Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií

Číslo patentu: U 7028

Dátum: 03.02.2015

Autor: Rakowski Zikmund

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 28. 3. 2014 (3) Druh dokumentu Y 1(31) Číslo prioritnej prihlášky 2013-28750 U(32) Dátum podania prĺorĺtnej prihlášky 11. 11. 2013 (51) Int. CI. 0015.01)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ EOIC 9/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 9. 2014 E 01 C 13/00 Vestník UPV SR č. 09/2014 E 0 lC 15/00 r (45) Dátum oznámenia o zápise URAD úžitkového vzoru 3. 2. 2015 PRIEMYSELNEHO Vestník UPV SR č. 02/2015 VLASTNICTVÍ (47) Dátum zápisu a sprístupnenia SUOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru verejnosti 15. 12. 2014(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikáciíKryt nízkozáťažových komunikácií pozostáva z prvej vrstvy (1) tvorenej plastovou geomrežou, z druhej vrstvy (2) tvorenej georohožou a z tretej vrstvy (3) tvorenej plastovou geomrežou, pričom druhá vrstva (2) sa nachádza medzi prvou a treťou vrstvou (l, 3). Prvá vrstva (l) obsahuje z protiľahlej strany proti druhej vrstve (2) homú plochu (11) pre kontakt s obuvou alebo s kolesami vozidiel a tretia vrstva(3) obsahuje z protiľahlej strany proti druhej vrstve (2) spodnú plochu (3 l) pre styk s podložím (4).Technické riešenie sa týka zatrávňovacieho krytu nízkozáťažových komunikácií, ako sú málo používané cesty, parkoviska alebo odstavné plochy pre vozidlá, a rieši zachovanie zelene na plochách, ktoré sú príležitostne používané na jazdu alebo na parkovanie vozidiel.Známe je, že pozemné komunikácie ako cesty alebo vozovky vrátane prevažnej väčšiny parkovísk a odstavných plôch sú kryté živičným alebo betónovým povrchom. To sa týka aj málo používaných ciest, parkovísk a príležitosmých odstavných plôch. V osídlených zónach sa stavajú nízkozáťažové cesty, ktoré sú charakteristicke malým počtom prej azdov.Nevýhodou živičných alebo betónových nlzkozáťažových ciest je nutnosť riešenia odvodu zrážkových vôd, ale tiež vysoké náklady na údržbu, ktoré sú porovnateľné s nákladmi na údržbu vysoko využívaných ciest.Ďalej je známe, že so zväčšujúcim sa počtom osobných automobilov vzrastajú nároky na pozemky, potrebné na neustále navyšovanie existujúcej kapacity parkovísk, a to nielen v hustej mestskej zástavbe, ale tiež na súkromných pozemkoch príslušných k rodinným domčekom. Úbytok zelených plôch sa aspoň čiastočne kompenzuje používaním zatrávňovacích roštov. Zatrávňovacie rošty obsahujú rebrá s výškou niekoľkých centimetrov, ktorých homá plocha je prispôsobená kontaktu s pneumatikami kolies a predstavuje pevnú časť povrchu vozovky. Otvory medzi rebrami sa využívajú na nasadenie trávy. Zatrávňovacie rošty sa vyrábajú vo forme panelov z betónu alebo plastu. Rošty sa kladú na upravené podložie. Otvory sa následne vyplnia hlinou na rastNevýhodou zatrávňovacích roštov je, že terén musí byť zrovnaný pred pokladaním panelov. Ďalšou nevýhodou je, že novovytvorená komunikácia sa nesmie používať až do doby, keď trávnik nevytvoril mačinu. Nevýhodou je tiež, že aj po vytvorení mačiny je tráva vystavená kontaktu s pneumatikami vozidiel, čo spôsobuje jej poškodzovanie a ktoré môže mať za následok aj vymiznutie rastlín a vznik blata v takýchto miestach. Preto sa v súčasných roštoch stanovuje limit možného zaťaženia, pri prekročení ktorého dochádza