Ochranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojom

Číslo patentu: U 6124

Dátum: 03.05.2012

Autor: David Aranda Campin

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ÚRAD (45) Dátum oznámenia o zápise PRIEMYSELNÉHO úžitkového vzoruí 3. 5. 2012 VLASTNICTVA Vestmk UPV SR c. 5/2012SLOVENSKEJ REPUBLIKY (47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 19. 3. 2012(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT ľCT/ES 2009/070394(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT W 0 2010/034865(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(22) Dátum podania prihlášky 22. 9. 2009(3 l) Číslo prioritnej prihlášky U 200801966(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 27. 9. 2008 (51) Int. Cl. (20120 l)(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ES(43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 12. 2011 Vestník UPV SR č. 12/2011Majiteľ David Aranda Campin, Cadrete (Zaragoza), ES Pôvodca David Aranda Campin, Cadrete (Zaragoza), ESNázov Ochranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojomOchranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojom pozostávajúce z trubicového tela (l), ktore je nepriepustné aodolné, výhodne nesúce potlačené informácie a voliteľne s vyrazenými Braillovými znakmi, majúce tvar podobný tvaru plcchovky (2), pričom je valcový, otvorený dole ahore, snepatme väčšími rozmermi,takže pokrýva aobjima plechovku po strane. Uvedené trubicové telo (1)je vybavené aspoň jedným trhacím prostriedkom, ako napríklad čiastočne vopred prerazeným pruhom (3) alebo ľubovoľným iným podobným známym systémom, pričom voliteľne je na jeho konci aspoň jeden jazyk (4) na uľahčenie jeho uchopenia. Navyše sa predpokladá možnosť začlenenia, pod trubicové telo (l),v hornej časti plechovky, alebo tak na homom, ako aj na dolnom konci, jednej alebo dvoch dodatočných fólii (5),aby sa tak hygienicky pokrývali a chránili jeho časti.Toto technické riešenie, ako je uvedené v tomto opise, sa týka ochranného krytu a reklamného média na plechovky s nápojom.Podrobnejšie je predmetom tohto technického riešenia kryt, ktorého účelom je pôsobiť ako ochranný prvok, najmä hygienickej povahy, a ako reklamné médium na propagáciu a verejné správy na plechovky s nápojom, pomocou ktorého sú zabezpečené adekvátne hygienické podmienky účinným ajednoduchým spôsobom na povrchu plechovky, takže je možnéju bezpečne vložiť do úst a pitie je možné uskutočňovať priamo z plechovky bez starosti o to, či je na nej prítomná špina, alebo eventuálne baktérie pred otvorením, a tiež uľahčenie, pretože tento pokrýva celú plechovku, potlačenie propagáciou a verejnými správami na túto podporu oveľa úspomejšie ajednoduchšie, akoje bežná aplikácia na kov.Ako je známe, plechovky s nápojmi sú typy nádoby, ktorá má široké použitie, a ktorej hlavná výhodaje ľahkosť jej používania, bez potreby pohárikov alebo iných nádob na adekvátnu a pohodlnú konzumáciu obsahu. Uvedený typ nádoby však má dôležitú nevýhodu, ktorá spočíva v tom, že počas ich prepravy a skladovania, ktoré môže byť po veľmi dlhý čas, sú plechovky veľmi náchylné na hromadenie špiny rôzneho typu,odjednoduchého prachu, akéhokoľvek druhu látky, ktorá sa na nich môže eventuálne rozliať alebo hromadiť,až po exkrementy a moč rôznych zvierat (krýs, švábov, mravcov, múch), ktoré sa spravidla voľne potulujú bez kontroly v skladoch a podobných priestoroch.Uvedené problémy sú v niektorých prípadoch čiastočne vyriešené použitím plastových obalov na kartóny alebo skupiny plechoviek, ktoré sa používajú v istých spoločnostiach, Uvedené obaly však nepokrývajú plechovky úplne, pretože sú zvyčajne čiastočne otvorené, nemajú však ani žiadny druh bezpečnostnej pečate,a ked sa na druhej strane uvedené kartóny rozdelia