Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 28. 3. 2011 (13) Dmh dokumentu Y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 3. 2. 2012 (51) Int. Cl. (2012.01)(31) Číslo priorimej prihlášky PUV 2011-24055(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 14. 3. 2011 E 01 F 15/00(33) Krajina alebo regionálna C 211) 7/00 organizácia priority CZ ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 8. 2011, V k UPV SR V. 8/2011 PRIEMYSIELNEHO m ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 3. 2. 2012 Vestník UPV SR č. 2/2012(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 29. 12. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ ArcelorMittal Ostrava a. s., Ostrava - Kunčice, CZTechnické riešenie sa týka zvodníce, v priereze klobúkovítého tvaru, ktorá je vyrobená profllovaním za studena zo za tepla valcovaného oceľového plechu a vybavená montážnymi otvormi, pričom táto zvodnica je vyrobená z materiálu mikrolegovaná oceľ akosti S 355 MC s hrúbkou steny 2,6Technické riešenie sa týka zvodnice AM (t. j. zvodnice AreelorMittal) na použitie v zostavách pre oceľové cestné zvodidlá, konkrétne zvodnice v priereze klobúkovitého tvaru, ktorá je vyrobená proñlovaním za studena zo za tepla valcovaného oceľového plechu a vybavená montážnymi otvormi.Pre zvodidla sa okrem iného v súčasnosti používa zvodnica NH 4, ktorá tvori najbližší stav techniky. Zvodnica NH 4 sa vyrába z pásu konštrukčnej ocele akosti S 235 IR. Zvodnica NH 4 je tvárnená z pásu tejto ocele s hrúbkou 4 mm do klobúkovitého tvaru, ktorý je spolu so základnými rozmermi znázomený na priloženom obrázku l.Pokial ide o tvar zvodnice a celkové usporiadanie zvodidiel je možné pre názomosť ďalej odkázať napríklad na riešenie podľa CZ 17437 U 1 s názvom Zvodidlo, najmä pre mostné objekty rýchlostných komunikácií a CZ 19250 Ul s názvom Jednostranné zvodidlo, najmä pre krajnice rýchlostných komunikácií rovnakého prihlasovateľa.Technické riešenie si kladie za cieľ navrhnúť zvodnicu AM, ktorá bude mať pri zachovaní základného tvaru a rozmerov zvodnice NH 4 nižšiu hmotnosť a minimálne porovnateľné pevnostne parametre.Táto úloha je riešená pri vyššie uvedenom zachovaní základného tvaru a rozmerov zvodnice NH 4 zmenou hrúbky materiálu, a to na 2,6 až 3,0 mm. Zároveň je zmenený materiál, z ktorého je zvodnica AM vyrobená. Jedná sa o materiál mikrolegovaná oceľ akosti S 355 MC.Materiál a hrúbka zvodnice AM podľa predloženého technického riešenia boli Volené s ohľadom na minimálne porovnateľné pevnostné charakteristiky so zvodnicou NH 4.Kombinácia týchto dvoch opatrení prekvapivo zachováva, resp. prekračuje vlastnosti zvodnice NH 4, a to najmä pri prekonaní predsudku, že zvodnica s takto malou hrúbkou nesplní stanovené požiadavky. Rovnako,tento materiál zatiaľ nebol považovaný za vhodný na použitie na výrobu zvodnice.Pevnostnć charakteristiky je potom teda možne hodnotiť zaťaženim zodpovedajúcim úrovni medzi klzu(medzi prieťažnosti), ktorú je možné definovať ako zaťaženie, pri ktorom dochádza k zmene fyzikálnych vlastností materiálu, kedy v dôsledku jeho pretvorenia dochádza tiež k miernemu spevneniu.Pri jednoosovom zaťažení (defmovanom napr. ťahovou skúškou) potom môžeme porovnať obe zvodniceFNM sila, ktorá spôsobí trvalé predĺženie pre zvodnicu NH 4, a to V N FAM sila, ktorá spôsobí trvalé predĺženie pre zvodnicu AM, a to v N ReNH., minimálna medza klzu materiálu zvodnice NH 4, a to v MPa Re AM minimálna medza klzu materiálu zvodnice, a to v MPaVýhody spočívajú predovšetkým v ľahšej manipuláeii so zvodnicou AM počas montáže, a to vzhľadom k jej nižšej hmotnosti, a ďalej potom vo výborných pevnostne plastických vlastnostiach, ktore plne kompenzujú nižšiu hrúbku materiálu.Veľmi dôležité je zachovanie zhodného tvaru profilu zvodnice, a to vrátane základných rozmerov. Veľmi