Spôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia

Číslo patentu: U 6942

Dátum: 04.11.2014

Autor: Kubošek Pavol

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYDátum podania prihlášky 9. 4. 2013 Číslo prioritnej prihláškyDátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálnaDátum zverejnenia prihlášky 6. 5. 2014 Vestník UPV SR č. 05/2014Vestník UPV SR č. 11/2014Dátum zápisu a sprístupnenía úžitkového vzoru verejnosti 17. 9. 2014 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškySpôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadeniaSpôsobom diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia (8) laserovej triedy II až V pomocou snímania obrazu zabudovanou kamerou vnútri laserového zariadenia môže obsluha daného zariadenia plne overiť funkčnosť zdrojov laserového žiarenia vychyľovacej sústavy a získať doplňujúce informácie o stave laserového zariadenia (8). Signál z kamery je prenášaný na exteme zobrazovacie zariadenie (10), na ktorom môže obsluha sledovať priebeh a výsledky overovania funkčnosti laserového zariadenia (8).Technické riešenie sa týka spôsobu diaľkového overovania ñmkčnosti laserového zariadenia laserovej triedy l I. až IV.V súčasnosti sa na overovanie funkčnosti laserového zariadenia používajú prevažne testy funkčnosti celého zariadenia tak, že sa spustí šou, alebo len jej časť a pozoruje sa zobrazovanie tejto šou v reálnych podmienkach.Chýba však spôsob, ktorým by bolo možné otestovať zariadenie tak, aby mala obsluha presnú informáciu o funkčnosti laserového zariadenia a jeho hlavných častiach a súčasne, aby zariadenie napríklad nezobrazovalo len časť laserovej šou do vykresľovacieho priestoru.Uvedené nedostatky sú podstatne alebo úplne odstránené spôsobom diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia pomocou snímania obrazu zabudovanou kamerou wiútri laserového zariadenia. Signál z kamery je prenášaný na zobrazovacie zariadenie, na ktorom môže obsluha sledovať priebeh a výsledky testovania laserového zariadenia.Podstata spôsobu na overovanie funkčnosti laserového zariadenia podľa technického riešenia spočíva v tom, že pomocou snímania obrazu z vnútomého priestoru laserového zariadenia a súčasnom zabránení vykresľovania výstupného lúča laserového zariadenia do vykresľovacieho priestoru je možné získat informácie o funkčnosti všetkých dôležitých častí laserového zariadenia. Obraz z kamery sa prenáša v reálnom čase do externého zobrazovacieho zariadenia, ktoré pozoruje obsluha, alebo sa ďalej spracováva V extemom zobrazovacom zariadení. Z riadiaceho zariadenia na spúšťanie laserových šou sa vyšle signál na spustenie testu laserového zariadenia. Laserové zariadenie signál prijme a zabráni vykresľovaniu laserových lúčov tým, že do lúča pred vychyľovacou sústavou zasuníe mechanickú zábranu - clonu. Potom môže obsluha spustiť testovaciu procedúru laserového zariadenia, ktorá obsahuje minimálne individuálne testy svietenia všetkých použitých zdrojov laserového žiarenia a testy pohybu oboch zrkadielok vychyľovacej sústavy zariadenia. Keďže je test ovládaný priamo riadiacim zariadením na spúšťanie laserových šou, testuje sa aj komunikácia medzi riadiacim a laserovým zariadením. Snímacia kamera vnútri zariadenia musí byť umiestnená tak, aby mala v 0 svojom zomom poli mechanickú zábranu pre laserový lúč, na ktorej sa počas testu lúč zastaví a je ho možné ľahko pozorovať. Tiež musia byť v zomom poli snímacej kamery umiestnené obe Zrkadielka vychyľovacej sústavy, aby bol ich pohyb pozorovateľný na zobrazovacom zariadení. Počas testu je možné prisvietiť oblasť zrkadielok vykresľovacej sústavy prídavným osvetlením tak, aby bola funkčnosť dobre viditeľná na zobrazovacom zariadení. Po skončení testovacej procedúry vyšle riadiace zariadenie na spúšťanie laserových šou do laserového zariadenia opäť signál na ukončenie testu zariadenia a laserové zariadenie presunie mechanicloí zábranu mimo laserového lúča, čím umožní laserovému zariadeniu vykresľovanie laserovej šou do vykresľovacieho priestoru zariadenia. Ak laserové zariadenie neprijme signál na ukončenie testu, po upljmuti nastaveného času automaticky odklonl bariéru mimo lúča aj bez prijatia signálu na ukončenie testu zariadenia.V zomom poli kamery sa môžu nachádzať aj iné intemé zobrazovacie zariadenia, ktoré zobrazujú stav a prípadne hodnoty stavových veličín laserového zariadenia. Patrí sem hodnota maximálnych nameraných výkonov jednotlivých laserových zdrojov, teploty laserových zdrojov a ich chladičov, teplota vzduchu, veľkosť napájacieho napätia a odoberaný prúd, stav interných ochranných obvodov interlock, stav funkčnosti