na samostatné plechovky alebo menšie skupiny plechoviek, obaly sa pretrhnú alebo sa priamo vyradia, čo znova vystaví plechovky možným proti hygienickým prvkom, dokonca aj patogénom, ktoré sa môžu dostať do našich úst, pokiaľ sa pije priamo z plechovky.Na druhej strane, potlač informácií a/alebo informácií verejnej povahy sa uskutočňuje oveľa menej nákladne na plastovú podporu, ajednoduchšie, ako priamo na kov plechovky.Konečne, ďalšia nevýhoda je skutočnosť, že je ťažké zahrnúť správy a/alebo informácie priamo na plechovky v Braillovom písme, čo by umožnilo čítanie zrakovo postihnutým ľuďom.Bolo by teda žiaduce vytvoriť nejaký druh ochranného prvku so zabezpečením hygienických podmienok horného povrchu na každej plechovke, až do posledného okamihu jej konzumácie uživateľom, a ktorý tiež tvorí reklamné médium, čo je hlavným predmetom tohto technického riešenia. Na druhej strane je potrebné poznamenať, že si nie sme vedomí existencie žiadneho ďalšieho prvku majúceho podobné technické, konštrukčné a konñguračné vlastnosti, ako má tu navrhnutý prvok.Ochranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojom navrhnutý týmto technickým riešením sa teda v odbore prezentuje ako významná novinka, pretože jeho aplikácia umožňuje vhodne dosiahnuť uvedených cieľov. Zahmuté vyznačujúce podrobnosti, ktoré to umožňujú, sú príslušným spôsobom obsiahnuté vo finálnych nárokoch pripojených k predloženému opisu.Podrobnejšie, kryt, ktorý je navrhnutý, pozostáva v podstate z tela vyrobeného z adekvátne nepriepustného a dostatočne odolného materiálu, výhodne tenkého plastu, rastlinného plastu, celofánu alebo podobne, výhodne nesúceho tlačené informácie, ktorý preberá tvar podobný tomu, aký má plechovka a ktorý je umiestnený napríklad pomocou techniky nahrievania aplikovanej na materiál (termoforming), medzi inými možnosťami, ktorý ju celý obopína, ktorý ju môže voliteľné pokrývať na hornom a dolnom konci začlenením viečok. Uvedený krytje výhodne vybavený trhacími prostriedkami, ktoré môžu byť ľubovoľné z typov, ktoré sú bežne známe, čo zabezpečuje, že plechovka je hygienická, pričom voliteľné začleňuje, na uľahčenie jej otvárania, zodpovedajúce laterálnejazyky.Je potrebné poznamenať, že začlenenie požadovaného krytu, navyše okrem poskytnutia menej nákladného reklamného média, ako je priama potlač na plechovku, poskytuje možnosť prerazenia krytu bodmi na pridanie propagácie alebo ochrannej známky v Braillovom písme pre zrakovo postihnutých ľudíNový ochranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojmi predstavuje novú konštrukciu s konštrukčnými a štruktúrnymi vlastnosťami, ktoré dosiaľ neboli na tento účel známe, ktoré spoločne s ich praktickým využitím, poskytujú dostatočný základ na získavanie požadovaného privilégia exkluzivity.Prehľad obrázkov na výkresochNa doplnenie uvedeného opisu a na lepšie pochopenie znakov tohto technického riešenia, je k tomuto opisu pripojený súbor výkresov ako jeho integrálna časť, na ktorých je na neobmedzujúce účely znázornenia ukázané nasledujúce.Obrázok l -perspektívny pohľad na príklad uskutočnenia ochranného krytu a reklamného média na plechovky s nápojom, ktorý je predmetom tohto technického riešenia, príslušne umiestnený na plechovke, na ktorúje určený, ukazujúci spôsob, akým je umiestnený a tiež časti alebo prvky, ktorými je tvorený.Obrázok 2 -pohľad v reze napríklad ukázaný na obrázku l.Vo svetle uvedených obrázkov a podľa použitého číslovania, na nich je možné vidieť výhodne vzorové uskutočnenie podľa tohto technického riešenia, obsahujúce častí a prvky označené a opísané podrobnejšie nizsie.Ako je možné vidieť na uvedených výkresoch, opisovaný kryt, ktorý, ako je označené, môže byť aplikovaný ako ochranný prvok, najmä hygienickej povahy, a ako reklamné