Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu

Číslo patentu: U 6678

Dátum: 04.03.2014

Autor: Linhart Filip

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(3 l) Cislo prioritnej prihlášky PUV 2013-27688(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 2. 4. 2013 (51) ĺm~ C 1- (20 ĺ 4 ~ 01)ľ(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority CZ AólB 5/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 9. 2013 C 061 19/00 Vestník UPV SR č. 9/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 4. 3. 2014 VLASTNÍCTVA Vestmk UPV SR Č. 03/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 15. l. 2014(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavuSystém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu zahŕňa množinu snimacích zariadení (2), spojených prenosovými kanálmi (3) s centrálnym serverom (l), ktorý obsahuje blok(5) na spracovanie nameraných hodnôt, k centrálnemu serveru (l) je pripojená aspoň jedna periferia (4) používateľa,na vstupe centrálneho servera (l) je usporiadaný interface(8) na pripojenie množiny snímacích zariadení (2), blok (5) na spracovanie nameraných hodnôt je napojený na databázu (6) hraničných hodnôt a algoritmov a na blok (5) na spracovanie nameraných hodnôt je napojený blok (7) na komunikáciu s používateľmi.Technické riešenie sa týka systému na diaľkové sledovanie zdravotného stavu, ktorý zahrnuje množinu snímacich zariadení, spojených prenosovými kanálmi s centrálnym serverom, ktorý je vybavený blokom na spracovanie nameraných hodnôt, pričom k centrálnemu serveruje pripojená aspoň jedna periféria používateľa.Diaľkové monitorovanie zdravotného stavu, niekedy označované ako telemedicina, je bežne známe, a to vrátane relatívne zložitých a finančne náročných systémov na také sledovanie. Práve vysoká cena je dôvodom, prečo tieto systémy nie sú rozšírené na osobné používanie a využívajú sa väčšinou len v zdravotníckych zariadeniach a výskumných ústavoch. Také zariadenia opisujú napríklad patenty US 5375604, US 544 l 047 alebo zverejnená prihláška US 20021 15916.Známe komerčne dostupné systémy na diaľkové sledovanie zdravotného stavu pre individuálnych používateľov sú väčšinou tvorené jednoúčelovým zariadením na sledovanie jednej alebo niekoľkých málo hodnôt,napríklad tepu, krvného tlaku a pod. Tieto známe systémy sa nehodia na komplexné sledovanie zdravotného stavu a nemajú komplexnú spätnú väzbu, ktorá by umožňovala zasielať používateľovi komplexné odporúčania založené na množine zistených hodnôt.Cieľom technického riešenia je navrhnúť systém, ktorý by umožnil zber a vyhodnocovanie hodnôt dát z množiny snímacich zariadení s odlišnou konštrukciou a odovzdávanie komplexnej spätnej väzby klientovi.Uvedenú nevýhodu odstraňuje systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu, ktorý zahmuje množinu snímacich zariadení, spojených prenosovými kanálmi s centrálnym serverom, ktorý je vybavený blokom na spracovanie nameraných hodnôt, pričom k centrálnemu serveru je pripojená aspoň jedna periféria používateľa, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že na vstupe centrálneho servera je usporiadaný interface na pripojenie množiny snímacich zariadení s odlišnou konštrukciou, pričom blok na spracovanie nameraných hodnôt je napojený na databázu hraničných hodnôt a algoritmov a na blok na spracovanie nameraných hodnôt je napojený blok na komunikáciu s používateľmi spojený prenosovými kanálmi s perifériou používateľa.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu umožňuje zber a vyhodnocovanie hodnôt dát z množiny snimacích zariadení s odlišnou konštrukciou a odovzdávanie komplexnej spätnej väzby používateľovi. Moduláma konštrukcia umožňuje prispôsobiť systém najrôznejšim požiadavkám a rôznym používateľom.Podľa výhodného uskutočnenia periféria používateľa zahmuje mobilne a/alebo stacionáme zobrazovacie zariadenie klienta a/alebo pacienta a/alebo rodinného príslušníka a/alebo lekára a/alebo ošetrovateľa a/alebo trénera.Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia zobrazovacie zariadenie zahmuje mobilný telefón a/alebo tablet a/alebo notebook a/alebo PC.Snímacim zariadením je podľa výhodného uskutočnenia tonometer a/alebo pedometer a/alebo váha a/alebo snímač pomeru tuku a aktívnej svalovej hmoty a/alebo glukometer.Prehľad obrázkov na výkresochSystém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu podľa technického riešenia bude bližšie opísaný na príklade konkrétneho uskutočnenia zobrazeného schematicky na obrázku.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu podľa obr. l zahmuje množinu snímac ich zariadení z,tvorených tonometrom, pedometrom, váhou na kontrolu hmotnosti klienta, snímačom pomeru tuku a aktívnej svalovej hmoty a glukometrom.Snímacie zariadenia 2 sú prenosovými kanálmi ą prepojené s centrálnym serverom l.Prenášané dáta sú šifrované a prenosové kanály à sú realizované GSM sieťou na bezdrôtovú komunikáciu s využitím ANT protokolu alebo bluetooth, alebo intemetom s certifikáciou HTTPS/SSL.Centrálny server L je v opisovanom príklade uskutočnenia tvorený serverom IBM HS 2 l-22, ktorý je vybavený blokom na spracovanie nameraných hodnôt.Snímacie zariadenia g sú na centrálny server l pripojené cez interface §, ktorý umožňuje pripojiť snímacie zariadenie g s odlišnou hardvérovou konštrukciou.Blok á na spracovanie nameraných hodnôt je napojený na databázu Q hraničných hodnôt a algoritmov. V tejto databáze sú uložené hraničné hodnoty alebo algoritmy snímaných dát (napríklad hodnoty krvného tlaku,hmotnosti, pomeru tuku a aktívnej svalovej hmoty, hladiny glukózy v krvi, odporučený denný výdaj kalórií,odporučený počet krokov a pod.).Na blok i na spracovanie nameraných hodnôt je napojený blok 1 na komunikáciu s používateľmi, spojený prenosovými kanálmi g s perifériami i používateľov.Periférie i používateľa zahmujú známe mobilné a/alebo stacionáme zobrazovacie zariadenie (najmä mobilný telefón, tablet, notebook, PC) klienta, pacienta, rodinného príslušníka, lekára, ošetrovateľa, trénera atď.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu funguje nasledujúcim spôsobomSnímacie zariadenie g bud automaticky vo vopred daných intervaloch alebo na pokyn používateľa meria príslušné hodnoty (krvný tlak, hmotnosť, pomer tuku a aktívnej svalovej hmoty, hladinu glukózy v krvi,množstvo spálených kalórií, počet krokov, ktoré používateľ prešiel za dané obdobie, a pod.), ktore charakterizujú momentálny zdravotný stav používateľa.Snímané dáta sú v šifrovanej forme (s využitím ANT protokolu) prenášané prenosovými kanálmi ą cez GSM sieť a interface § do centrálneho servera l, kde sú spracovávané v bloku i na spracovanie nameraných hodnôt.V bloku j na spracovanie nameraných hodnôt sú namerané hodnoty porovnávané s údajmi v databáze Q hraničných hodnôt a algoritmov, Pokiaľ sa pri tomto porovnaní zistí, že namerané hodnoty sú mimo odporučeného rozsahu alebo nezodpovedajú zadanému algoritmu, odošle blok 1 na komunikáciu s používateľmi správu na príslušnú perifériu A používateľa.Forma správy a voľba periférie i používateľa, na ktorú bude taká správa zaslaná, záleží na type zistenej odchýlky. Pokiaľ napríklad hodnota krvného tlaku alebo hladiny glukózy v krvi dosiahne život ohrozujúce hodnoty, odošle blok 1 na komunikáciu s používateľmi správu nielen na mobilný telefón pacienta, ale súčasne i do PC ošetrujúceho lekára a u seniorov napriklad i na mobilný telefón vopred zvoleného rodinného príslušníka. Samozrejme taký poplach nie je potrebný v prípade, že sledovaný používateľ iba nedosiahol vopred dané hodnoty množstva spálených kalórií alebo nesplnil zvolený počet krokov, ktoré by mal prejsť za dané obdobie. V takom prípade pochopiteľne dostane príslušné upozomenie iba používateľ.Všetky dáta sú kontinuálne zálohované a archivované. Prístup do systému je zabezpečený, napriklad cez autorizačnú SMS.