Upínač na nádoby umiestnené pred oknom

Číslo patentu: U 7088

Dátum: 01.04.2015

Autori: Dítě Miroslav, Jelínek Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 7 O 8 8Dátum podania prihlášky 15. 4. 2014 (13) Druh dokumentu yl Číslo prioritnej prihlášky PUV 2013-27778Dátum podania prioritnej prihlášky 15. 4. 2013 (5 I) Int Cl. (201501) Krajina alebo regionálnaorganizácia priority CZ A 47 G 7/00 Dátum zverejnenia prihlášky 4. 11. 2014 A 47 H 27/00 Vestník UPV SR č. 11/2014Dátum oznámenia o zápise ÚRAD l úžitkového vzoru 1. 4. 2015 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 04/2015VLASTNÍCTVA Dátum zápisu a spristupnenía SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 26. 2. 2015Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočeniaČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČlslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ CSP System s.r.o., Dalečín, CZ(54) Názov Upínač na nádoby umiestnené pred oknom(57) Anotácia Opisuje sa upínač, ktorý pozostáva z dvoch k sebe pripojených ramien (l) a (2). Predné rameno (l) je vybavené zahnutým tvarovaným koncom (3), ktorý obopina homý okraj nádoby (4), a zadné rameno (2) je upevnené k rámu (S) okna alebo k pampetu (6) okna.Technické riešenie sa týka upínača na upevnenie nádob, najmä kvetináčov a truhlíkov pred oknami, ktorých rámy a parapety sú z rôznych materiálov.V súčasnej dobe narastá požiadavka na upevnenie kvetináčov a truhlíkov pred oknami. Je známych niekoľko riešení zaistenia truhlíkov, z ktorých najbežnejšie sú predokenné ohrádky. Nevýhodou týchto riešení je, že boli navrhnuté s upevnením do steny a po zateplení domov už nevyhovujú, pretože na krehké, zateplené fasády nie je vhodné nič upevňovať. Ďalšou nevýhodou tohto riešenia je nebezpečenstvo vzniku nežiaduceho tepelného mostu. Zároveň môže dochádzať k poškodeniu fasády V mieste spojenia medzi upevňovacím prvkom a fasádou (Vŕtanie, lepenie, stekanie nečistôt z upevňovacích prvkov). Upevnenie priamo do rámu okna nie je v prípade plastových okien žiaduce, pretože narušenie okna by mohlo porušiť izolačné vlastnosti okna, prípadne jeho skrivenie. Priemyselný vzor CZ 34490 chráni držiak kvetinových truhlíkov, ktorý je vytvorený ako obdĺžnikový rám, vybavený háčikmi na upevnenie v okenných odkvapoch plastových okien. Držiak má nemenný rozmer aje tak prakticky využiteľný pre jeden typ kvetináča. Nevýhody tohto držiaka sú čiastočne vyriešené riešením podľa úžitkového vzoru CZ 20745, ktorý je tvorený tiež bočnými ramenami a rozpemým ramenom, kde aspoň jedno z týchto ramien je vytvorené ako nastaviteľne teleskopické.Rozpemé rameno je vybavené upevňovacími prichytkami pre upevnenie v odkvapových otvoroch okna a nosné ramená sú vybavené prvkami pre zaháknutie pod okenný rám. Nevýhodou tohto držiaku je, že vzhľadom na použitie teleskopických ramien je konštrukčne zložitý a výrobné nákladný. Podľa úžitkového vzoru CZ 22029 je známy držiak nádoby, ktorý rieši upínanie nádob pomocou zahnutého profilu, zasunutého do drážky v ráme plastového okna. Nevýhodou tohto riešenia je úzke využitie pre konkrétny typ okna.Uvedené nevýhody odstraňuje upínač na nádoby umiestnené pred oknom, ktorého podstatou je, že pozostáva z dvoch k sebe pripojených ramien, z ktorých predné rameno je vybavené zahnutým tvarovaným koncom, obopinajúcim horný okraj nádoby, a zadné rameno je upevnené k rámu okna alebo k parapetu okna. Podstatou tiež je, že zadné rameno je pevne pripojené k spodnému rámu okna pevným alebo rozoberateľným spojom. Podstatné ďalej je, že zadné rameno je na konci smerom k oknu vybavené háčikom, zapadajúcim do vonkajšej drážky, vytvorenej zospodu rámu okna. V inom variante háčik, vytvorený na konci zadného ramena, zapadá V smere od okna alebo k oknu do fixačného prípravku, pripevneného na parapet okna. Podstatou je aj to, že zadné rameno je na konci smerom od okna vybavené zahnutým koncom, ktorý je pevne pripojený k parapetu okna pevným alebo rozoberateľným spoj om.Výhodou upínača podľa nového technického riešenia je, že na rozdiel od ostatných známych riešení nie je nutné držiak nádob pevne ñxovat k stene budovy alebo prostredníctvom zložitých príchytov do rámu okna. Na fixáciu nádoby sú využité jednoduché ramená, pričom tvar ukončenia zadného ramena je možné meniť podľa toho, o aký typ okna