médium na propagačné správy a prvky,pozostáva V zásade z trubicového tela l, vyrobeného z príslušne nepriepustného a dostatočne odolného materiálu, výhodne z tenkého plastu, rastlinného plastu, celofánu alebo podobne, výhodne nesúci tlačené informácie a, voliteľne, tiež označený vyrazeným Braillovým písmom, ktorý má tvar podobný tvaru plechovky g, to znamená valcový tvar otvorený na hornom a dolnom konci, s rozmermi nepatrne väčšími, ako sú rozmery plechovky g tak, že ju pokrýva a objíma laterálne, pretože ked sa zahreje, na jeho aplikáciu, prispôsobí sa tvaru plechovky, pričomju pokrýva výhodne celú.Uvedené trubicové telo l zahŕňa aspoň jedny trhacie prostriedky, ako napríklad čiastočne predražený pruh ą alebo ľubovoľný ďalší známy podobný systém, pričom voliteľne na jeho koncije aspoňjeden jazyk i na uľahčenie jeho uchopenia.Navyše toto technicke riešenie opisuje začlenenie pod opísané trubicové teleso j tvoriace kryt, v hornej časti plechovky alebo na oboch častiach, dolnej a homej, jednej alebo dvoch dodatočných fólií j, na hygienické pokrytie a ochranu jeho uvedených častí, pričom tak zabezpečuje hygienu na hornom povrchu plechovky z, na ktorom je zodpovedajúci otvárací jazyk, aby bolo možné piť priamo z nej.Potom, čo bola dostatočne opisaná povaha tohto technického riešenia a tiež spôsob jeho realizácie, nepovažuje sa za nutné opisovať podrobnejšie vysvetlenie tohto technického riešenia na to, aby akýkoľvek odborník v odbore mohol porozumieť jeho rozsahu, tak hygienickému hľadisku, ako aj hľadisku reklamného média, alebo čo sa týka výhod z nich odvodených. Je potrebné uviesť, že toto technické riešenie je možné v podstate realizovať v ďalších uskutočneniach líšiacich sa iba v detailoch od toho, ktoré bolo uvedené iba ako príklad, pričom uvedené ďalšie uskutočnenia tiež patria do rozsahu požadovanej ochrany, za predpokladu, že sa nezmení, neupravi alebo nemodiñkuje jeho základný princíp, Priemyselná využiteľnosťOblasť použitia tohto technického riešeniaje obsiahnutá v priemysle spojenom s výrobou baliacich materiálov.l. Ochranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojom, použiteľný ako ochranný prvok, najmä hygienickej povahy, a ako podpora na propagačné správy a prvky, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pozostáva z trubicového tela (l), vyrobeného z nepriepustného a odolného materiálu, výhodne tenkého plastu, rastlinného plastu, celofánu alebo podobne, výhodne nesúceho tlačené informácie a, voliteľne tiež potlačeného vyrazeným Braillovým písmom, ktoré má tvar podobný tvaru plechovky (2), to znamená valcový tvar otvorený na hornom a dolnom konci, s rozmermi nepatrne väčšími, ako sú rozmery plechovky (2), pričom trubicové telo (l) je teplom aplikovateľné na plechovku (2) a prispôsobiteľné tvaru plechovky (2) na jej pokrytie a obopnutie po stranách, výhodne celej, a tým, že trubicové telo (1) obsahuje aspoň jeden pretrhávaci prostriedok, ako napríklad čiastočne vopred prerazený pruh (3) alebo ľubovoľný iný podobný známy systém,pričom je voliteľne na jeho konci aspoň jeden jazyk (4) na uľahčenie jeho uchopenia.2. Ochranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojom, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pod trubicové telo (l), v hornej časti plechovky alebo v oboch častiach, dolnej a hornej, jevýhodne usporíadaná jedna alebo dve dodatočné fólie (5), na hygienické pokrytie a ochranu jej uvedených častí.

MPK / Značky

MPK: B65D 51/20, B65D 41/62

Značky: reklamné, nápojom, plechovky, ochranný, médium

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6124-ochranny-kryt-a-reklamne-medium-na-plechovky-s-napojom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ochranný kryt a reklamné médium na plechovky s nápojom</a>

Podobne patenty