Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu

Číslo patentu: U 7170

Dátum: 01.07.2015

Autor: Galko Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 14. 10. 2014 (13) Druh dokumentu Yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority AOIM 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 1. 2015 AOIM 5/00 Vestník UPV SR č. 01/2015 A 01 N 37/00(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 1. 7. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 07/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 2/0. 5. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Národné lesnícke centrum, Zvolen, SK(54) Názov Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzuFeromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu pozostáva z vertikálne orientovanej sústavy aspoň štyroch sčasti prekrývajúcich sa odchytových lievikov (l) s kužeľovými nárazovými plochami (2) priebežne ukotvených aspoň na troch vertikálnych lankových kotvách (3) upevnených o striešku (4). Otvor spodného odchytového lievika (l) vyúsťuje do odchytovej nádoby (5) s perforovaným dnom (6). Na vertikálnu lankovú kotvu (3) alebo odchytový lievik (l) je aplikovaný feromónový odparník (7). Odchytová nádoba (5) je vybavená vertikálnou stupnicou (9) a perforované dno (6) odchytovej nádoby (5) je vytvorené sieťkou alebo sitkom.Technické riešenie sa týka konštrukcie feromónového lievikového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu s cieľom zvýšiť efektivitu odchytu podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu jedným lapačom na jeden použitý odparník a zlepšiť odčítavanie odchyteného nmožstva podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu cez stupnicu na odchytovej nádobe a zlepšiť odtok zrážkovej vody. Technické riešenie patrí do oblasti lesného hospodárstva.Podkôrny hmyz, najmä lykožrút smrekový (Ips typographus), je výrazným škodcom lesov. Jednou z metód ochrany lesa je jeho monitoring, kontrola a odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu, na čo sa používajú napríklad komerčné štrbinové lapače THEYSOHN, BOHMPLAST, MULTIWlT. Jednou z metód boja proti podkôrnemu a drevokaznému hmyzu je jeho infikovanie vhodnými entomopatogénmi pomocou napríklad vaničkových pascí štrbinového lapača, ako je to opisované V slovenskom úžitkovom vzore 6060. Na daný účel je skonštruovaný aj bariérový lapač s feromónovým odparníkom, ako je opisované V slovenskom úžitkovom vzore 5426.Na odchyt podkôrneho a drevokazného hmyzu s cieľomjeho likvidácie je V stave techniky známych veľa technických riešení lapačov s použitím bariérových stien, feromónovou návnadou a zberným lievikom, ako je to opisované napríklad V slovenskom úžitkovom vzore 2442 alebo 5217.Zo stavu techniky sú známe technické riešenia bariérových lapačov FYTOFARM podkôrneho a drevokazného hmyzu s cieľom jeho odchytu a jeho infikovania s čiastočným návratom do prírody. Sú to napríklad riešenia opisované V slovenskom úžitkovom vzore 5269 a 6713. Nevýhodou týchto riešení je poznatok,že množstvo odchyteného podkôrneho a drevokazného hmyzu za časovú jednotku do lapača závisí najmä od veľkosti nárazovej plochy bariérovej steny, ktorá je obmedzená konštrukčným faktorom a faktorom manipulácie s ohľadom na limitovaný priemer lievika ako odchytového prvku. Ďalšími nevýhodami jestvujúcich lapačov hmyzu je skutočnosť, že u niektorých nie je dostatočne zabezpečený odvod kondenzačnej alebo zrážkovej Vody, V dôsledku čoho v zbernej nádobe nastávajú fermentačné procesy so sprievodným zápachom, ktorý vábi lesnú zver. Zver tieto lapače potom ničí a znehodnocuje.