Spôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní v jednom vytlačenom dokumente

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 23. 10. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority GOIN 21/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 3. 2015 Gola 3/00 Vestník UPV SR č. 03/2015(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 4. 8. 2015 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 08/2015 VLASTNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 23. 6. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK(54) Názov Spôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní v jednom vytlačenom dokumenteSpôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní V jednom vytlačenom dokumente je založený na meraní súboru spektier tlače na vybraných miestach dokumentu V infračervenej oblasti mikroskopickou metódou ATR-FIIR alebo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti reflexnou metódou. Súbor spektier dokumentu sa spracuje viacrozmernou metódou analýzy hlavných komponentov a výsledky sa zobrazia v priestore dvoch najvýznamnejších komponentov. Na získanom rozptylovom diagrame komponentového skóre sa spektrá zodpovedajúce zhodnej tlačiarni nachádzajú v zhluku, kým zhluky spektier zodpovedajúcich rôznym tlačiarňam sú vizuálne rozlíšené. Na porovnanie a určenie zhody a rozdielu jednotlivých zhlukov sa môže ďalej použit metóda viacrozmernej analýzy rozptylu, ktorá poskytne štatisticke charakteristiky umožňujúce rozlíšit zhodu alebo rozdielnosť tlačiarní použitých na tlač dokumentu v miestach merania vzoriek.Technické riešenie sa týka spôsobu rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní V jednom vytlačenom dokumente.Pri kriminalisticko-technickej analýze sporných dokumentov, t. j. dokumentov, pri ktorých je podozrenie,že niektorá jeho časť bola dopísaná alebo vytlačená na inom zariadení, sa v prípade vytlačenia dokumentu na laserovej alebo atramentovej tlačiarni/zariadení sa využívajú metodiky analýzy spočívajúce najmä vo využití mikroskopického a vizuálneho skúmania, pri ktorom sa sleduje a porovnáva štruktúra tlače - distribúcia atramentových kvapiek/tonerových zŕn na papier v ploche dokumentu, veľkosť atramentových kvapiek/tonerových zŕn, farebný odtieň. V textových dokumentoch sa detailne porovnávajú technické aspekty písma(tvar písma, rozstupy písmen, riadkovanie, rozloženie textu na strane) a v neposlednom rade aj kvalitatívne vlastnosti papiera. Zistené rozdiely v niektorej analyzovanej charakteristike (ak sú) svedčia o možnej manipulácii - dopísaní časti dokumentu, príp. výmene celých strán textu, čo je následne vhodné overiť chemickou analýzou.Chemická analýza čiernych tonerov laserových alebo LED tlačiarní je založená na meraní a porovnaní materiálového zloženia organickej zložky tonerov metódou infračervenej spektroskopie s Fourierovou transformáciou technikou FTIR mikroskopie a anorganickej zložky metódou rastrovacej elektrónovej mikroskopie s RTG energiovo-disperzným spektrometrom. Pri meraniach je nutný odber vzoriek tonerov z analyzovaného textu na špeciálne terčíky (metódy sú semideštruktívne). Chemická analýza atramentov atramentových tlačiarní sa vykonáva deštruktívnym spôsobom - vyextrahovaním vzoriek farebných atramentov do vhodného rozpúšťadla s následnou analýzou metódou tenkovrstvovej chromatografie (TLC). Metóda poskytuje výsledky len v rámci druhovej identifikácie atramentov.Individuálna identifikácia tlačového zariadenia je možná v prípade nájdenia individuálnych tlačových charakteristík danej tlačiarne, tzv. defektov tlače, ktoré sú charakteristické len pre konkrétnu tlačiareň. Metóda je nedeštruktívna, avšak predpokladá vytvorenie a využívanie širokej databázy tlačových zariadení v danej lokalite.Podstata spôsobu rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní na jednom vytlačenom dokumente spočíva v meraní súboru spektier vzoriek tlače na najmenej dvoch rôznych vybraných miestach dokumentu pomocou infračervenej spektroskopie (FTIR) v oblasti 700 až 3500 cm 1 a/alebo blízkej infračervenej (NIR) a viditeľnej(Vis) oblasti 450 až 1050 nm. Z takto nameraných spektier tlače dokumentu sa analýzou súboru všetkých nameraných spektier metódou analýzy hlavných komponentov získa rozptylový diagram komponentového skóre. Zhodnosť/odlišnosť spektier tlače dokumentu v rozptylovom diagrame komponentového skóre meraných na vybratých miestach dokumentu sa určí pomocou štatistickej viacrozmernej analýzy rozptylu.Vyhodnotenie získaných štatistických údajov umožní rozlíšiť a identifikovať, či sa na Vytlačenie dokumentu použila jedna tlačiareň alebo viaceré tlačiarne. Pri meraní súboru spektier je možné použiť ľubovoľný reflexný spektrometer určený na meranie spektier v uvedených oblastiach.