Rádiové veliteľské stanovište

Číslo patentu: U 5947

Dátum: 05.12.2011

Autori: Roman Juraj, Mojžíš Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 9. 7. 2010 (13) Druh dokumentu V 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 10. 2011 (51) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky HOIQ 1/00(33) Krajina alebo regionálna H 04 B 7/00 organizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 6. 5. 2011 PRIEMYSELNÉHO Vestník UPV SR c. 5/2011 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 5. 12. 2011 Vestník UPV SR č. 12/2011(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 10. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(ss) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Rádiové veliteľské stanovišteRádiová veliteľské stanovište pozostáva z kontajnera (l) so samozdvíhacím zariadením (2), ktorý je rozdelený na pracovisko štábu (29) apracovisko obsluhy (30), pričom kontajner je vybavený VKV stanicou, UKV sieťovou stanicou,aspoň jednou ručnou VKV stanicou, zariadením Wi-Fi,bezdrôtovou sieťou WLAN, WLAN, intereomom, aktívnymi sieťovými prvkami, hlasovými terminálmi, faxom,videom, konferenčným zariadením, uzlom satelitného spojenia, dátovým terminálom (počítač) a/alebo prenosným počítačom (notebook), multifunkčným zariadením, projektorom, výsuvnýrn stožiarom pre antény KV a UKV - NET stanicou, prútovou mobilnou anténou pre VKV stanice, anténou so sklopným stožiarom pre WLAN, konektorovým rozhraním pre SAT stanicu, ñltroventilačným zariadením anezávislým kúrením (12), klimatizáciou (13, 14), chladničkou (31), mikrovlnnou rúrou (24), odpočinkovou (19) apracovnou (17, 18) zónou pre obsluhu (19), palcovou skriňou (32), kontajnerom na pomocný materiál, trezorom,protipožiamymi prostriedkami, ženijným náradím, servisným náradím, kanistrami na pitnú vodu, úchytmi na uloženie osobnej výzbroje, elektrocentrálou (5), záložným zdrojom ~ UPS (6) a elektroinštaláciou, ktorú tvorí elektrorozvádzač (9), zásuvkový panel (8) akabeláž, buzolou a/alebo GPS.Technické riešenie je časťou bojového rádiového systému, ktorý patrí medzi hlavné systémové oblasti mobilného komunikačného systému (MOKYS) Ozbrojených síl SR. MOKYS slúži na prepojenie rôznych stanovíšť, vozidiel a sietí a umožňuje základnú interoperabilitu so súčasnými komunikačnýrni systémami OS SR. Systém poskytuje účastníkom služby v oblasti hlasového, dátového, faxového spojenia, kapacitu na pridanie rozhrania pre satelitné spojenie a dátové služby pre užívateľa.Konkrétne sa technické riešenie týka rádiového veliteľského stanovišťa, ktoré je základným prvkom miest velenia jednotiek operačnej a taktickej úrovne pre ľahké pešie, špeciálne, podporné a zabezpečovacie jednotky a jednotky vzdušných síl na mieste a za pohybu.Doteraj ší stav technikyDoteraz používané komunikačné systémy či už ozbrojených síl alebo verejnej siete nepoužívali rádiové veliteľské stanovištia. Systémy resp. siete boli pevne dané, bez možností variability podľa momentálnej potreby.Prechodom do strategickej komunikačnej siete NATO a taktických sietí spojencov vznikla potreba zmien v komunikačných systémoch OS SR.Úlohou technického riešenia je odstrániť vyššie uvedené nedostatky stavu techniky alebo ich aspoň mínírnalizovať.Technické riešenie rádiového veliteľského stanovišťa umožňuje použitie spojovacieho uzla na mieste, kde je aktuálne potrebný. Rádiové veliteľské stanovište pozostáva z kontajnera so samo zdvíhacím zariadením,ktorý je rozdelený na pracovisko štábu a pracovisko obsluhy, pričom kontajner je vybavený VKV stanicou,KV stanicou, UKV sieťovou stanicou, aspoň jednou ručnou VKV stanicou, zariadením WI-FI, bezdrôtovou sieťou WLAN, intercomom, aktivnyrni sieťovýrni prvkami, hlasovými terminálmi, faxom, videom, konferenčným zariadením, uzlom satelimého spojenia, dátovým terminálom (počítač) a/alebo prenosným počítačom (notebook), multifunkčným zariadením, projektorom, výsuvným stožiarom pre antény KV a UKV - NET stanicu, prútovou mobilnou antćnou