená s elektromagnetickým relé (7), ktoré je zapojené medzi spĺnacou slcrinkou (6) a štartérom (5) na prerušenie spojenia medzi spĺnacou slcrinkou (6) a štartérom (5),keď je zamykacĺ čap (3) blokovacieho servomotora (l) vo vysunutej polohe a blokuje páku (4) na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky.2. Systém podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že riadiacajednotka (9) je vybavená obvodom na automatickú aktiváciu blokovacieho servomotora (l), ktorý automaticky aktivuje blokovací servomotor (l), ak je spínacia skrinka (6) vypnutá a elektronický volič režimov automatickej prevodovky je v polohe P.3. Systém podľa nároku l alebo 2, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že riadiacajednotka (9) je vybavená čítačkou (10) bezkontaktných čipov (8).

MPK / Značky

MPK: B60R 25/06, B60R 25/24

Značky: uzamknutie, převodovky, systém, automatickej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7256-system-na-uzamknutie-automatickej-prevodovky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na uzamknutie automatickej prevodovky</a>

Podobne patenty