ide alebo či bude nádoba fixovaná k parapetu okna. Ramená upínača sú konštruované tak, aby ich tvar bol univerzálny pre rôzne typy okrajov nádob a aby bolo zamedzené pohybu nádoby. Riešenie umožňuje ñxovať nádoby guľatých aj rovných tvarov a nádoby rôznych rozmerov. Pri nádobách tvaru dlhších truhlíkov je vhodné použiť niekoľko upínačov. Obmenou zadného ramena upínača je možné jednoducho kombinovať zostavenie upínača pre konkrétnu potrebu upnutia, t. j. k rámu okna alebo k parapetu, priamo alebo prostredníctvom upínacieho prostriedku. Podstatnou výhodou je jednoduchosť a univerzálnosť upínača a nízke náklady na jeho obstaranie. Ďalšou výhodou je, že upínač vizuálne nenarušuje vzhľad budovy a to ani v čase, ked nádoba už nie je umiestnená pred oknom, pretože upinač možno jednoducho a rýchlo odobrať. Upínač tiež umožňuje umiestniť nádobu pred okno tam, kde napríklad majitel budovy zakazuje mechanicky narušovať fasádu fixným pripevnením predokennej ohrádky (lepením, vŕtaním).Prehľad obrázkov na výkresochUpínač nádoby umiestnenej pred oknom je znázomený na výkresoch, kde obrázok l predstavuje riešenie upínača s pevným upevnením na rám okna, obrázok 2 riešenie upínača s upevnením do drážky rámu okna. Na obrázku 3 je zobrazené riešenie upínača s upevnením do ñxačného prípravku na parapet a na obrázku 4 riešenie upínača s pevným upevnením na parapet okna.Upínač na nádoby umiestnené pred oknom pozostáva z dvoch k sebe pripojených ramien, predného ramena l a zadného ramena g. Predné rameno l je vybavené zahnutým tvarovaným koncom g, ktorý obopína homý okraj nádoby 4. Spojenie ramien 1 a g môže byť vykonané rôznymi spôsobmi, od pevného zlepenia po rozoberateľný spoj. Zadné rameno g je upevnené k rámu Q okna alebo na parapet Q okna.Ak je zadné rameno g pripevnené k spodnému rámu Q okna (obrázok l), je to riešené pevným spojom,t. j. napr. prilepením alebo rozoberateľným spojom, napr. pripevnením skrutkou. V spodných rámoch okien Q, najmä okien z plastu, sú vytvorené vonkajšie drážky Z. Do týchto drážok Z zapadá háčik g, ktorým je vybavený spodný koniec zadného ramena g upínača, smerom k oknu (obrázok 2).Zadné rameno g možno tiež pripevniť k parapetu Q okna. Zadné rameno g s háčikom § je spojené s predným ramenom 1 obrátene, háčik § smeruje od okna a zapadá do ñxačného prípravku m, prĺpevneným na parapet Q okna (obrázok 3).Nezobrazené riešenie je, že háčik § je pripevnený k zadnému ramenu g v smere k oknu a zapadá do fixačného prípravku m, obrátene. Varíantným riešením je, že zadné rameno g je na konci smerom od okna vybavené zahnutým koncom 2, ktorý je pevne pripojený k parapetu Q okna (obrázok 4). Toto pripojenie môže byť tiež vykonané ako pevné - prilepením alebo rozoberateľným spojom.1. Upínač na nádoby umiestnené pred oknom, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z dvoch k sebe pripojených ramien (1, 2), z ktorých predné rameno (1) je vybavené zahnutým tvarovaným koncom (3) obopínajúcim horný Ohaj nádoby (4).2. Upínač na nádoby umiestnené pred oknom podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadné rameno (2) je upevnené k rámu (5) okna alebo k parapetu (6) okna, a zadné rameno (2) je pevne pripojené k spodnému rámu (5) okna pevným alebo rozoberateľným spojom.3. Upínač na nádoby umiestnené pred oknom podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadné rameno (2) je na konci smerom k oknu vybavené háčikom (8), zapadajúcim do vonkajšej drážky (7), vytvorenej zospodu rámu (5) okna.4. Upínač na nádoby umiestnené pred oknom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadné rameno (2) je na konci vybavené háčikom (8), zapadajúcím do fixačného prípravku (10), pripevneného na parapet (6) okna, pričom háčik (8) je na ramene upevnený V smere od okna alebo k oknu.5. Upínač na nádoby umiestnené pred oknom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zadné rameno (2) je na konci smerom od okna vybavené zahnutým koncom (9), ktorý je pevne pripojený k parapetu (6) okna pevným alebo rozoberateľným spoj om.

MPK / Značky

MPK: A47G 7/02, A47H 27/00

Značky: upínač, nádoby, oknom, umiestnené

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7088-upinac-na-nadoby-umiestnene-pred-oknom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upínač na nádoby umiestnené pred oknom</a>

Podobne patenty