Zámka diagnostickej zásuvky motorových vozidiel

Číslo patentu: U 7255

Dátum: 03.09.2015

Autor: Pejchal Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 3. 11. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(31) Císlo prioritnej prihlášky PUV 2014-29506(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 28. 4. 2014 (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ B 60 R 11/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 1. 4. 2015 B 60 R 25/00 Vestník UPV SR Č. 04/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 3. 9. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 09/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 23. 7. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zámka diágnostickej zásuvky motorových vozidielTechnické riešenie opisuje zámku diagnostickej zásuvky(ll) motorových vozidiel, ktorá zahŕňa teleso (3) zámky,ktoré je vybavené dvojicou vybraní (6), ktorými naprieč prechádza súosové Vŕtanie (9), a do vybrania (6) sú vložiteľné ramená (7) strmeňa (2) na zachytenie diagnostickej zásuvky (ll), pričom ramená (7) strmeňa (2) sú vybavené súosovými otvormi (8), ktoré lícujú s vŕtaním (9) v telese(3) zámky, a do vŕtania (9) je vložiteľný zamykací tŕň (5),zakončený zámkovou vložkou (l) na zablokovanie ramienTechnické riešenie sa týka zámku diagnostickej zásuvky motorových vozidiel.Na zabezpečenie motorových vozidiel proti krádeži sa používajú mechanické systémy, ktoré mechanicky blokujú niektorú z konštrukčných skupín vozidla, a tým bránia nepovolenému použitiu vozidla.Z českých úžitkových vzorov Č. 23537, 235378 a 23539 sú známe mechanické zabezpečovacie zariadenia, pri ktorých otočením kľúča v zámkovej vložke je možné súčasne vysunúť niekoľko zamykacích tŕňov,a tým súčasne zablokovať niekoľko dielov či konštrukčných skupín vozidla, napríklad mechanizmus radenia spolu s kapotou motorového priestoru vozidla.Moderné automobily sú vybavené diagnostickou zásuvkou na pripojenie diagnostických zariadení, s pomocou ktorých je možné v rámci servisných prác vstupovať do elektronických systémov automobilov. Pretože takéto diagnostické zásuvky sú relatívne voľne prístupné v spodnej časti prístrojovej dosky, hrozí pri krádeži vozidla nebezpečenstvo zneužitia diagnostickej zásuvky na nelegálne pripojenie elektronických zariadení, s pomocou ktorých môže páchateľ vstúpiť do elektronických systémov automobilov a eventuálne odblokovať elektronické zabezpečovacie obvody vozidla.Cieľom riešenia je teda navrhnúť taký zámok diagnostickej zásuvky motorových vozidiel, ktorý by umožnil mechanicky zablokovať prístup k diagnostickej zásuvke.Uvedený cieľ sa dosahuje zámkom diagnostickej zásuvky motorových vozidiel podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zahŕňa teleso zámku, ktoré je vybavené vybraniami, ktorými naprieč prechádza súosové Vŕtanie. Do vybrania sú vložiteľné ramená strmeňa na zachytenie diagnostickej zásuvky. Ramená strmeňa sú vybavené súosovými otvormi, ktoré lícujú s vŕtaním v telese zámku. Do vŕtania je vložiteľný zamykací tŕň, zakončený zámkovou vložkou na zablokovanie ramien strmeňa vo vybraniach.Zámok diagnostickej zásuvky motorových vozidiel podľa technického riešenia umožňuje mechanicky zablokovať prístup k diagnostickej zásuvke, a tým znemožniť neautorizované pripojenie elektronických prístrojov k diagnostickej zásuvke.Podľa výhodného uskutočnenia je strmeň vybavený pomocnými ramenami.Prehľad obrázkov na výkresochPríklad uskutočnenia zámku diagnostickej zásuvky motorových vozidiel podľa technického riešenia je zobrazený na obrázku 1 v rozloženom stave a na obrázku 2 V uzamknutom stave, keď blokuje diagnostická zásuvku.Príklad uskutočnenia zámku diagnostickej zásuvky g motorových vozidiel podľa obrázka 1 zahŕňa teleso 3 zámku, ktoré je vybavené dvojicou vybrania 3, do ktorých je možné zasunúť ramená Z strmeňa g na zachytenie diagnostickej zásuvky g.Pozdlžne prechádza telesom 3 zámku vŕtania 2 na vloženie zamykacieho tŕňa 3. Vŕtanie 2 súčasne prechádza naprieč dvojicou vybrania 3. Zamykací tŕň 3 je zakončený zámkovou vložkou l na ñxáciu zamykacieho tŕňa 3 v telese 3 zámku.Ramená Z strmeňa g sú vybavené súosovými otvormi 3, ktoré lícujú s vŕtaním 2 v telese 3 zámku. Strmeň g je vybavený pomocnými ramenami Q na lepšiu fixáciu diagnostickej zásuvky g.Pri zamykání sa najskôr k diagnostickej zásuvke g priloží strmeň g tak, aby ramená Z strmeňa g objímali diagnostickú zásuvku g na bokoch (pozri obrázok 2) a voľné konce ramien Z strmeňa g sa zasunú do vybrania 3 v telese 3 zámku tak, aby otvory 3 v ramenách Z strmeňa g lícovali s vŕtaním 2 v telese 3 zámku. Potom sa do vŕtania 2 v telese 3 zámku zasunie zamykací tŕň 3, zakončený zámkovou vložkou l. Pritom zamykací tŕň 3 prechádza cez otvory 3 v ramenách Z strmeňa g a pootočením kľúča g v zámkovej vložke l sa zamykací tŕň 3 zafixuje v telese 3 zámku. Tým je diagnostická zásuvka g pevne zovretá medzi strmeňom g a telesom 3 zámku, takže teleso 3 zámku blokuje prístup k pripájaciemu konektoru diagnostickej zásuvky g. Tak jeznemožnené neautorizované pripojenie elektronických prístrojov k diagnostickej zásuvke 11.Pri odomykaní je postup opačný. Pootočením kľúča í V zámkovej Vložke l sa odblokuje zamykací tŕň ž,ktorý sa potom vytiahne aj so zámkovou Vložkou l z Vŕtania 2 V telese â zámku. Potom je možné rozobrať zámok vybratím ramien Z strmeňa g z vybrania Q V telese i zámku, a tak sa uvoľní diagnostická zásuvka Q.1. Zámok diagnostickej zásuvky (11) motorových vozidiel, V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zahŕňa teleso (3) zámku, ktoré je vybavené dvojicou vybraní (6), ktorými naprieč prechádza súosové Vŕtanie (9),a do vybrania (6) sú vložiteľné ramená (7) strmeňa (2) na zachytenie diagnostickej zásuvky (1 l), pričom ramená (7) strmeňa (2) sú vybavené súosovými otvormi (8), ktoré lícujú s vŕtaním (9) V telese (3) zámku, a do Vŕtania (9) je vložiteľný zamykací tŕň (S), zakončený zámkovou Vložkou (1) na zablokovanie ramien (7) strmeňa (2) Vo vybraniach (6).2. Zámok podľa nároku 1, V y z n a č uj ú ci ramenami ( 1 O).

MPK / Značky

MPK: B60R 25/01, B60R 11/00

Značky: diagnostickej, vozidiel, zámka, motorových, zásuvky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7255-zamka-diagnostickej-zasuvky-motorovych-vozidiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zámka diagnostickej zásuvky motorových vozidiel</a>

Podobne patenty