Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby

Číslo patentu: U 630

Dátum: 09.11.1994

Autor: Ferko Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(51) G os B 1/08,G os B 25/03 ÚRAD PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Kontrolné zariadenie výkonu bczpcčnostno-ochrannej službyKontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno - ochrannejTechnické riešenie sa týka zariadenia pre kontrolu pracovníkov vykonávajúcich bezpečnostno-ochrannú službu,ktorí sú povinní v určitých časových intervaloch vykonávať obchôdzku vo zvcrenom objekte po vopred dohodnutej trase.činnosť pracovníkov vykonávajúcich ochranu objektovsa overuje v písomnej evidencii výkonu služby, kde je vyznačený čas odchodu a návratu z obchôdzky, alebo fyzickou kontrolou dodržiavania obchôdzky priamo v chránených objektoch. Takáto kontrola výkonu služby je v prvom prípade neobjektívne, ťažko je posúdiť pravdivost evidencie.V druhom prípade je kontrola nákladná, nebezpečná, pretože pri kontrole obchádzky v nočných hodinách, alebopri zníženej viditeľnosti je nebezpečie nespoznania kontrolóra pracovníkom výkonu služby, ktorý je ozbrojený. Táto kontrola je tiež neefektívna, pretože kontrolovaný pracovník sa môže o výkone kontroly dozvedieť vopred.A v neposlednom rade je pri fyzickom zistení nevykonanej kontroly ťažko posúdiť skutkový stav.Uvedené nevýhody vylučuje kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby podľa technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že V chránenom objekte na miestach so zvýšeným bezpečnostným rizikom sú umiestnené kontrolné tlačidlá, ktoré sú napojené na ústredňu,spojenú telefónnou linkou s počítačom - pultom centrálnej ochrany, umiestnenom na kontrolnom pracovisku.Výhodou tohto zariadenia je, že nahrádza fyzickú kontrolu výkonu bezpečnostno-ochrannej služby, v prípade jej absencie vyhlasuje poplach a zároveň umožnuje viesť dokonalú evidenciu o výkone služby.Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby, ktorého zostava je na výkrese pozostáva z pultu centrálnej ochrany l, ústredne g a kontrolných tlačidiel Q. Pracovník vykonávajúci obchôdzkustláča v dohodnutom čase a poradí postupne tlačidlá 2, ktoré vysielajú impulzy do ústredne 2 v chránenom objekte 5. Po stlačení všetkýchn kontrolných tlačidiel g vyšla ústredňa g kődovanú správu cez telefőnnu linku Ž do centrálneho pultu ochrany l. Tu sa kődovaná správa uloží do pamäti. V prípade neobdrža nia plánovanej správy sa vyhlasuje poplach.Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby je možné využiť tiež pri kontrole rôznych činností,ktoré sa majú vykonávať podľa vopred stanoveného časového režimu.Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby tvorené výpočtovou technikou pozostávajúce z pultu centrálnej ochrany, ústredne a z kontrolných tlačidiel,vyznačujúce sa tým, že v chránenom objekte /4/ na miestach so zvýšeným bezpečnostným rizikom sú umiestnené kontrolné tlačidlá /3/, ktoré sú napojené na ústredňu /2/,spojenú telefőnnou linkou /5/ S pultom centrálnej ochrany /l/.

MPK / Značky

MPK: G08B 25/08, G08B 1/08

Značky: výkonu, kontrolné, zariadenie, služby, bezpečnostno-ochrannej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u630-kontrolne-zariadenie-vykonu-bezpecnostno-ochrannej-sluzby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kontrolné zariadenie výkonu bezpečnostno-ochrannej služby</a>

Podobne patenty