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu podľa technického riešenia je modulámy, a je teda možné ho prispôsobiť konkrétnym požiadavkám jednotlivých používateľov. Typ snímacích zariadení g a periférií ćl používateľovje samozrejme odlišný, ak je používateľom ťažko chorý senior alebo mladý športovec,ktorý chce zlepšovať svoju výkonnosť pod on-line dohľadom trénera a športového lekára.Pri pacientoch trpiacich arteríálnou hypertenziou umožňuje použitie systému podľa technického riešenia kontrolu nad správnou liečbou, čo vedie k zníženiu vzniku rizika koronámych príhod a rizika vzniku cerebrovaskulárnych príhod. Snímacie zariadenia g v takom uskutočnení zahrnujú tonometer, pedometer, váhu s možnosťou merania pomeru tuku a aktívnej svalovej hmoty a smartphone s aplikáciou na sledovanie pohybových aktivít. V tejto konfigurácii sa kontinuálne meria krvný tlak s alarmom pri prekročení cieľových hodnôt, Spätná väzba potom odporúča redukciu telesnej hmotnosti, obmedzenie príjmu soli, obmedzenie príjmu alkoholu alebo abstinenciu, redukciu príjmu tukov, zvýšenie pohybovej aktivity, zanechanie fajčenia, intervencie ďalších rizikových faktorov, hlavne hypercholesterolémie.Pri pacientoch trpiacich diabetom mellitus umožňuje použitie systému podľa technického riešenia kontinuálnu kontrolu glykémie s cieľom dosiahnuť dlhodobo cieľové hodnoty glykémie, čo vedie k výraznému zníženiu rizika vzniku akútnych i chronických komplikácií a k zníženiu rizika vzniku koronámych príhod a rizika vzniku cerebrovaskulámych príhod. Snímacie zariadenia g v takom uskutočnení zahrnujú glukometer,tonometer, pedometer, váhu s možnosťou merania pomeru tuku a aktívnej svalovej hmoty a smartphone s aplikáciou na sledovanie pohybových aktivít. V tejto konfigurácii sa kontinuálne merajú hodnoty glykémie s alarmom pri prekročení cieľových hodnôt. Spätná väzba potom odporúča fyzickú aktivitu a vyvážený energetický príjem.Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu podľa technického riešenia je vhodný aj na sledovanie metabolického syndrómu, čo umožňuje včasné odhalenie metabolického syndrómu a začatie intervencie jednotlivých rizikových faktorovSystém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu podľa technického riešenia môžu využívať individuální klienti na preventivny domáci monitoring, pri fitness, pri chudnutí, na sledovanie chronicky/dlhodobo chorých pacientov ako nástroj starostlivosti o rodinných príslušníkov. Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu podľa technického riešenia môžu ďalej využívať nemocnice na efektívny monitoring následnej sta 10rostlivosti po prepustení po zákroku, zdravotne poisťovne na sledovanie efektívneho využitia liečby, farmaceutické firmy pri klinických štúdiách na overenie efektívnosti liečiv, zariadenia sociálnej starostlivosti na zdravotný dohľad nad klientmi, firmy špecializované na zdravý životný štýl a športové kluby/tréneri na komplexné sledovanie kondície a zdravotného stavu športovcov.l. Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu, ktorý zahmuje množinu snímacích zariadení (2),spojených prenosovými kanálmi (3) s centrálnym serverom (l), ktorý je vybavený blokom (5) na spracovanie nameraných hodnôt, pričom k centrálnemu serveru (l) je pripojená aspoň jedna periféria (4) používateľa,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na vstupe centrálneho servera (l) je usporiadaný interface (8) na pripojenie množiny snímacích zariadení (2) s odlišnou konštrukciou, pričom blok (5) na spracovanie nameraných hodnôtje napojený na databázu (6) hraničných hodnôt a algoritmov a na blok (5) na spracovanie nameraných hodnôt je napojený blok (7) na komunikáciu s používateľmi, spojený prenosovými kanálmi (3) s perifériou (4) používateľa.2. Systém podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že periféria (4) používateľa zahmuje mobilné a/alebo stacionáme zobrazovacie zariadenie klienta a/alebo pacienta a/alebo rodinného príslušníka a/alebo lekára a/alebo ošetrovateľa a/alebo trénera.3. Systém podľa nároku l alebo 2, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že zobrazovacie zariadenie zahmuje mobilný telefón a/alebo tablet a/alebo notebook a/alebo PC.4. Systém podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že snímacie zariadenie (2) zahmuje tonometer a/alebo pedometer a/alebo, váhu a/alebo snímač pomeru tuku a aktívnej svalovej hmoty a/alebo glukometer.

MPK / Značky

MPK: G06F 19/26, A61B 5/00, A61B 5/02

Značky: sledovanie, zdravotného, systém, stavu, diaľkové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6678-system-na-dialkove-sledovanie-zdravotneho-stavu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém na diaľkové sledovanie zdravotného stavu</a>

Podobne patenty