výhodné je aj rozmiestnenie upevňovacích otvorov zhodné so zvodnicou HN 4. Tým je umožnené bezproblémové spojenie existujúcich a nových systémov bez nutnosti použitia prechodových dielov.Výhodná je V porovnaní so zvodnicou NH 4 aj nižšia cena, nižšie náklady na prepravu a nižšie požiadavky na skladovací priestor. Vzhľadom na zníženie hmotnosti rádovo o 28 sa zodpovedajúcim spôsobom znížia náklady na prepravu, kde pri rovnakom vyťažení auta prevezú viac zvodníc. Uľahči sa manipulácia najmä pri montáži a demontáži zvodnice AM, čo je veľmi výhodné aj vzhľadom na rôznymi okolnosťami inak sťažené podmienky montáže, resp. demontáže.Výhodné vyhotovenie technického riešenia spočíva v tom, že zvodnica má hrúbku steny 2,8 mm.Ďalšie výhodné vyhotovenie technického riešenia spočíva V tom, že zvodnica je vybavená ochranným povlakom, najmä žiarovo pozinkovaná.Zostavy zvodidiel, V ktorých je možné zvodnicu AM použiť, sú určené najmä pre krajnice a stredné deliace pruhy rýchlostných komunikácií a diaľnic, vrátane mostov.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené prostredníctvom pripojených výkresov, na ktorých predstavuje obr. 1 v priereze zvodnicu NH 4 podľa stavu techniky a obr. 2 v priereze zvodnicu AM podľa predloženého technického riešenia.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAko je zrejmé z porovnania obrázku l, ktorý predstavuje v priereze zvodnicu NH 4 podľa súčasného stavu techniky, a obrázku 2, ktorý predstavuje v priereze zvodnicu AM podľa predloženého technického riešenia,bol pri zvodnici AM zachovaný základný klobúkovitý tvar i rozmery zvodnice NH 4. Zároveň zmenou hrúbky materiálu, a to na 2,6 až 3,0 mm, bol u predloženého technického riešenia zmenený materiál, z ktorého je zvodnica AM vyrobená. Jedná sa o materiál mikrolegovaná oceľ akosti S 355 MC.Materiál a hrúbka zvodnice AM podľa predloženého technického riešenia boli Volené s ohľadom na minimálne porovnateľné pevnostné charakteristiky so zvodnicou NH 4.Výhodné Vyhotovenie technického riešenia spočíva V tom, že zvodnica má hrúbku steny 2,8 mm.Ďalšie výhodné vyhotovenie technického riešenia spočíva v tom, že zvodnica je vybavená ochranným povlakom, najmä žiarovo pozinkovaná.Zvodnicu AM podľa predloženého technického riešenia (pozri obrázok 2) je možné použiť v zostavách cestných zvodidiel úrovne zadržania N 2, H 1, H 2 a H 3.Veľmi dôležité je zachovanie zhodného tvaru profilu zvodnice, a to vrátane základných rozmerov. Veľmi Výhodné je aj rozmiestnenie upevňovacích otvorov zhodné so zvodnicou HN 4. Tým je umožnené bezproblémové spojenie existujúcich a nových systémov bez nutnosti použitia prechodových dielov.Pri prechode z jedného typu zvodidla, konkrétne so zvodnicou HN 4, na typ so zvodnicou AM podľa predloženého technického riešenia sa nemusí použiť žiadny prechodový diel, ale môžu sa tak ako zvodnica NH 4,tak aj nová zvodnica AM zoskrutkovať priamo k sebe. Taktiež potom pri výmene existujúceho typu zvodnice NH 4 možno použiť zvodnicu AM podľa tohto technického riešenia bez nutnosti akýchkoľvek úprav existujúcich zvodidiel.l. Zvodnica, V priereze klobúkovitého tvaru, vyrobená proñlovaním za studena zo za tepla Valcovaného oceľového plechu a vybavená montážnymi otvormi, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že je vyrobená z materiálu mikrolegovaná oceľ akosti S 355 MC a s hrúbkou steny 2,6 až 3,0 mm.2. Zvodnica podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že má hrúbku steny 2,8 mm.3. Zvodnica podľa nároku l až 3, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že je vybavená ochranným povlakom, najmä žiarovo pozinkovaná.

MPK / Značky

MPK: C21D 7/02, E01F 15/04

Značky: zvodnica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u6021-zvodnica-am.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zvodnica AM</a>

Podobne patenty