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku 1 sú znázornené FTIR-ATR spektrá tlače na troch miestach skúmaného dokumentu s laserovými výtlačkami (miesto A - čierna, miesto B - stredne sivá, miesto C - bledosivá, Im je relatívna jednotka odrazivosti).Na obrázku 2 je znázornený rozptylový diagram komponentového skóre FTIR-ATR spektier laserových výtlačkov skúmaného dokumentu (miesto A - čierna, miesto B - stredne sivá, miesto C - bledosivá, PC 1 a PC 2 sú prvé dva hlavné komponenty).Na obrázku 3 sú znázornené Vis-NIR spektrá tlače na dvoch miestach skúmaného dokumentu s výtlačkami atramentových tlačiarní (miesto A - čierna, miesto B - sivá, Im je relatívna jednotka odrazivosti).Na obrázku 4 je znázornený rozptylový diagram komponentového skóre Vis-NIR spektier výtlačkov atramentových tlačiarní skúmaného dokumentu (miesto A - čierna, miesto B - sivá, PC 1 a PC 2 sú prvé dva hlavné komponenty).Príklady uskutočnenia Podstata riešenia je Vysvetlená na použití rôznych tlačiarní V jednom dokumente.Použil sa vytlačený testovací dokument. Na tlač sa použili tri kancelárske laserové tlačiarne rôznych značiek s čiernym tonerom. Na troch rôznych miestach dokumentu boli odmerané spektra tlače mikroskopickou metódou FTIR-ATR V oblasti 700 až 3500 cm 1 (obrázok 1).Vizuálnym porovnaním spektier na obrázku 1 možno čiastočne odlíšiť spektra jednej skupiny (B) od ostatných spektier. Súbor spektier bol podrobený analýze hlavných komponentov. Na rozptylovom diagrame komponentového skóre na obrázku 2 možno rozlíšiť tri zhluky bodov zodpovedajúcich spektrám. Kým stredne sivé body zodpovedajúce miestu B V dokumente sú zreteľne oddelené od ostatných zhlukov, veľkosť a vzájomná poloha zhlukov čiernych (miesto A) a bledosivých (miesto B) bodov umožňuje určité pochybnosti.V ďalšom kroku sa testovala štatistická významnosť rozdielnosti zhlukov A, B a C V rozptylovom diagrame metódou viacrozmernej analýzy rozptylu. Testovali sa nulové hypotézy stredné vektory dvoch zhlukov nie sú štatisticky významne odlišné, oproti alternatívnym hypotézam stredné vektory dvoch zhlukov sú štatisticky významne odlišné. Získané veľmi nízke hodnoty parametra p (dvojica zhlukov A-B p 6.l 015 dvojica zhlukov B-C p 7.1021 dvojica zhlukov A-C p 7.1021 ) signalizujú, že nulové hypotézy možno pre všetky dvojice zhlukov zamietnuť na veľmi nízkej hladine významnosti a « 0,01. Z výsledkov štatistickej analýzy, ktora sa opiera o porovnávanie spektier vzoriek skúmaného dokumentu ako viacrozmerných štruktúr, bolo možné s veľmi veľkou pravdepodobnosťou určiť, že na tlač modelového dokumentu boli použité tri rôzne laserové tlačiarne.Bol vytlačený testovací dokument. Na tlač sa použili dve kancelárske atramentové tlačiarne rôznych značiek, na oboch tlačiarňach sa tlačilo len čiernym atramentom. Na dvoch rôznych miestach dokumenm boli odmerané spektra tlače metódou retlexnej optovlaknovej spektroskopie vo viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti (Vis-NIR) 450 až 1050 nm (obrázok 3).Vizuálnym porovnaním spektier na obrazku 3 možno čiastočné odlíšiť spektra jednej skupiny (A) od spektier druhej skupiny (B), ostatných spektier. Súbor spektier bol podrobený analýze hlavných komponentov. Na rozptylovom diagrame komponentového skóre (obr. 4) možno rozlíšiť dva zhluky bodov zodpovedajúcich spektram. Sivé body zodpovedajú miestu A, čierne body zodpovedajú miestu B V dokumente.V ďalšom kroku sa testovala štatistická Význarrmosť rozdielnosti zhlukov A a B V rozptylovom diagrame metódou viacrozmernej analýzy rozptylu. Testovala sa nulová hypotéza stredné vektory týchto zhlukov nie sú štatisticky významne odlišné, oproti alternatívnej hypotéze stredné vektory týchto zhlukov sú štatisticky významne odlišné. Získané veľmi nízke hodnoty parametra p (41041) signalizujú, že nulovú hypotézu možno zamietnuť na veľmi nízkej hladine významnosti a « 0,01. Z výsledkov štatistickej analýzy, ktora sa opiera o porovnávanie spektier vzoriek skúmaného dokumentu ako viacrozmerných štruktúr, bolo možné s veľmi veľkou pravdepodobnosťou určiť, že na tlač modelového dokumentu boli použité dve rôzne atramentové tlaCiarne.Spôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní V jednom vytlačenom dokumente je využiteľná pri kriminalisticko-technickej analýze podozrivých dokumentov. Súčasné rozšírenie digitálneho spracovania dokumentov a moderné tlačiarne, ktoré sú bežne k dispozícii, zvýrazňujú potrebu presnej, objektívnej metódy na zisťovanie originalnosti dôležitých dokumentov.Spôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní na jednom vytlačenom dokumente, V y z n a č u j ú c is a t ý m , že sa najmenej na dvoch rôznych miestach dokumentu merajú súbory retlexných spektier tlače pomocou infračervenej spektroskopie V oblasti 700 až 3500 cm, V blízkej infračervenej oblasti 1200 až 2600 nm a viditeľnej a blízkej infračervenej oblasti 600 nm až 1000 nm, z nameraných spektier tlače dokumentu sa analýzou súboru Všetkých nameraných spektier metódou analýzy hlavných komponentov získa rozptylový diagram komponentového skóre, určí sa zhodnosť/odlišnosť spektier tlače dokumentu V rozptylovom diagrame komponentového skóre merauých na vybratých miestach dokumentu pomocou štatistickej Viacrozmernej analýzy rozptylu.

MPK / Značky

MPK: G01J 3/42, G01N 21/35

Značky: dokumente, použitia, viacerých, spôsob, jednom, rozlíšenia, tlačiarní, vytlačenom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7215-sposob-rozlisenia-pouzitia-viacerych-tlaciarni-v-jednom-vytlacenom-dokumente.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob rozlíšenia použitia viacerých tlačiarní v jednom vytlačenom dokumente</a>

Podobne patenty