Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača

Číslo patentu: U 7094

Dátum: 05.05.2015

Autori: Pálek Jaroslav, Dolák Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 15. 11. 2013 (13) Druh dokumentu Yl(31) Císlo prioritnej prihlášky PUV 2013-28283(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 5. 8. 2013 (51) ĺľlľ C 1- (201501)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ B 6014 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2014 Vestník UPV SR Č. 11/2014(45) Dátum oznámenia 0 zápise ÚRAD úžitkového vzoru 5. 5. 2015 PRJEMYSELNÉHO Vestník UPV SR č. 05/2015 VLAS TNÍCTVA (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 11. 3. 2015(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ FAIVELEY TRANSPORT LEKOV a.s., Blovice, CZ(54) Názov Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberačaUloženie uhlového snímača pozostávajúceho z uhlového senzora (S) apolohovacieho elementu (E), upevniteľných na vzájomne sa natočiteľných dieloch (D) trolejbusového zberača, kde uhlový senzor (S) je pripevnený k držiaku (l),ktorý je s prvým dielom (D 1) spojený dištančnými stojinamí (2), zatiaľ čo polohovací element (E) je spojený s dru hým dielom (2).Technické riešenie je snímanie polohy vzájomne sa natáčajúcich dielov pomocou uloženia uhlového snímača pozostávajúceho z uhlového senzora a polohovacieho elementu, ktoré sú upevniteľné na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača.Sledovanie polohy vzájomne sa natáčajúcich dielov trolejbusového zberača sa doteraz uskutočňovalo prevažne vizuálne. To znamená, že momentálny stav polohy tyčí oproti osi vozidla a ich zdvih sa zistil až po vystúpení vodiča trolejbusu. Momentálna poloha tyčí trolejbusového zberača za jazdy a jej priebeh sa nedali zistiť.Je známe zariadenie na snímanie zdvihu tyče zberača, kde snímač je umiestnený na držiaku telesa ložiska a je ovládaný sústavou pák spojenou s tyčou zberača. Sústava pák však zbytočne komplikuje prenos pohybu tyče do snímača.Natočenie trolejového zberača sa pri známom riešení priebežne nesleduje. Len sa snímačmi sledujú krajné polohy natočenia ložiska, kedy hrozí vytrolejenie, a poloha, v ktorej sú tyče v osi vozidla. Pre nároky na súčasnú prevádzku je takéto riešenie nedostačujúce.Riešením je uloženie uhlového snímača pozostávajúceho z uhlového senzora a polohovacieho elementu upevniteľných na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača. Uhlový senzor je pripevnený k držiaku, ktorý je s prvým dielom spojený dištančnými stojinami, zatiaľ čo polohovací element je spojený s druhým dielom. Takéto riešenie umožňuje variabilné umiestnenie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača.Na lepšiu ochranu uhlového snímača pred vonkajšími vplyvmi je výhodné, keď je držiak doplnený puzdrom.Na sledovanie natočenia trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel je tvorený skriňou ložiska a druhý diel je tvorený zvislým čapom vystupujúcim v čele zo skrine ložiska.Na sledovanie uhlového zdvihu tyčí trolejového zberača je vhodné, keď prvý diel je tvorený držiakom pevne spojeným so skriňou ložiska a druhý diel je spojený s čapom tyče trolejového zberača prestupujúcim držiak.Prehľad obrázkov na výkresochVšeobecné usporiadanie uhlového snímača je schematicky znázornené na obrázku 1, uloženie uhlového snímača na snímanie uhlového zdvihu tyče trolejbusového zberača oproti skrini ložiska znázorňuje obrázok 2 a v odkrytom stave obrázok 3, ktorý rovnako znázorňuje uloženie uhlového snímača medzi skriňou ložiska a zvislým čapom na snímanie natočenia zberača, čo v zvislom reze znázorňuje obrázok 4.Uloženie uhlového snímača podľa technického riešenia, ktorý pozostáva z uhlového senzora § a polohovacieho elementu E upevniteľných na vzájomne sa natočiteľných dieloch Q trolejbusového zberača. Uhlový senzor § je pripevnený k držiaku l, ktorý je s prvým dielom D 1 spojený dištančnými stojinami g, zatiaľ čo polohovací element E je spojený s druhým dielom D 2. V uskutočnení uhlového snímača na snímanie natočenia trolejového zberača je prvý diel D 1 tvorený skriňou ložiska à a druhý diel D 2 je tvorený zvislým čapom 3 vystupujúcim na čele zo skrine ložiska à. Zvislý čap i je dole vybavený prírubou, ktorou je pripevnený ku skrini vozidla. Držiak l so snímačom § sú prekryté krytom Q. V uskutočnení na snímanie zdvihu tyče Q trolejového zberača je prvý diel D 1 tvorený držiakom j pevne spojeným so skriňou ložiska â a druhý diel D 2 je spojený s čapom Q tyče Q trolejového zberača prestupujúcim držiak j. Držiak l je doplnený krytom Q na minimalizáciu vplyvu atmosférických vplyvov.Polohovací element E, ktorému čelne prilieha uhlový senzor § nesený držiakom l s dištančnými stojinami g, prenáša priebežne mieru natočenia súčasti, ku ktorej je priamo pripevnený.l. Uloženie uhlového snímača pozostávajúceho z uhlového senzora (S) a polohovacieho elementu (E) upevniteľných na vzájomne sa natočiteľných dieloch (D) trolejbusového zberača, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uhlový senzor (S) je pripevnený k držiaku (l), ktorý je s prvým dielom (Dl) spojený dištančnými stojinami (2), zatiaľ čo polohovací element (E) je spojený s druhým dielom (2).2. Uloženie uhlového snímača podľa nároku l, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že držiak (1)je doplnený puzdrom (1 1).3. Uloženie uhlového snímača podľa nároku l alebo 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prvý diel(D 1) je tvorený skriňou ložiska (3) a druhý diel (D 2) je tvorený zvislým čapom (4) vystupujúcim na čele zo skrine ložiska (3).4. Uloženie uhlového snímača podľa nároku l alebo 2, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prvý diel(D 1) je tvorený držiakom (5) pevne spojeným so skriňou ložiska (3) a druhý diel (D 2) je spojený s čapom(61) tyče (6) trolejového zberača prestupujúcim držiak (5).

MPK / Značky

MPK: B60L 5/00

Značky: trolejbusového, vzájomne, dieloch, natočiteľných, snímača, zberača, uloženie, úhlového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7094-ulozenie-uhloveho-snimaca-na-vzajomne-sa-natocitelnych-dieloch-trolejbusoveho-zberaca.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Uloženie uhlového snímača na vzájomne sa natočiteľných dieloch trolejbusového zberača</a>

Podobne patenty