Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravu

Číslo patentu: U 6586

Dátum: 04.11.2013

Autor: Kelemeca Vasil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 29. I. 2013 (13) Druh dokumentu yl(32) Dátum podania prioritnej prihlášky (51) Im» Cl 0013-01(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority C 0517 1 1/00(43) Dátum zverejnenia prihlášky 3. 6. 2013 Vestník UPV SR č. 6/2013 ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHQ úžltk 0 Vćh 0 vzoru 4. ll. 2013 VLASTNÍCTVA Vestník UPV SR Č. 11/2013 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie.úžitkového vzoru verejnosti 26. 9. 2013(67) Člslo pôvodnej patentovej prihlášky(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravuTechnické riešenie opisuje spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto pripravu. Ako rastlinnú hmotu využíva hospodársky nevyužívanú surovú trávnu hmotu. Zariadenie na prípravu substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie pozostáva z rezača (2), drviča (3),dopravného ventilatora (5), odlučovača (7) vzduchu,filtra (10) dopravného vzduchu, zásobníka (l l) navlhčovacieho roztoku a zásobníka (8) substrátu.Vynález patrí do oblasti agrotechnológie energetickej úpravy omej pôdy na pestovanie úžitkových plodín.Omá pôda na pestovanie úžitkových plodín sa v súčasnosti upravuje rôznymi spôsobmi mechanického drobenia jej povrchu potrebného na žiaducu štruktúru osivového lôžka, bez spoznania obsahu jej biologicky využiteľnej energie. Okrem tejto mechanickej úpravy sa do omej pôdy vkladajú rôzne ďalšie organické aj anorganické hmoty bez poznania obsahu ich biologicky využiteľnej energie s domnienkou, že sú to živiny pre budúce pestované plodiny.Principiálnym nedostatkom takto upravovanej pôdnej hmoty je skutočnosť, že táto úprava nezohľadňuje prirodzenú podstatu pôdy ako ekosystému so symbiotickým vzťahom k ekosystémom pestovaných plodín napojených na príjem energie slnečného žiarenia.Na to, aby oba tieto ekosystémy vzájomne efektívne trvalo prežívali a prosperovali musia byť schopné efektívne premieňať energiu slnečného žiarenia na biologicky využiteľnú energiu a zároveň vzájomne recyklovať nosiče tejto energie charakterizované ako živiny organizmov žijúcich v týchto ekosystémoch. Premenená energia slnečného žiarenia na biologicky využiteľnú formu energie sa prenáša z rastlinného ekosystému do ekosystému pôdy, kde sa kumuluje aprostredníctvom vratného toku cyklicky vracia späť až do generatívnych orgánov rastlinného ekosystému.Príncipiálny nedostatok doterajšieho stavu techniky odstraňuje a obsah biologicky využiteľnej energie V pôdnom aj v rastlinnom ekosystéme zvyšuje spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie, pozostávajúci zo zberu hospodársky nevyužívanej surovej trávnej hmoty, zjej sušenia, rezania, drvenia a vlhčenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zozbieraná surová trávna hmota sa suší tepelnou energiou slnečného žiarenia, následne sa reže v rezači, drví v drviči a navlhčí sa na biologickú vlhkosť 60 - 70 váhových vodným roztokom kremičitanu sodného s chemickou reakciou 7 -~ 8 pH.Na účel predprípravy a dlhodobejšieho uskladnenia je vhodné, ked sa spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie ukončí vzduchotesným uzatvorením navlhčeného substrátu V skladovanom, prípadne prepravnom obale.Nedostatok doterajšieho stavu techniky čiastočne odstraňuje tiež zariadenie na prípravu substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie, pozostávajúce z rezača, drviča, dopravného ventilátora, odlučovača vzduchu, filtra dopravného vzduchu, zásobníka navlhčovacieho roztoku a zásobníka substrátu, ktorého podstata spočíva v tom, že výstup z rezača je spojený spojovacím potrubím so vstupom do drviča. Na drvič je napojený dopravný ventilátor s výstupom do odlučovača vzduchu. Pod odlučovačom vzduchu je zásobník substrátu, nad odlučovačom vzduchu je filter dopravného vzduchu. Výstup z filtra dopravného vzduchu je spojený spojovacím potrubím do sacej časti dopravného ventilátora. Do odlučovača vzduchu je pripojené výstupné potrubie zásobníka navlhčovacíeho roztoku.Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie využíva túto energiu nahromadenú v hospodársky nevyužívaných a vo voľnej prírode rastúcich trávach vo vegetačnej fáze, ktoré preberajú biologicky využiteľnú energiu sušením tepelnou energiou slnečného žiarema.Takto vysušená trávna hmota sa nareže rezačom a rozdrví drvičom do tvaru drobných zrniek, ktorých povrch je veľký v pomere k ich objemu. Navlhčením zmiek vzniká substrát s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie, ktorý sa pred uskladnením vzduchotesne uzavrie aje pripravený na aplikáciu do pôdneho ekosystému.Technicke riešenie zdokonaľuje doterajší spôsob mechanickej úpravy pôdneho osivového lôžka úpravoujej obsahu biologicky využiteľnej energie naakumulovanej v pripravenom substráte z hospodársky nevyuží vaných prirodne rastúcich tráv. Technické riešenie zvyšuje využitie energie slnečného žiarenia na produkciu pestovaných plodín a zdokonaľuje energetický tok potravového reťazca v pôdnom a rastlinnom ekosystéme.Prehľad obrázkov na výkresochSpôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravu podľa tohto technického riešenia budú v ďalšom podrobnejšie opísané s odkazom na priložený výkres, na ktorom je znázomené na obr. l zariadenie na prípravu substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie.Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie.V uvedenom príklade je opísaný spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie.Na prípravu substrátu sa použije prirodne rastúca a hospodársky nevyužité. tráva vo vegetačnej fáze. Spôsob prípravy substrátu je nasledujúci. 1. Porast prírodnej trávy sa vo vegetačnej fáze zozbiera. 2. Po zbere sa surová trávna hmota vysuší tepelnou energiou slnečného žiarenia. 3. Vysušená surová trávna hmota sa rozreže v rezači. 4. Porezaná surová trávna hmota sa rozdrví v drvíčí na zrnká s veľkým povrchom v pomere k ich objemu. 5. Vzniknutá drvina, pozostávajúca z rozdrvených zrniek surovej trávnej hmoty a zbytkového prachu sa navlhčí vodným roztokom kremičitanu sodného s chemickou reakciou 7 - 8 pH na biologickú vlhkosť 60 - 70 váhových. 6. Vzniknutý substrát z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie sa vzduchotesne uzavrie a uskladní až do dobyjeho aplikácie do pôdneho ekosystému.Pripravený substrát obsahuje vyššiu úroveň biologicky využiteľnej energie ako neupravená omá pôda. Po zapracovaní substrátu do pôdy nadobudne pôdne osívové lôžko zvýšený obsah biologicky využiteľnej energie a taktoje pripravené na osev semien a pestovanie úžitkových plodín.Zariadenia na prípravu substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie.V uvedenom príklade je opísané zariadenie na prípravu substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie, znázomené na obr. l.Zariadenie pozostáva z rezača z s násypkou, ktorou sa dávkuje zozbíeraná a vysušená surová trávna hmota l. Rezač g je spojený spojovacím potrubím so vstupom do drviča g, na ktorý je napojený dopravný ventilátor § s výstupom Q do odlučovača 1 vzduchu.Pod odlučovačom 1 vzduchu je zásobník § substrátu a nad odlučovačom 1 vzduchu je filter m dopravného vzduchu, ktorý je najeho výstupe spojený spojovacím potrubím 2 so sacou časťou dopravného ventilátora i. Do odlučovača 1 vzduchu je pripojené výstupné potrubie msobníka navlhčovacieho roztoku - vodného roztoku kremičitanu sodného, ktorým sa pripravený substrát navlhčí na požadovanú biologickú vlhkosť. Uvedené časti zariadenia sú ukotvené do kotviacich základov V teréne. Jednotlivé stroje zariadenia - rezač z,drvič Q, dopravný ventilátor i, odlučovač 1 vzduchu sú poháňané elektromotorrni. Celá zostava zariadenia je umiestnená v zastrešenom priestore.Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravu sú určené na využitie v poľnohospodárskej praxi ako náhrada za doteraz používané agrotechnológíe prípravy omej pôdy na pestovanie plodín - aplikácie anorganických chemických látok do pôdneho ekosystému. Táto náhrada obnoví žiaduce energetické toky - potravinové reťazce V pôdnom ekosystéme a tým obnoví narušený proces jeho žiaducej pôdotvorby. Plodiny pestované v energeticky obohatenom pôdnom ekosystéme získajú viac biologicky využiteľnej energie do svojich plodov, ktoré sa stanú takto zdravšie pre konzumentov.l. Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie pozostávajúci zo zberu hospodársky nevyužívanej surovej trávnej hmoty, z jej sušenia, rezania, drvenía a vlhčenía, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zozbieraná surová trávna hmota (l) sa suši tepelnou energiou slnečného žiarenia, následne sa reže v rezači (2), drví v drviči (3) a navlhči sa na biologickú vlhkosť 60 - 70 váhových vodným roztokom kremičitanu sodného s chemickou reakciou 7 - 8 pH.2. Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že navlhčený substrát z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie sa vzduchotesne uzavrie, 3. Zariadenie na prípravu substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie spôsobom podľa nároku l alebo 2, pozostávajúca z rezača (2), drviča (3), dopravného ventilátora (5),odlučovača (7) vzduchu, filtra (10) dopravného vzduchu, zásobníka (l l) navlhčovacieho roztoku a zásobníka(8) substrátu, V y z n a č uj ú c e s a t ý m , že výstup z rezača (2) je spojený spojovacím potrubím so vstupom do drviča (3), na ktorý je napojený dopravný ventilátor (5) s výstupom (6) do odlučovača (7) vzduchu, pod ktorým je zásobník (8) substrátu, a nad ktorým je filter (10) dopravného vzduchu na jeho výstupe spojený spojovacím potrubím (9) do sacej časti ventilátora (5), pričom do odlučovača (7) vzduchu je pripojené výstupné potrubie zásobníka (1 l) navlhčovacieho roztoku.

MPK / Značky

MPK: C05F 11/00

Značky: biologicky, obsahom, přípravu, zariadenie, substrátů, túto, hmoty, energie, spôsob, využiteľnej, rastlinnej, přípravy, kumulovaným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6586-sposob-pripravy-substratu-z-rastlinnej-hmoty-s-kumulovanym-obsahom-biologicky-vyuzitelnej-energie-a-zariadenie-na-tuto-pripravu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob prípravy substrátu z rastlinnej hmoty s kumulovaným obsahom biologicky využiteľnej energie a zariadenie na túto prípravu</a>

Podobne patenty