Zariadenie na výrobu elektrickej energie

Číslo patentu: U 6597

Dátum: 02.12.2013

Autor: Homrok Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 10. 6. 2012(32) Damm podania prioritnej prihlášky(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 5. 2013Vestník UPV SR č. 5/2013ÚRAD Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoru 2. 12. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR č.2 12/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a spristupneniaúžitkového vzoru verejnosti 11. 10. 2013(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia 44-2012(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Zariadenie na výrobu elektrickej energie(57) Anotácia Zariadenie na výrobu elektrickej energie pozostáva z hnacieho motora (l), prepojeného cez menič (2) elektrickej energie na mechanickú energiu a cez prevodovku (3) na zotrvačnik (4), pripojený na elektrický generátor (5) s výstupnými komponentmi na dodávanie elektrických signálov do elektrického obvodu obsahuje ešte merače vstupného a výstupného napätia, napájacie, pripojovacie a prepojovacie elementy, ochranné a tepelné chrániče,ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie mechanických a elektrických obvodov. Hnaci motor (l) je mechanický, spaľovaci alebo altemativne napájaný zo zdroja elektrického prúdu, stacionámy alebo pohyblivý. Zotrvačnik (4) je prechodne, najmä v nábehu,udržiavany v činnosti pomocným rozbehovým telesom(6), ktoré je mechanické alebo je nim elektromotor alebo spaľovaci motor. Zariadenia na výrobu elektrickej energie je možné prepojením vedľa seba, za sebou alebo striedavo usporiadať do sústavy, predchádzajúce zariadenie alebo vedľajšie zariadenie môže byť zdrojom elektrickej energie na napojenie nasledujúceho zariadenia a zdroj om energie pre rozbehové teleso (6),Zariadenie na výrobu elektrickej energie patrí do oblasti energetických zariadení šetriacich zdroje elektrickej energie.Už od raných počiatkov éry elektrifikácie človek si bol vedomý možností využitia elektriny, aj keď presne nevedel, akým spôsobom ju má ovládať. Preto stále využíval manuálnu prácu, prácu hospodárskeho zvieratstva, parných motorov a motorov s vnútorným spaľovaním. Pomocou elektriny môže človek dosiahnuť všetko, čo potrebuje pre svoj život. Je známou skutočnosťou, že v dnešnej dobe je človek po všetkých stránkach svojho života úplne závislý od elektriny. V súčasnosti sú výpadky elektrickej energie stále častejšie a ich trvanie je rôzne. Všetky nové a pribúdajúce činnosti sú založené na využití elektrickej energie.V súčasnostije enorrnný nárast spotreby energií, ktoré vo zvýšenej miere vyčerpávajú neobnoviteľné prírodné zdroje energií, v dôsledku čoho dochádza k výraznému znehodnocovaníu životného prostredia. V reťazci energetických premien sa palivá nevyužívajú dostatočne efektívne, či už pri výrobe elektrickej energie chemickou cestou alebo pri jej výrobe v pamých alebo v jadrových elektrárňach.V stave techniky sú máme samostatné energetické bloky na premenu tepelnej energie získanej z chemickej, jadrovej, slnečnej alebo geotermálnej energie na mechanickú prácu. Primámymi zdrojmi elektrickej energie sú uhlie, ropa, zemný plyn, voda. Premena energie primámych zdrojov na elektrickú energiu sa uskutočňuje v elektrárňach. Tu pracujú výkonné generátory striedavého napätia.Známe je napríklad technické riešenie výroby elektrickej energie podľa úžitkového vzoru SK 5234, v ktorom je opísaná turbína s generátorom v jednom, v ktorej sú minimálne tri lopatky symetricky po obvode upevnené na hriadeli, pričom v lopatkách sú konštrukčne prichytené magnety a súčasne sú na telese turbíny upevnené cievky generátora.Nedostatkom uvedených riešení je hlavne to, že sú to jednoúčelové alebo mohutné zariadenia, na ktorých výstavbu je potrebné vynaložiť veľké investície.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa úžitkového vzoru, ktoré pozostáva z hnacieho motora prepojeného cez menič otáčok a cez prevodovku na zotrvačnik, pripojený na elektrický generátor s výstupnými komponentmi na dodávanie elektrických signálov do elektrického obvodu.Hnací motor môže byt mechanický, spaľovací, stacionámy alebo prenosný.Zotrvačník je prechodne, najmä v nábehu, udržiavaný v činnosti pomocným rozbehovým telesom, ktoré môže byt mechanické alebo pomocný elektromotor, alebo spaľovací motor. Zotrvačníkom môže byt obehové koleso.Zariadenie na výrobu elektrickej energie pozostávajúca z uvedených komponentov obsahuje ešte merače vstupného a výstupného napätia, napájacie, pripojovacie a prepojovacie elementy, ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie mechanických a elektrických obvodov.Uvedená zostava je spravidla umiestnená v nehorľavom obale a môže byť doplnená počítačom na riadenie operácií.Takéto zariadenia na výrobu elektrickej energie je možné prepojením