pre VKV stanice, antćnou so sklopným stožiarom pre WLAN,konektorovým rozhraním pre SAT stanicu, ñltroventilačným zariadením a nezávislým kúrenírn, ldímatizáciou, chladničkou, mikrovlnnou rúrou, odpočinkovou a pracovnou zónou pre obsluhu, palcovou skriňou,kontajnerom na pomocný materiál, trezorom, protipožiamyrni prostriedkami, ženijným náradím, servisným náradím, kanistrarni na pitnú vodu, úchytmi na uloženie osobnej výzbroje, elektrocentrálou, záložným zdrojom - UPS a elektroinštaláciou, ktorú tvorí elektrorozvádzač, zásuvkový panel akabeláž. Vonkajší rozvod je zakončený koncovkarni s ochrannou pred nepriaznivými podmienkami a chránené voči blesku.Kontajner je pomocou samo zdvíhacieho zariadenia možné ľahko naložiť, presunúť na potrebné miesto a zase zložiť. Presná poloha sa určuje či už buzolou alebo pomocou GPS, ktoré sú taktiež súčasťou výbavy kontajnera.Rádiové veliteľské stanovište poskytuje technické prostriedky VKV a KV rádiového spojenia, hardware a software pre prácu veliteľa a štábu pri velení a riadení podriadeným jednotkám, prijímaní a odovzdávaní nariadení, hlásení a využívaní aplikácií funkčných oblastí automatizovaného systému velenia a riadenia. Zabezpečuje vstup/výstup hlasových a dátových účastníkov bojového rádiového systému do/z komunikačného systému miesta velenia a prechod na mobilný spojovací uzol. Umožňuje umiestnenie ľahkého výsuvného stožiara na zvýšenie dosahu VKV spojenia pre prácu namieste, Stavebnicové budovanie štábnych pracovísk mobilných miest velenia operačnej a taktickej úrovne, spojenie prostredníctvom sieťového rádia, rádiové VKV a KV, hlasové a dátové spojenie s nadriadenými, podriadenými a spolupôsobíacimi jednotkami prostredníctvom dvoch VKV a jednej KV rádiovej stanice, súčasnú prevádzku zabudovaných rádiových prostriedkov na mieste a za pohybu, bezpečné ukladanie, prenos, archivovanie, spracovanie a čítanie súborov, prenos elektronickej pošty a správ, tlačenie správ, využívanie WEB služieb, vyhľadávanie informácií v LAN, Rádiové veliteľské stanovište umožňuje pripojenie do komunikačného systému miest velenia, prepojenie na susedné veliteľské - štábne rádiové vozidlá, vnútomé hlasové spojenie (interkom) medzi pracovnými pozíciami stanovíšťa a kabínou vodiča vozidla, vnútomé prepojenie hlasovej komunikácie medzi rádiovými vozidlami tvoriacirni veliteľské stanovište, nástroj pre manažment rádiových sietí, manažment zariadení prevádzkarne, jednoduché prepojovanie vnútomého hlasového spojenia do rádiových sietí z pracovných pozícií stanovišťa, automatické dynamické smerovanie dát aplikácii automatizovaného systému velenia a riadenia medzi bojovými rádiovýrni sieťami, sieťou LAN vozidla a LAN miesta velenia prostredníctvom smerovača, 10diaľkové ovládanie a modulácia zabudovanej rádiovej stanice, retransláciu medzi rádiovými stanicami stanovišťa, programové vybavenie vo vozidlách pracujúce za pohybu spĺňa ergonomické požiadavky na ovládanie počas jazdy v teréne, zapojenie individuálnych utajovačov na pracovisku štábu, dobíjanie zdrojov ručných a prenosových rádiových staníc, určovanie polohy stanice pomocou systému GPS počas presunu a činností s poskytnutím informácie pre potreby manažmentu siete, velenia a riadenia prostrednictvom dátovej siete, diagnostiku technických zariadeni.Rádiové veliteľské stanovište má priestorovo oddelené pracovisko štábu od priestoru obsluhy, odpočinkový priestor pre obsluhu, káblové vstupy pre pripojenie diaľkových vedení, účastníckych svorkovníc, optického vedenia a služobných vedení, prostriedky na pripravu stravy, interiér stanovišťa s minimálne štyrmi poziciarru.Rádiové veliteľské stanovište je možné napájať z verejnej elektrickej siete, prostredníctvom elektrocentrály alebo z palubnej siete 24 V vozidla.