Tvárniaci nástroj s požiadavkami na veľmi dobré vlastnosti klzného trenia

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(Sl) Int. cií Číslo piiorítnej prihlášky B 2 ZF 3/00, Dátum Pmmyľ B 23 K 26/00Krajina priority ÚRAD Dátum oznámenia o zápise vo Vestníku 12.01.95 PRUEMYSELNÉHO VIASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(75) Majiteľ a povôdca Podoisicý Michal Ing. CSc., Bratislava, SK Lukšic Ján Ing. CSc., Bratislava, SK,Koseček Albert Ing. CSc., Bratislava, SK Benko Bemard prof. Ing. CSc., Bratislava, SK Dolinský Ján Ing., Žamovíca, SK(54) Názov Tvámiaci nástroj s požiadavkami na veľmi dobré vlastnosti kĺzncho treniaÍľvrírniznsi .naíslxoj s požiadavkanni na veľmi dobré- vlasmosti kĺznchuu írrriir0 czxlIc 4 I 1-nkv. ktorej sa cižiílccng vzor týkaÚžiliaąux-jr rmr za týka konšmxltćzućho ricšizniçi Včíľiliłlĺšťijtĺl ní.1 aoj 1 (Wfł-Žliľfllilť)jeho ćinných častí vrstvou inaicrizi.lu s p 0 Žiakid.i 1 z-I 1 lĺ na vz-hní ciobitil iíns-.lm-uiiiiĺznchu lrcniu u icciinoiögic na lläiílllüčllkťílic naxtchovuniřhc) riesenia., hmrć ic vhocinć. pri plošné i objc-moxró Lvúrnciiic korózicvzclorinýci a. occtlĺ.x~ćçli picchov -zlcbrą mnicrii-Llov. ako aj iných wsołátxpcviiýrcli a. .milan pi-I-lici-łi. ąclinišn -so špczciiĺiuicými požii.iciz-ivkautii na ĺyzika-ilno-mczcixunich va 1.~ląi a kvalitu povrchu výlvnrlcov Lleho výliskov používaných v .c..utłxi~ pricmyaąiłc., liti-xíirskcj praxi, cicłulroniiaca, chcmicküiri pririn--i. łnirmccąi -.. icgnhićnvj icchnii-n, v atómovej Cllüľgťĺĺkü Il. pod.~Z 1 iIi.si.niwrhrvauiizi tvzinzizicicĺĺi nzísltojiav vzułuíiujii ziicístn irhoziqnsici-ąó 1 J 7 Ý.iJlĽiíl-iáj~, liC aj Iyitobilizľxxosłĺ ilzĺuslroja i jeho ćasií, Aninauvialchsusi il irvnniixąusí lŤxInJ-Lćných časti nástroja, ĺ.1 f.1 j)CČI| 0 í-3 ĺ.l 1( poiinulaaŕiąą .zi.riicijii~imhrsnxť í-cunřširni-Lną-ii a mnoho iuý-ch POŤIÍI-KiHVÍtEiC .saťivisinv-.širłi .2 f.-×.i-iin-. rnerchziiiiatiçjřirli xizrsínàlsľznni lvári 1 iziccii) lii 2.l|(iiíĺi|.liciorj-ini úirnzr c .ĺši.íiliííiilt.r mislrcąju riclIzi.ii./njl v utichtrĺm ĺVíĺJTliíLCCilfJ pnmciwsl do slyí-çai. vlr~.li llíljVjläl/.ll(j 1-Šĺ pmixlćrrl ĺViĺIniHfJ-(łilťł IFOCCHH, oi..i.il pri wěriLz-iií íyriv-iic|łtš.łlýxiil ll nuíic» piacilicl-ýcii malcriáiov patrí vplyv himchn. wrnin mrwiiti nasim iňimn Lvíinin.ciii. nástroja. a. lVłĺFHCilC) millclĺiĺiiil.him vctliaxnz-H Irvcqi sily xôsulai mnoho faktorov inou ie. pri H.lvli 1 |.