vedľa seba, za sebou alebo striedavo usporiadať do sústavy, pričom predchádzajúce zariadenie alebo vedľajšie zariadenie môže byť zdrojom elektrickej energie na napojenie nasledujúceho zariadenia a zdrojom energie pre rozbehové teleso.Hlavnou výhodou opisaného technického riešenia na výrobu elektrickej energie je jeho relatívne nízka hmotnosť, vysoká účinnosť, ekonomická prevádzka, šetrenie energetických zdroj ov, minímalizovanie spotreby paliva, znižovanie emisií kysličnika uhličitého, zlepšenie životného prostredia a najmä možnosť jeho rôznorodého použitia. Takéto zariadenie je možné vytvoriť v rôznych veľkostiach. Náklady na jeho vytvorenie vyplývajú z jednoduchosti konštrukčného riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku l je bloková schéma usporiadania základných komponentov, z ktorých pozostáva zariadenie na výrobu elektrickej energie.Zariadenie na výrobu elektrickej energie pozostáva zo stacionámeho hnacieho motora l, prepojeného cez menič g otáčok a cez prevodovku Q na Zotrvačnik i pripojený na elektrický generátor i s výstupnými komponentmi na dodávanie elektrických signálov do elektrického obvodu. Zotrvačnik A je prechodne, najmä v nábehu, udržiavaný v činnosti pomocným rozbehovým telesom Q.Zostava uvedených komponentov obsahuje ešte merače vstupného a výstupného napätia, napájacie, pripojovacie a prepojovacie elementy, ochranné a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie elektrických obvodov. Zariadenie je umiestnené v nehorľavom obale.Zariadenie na výrobu elektrickej energie pozostáva z prenosného hnacieho motora i, prepojeného cez menič g otáčok a cez prevodovku § na Zotrvačnik i pripojený na elektrický generátor 5 s výstupnými komponentmi na dodávanie elektrických signálov do elektrického obvodu. Zotrvačnik A je prechodné, najmä v nábehu, udržiavaný v činnosti pomocným rozbehovým telesom Q.Zostava uvedených komponentov obsahuje ešte merače vstupného a výstupného napätia, napájacie, pripojovacie a prepojovacie elementy, ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie elektrických obvodov. Zariadenie je umiestnené V nehorľavom obale. Zariadenie je riadené počítačom.Zariadenie na výrobu elektrickej energie pozostáva z hnacieho motora l, prepojeného cez menič g otáčok a cez prevodovku 1 na zotrvačník i pripojený na elektrický generátor j s výstupnými komponentmi na dodávanie elektrických signálov do elektrického obvodu. Zotrvačnik i je prechodné, najmä V nábehu, udržiavaný v činnosti pomocným rozbehovým telesom Q. Zotrvačníkom Q je obehové koleso.Zostava uvedených komponentov obsahuje ešte merače vstupného a výstupného napätia, napájacie, pripojovacie a prepojovacie elementy, ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie elektrických obvodov. Zariadenie je umiestnené v nehorľavom obale.Zariadenia na výrobu elektrickej energie, ako sú uvedené v predchádzajúcich príkladoch, je možné prepojením vedľa seba, za sebou alebo striedavo, usporiadať do sústavy, pričom predchádzajúce zariadenie alebo vedľajšie zariadenie môže byť zdrojom elektrickej energie pre napojenie nasledujúceho zariadenia a zdrojom energie pre rozbehové teleso.Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa úžitkového vzoru je možné priemyselne vyrábať a výhodne využívať a tak dosahovať úsporu vstupných energií.l. Zariadenie na výrobu elektrickej energie, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z hnacieho motora (l), prepojeného cez menič (2) otáčok a cez prevodovku (3) na zotrvačník (4), pripojený na elektrický generátor (5) s výstupnými komponentmi na dodávanie elektrických signálov do elektrického obvodu obsahuje ešte merače vstupného a výstupného napätia, napájacie, pripojovacie a prepojovacie elementy,ochrarmé a tepelné chrániče, ovládače riadenia, spínače na pripájanie, odpájanie a riadenie mechanických a elektrických obvodov.2. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že hnací motor (l)je mechanický, spaľovací, stacionámy alebo pohyblivý.3. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zotrvačník (4) je prechodné, najmä v nábehu, udržiavaný v činnosti pomocným rozbehovým telesom (6).4. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku l a 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že zotrvačníkom (4) je obehové koleso.5. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že spravidla je umiestnené v nehorľavom obale.6. Zariadenie na výrobu elektrickej energie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je prepojené s počítačom na riadenie operácií.

MPK / Značky

MPK: H02K 7/00, F02N 11/00, F03B 13/00

Značky: energie, zariadenie, elektrickej, výrobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6597-zariadenie-na-vyrobu-elektrickej-energie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na výrobu elektrickej energie</a>

Podobne patenty