Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov

Číslo patentu: U 6662

Dátum: 08.01.2014

Autor: Orsag Marian

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 31. 5. 2012(32) Dátum podania prioritnej prihlášky(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority(43) Dátum zverejnenia prihlášky 2. 7. 2013 Vestník UPV SR č, 7/2013ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO ÚŽÍIKOVÉĚIO VZOTUZ 8. l. 2014 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č.2 01/2014 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupneniaúžitkového vzoru verejnosti 28. ll. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia 50020-2012(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovovMultifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov výrobkov, určených hlavne pre automobilový, Strojársky aelektronický priemysel, obsahuje vstupný úsek (l) na vešanie výrobkov alebo plnenie bubnov výrobkami určenými na fosfátovanie, za vstupným úsekom (l) je inštalovaný zdvíhací stojan (2) s váhami, za nim nasleduje štvorpozičný odkládací stojan (4) a trojpozičný odkládací stojan (5), za nimi je potom zaradená vaňa (6) na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vaňa (7) na odmastenie a vaňa (8) na odmastenie a odfosfátovanie,potom za sebou nasleduje prvá vaňa (9) na studený oplach, prvá vaňa (10) na morenie, druhá vaňa (ll) na morenie a za druhou vaňou (l 2) na studený oplach je zaradená neutralizačná vaňa (3), za ktorou je situovaná prevážacia vaňa (14) na presun výrobkov do vane (16) na aktiváciu, potom nasleduje vaňa (17) na zinkový fosfát a vaňa (18) na aktiváciu, za ňou je zaradená vaňa (19) na manganatý fosfát a vaňa (20) na vápenatý fosfát, potom nasleduje prvá vaňa (21) na studený oplach a druhá vaňa(22) na studený oplach, potom nasleduje vaňa (23) na pasiváciu avaňa (24) na teplý oplach, potom je zaradená vaňa (15) na pasiváciu po morení, za ktorou nasleduje prvá Vaňová sušička (25) a druhá Vaňová sušička (26), nasleduje zdvíhací stojan (28), potom je zaradená prvá konzervačná vaňa (29) adruhá konzervačná vaňa (30), za ňou nasleduje odkvapkávacia vaňa (31), prvá sušička (32) a druhá sušička (33), za druhou sušičkou (33) je zaradený odkládací stojan (34), potom pevný stojan (35) a zdvíhací stojan (36), za ktorým je ručná mechanická výsypka (37).Technické riešenie sa týka multifunkčného zariadenia na povrchovú úpravu kovov - výrobkov určených hlavne pre automobilový, Strojársky a elektrotechnický priemysel. Povrchové úpravy sa vykonávajú na závesoch alebo hromadne v bubnoch. Výrobky sa k linke pravidelne privážajú vo veľkých i malých paletách.V súčasnosti sa povrchová úprava kovov - kovových súčiastok ako napriklad fosfátovanie, vykonáva na rôznych zariadeniach. Tieto zariadenia majú sice sústavu vani a ústrojenstiev na rôzne technologické operácie, avšak im chýba postupnosť a správne zoradenie. V českej patentovej prihláške PV 605-2002 je opísaná výrobná linka pre vozidlá, zariadenie pre výrobnú linku a spôsob fluidizácie a/alebo tepelného vytvrdzovania a/alebo vysúšania antikorózneho povlaku V dutine karosérie vozidla. V úžitkovom vzore SK 3549 je opisaná linka na galvanické pokovovanie najmä niklovanie, chrómovanie, zinkovanie pozostávajúca z vane s elektrolytom a jednej alebo viacerých vani na oplachovanie.Multifunkčné zariadenie na povrchové úpravy kovov, t. j. odmastenie, morenie, fosfátovanie, pasivácia,konzervácía a odfosfátovaníe sa vykonáva v roztokoch vody s chemikáliami a kyselinami v technologických vaniach zostavených podľa technologických postupov. Na zariadeni je možné vyrábať tri druhy fosfátovania- zinkofosfátovanie, manganofosfátovanie a kalciové fosfátovanie. Povrchové úpravy sa vykonávajú na závesoch alebo hromadne v bubnoch. Výrobky sa k linke pravidelne privážajú vo veľkých i malých paletách. Vstupná a výstupná časť rieši zavážanie a vyváženie výrobkov do linky a z linky.Závesné výrobky sa do linky zavážajú mčne na závesných stojanoch, pričom pre každú súčiastku je priradený konkrétny záves.Hromadné výrobky sa plnia do bubnov, podľa technologického predpisu