Odľahčené hrádzové dvere pre banské hrádzové objekty

Číslo patentu: U 59

Dátum: 07.07.1993

Autori: Fencl Jaroslav, Černín Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(54) ůdľahčené hradzová dvere pre banské hrádzové objêklvUdlehčené hrázové dveřepro důlní hrázové objektDdlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty jsou součástí bezpečnostního objektu, který slouží pro výbuchovzdornou izolací a regulaci větrní sítě v dolech s nebezpečím výbuchu plynů nebo uhelného prachu nebo jejich kombinace. Tyto hrázové dveře musí být dimensované na výbuchový tlak 1 MPa.Současné hrázove objekty budované v hlubinných doleoh jsou stavěny podle účelu jako objekt s dveřmi jednokřídlovýmí nebo dvoukřídlovými. Součástí hrázových dveří je dveřní křídlo, sestávající z rámu a membrán a 2 dveřního rámu - zárubně. Dveřní křídlo slouží na zadržení mechanické síly případného výbuchu. Dveřní rám přejímá a přenáší sílu případného výbuchu na vlastní hráz. Hrázové dveře pro dúlni hrázové objekty jsou předimensovány. Mají velkou hmotnost a tím jsou velke náklady na jejich výrobu. Napěťové stavy u materiálů jednotlivých částí nejsou rovnoměrně rozloženy. Manipuláce s hrázovými dvěřmi vzhledem k jejich hmotnosti je komplikovaná.Výše uvedené nedostatky snižují odlehčené hrázová dveře pro dúlní hrázové objekty podle užitného vzoru, jehož podstata spočívá v tom, že jsou tvořeny dveřní zánľní z válcovaných tyčí tvaru U vzájemně spojených šrouby, na zárubni jsou upevněny čepy závěsů s distančními podložkami, na čepech závěsů je zavěšen dveřní rám 2 uzavřených válcovaných obdélníkových profilů vyztužený příčniky z uzavřených válcovaných čtvercových profilu, ve dveřním rámu je upevněna membrána, vytvořena z jednoho kusu plechu válcově zakřiveného doplněného v horní a spodní části zá kladnami z ocelového plechu. Spodní část zárubně je opatřena krycím plechem.Ddlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty podle užitného vzoru mají výhodu v tom, že konstrukčním situováním jednotlivých prvků se rovnoměrně rozloži napěťové stavy v materíá 1 u,a tim náklady na výrobu se sníží použitím nárokovaných konstrukčních prvků. Se dveřmi je znazší manipulace. Zvýši se bezpečnost a spolehlivost jednotlivých hrázových objektů. Navrhované řešení rovněž podstatné2 snižuje délku svárú, které jsou příčinou koncentrace napětí.Přehled obrázků na výkreseUžitný vzor bude dále bliže osvětlen pomocí výkresu, na kterém znázorňujeobr. 1 čelní pohled na odlehčené hrázové dveře a obr. 2 odlehčené hrázové dveře v řezu.Udlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty jsou tvořeny dveřni zárubní l z valcovaných tyčí tvaru U spojených šrouby, na zárubni ljsou upevněny čepy závěsú §s distančními podložkami§, na čepech závěsů §je zavěšen dveřní rám 2 z uzavřených válcovaných obdélníkových profilů vyztužený příčníky z uzavřených válcovaných čtvercových profilů, ve dveřním rámu gje upevněna membrána 1, vytvořena z jednoho kusu plechu válcově zakřiveného doplněneho v horní a spodni části základnami z ocelového plechu. Spodní část zárubněl je opatřena krycím plechem. Zárubeňl je zabudována do zděného či betonového hrázového objektu a propojena s další zárubní stahovacími šrouby§. Všechny sváry jsou podrobené magneto-induktivním zkouškám před provedením povrchové úpravy.1) Odlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty vyznačující se tím, že jsoutvořeny dveřní zárubní (1) z válcovaných tyčí tvaru U vzájemné spojených šrou by, na zárubni (1) jsou upevněny čepy závěsů (4) s distančními podložkami (5), na čepech závěsů (4) je zavěšen dveřní rám (2) z uzavřených válcovaných obdél níkových profilú vyztužený příčníky z uzavřených válcovaných čtvercových profilů, ve dveřním rámu (2) je upevněna membrána (7), vytvořena z jednoho kusuplechu válcově zakřiveného doplněného V horní a spodní části základnami z ocelového plechu.Udlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty podle nároku 1 vyznačující se tím, že Spodní část zárubně (1) je opatřena krycím plechem (3).

MPK / Značky

MPK: E21F 17/12

Značky: dveře, banské, hrádzové, odľahčené, objekty

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u59-odlahcene-hradzove-dvere-pre-banske-hradzove-objekty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Odľahčené hrádzové dvere pre banské hrádzové objekty</a>

Podobne patenty