|.ilĺ tviii.u.i«cii« nzisíiojzi. nutné brať do úvahy. Mcrcir/.i lAi-(ČIO iÍ.ii-ni yvntri nnjneíi cthvanickťx valožtxiiic dcfĺormcmvuntřluw kovu., Mnžąriiio I viaslnçusli .1 ovciif§ c-.ciąiznöinąj vr~(.vy, chcmickaě zioćcnic a. vinstnossti rnzzićrifilu násLnJja aim ĺ)ľčI.LUVlIČ.i.lt) piwrcnu vzhhukzizi .nn tvorbu nĺLl-cplcov nicho Ilíivili.ü. nan pmrrclm kovu, lctpicutxi Licľoriznaícic, technologické muzivo, slupcii l rjgi-ciiicesi |rii-oc 1 iii. nntçiliaizicktí vlastnosti kovu, konletlctmč linky. rjíwiiins l i..ĺ..il§I Llnihy l-liiiiia, typ technohuggiclccřh-u procesu 1 pod.xřýsląuim vzhľadom na súčasný stav techniky, sa zzurntrizwzi hínvnr nn ľiľŠiľllil vhodných nanlirnii-i.lov nn výiolnii lvzirniztciçtil n.u.tuj«.tn- so 51.23.10 s /.~-šuiiicšuii lKĺlŤ.iÄ.l(iŕJ.ĺiZI.šli n prcmnwsl a kvalitu povrchu ich ćimlýclu casti, n lochilnhřąiin ich výruhi a Šclntnii dcíicimých drzihých llilíliíľliii.i 0, .so snahou )(JHÍ..ÍVLIÍ liciu h-n 1 m. činmř (časti tvzímiaccrłio nástroja, lclonĺ sú najviac r.zilazizv.vnnć a řii 1 i~.iš.k urolrolnąavúvniuě.Ricšmllnz súvísizmcc su snallou Šcllíif dcücitrnć tllťíllllĺ Inalcxiŕlly plľĺllí-lšê). |xí«.l~znřpnroblĺtnny týkajúce. sa vymblleľnosli takýchto vrstiev a možnursli ich ohn-ąuvy r.lllhclislcz hmotnosti návtxojal. Ako vhodné. malexizlly na pcwcchovll vrstvu pr.ITHJŽUL) mnllh s.1 časr.1 ćl 1 o suwu tccllnilcy milosť buď Lavnýzz 311050110111, Ci nipl.l.x.cf 1 ox.r 1 alebo nbll 1 k 0 v)1 ui netótlami dobu Llllüznynl S.()f.š(.)l 7.)lll. łcuztllodujúclxtli ćitmllclłni kvality xlávurov je vjíslvjt párov, lllllllĺlllľilž lrhiii l oxidov. Nąívžiöšł vplyv 1112 i však wodiel ocele v návslrcucla, pľľlüiĺiľ řj,ĺl.u.ii zhurěšuijl ich kĺzne vleunnosli. Drínoislvo oçwcic v mívzuuu(írĺ~«. pilillilêiŕlll L-irvtsí od mližlltłj technológie. a .Lvzílízlcícli lílfíllntťllĺtnh (ŤZzI.ic su. v /ilv.nl.ns. Jll(-|.l(.JIlĺI.ll -§-sl~rIu.jľ 1 pod .nzivzućoxn mikrolrllllny, ktorých hornú čnxť jo ...1 JlI 1 r.IIł Lz-xuznřcsl ý m l on 7.0111.Anlnri çcllzizlisąjlłc 7.0 známeho stavu mclnliky, sa m Lmslíť(lllĺľ xtwl-ąą mazutri.n~-lll nn výçnbu jd.na.l Vllüdílýcl mzuccizílarv 2. ich lcchnulúggší r 1 c 0 v 1.n.i, ako nj na možnosť využitia týchto (lcficilných mmcrí~ilov len pr ćinnć. časti lvzi.xxIi.LccluJ mislroja. Tak podla A 0 ó. 240330 j zsnárny Eilílílklítlljĺ ííň pm Iýrolau rúr ťzxhz-uxín), lcdc ćinná. čzwsť násalnujz j zllotnvcná. 