Ďalšou nevýhodou napr. štrbinových lapačov je tzv. pozičný efekt, keďže tieto lapače majú plochý tvar,tým pádom nie sú rovnako účinné z každej strany.Tieto nedostatky lapačov zo stavu techniky poskytli možnosť riešiť tento problém vhodnými technickými prostriedkami podľa zadaných podmienok, najmä jednoduchosťou konštrukcie s ohľadom na zachovanie limitného priemeru zberného lievika za súčasného zvýšenia efektivity odchytu podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Výsledkom tohto úsilia je opisovaná konštrukcia feromónového lievikového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia.Uvedené nedostatky V podstatnej miere odstraňuje feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že tento lievikový nárazový lapač pozostáva zo sústavy aspoň štyroch odchytových lievikov s kužeľovými nárazovými plochami. Je výhodné, ak odchytových lievikov je Viac. Je optimálne, ak ich je dvanásť. Odchytové lieviky sú orientované Vertikálne a navzájom sa sčasti prekrývajú. Odchytové lieviky sú orientované tak, že horný priemer je väčší ako spodný priemer. Spodný odchytový lievik je prispôsobený na prichytenie odchytovej nádoby tesným spojom realizovaným napríklad nalepeným tesnením alebo tesným závitom, čím je zabezpečená proti úniku podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Všetky lieviky sú prichytené na troch vertikálnych samostatných lankových kotvách upevnených o striešku, ktorá prekrýva horný odchytový lievik. Je výhodné, ak odchytové lieviky majú obvodové kotviace tvarované výstupky, cez ktoré sú Vedené Vertikálne lankové kotvy. Rozstup jednotlivých odchytových lievikov je možné meniť. Lankové kotvy sú realizované napríklad oceľovými alebo silonovými lankami. Odchytové lieviky sú Vyrobené z PVC čiernej farby. Lievikový tvar je rovnako účinný z každej strany, čo je veľká výhoda tohto lapača. Odchytová nádoba je dostatočne veľká a má perforované dno, čím je výborne prispôsobená na odtok zrážkovej vody, čo je jeden z hlavných a najčastejších problémov V používaných modeloch feromónových lapačov V lesníckej praxi. PerforoVané dno odchytovej nádoby je Vytvorené sieťkou alebo sitkom. Ďalšou výhodou je, že Odchytová nádoba je vybavená vertikálnou priesvitnou stupnicou, ktorá umožňuje ľahké odčítanie množstva odchyteného podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Stupnica korešponduje s faktom, že do 1 ml sa pojme 40 kusov lykožrúta smrekového alebo 600 kusov lykožrúta lesklého, prípadne je stupnica upravená na odchyt iných druhov pod 1 Dkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu (lykožrút severský - 90 kusov/1 ml, drevokaz čiarkovaný - 170 kusov/1 ml). Na vertikálnu lankovú kotvu alebo na odchytový lievik je aplikovaný feromónový odparník. Celý feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu je zavesený pomocou oka na vrchnej strane Striešky na ráme určenom pre feromónové lapače. Pri skladaní lapača Všetky odchytové lieviky zapadajú do seba.Funkcia feromónového lievikového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia je taká, že odparené častice feromćnov z feromónového odparníka prilákajú cielený hmyz, ktorý priletí k lapaču a narazí do odchytových lievikov. Na hladkých a šikmých plochách odchytových lievikov sa hmyz neudrží a padá do odchytovej nádoby.Výhody feromónového lievikového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia sú zjavné z účinkov, ktorými sa prejavuje navonok. Podstatnou výhodou je fakt, že sa zvýši efektivita odchytu s hlavným cieľom odchytiť na jeden feromónový odparník umiestnený v lapači,čo naj viac jedincov podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu. Je rovnako účinný zo všetkých strán.Ďalšia výhoda tohto lapača spočíva v tom, že je ľahko prenosný a skladný a uvádzateľný do pohotovostného stavu. Podstatnou výhodou tohto lapača je aj fakt, že má veľkú nárazovú plochu, ktorá je daná súčtom počtu odchytových lievikov, pričom priemer odchytového lievika nie je veľký. Je zabezpečený odvod kondenzačnej alebo zrážkovej vody, v dôsledku čoho v zbernej nádobe nenastávajú fermentačné procesy so sprievodným zápachom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie feromónového lievikového nárazového lapača podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu bude ďalej objasnené pomocou výkresu, na ktorom je zobrazená konštrukcia lapača hmyzu v bokoryse.