už k poškodeniu alebo zničeniu trávnika alebo aj samotných roštov.Tiež je známe, že sa na krátkodobé státie používajú plastové mreže, ktoré sa kladú priamo na už existujúci trávnik.Ich nevýhodou je, že také státia majú malú kapacitu, pretože už pri zaťažení presahujúcom len niekoľko vozidiel denne dochádza k poškodzovaniu trávnika.Uvedené nevýhody rieši zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií podľa technického riešenia, ktorého podstatou je, že pozostáva z prvej vrstvy tvorenej plastovou geomrežou, z druhej vrstvy tvorenej georohožou a z tretej vrstvy tvorenej plastovou geomrežou, pričom druhá vrstva sa nachádza medzi prvou a treťou vistvou. Prvá vrstva obsahuje zo strany protiľahlej k druhej vrstve homú plochu pre kontakt s obuvou alebo s kolesami vozidiel a tretia vrstva obsahuje zo strany protiľahlej k druhej vrstve spodnú plochu pre styk s podložím.Výhodou tohto technického riešenia je, že vozovku, parkovisko alebo pokrytú plochu je možné okamžite používať po uložení a zakotvení zatrávňovacieho krytu. Ďalšou výhodou je, že zatrávňovací kryt podľa tohto technického riešenia nepredstavuje pre rastúcu trávu prekážku, pričom pneumatiky alebo obuv nie sú v priamom kontakte s podložím a nemôžu mechanicky poškodzovať ani listy, ani korene prítomných travín. Narastenú trávu je možné pritom kosiť bežnými kosačkami. Sneh je možné odstraňovať plastovými lopatami alebo mechanickými frézami. Nakoľko zatrávňovací kryt pozostáva z jedného alebo z niekoľkých pásov s dĺžkou až niekoľkých metrov, nie je pri jeho pokladaní problém s klávesovaním, ktorý sa vyskytuje pri pokladaní roštových panelov. Ďalšou výhodou zatrávňovacieho krytu podľa tohto technického riešenia je, že jeho používanie nie je obmedzené veľkosťou očakávaného zaťaženia. Pri vjazde vozidla na tento zatrávňovací kryt sa roznáša záťaž pod kolesami na väčšiu plochu, takže limitujúcim zaťažením je možné zaťaženie podlažia. Zatrávňovací kryt podľa tohto technického riešenia je preto možné použiť i tam, kde jazdia ťažké dopravné prostriedky ako stavebné stroje, manipulačná technika alebo hasiace autá. Výhodou zatrávňovacieho krytu tiež je, že prijeho použití nie je nutné riešiť odvod zrážkovej vody, takže odpadá riešenie kanalizácie, čo sa prejaví zníženými nákladmi. V porovnaní so živičnými alebo betónovými krytmi vozoviek je oprava zatrávňovacieho krytu podľa tohto technického riešenia jednoduchá a spočíva vjednoduchej náhrade poškodenej časti novým materiálom, čo je možné uskutočniť i bez nárokov na zložitú techniku.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l a 2 je znázornený Zatrávňovací kryt podľa prlkladu 1, pričom na obrázku l je znázomený pôdorysný pohľad a na obrázku 2 pohľad na priečny rez A-A z obrázka l. Na obrázku 3 a 4 je znázomený Zatrávňovací kryt podľa príkladu 2, pričom na obrázku 3 je znázomený pôdorysný pohľad a na obrázku 4 pohľad na priečny rez B-B z obrázka 3.Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií podľa príkladu l je tvorený troma v podstate vodorovne uloženými vrstvami l, g, g. Prvá vrstva l sa nachádza najvyššie a je tvorená plastovou geomrežou. Homá strana prvej vrstvy obsahuje homú plochu 11 pre styk zatrávňovacieho krytu s podrážkami obuvi a s kolesami vozidiel. Spodná strarta prvej vrstvy g je v kontakte s druhou vrstvou 2, ktorú tvorí georohož, vyrobená z vlákien z pružného plastu. Pod druhou vrstvou g sa nachádza tretia vrstva g, pričom georohož druhej vrstvy g leží na plastovej geomreži tretej vrstvy g. Tretia vrstva g obsahuje zo strany protiľahlej k druhej vrstve g spodnú plochu 3 l pre styk s podložím i, na ktorom Zatrávňovací kryt leží. Podľa tohto príkladu je podložím i narastený trávnjk, ktorý prerastá tenkou vrstvou štrkopiesku s veľkosťou kamienkov do 8 mm. Zatrávňovací kryt podľa tohto prikladu je zakotvený do podložia 3 nezr 1 ázornenýrni klincami, ktoré prechádzajú všetkými vrstvami l, g, g a ktoré nielen dotlačujú Zatrávňovací kryt na podložie, ale aj bránia vzájomnému posunu vrstiev g, g, g. Plastová geomreža je vyrobená z plastu s vysokou tuhosťou a je tvorená rovnako dlhými ohybnými rebrami l 2, Q, ktoré medzi sebou zvierajú uhol 60 °, pričom sa vždy Q rebier zbieha do jedného bodu Q, g, v okolí ktorého je hrúbka geomreže zväčšená. Georohož tvoriaca druhú vrstvu g je tvorená spleťou dlhých vlákien, ktoré nie sú vzájomne spojené. Okami geomreže tvoriacimi prvú a druhú vrstvu l, g a voľným priestorom medzi vláknami georohože druhej vrstvy g voľne prerastajú steblá aj listy tráv. Tráva sa kosí v úrovni nad hornou plochou prvej vrstvy 1 bežnou kosačkou, s ktorou sa jazdi po prvej vrstve l zatravňovacieho krytu. Pri nájazde dopravného prostriedku na zatrávňovací kryt roznáša tretia vrstva g na väčšiu plochu zaťaženie, vyvolané kolesami dopravného prostriedku na prvú aj druhú vrstvu 1, 2. Druhá vrstva g chráni podložie i pred kontaktom s pneumatikami kolies dopravného prostriedku a prvá vrstva l bráni priamemu kontaktu pneumatík s druhou vrstvou g.Zatrávňovací kryt podľa príldadu 2 sa odlišuje od zatrávňovacieho krytu opísaného v príklade l tým, že georohož druhej vrstvy g je tvorená niekoľkými vrstvami zvlnenej sieťoviny, ktorá má v nestlačenom stave v dvoch na seba kolmých smeroch štvorcové oká, a ďalej tým, že prvá vrstva l aj tretia vrstva g sú tvorené geomrežou so štvorcovými okami, pričom oka geomreže sú väčšie ako oká sieťoviny tvoriacej georohož.Zatrávňovací kryt podľa tohto technického riešenia je možné využiť nielen na vytvorenie nizkozáťažovej komunikácie alebo parkoviska na dlhodobé používanie, ale je ho možné tiež využiť ako prenosný kryt určený na dočasné prikrytie pozemku, napríklad lúky alebo poľa v miestach konania jednorazovej akcie, ako je hudobný festival pod šírym nebom a pod. Tu môže slúžiť nielen ako prostriedok zamedzujúci zabáraníe kolies do pôdy, ale aj ako ochrana trávy pred kolesami áut.Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozostáva z prvej vrstvy (l) tvorenej plastovou geomrežou, z druhej vrstvy (2) tvorenej georohožou a z tretej vrstvy (3) tvorenej plastovou geomrežou, pričom druhá vrstva (2) sa nachádza medzi prvou a treťou vrstvou (1, 3), kde prvá vrstva (1) obsahuje zo strany protiľahlej voči druhej vrstve (2) homú plochu (1 l) pre kontakt s obuvou alebo s kolesami vozidiel a tretia vrstva (3) obsahuje zo strany protiľahlej k druhej vrstve (2) spodnú plochu (31) pre styk s podložim (4).

MPK / Značky

MPK: E01C 15/00, E01C 9/00, E01C 13/00

Značky: komunikácií, nízkozáťažových, zatravňovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u7028-zatravnovaci-kryt-nizkozatazovych-komunikacii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zatrávňovací kryt nízkozáťažových komunikácií</a>

Podobne patenty