7. hlinílanvlšhsr. lHťlJIľ/.u špc-.íai.l 1 uho zloženia podľa AO č. 24-8133, vyrcvhcnćllv» 1 ncln.lurgłcl-.5Ncnvýllcnçląuu sa. xllzi./.x.lo, že ćiunz-i ćas( nástroja, 7.l 1 culnrc.n(řli. ala x-yrxxvulilcllnn vlmžkzu, »ryí.zcluj~. ďalšie slabíllzujllce súčinslląy pre Jłtluw upnulít z .wtv-ncř llasoxłzmic lávöli mtlntzgattćcrlítl tuhosti mislrujzl. Ďalej su llllíĺ/.i.l.lG. 27. Ill ta vlnutllný plc vacohcnć využili v oblsli l.lx)c.1 .súçůr cllllll(Lli.(ľllfĚ n ug-nlstlricl-z ~.loaií.l alebo lil 1 Ž(.-l 1 t)-llL-Ž lmzy l~.l.lĺílll 1 CCll.J mírzlrçąý-L. ĺ()l 1 l(.ll.).lllĺlugíll 51 ulczl,zz.l.lu. aj lccln 1 lt.)gi 1 nunášzmllizs. -l.řil» iIl 1 l.l.(lĺ.Í-lii -. |milLelnvlçzllrll n kĺzne. vlastnosti lrcnln lnlzwnc u clawízilarjzłícsll panna.prnuťovznj-L-l imaní lvárnlaclch nzislrojoxr, oh 1 lul.iťlciclx nj uhlí líuxłcy llľlrłj hijnny.v)..t.lr.-rłÍ- pod.sfay łžiilcmrćfu vzoru ujcłm -já-urlPmlalzřnł cnpzzuzttnizw. fut 1 lcćn)cl 1 Čílälĺ tvámizlcelu) míl.rnin.gc~.-.lzçln.vlzl.zrzi za velmi dobré vlnsluosli lclznćht) lľCIllľL pr plošina i nlćjrxrląrýć- lviírtwralš-zl-urúzicvzcloltluých oceľových plcchov zllcbo mulnciĺllov m Výllllilijr JJ 1.1 í.innŕv Hr.lnhx.u.1.n.pricnxyslc, lakárslçtąi pravú, clqlclrcwnikc, CllC-lľllülíülíl plĺí.ll§ľ-lí. nwmccj z. rcgulzlizncj lcchnikcr., v ixlÓIľ| 0 Cj cnerrgclil-Lc n pod. rieši t-.çílll-Ltax-ý/.hculvn.3 lclxziných xláslrojových oceli alebo lucnrjšsícll zllulln. tm Iniccąlucl alykn s lv 1 imenýn 1 mulnniáloxxl, ktoré sú ruljviuc wlažexuł. vz.ljcunujrn lrvním, j cspulrnrlý vrstvou i.Inpl.anlzi.Lx 1 lcgçuvax 1 ýl.. llllllllüJVýCll hrunlłnx ulclxu vrsh-nu iných kovových pníšlçov s význnčxxýtrli klznynxi vluszlnoz-uľlsni,Ilztlncrsclmu na celý povtcl čínnýclu častí lvzírtxlaccho mislroju alebo len .na, llľČlllčasti povrchu tväírniasxthc nástroja., ĺnąulzxmo-vzxuzou k zĺhiąr v n~.ccťr.â naPal-Irak riešenia spočíva v návrhu. opalrif vrstvou doficilnćľm círahćšu.) luzllttľĺąihl len povxrcl čínncj ćaasľi lvzímíacełno nástroja., so mbcrv.pc-zć~.unírzm všI.kj-cí 1 jnoçíxmuicąncnl-z u. pcnžiadavick na ĺi-dzm vlastností, Luhosf i všłmky pztrzgrzzrinuťxvisiznszc s yziĺczílzxo-ztxccĺnulíckýmní vlustnosĺmní dvoch stýicujaiçtích sa. zneumiñ.lnv, ako aj vo VyricŠcIL-ĺ vhodnej technológie. n rc~.li.i.c.iu mix-Išla. n.u.7.iIch 1 Li pm takmer ťipíný rcumuh 1 v..rrž 1 c.i(l 1 pmcr.s.v. prv s.