je stanovený objem výrobkov v bubnoch v kilogramoch.Multifunkčné zariadenie obsahuje vstupný úsek na vešaníe výrobkov alebo plnenie bubnov výrobkami určenými na povrchové úpravy. Za vstupným úsekom je inštalovaný zdvíhací stojan s váhami pre drobné súčiastky spracovávané hromadným spôsobom na bubnoch, za ním nasleduje štvorpozičný odkládací stojan a trojpozičný odkládací stojan. Za nimi je potom zaradená vaňa na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vaňa na odmastenie a vaňa na odmastenie a odfosfátovanie. Potom za sebou nasledujú prvá vaňa na studený oplach, prvá vaňa na morenie, druhá vaňa na morenie a druhá vaňa na studený oplach. Za druhou vaňou na studený oplach je zaradená neutralizačná vaňa. Za neutralizačnou vaňou je situovaná prevážacia vaňa na presun výrobkov do vane na aktiváciu. Potom nasleduje vaňa na zínkový fosfát a vaňa na aktiváciu,za ňou je zaradená vaňa na manganatý fosfát a vaňa na vápenatý fosfát. Potom nasleduje prvá vaňa na studený oplach a druhá vaňa na studený oplach. Potom nasleduje vaňa na pasiváciu a vaňa na teplý oplach. Potom je zaradená vaňa na pasiváciu po morení, za ktorou nasleduje prvá Vaňová sušička a druhá Vaňová sušička,kde nasleduje zdvíhaci stojan, potom je zaradená prvá konzervačná vaňa a druhá konzervačná vaňa, za ňou nasleduje odkvapkávacia vaňa, prvá sušička a druhá sušička. Za druhou sušičkou je zaradený odkládací stojan, potom pevný stojan a zdvíhací stojan. Za zdvihacím stojanom je ručná mechanická výsypka.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku je schematicky znázomené zapojenie multifunkčného zariadenia na povrchovú úpravu kovov.Multifunkčné zariadenie obsahuje vstupný úsek j na vešaníe výrobkov alebo plnenie bubnov výrobkami určenými na fosfátovanie. Za vstupným úsekom L je inštalovaný zdvíhací stojan g s váhami, za ním nasleduje štvorpozičný odkládací stojan 4 a trojpozičný odkládací stojan j. Za nimi je potom zaradená vaňa Q na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vaňa z na odmastenie a vaňa § na odmastenie a odfosfátovanie. Potom za sebou nasledujú prvá vaňa 2 na dvojstupňový studený oplach, prvá vaňa Q na morenie, dmhá vaňa na morenie a druhá vaňa g na trojstupňový studený oplach. Za druhou vaňou Q na studený oplach je zaradená neutralizačná vaňa Q. Za neutralizačnou vaňou Q je situovaná prevážacia vaňa H na presun výrob 10kov do vane Q na aktiváciu. Potom nasleduje vaňa l 7 na zinkový fosfát a vaňa g na aktiváciu, za ňou je zaradená vaňa l 9 na manganatý fosfát a vaňa Q na vápenatý fosfát. Potom nasleduje prvá vaňa Ä na studený oplach a druhá vaňa z na dvojstupňový studený oplach. Potom nasleduje vaňa Q na pasiváciu a vaňa Q na teplý oplach. Potomje zaradená vaňa Q na pasiváciu po morení, za ktorou nasleduje prvá vaňová sušička ä a druhá Vaňová sušička ě, kde nasleduje zdvíhaci stojan 28, potomje zaradená prvá konzervačná vaňa Ľ a druhá konzervačná vaňa E, za ňou nasleduje odkvapkávacia vaňa 31, prvá sušička Q a druhá sušička Q. Za druhou sušičkou Q je zaradený odkladaci stojan g, potom pevný stojan 35 a zdvíhaci stojan Za zdvíhacím stojanom x je ručná mechanická výsypka Ľ. Súčasťou linky je tiež odlučovač oleja g, sedimentačná nádrž 4 l, kalolis Q, zásobná nádrž Q fosfátu, membránové čerpadlá ü, ü, zbemá nádrž 46 na oplachy, čerpadlo 42 oplachov, nádrž 4 § kyseliny dusičnej, nádrž Q vody, čerpadlo 59 na čistenie doskových výmenníkov,membránové čerpadlá g, 52, 53, zberná nádrž 3 na kyslé koncentráty, ručný vozík 69, obslužná plošina Ľ,konštrukcia Ľ pod linkou. V linke je tiež zaradený kompresor na produkovanie stlačeného vzduchu napojený na vzduchové potrubie ústiace do jednotlivých vaní alebo k jednotlivým vaniam, dúchadlo napojené na systém potrubia na čerenie násady vo vaniach, vane sú tiež napojené na systém potrubí na kvapalinu na ich plnenie a vyprázdňovanie, linka tiež obsahuje neutralizačnú stanicu.l. Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že obsahuje vstupný úsek (l) na vešanie výrobkov alebo plnenie bubnov výrobkami určenými na fosfátovanie, za vstupným úsekom (l) je inštalovaný zdvíhaci stojan (2) s váharni, za nim nasleduje štvorpozičný odkládací stojan(4) a trojpozičný odkládací stojan (5), za nimi sú potom zaradené vaňa (6) na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vaňa (7) na odmastenie a vaňa (8) na odmastenie a odfosfátovanie, potom za sebou nasledujú prvá vaňa (9) na studený oplach, prvá vaňa (10) na morenie, druhá vaňa (l 1) na morenie a druhá vaňa (12) na studený oplach, za druhou vaňou (12) na studený oplach je zaradená neutralizačná vaňa (13), za ktorou je situovaná prevážacia vaňa (14) na presun výrobkov do vane (16) na aktiváciu, potom nasleduje vaňa (17) na zinkový fosfát a vaňa (18) na aktiváciu, za ňou je zaradená vaňa (19) na manganatý fosfát a vaňa (20) na vápenatý fosfát, potom nasleduje prvá vaňa (2 l) na studený oplach a druhá vaňa (22) na studený oplach, potom nasleduje vaňa (23) na pasiváciu a vaňa (24) na teplý oplach, potom je zaradená vaňa (15) na pasiváciu po morení, za ktorou nasleduje prvá Vaňová sušička (25) a druhá Vaňová sušička (26), kde nasleduje zdvihací stojan (28), potom je zaradená prvá konzervačná vaňa (29) a druhá konzervačná vaňa (30), za ňou nasleduje odkvapkávacia vaňa (3 l), prvá sušička (32) a druhá sušička (33), za druhou sušičkou (33) je zaradený odkladací stojan (34), potom pevný stojan (35) a zdvíhaci stojan (36), za ktorým je ručná mechanická výsypka2. Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že jeho súčasťou je odlučovač oleja (38), sedimentačná nádrž (41), kalolis (42), zásobná nádrž (43) fosfátu, membránové čerpadlá (44, 45), zberná nádrž (46) na oplachy, čerpadlo (47) oplachov, nádrž (48) kyseliny dusičnej, nádrž (49) vody, čerpadlo (50) na čistenie doskových výmenníkov, membránové čerpadlá3. Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je v ňom zaradený kompresor na produkovanie stlačeného vzduchu napojený na vzduchové potrubie ústiace do vane alebo k vani (6) na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, do vane (7) na odmastenie a do vane (8) na odmastenie a odfosfátovanie, do vane (9) na studený oplach, do vane (10) na morenie, do vane (l l) na morenie, do vane (12) na studený oplach, neutralizačnej do vane (13), do vane (16) na aktiváciu, do vane (17) na zinkový fosfát, do vane (18) na aktiváciu, do vane (19) na manganatý fosfát, do vane (20) na vápenatý fosfát, do vane (21) na studený oplach, do vane (22) na studený oplach, do vane (23) na pasiváciu, do vane (24) na teplý oplach, do vane (15) na pasiváciu po morení, ďalej je v ňom zaradené dúchadlo napojené na systém potrubia na čerenie násady vo vani (6) na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vo vani (7) na odmastenie a vo vani (8) na odmastenie a odfosfátovanie, vo vani (9) na studený oplach, vo vani (10) na morenie, vo vani (11) na morenie, vo vani (12) na studený oplach, vo vani (12) na studený oplach, vo vani (13), vo vani (16) na aktiváciu, vo vani (17) na zinkový fosfát, vo vani (18) na aktiváciu, vo vani (19) na manganatý fosfát, vo vani (20) na vápenatý fosfát, vo vani (21) na studený oplach, vo vani (22) na studený oplach, vo vani (23) na pasiváciu, vo vani (24) na teplý oplach, vo vani (15) na pasiváciu po morení, potom vaňa (6) na odmastenie a čistenie výrobkov od konzervácie, vaňa (7) na odmastenie a vaňa (8) na odmastenie a odfosfátovanie, vaňa (9) na studený oplach, vaňa (10) na morenie, vaňa (1 l) na mo~ renie, vaňa (12) na studený oplach, vaňa (12) na studený oplach, vaňa (13), vaňa (16) na aktiváciu, vaňa (17) na zinkový fosfát, vaňa (18) na aktiváciu, vaňa (19) na manganatý fosfát, vaňa (20) na vápenatý fosfát, vaňa(15) na pasiváciu po morení, ktoré sú tiež napojené na systém potrubí na kvapalinu na ich plnenie a Vyprázdňovanie, linka tiež obsahuje neutralizačnú stanicu, l výkres

MPK / Značky

MPK: C23C 22/07, C23C 22/00, C23G 3/00, C23C 22/77

Značky: kovov, multifunkčné, povrchovú, úpravu, zariadenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6662-multifunkcne-zariadenie-na-povrchovu-upravu-kovov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Multifunkčné zariadenie na povrchovú úpravu kovov</a>

Podobne patenty