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia technického riešenia sú predstavované na ilustráciu, a nie ako obmedzenia technických riešení. Odborníci znalí stavu techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia. Aj takéto ekvivalenty budú spadať do rozsahu nasledujúcich nárokov. Pre odborníkov znalých stavu techniky nemôže robiť problém optimálneho navrhnutia konštrukcie, preto tieto znaky neboli detailne riešene.V tomto príklade uskutočnenia je zobrazený feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia, ktorý je názome zobrazený na obrázku. Pozostáva zo sústavy dvanástich odchytových lievikov l s kužeľovými hladkými nárazovými plochami g. Odchytové lieviky l sú orientované vertikálne a navzájom sa sčasti prekrývajú. Jednotlivo sú orientované tak, že horný priemer je väčší ako spodný priemer. Spodný odchytový lievik l je prispôsobený na prichytenie odchytovej nádoby j tesným spojom § realizovaným nalepeným tesnením alebo tesným závitom. Všetky odchytové lieviky l majú neznázornené obvodové kotviace tvarované výstupky, cez ktoré sú prichytené na troch vertikálnych samostatných oceľových lankových kotvách i upevnených o striešku í, ktorá prekrýva horný odchytový lievik l. Odchytové lieviky l sú vyrobené z PVC čiernej farby. Odchytová nádoba j je valcová a je dostatočne veľká,pričom má perforované dno Q, ktoré je vytvorené sieťkou alebo sitkom. Odchytová nádoba j je vybavená vertikálnou priesvitnou stupnicou 2. Na vertikálnu lankovú kotvu á je v cca strednej časti výšky lapača aplikovaný feromónový odparník Z.V tomto príklade uskutočnenia je zobrazený redukovaný feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia, ktorý je v podstate opísaný už v predchádzajúcom príklade. Rozdiel je len v použití šiestich odchytových lievikov l.Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa technického riešenia je použiteľný ako ochranný prostriedok proti podkôrnemu a drevokaznému hmyzu, a to najmä proti ly 10kožrútovi smrekovému (Ips typographus), ako jeden zo spôsobov ochrany lesa V lesnom hospodárstve.l. Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z vertikálne orientovanej sústavy aspoň štyroch sčasti prelcrývajúcich sa odchytových lievikov (l) s kužeľovými nárazovýrni plochami (2) priebežne ukotvených aspoň na troch vertikálnych lankových kotvách (3) upevnených o striešku (4), pričom otvor spodného odchytového lievika (1) vyúsťuje do odchytovej nádoby (S) s perforovaným dnom (6), pričom na vertikálnu lankovú kotvu (3) alebo odchytový lievik (l) je aplikovaný feromónový odparník (7).2. Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku l,V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že odchytová nádoba (5) je 0 spodný odchytový lievik (1) prichytená tesným spojom (8).3. Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku 1,V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odchytová nádoba (5) je vybavená vertikálnou smpnicou (9).4. Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku l,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že perforované dno (6) odchytovej nádoby (5) je vytvorené sieťkou alebo sitkom.5. Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu podľa nároku l,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odchytové lieviky (l) majú aspoň tri obvodové kotviace tvarované výstupky, cez ktoré sú vedené vertikálne lankové kotvy (3).

MPK / Značky

MPK: A01M 1/02, A01N 37/00, A01M 5/02

Značky: hmyzu, nárazový, drevokazného, feromónový, lapač, lievikový, podkôrneho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7170-feromonovy-lievikovy-narazovy-lapac-podkorneho-a-alebo-drevokazneho-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Feromónový lievikový nárazový lapač podkôrneho a/alebo drevokazného hmyzu</a>

Podobne patenty