podsystémov laserového zariadenia a pod.Pomocou snímania obrazu zabudovanou kamerou vnútri laserového zariadenia možno na diaľku overiť funkčnosť laserového zariadenia laserovej triedy II. až IV aj tesne pred začatím šou, bez toho, aby okolie spozorovalo, že je laserové zariadenie v činnosti. Signál z kamery je prenášaný na zobrazovacie zariadenie,na ktorom môže obsluha sledovať priebeh a výsledky testovania laserového zariadenia.Hlavná výhoda uvedeného technického riešenia spočíva v tom, že test zariadenia nepôsobí rušivo pre divákov, ktorí sa môžu nachádzať vo vykresľovacom priestore laserového zariadenia alebo v jeho blízkosti. Tiež veľkou výhodou je skutočnosť, že týmto spôsobom sa zároveň overuje funkčnosť spojenia medzi riadiacim a laserovým zariadením.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je zobrazený príklad umiestnenia snimacej kamery v laserovom zariadení. Na obrázku 2 je zobrazený príklad zapojenia laserového zariadenia s riadiacim zariadením a zobrazovacim zariadením.Snímacia kamera l zobrazená na obrázku l je umiestnená V blízkosti mechanickej zábrany z na zabránenie vykresľovania lúčov mimo laserového zariadenia a V blízkosti vychyľovacej sústavy 1 laserového zariadenia. Zorné pole 5 kamery l je orientované tak, aby snímaný obraz obsahoval minimálne mechanickú zábranu g V oboch jej možných polohách, ďalej výsledný laserový lúč à, Zrkadielka A vychyľovacej sústavy 1 a interné zobrazovacie zariadenie Q.Na obrázku 2 sa nachádza laserové zariadenie g, ktoré je prepojené s riadiacim zariadením 2 na spúšťanie laserových šou. V blízkosti riadiaceho zariadenia 2 sa nachádza extemé zobrazovacie zariadenie m, na ktorom môže obsluha pozorovať obraz zo zabudovanej kamery 1 V laserovom zariadeni §.Spôsobu diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia pomocou snímania obrazu zabudovanou kamerou vnútri laserového zariadenia je možné použiť pre ľubovoľné laserové zariadenie laserovej triedy II až IV. Hlavné využitie uvedeného spôsobu je v projektoroch pre laserová šou a v priemyselných zariadeniach, ako sú napr. zváracie a gravírovacie zariadenia, medicínske zariadenia, dermatologické prístroje a mnohé iné.l. Spôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia, ktoré obsahuje minimálne jeden zdroj laserového žiarenia a minimálne dve súpravy zrkadielok vychyľovacej sústavy zariadenia a je riadené vzdialeným riadiacim zariadením, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že vo vnútornom priestore laserového zariadenia (7) je zabudovaná kamera (1) na snímanie pohybu zrkadielok (4) vychyľovacej sústavy a svitu laserových lúčov zo zdrojov laserového žiarenia, pri súčasnom zabránení vykresľovania výstupného lúča laserového zariadenia do vykresľovacieho priestoru, pričom sa obraz z kamery (l) po spustení laserového zariadenia riadiacim zariadením prenáša a zobrazuje na externom zobrazovacom zariadeni (10).2. Spôsob podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zdrojom laserového žiarenia je ľubovoľný laser s laserovou tríedou II - IV.3. Spôsob podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že v zomom poli zabudovanej kamery (l) sa nachádza zobrazovacie zariadenie (6), ktoré zobrazuje stav laserového zariadenia (7) a veľkosť hodnoty stavových veličín laserového zariadenia, ako sú hodnoty maximálnych nameraných výkonov jednotlivých laserových zdrojov, teploty laserových zdrojov a ich chladičov, teplota vzduchu, veľkosť napájacieho napätia a odoberaný prúd, stav interných ochrarmých obvodov interlock, stav funkčnosti podsystémov laserového zariadenia a pod.4. Spôsob podľa nároku la 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že počas testovacieho procesu je výstupný lúč (3) zastavený mechanickou zábranou (2), ktorá bráni vykresľovaniu laserového lúča mimo vnútorného priestoru laserového zariadenia (7).5. Spôsob podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že počas testu sa prisvieti oblasť zrkadielok (4) vykresľovacej sústavy prídavným osvetlením na zlepšenie viditeľnosti funkčnosti zrkadielok (4) vychyľovacej sústavy na zobrazovacom zariadení (10).6. Spôsob podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že obsahuje interné zobrazovacie zariadenie (6) v dosahu kamery (1).

MPK / Značky

MPK: B23K 26/00, G02B 26/00, G05D 25/00, G01J 1/00, H01S 3/00

Značky: funkčnosti, overovania, diaľkového, laserového, zariadenia, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6942-sposob-dialkoveho-overovania-funkcnosti-laseroveho-zariadenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob diaľkového overovania funkčnosti laserového zariadenia</a>

Podobne patenty