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ďalej bližšie objasnené na príklade svojho vyhotovenia pomocou obrázku, na ktorom je vyobrazený bokorys a pôdorys kontajnera.Príklady uskutočnenia technického riešeniaUvedený priklad nevyčerpáva všetky možné vyhotovenia technického riešenia.Rádiové veliteľské stanovište pozostáva z pancierového koutajnera l ISO rady 1 so samozdvíhacím zariadením g HETEK, ktorý je rozdelený na pracovisko štábu 29 a pracovisko obsluhy 39, vybaveného VKV stanicou Rh 0 deSchWartz MR 3002 U, KV stanicou Rh 0 deSchWartz MR 3002 H, UKV sieťovou stanicou(UKV NET-WPNR) BAE Systems a dvoma ručnýrni VKV stanicami Rh 0 deSchWartz MR 3000 P, zariadením WI-FI Cisco/Aironet, bezdrôtovou sieťou WLAN Cisco Aironet 1230 AG, intercomom EID P/ICC - 20 l, aktivnymi sieťovýrní prvkami, hlasovými terminálmi, faxom, video konferenčnýrn zariadením a uzlom satelitnćho spojenia.Ďalej je vybavený ñltroventilačným zariadením s nezávislým kúrením l 2, klimatizáciou pozostávajúcou z kompresora l 3 a výpamíka klimatizácie Li, chladničkou 1 L , mikrovlnnou rúrou 141 na prípravu stravy, oddychovou zónou Q a pracovnou zónou u, Q. 19 palcovou skriňou, kontajnerom na pomocný materiál, trezorom na uchovávanie utajovaných skutočností, protipožiarnymi prostriedkami, základným ženijným náradím, servisným náradím, kanistrom na pitnú vodu, úchytmi na uloženie osobnej výzbroje, elektrocentrálou 5,záložné zdroje - UPS Q a elektroinštalácia, ktorú tvorí elektrorozvádzač 2, zásuvkový panel § a kabeláž. Kabeláž je optická a dátová a sieťové napájanie. Pri zmene druhu napájania nedochádza k prerušeniu prevádzky.Kontajner ďalej obsahuje dátový terminál (počítač) a prenosný počítač (notebook) Panasonic Toughbook 51, multifunkčné zariadenie Hewlet-Packard HP Color LaserJet 2840 All-in-One a projektor, anténu VKV/GPS RhodeSchWarz HV 3015/GPS Base, anténu KV RhodeSchwatz HA 104 (tieto antény sú umiestnené na streche platformy a nevyžadujú si ukotvenie), smerovú anténu CNR VKV RhodeSchwarz (A 16 HL 303 l a UKV sieťovú anténu Antenna Products DPV-49 N, ktoré sú rozvinuté na výsuvnom 10 metrovom stožiari KM 3032. Anténa KV RhodeSchwarz AK 503 je rozvinutá na stožiari KM 3032 (10 m) urniestnenom vo vzdialenosti 50 m od platformy a jednej Wi Fi antény, ktorá je rozviuutá na streche.Kontajner je tiež vybavený buzolou a/ alebo GPS. J e prispôsobený na obsluhu dvoma osobami.Rádiové veliteľské stanovište je možné využiť všade tam, kde je potrebné zabezpečiť vstup/výstup hlasových a dátových účastníkov bojového rádiového systému do/z komunikačného systému velenia a prechod na mobilný spojovací uzol. NÁROKY NA OCHRANU1. Rádiové veliteľské stanovište, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z kontajnera (l) so sa mo zdvihacim zariadením (2), ktorý je rozdelený na pracovisko štábu (29) a pracovisko obsluhy (30), pričom kontajner je vybavený VKV stanicou, KV stanicou, UKV sieťovou stanicou, aspoň jednou ručnou VKV sta 10nicou, zariadením WI-FI, bezdrôtovou sieťou WLAN, intercomom, aktívnymi sieťovými prvkami, hlasovýmí terrnínáhni, faxom, videom, konferenčným zariadením, uzlom satelítného spojenia, dátovým terminálom a/alebo prenosným počítačom, multifunkčným zariadením, projektorom, výsuvným stožíarom pre antény KV a UKV - NET stanicu, prútovou mobilnou anténou pre VKV stanice, anténou so sklopným stožiarom pre WLAN, konektorovým rozhraním pre SAT stanicu, ñltroventilačným zariadením a nezávislýrn kúrením (12),klimatizáciou (13, 14), chladničkou (31), mikrovlnnou rúrou (24), odpočinkovou (19) a pracovnou (17, 18) zónou pre obsluhu (19), palcovou skríňou (32), kontajnerom na pomocný materiál, trezorom, protipožiarnyrni prostriedkami, ženijným náradím, servisným náradím, kanistrami na pitnú vodu, úchytmi pre uloženie osobnej výzbroje, elektrocentrálou (5), záložným zdrojom - UPS (6) a elektroinštaláciou, ktorú tvorí elektrorozvádzač (9), zásuvkový panel (8) a kabeláž, buzolou a/alebo GPS.

MPK / Značky

MPK: H04B 7/00, H01Q 1/00

Značky: rádiové, veliteľské, stanovište

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5947-radiove-velitelske-stanoviste.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rádiové veliteľské stanovište</a>

Podobne patenty