-uai xšnzílýcia Lvzuíov.Ďalšie výhody spočívajú v jcdnoduchtąi Iymbiícľncasli z Jl.ľii)43 íiíiŠiI onohxxlpczaýzsř .C.lĺ(., pxtcdlžtxjťn Zívołxlosť íx-zirrztiucclacz .Ixa 1 r.xj.a s výrazu 51 I.Išclr.(nš 2 n. c.h-ĺ..cilrxýclt drahých 11.11 u-riá|ov.Ešuhšrąu LÍÓÍCŽÍÍOU plradnozsťcntt ricšcnia je., 71 x lcchxązclógicu Jzuzxzšsaupiz vr-síiw innplrmnlz-ítu unxoiflnxjc aj o|)P.1111.l tĺtzbcw záuncnu Tl(l.ľ.Íí-ĺ.ĺí.) 1-..n.n..4 ii vuąniíw 1 mLUĚLjcd.ntJlĺixýcll úsekov ći u Mal častí a plôuçh 1 xá(.xv.jn,.lłiuúcrníxi puçifa úžikkovćĺho vzoru bol Lłĺlüĺílvíľllý lvairniL-.ž miráisxąj 1 m mhmaízr výťzszííaxąnu v. .ko .icvzdçxxruíhü plechu pri x-jłzobo. kucłx 5 ~tu.kć.lnsr riaucíu. Lei.IÍ 07.rlrlj. Í-Liěłltľtĺlll-Ťĺlt) výťuýJ-u boli priame 24.55 mm., výšku § 55 mm n hm szicsu-,r 1 mn. Žl.il-h 1 c|ný muIctxi-.il ĺnžnicc. buh. ocel tried 12054). řJux-zàiruł -m hlinílvccnvý ÍIrťJIľ/l s obsuhonu Al cmkolo 1295, .kclc nivy-ry boli umhvuč plírín-r-n.ílul ĺusxnznnrýnw hlćorn, po L 1 cdchzídzanjúccmnx muu-rsc-ní 5 |r 5.- Epccšäłnaalinkin )1 f(.1 ĺ)(|líĺ| hruuzcavíi funĺućnzí. plochu. ĺusłuicc hola po Liprątą-Lt au-Í 1.z a ĺířiĺľílĺäliťcřłll mouzxsc, kt r 31 výborne Lsvcdćila. Pricrrurrlníx huažnuín wrcícmxíi Ímíu šrłfí Evraz ), v oplyvxlcncj oblasti až 504 l-IX-Nąo azgikhití 11 mn m.xíarrííž IJ l 3 il-1-I.4 g..Po/.nmrljlaaąuiifm sa txkásczdo, že. súćřinikzľ tratnia laklo vyivorcutćj vrstvy v nłvqijicš- nc-lurdz.avcixíx.z.iltn lr 1 dt(.Í.iJtľľT.l bolIO-ućisvcnlnnc- Jtncnší, Juri v dmjic-.í t» rzúslrçwjçzxramu caccrlłuu. Z toho vyplýva, Ze tvzírnítcľnosľ na laku) ..hLJí 0 ľ.lli 2 HlI míslmji ji. -.)-ą.-v.,čoho zase vyplýva. podslzunćí zníženie 120 cm i-z 2.r.žvš~rř 2 oyfrtrràLtií.kjlťz 1.ž.ç.lc uni äaął-.nzuý v jedinej operácii, lqčn) duunzaąjršinui lvz-irniancinni nzisxreąjani fundlłx Húćřnsnťtlnav stavu lcchxlilšy ĺnhnnic (nho istého ýf.už.ĺu ŕyvĺnthljv už. š n 1 cri.cio., nlc nnjuncnxąi dvo-ITlCd 22 ÍŽĺĺ.)2 l.l|.Ílll.

MPK / Značky

MPK: B23K 26/00, B22F 3/00

Značky: klzného, vlastností, trenia, velmi, požiadavkami, tvárniaci, nástroj, dobře

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u688-tvarniaci-nastroj-s-poziadavkami-na-velmi-dobre-vlastnosti-klzneho-trenia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tvárniaci nástroj s požiadavkami na veľmi dobré vlastnosti klzného trenia</a>

Podobne patenty