Tesniaci prvok na utesnenie spojenia krytu motora s kabínou vozidla

Číslo patentu: U 5874

Dátum: 04.10.2011

Autor: Mareš Vlastimil

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLmA I v , (l l) Cislo dokumentu UZITKO V Y VZOR SK 587 4(22) Dátum podania prihlášky 13. 1. 2011 (13) Druh dokumentu y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 26. 8. 2011 (51) Int. Cl. (201 1.01)(31) Číslo prioritnej prihlášky PUV 2010-22848(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 14. s. 2010 F 16 J 15/00(33) Krajina alebo regionálna R 51 C 17/00 organizácia priority CZ B 61 D 17/00 ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 0. s. 2011 B 005 10/ 00. Vestnlk UPV SR č. 5/2011 B 60 R 13/00 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 10. 2011 Vestník UPV SR č. 10/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 26. 8. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky l .(54) Názov Tesniaci prvok na utesnenie spojenia krytu motora s kabínou vozidla(57) Anotácia Tesniaci prvok (l) na utesnenie spojenia krytu motora s kabinou vozidla pozostáva z lalokovitej čelnej častí (4), z viac ako jedného rebra (2) v strednej časti akoncovej časti (3) s hrotmi, pričom konce lalokov čelnej časti (4) sú sformované do protismeru rebier (2) strednej časti a hrotov koncovej časti (3).Technické riešenie sa týka tesniaceho prvku na utesnenie medzery pri spojeni susedných častí krytu motora alebo medzery medzi krytom motora a kabínou vozidla, najmä u dieselelektrických lokomotív.Doteraj ší stav technikyUtesnenie medzery medzi susednými časťami krytu motora alebo medzi krytom motora a kabinou dieselelektrických lokomotív sa doteraz vykonávalo oceľovýrni U-proñlmi, ktoré boli navarené na konce častí krytov motora a následne prekryté ďalším U-proíilom, ktorý bol prichytený skrutkarni. Toto riešenie malo veľa nevýhod, najmä veľkú prácnosť a nákladnosť na čas.Vyššie uvedené nevýhody odstraňuje do značnej miery tesniaci prvok na utesnenie spojení susedných častí krytu motora alebo krytu motora s kabínou vozidiel, napriklad dieselelektrických lokomotív alebo iných dopravných prostriedkov, ktorého podstata spočíva v tom, že je vytvorený so špecifickým profilom, ktorého tvar je tvorený strednou časťou s najmenej jedným stredným rebrom, na hornej strane je zakončený lalokovitou čelnou časťou a na opačnej strane je ukončený koncovou časťou s hrotmi, pričom tesniaci prvok je vytvorený ako symetrický podľa roviny prechádzajúcej strednou časťou od jedného konca k druhému.Tesniaci prvok je zhotovený z gumy alebo iného pružného materiálu vhodného na tesniace účely.Tesniaci prvok vytvorený tak, že čelná lalokovitá časť má vytvarované konce lalokov do protismeru proti tŕňom koncovej časti rebier v strednej časti a tŕňom koncovej časti a naopak rebrá v strednej časti a hroty koncovej časti sú sformované do protismeru koncov lalokov čelnej časti. Čelná časť je vytvorená pri pohľade zhora ako presahujúca cez rebrá na strednej časti a tŕne na koncovej časti.Takéto usporiadanie má veľkú výhodu pri inštalácii tesniaceho prvku do medzery medzi profllmí susedných častí krytu motora alebo medzi profilmi krytu motora a kabiny vozidla, kedy sa po zatlačeni tesniaceho prvku v smere na čelnú lalokovitú časť, pričom tesniaci prvok sa vkladá koncovou časťou dopredu, sa konce lalokov čelnej časti zasunú ďalej a do strán medzery, ktorá sa má utesniť, pričom rebrá v strednej časti sa naopak pri zasunutí celého tesnenia posunú obrátene proti smeru tlačíacej sily, a tŕne koncovej časti sa zasunú do strán, tesniaci prvok sa usadí do správnej tesniacej polohy.Výhodou tesniaceho prvku podľa technického riešenia je jednoduchá a rýchla inštalácia, tesniaci prvok sa len zatlači priamo do medzery, ktorá sa má utesniť. Použitím tohto prvku sa dosiahne veľmi dobré utesnenie medzery medzi časťami lqytu motora spôsobenou najmä lcrútením kostier krytu motora pri zváraní.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené na priložených výkresoch, kde na obr. l je profil prikladneho uskutočnenia tesniaceho prvku, na obr. 2 je schematicky znázornený profil tesniaceho prvku pred a po zatlačení do medzery medzi susednými časťami krytu motora vozidla a na obr. 3 je znázomený v reze tesniaci prvok usporiadaný medzi susednými časťami krytu motora.Príklad uskutočnenia technického riešeniaPríkladné uskutočnenie tesniaceho prvku, zobrazeného na priložených výkresoch, je tesniaci prvok l, ktorého profil je vytvorený so štyrmi rebrami g v strednej časti, zakončený na jednej strane koncovou časťou 3 s hrotmi, na opačnej strane je tesniaci prvok l zakončený väčšou lalokovitou čelnou časťou A, pričom tesniaci prvok l je vytvorený symetrický podľa roviny, vedenej kolmo na rovinu jeho profilu od jedného konca k druhému. Lalokovitá čelná časť g je vytvorená tak, že konce lalokov sú ohnuto sformovane do protismeru menších rebier g v strednej časti a tŕňom koncovej časti 3, pričom rebrá g v strednej časti a tŕne koncovej časti i sú sformovanć naopak do protismeru lalokov čelnej časti i.Tesniaci prvok l sa inštaluje jeho zatlačením medzi profily susedných častí g krytu motora vozidla alebo medzi profily krytu motora a kabíny vozidla, napríklad dieselelektrické lokomotivy, koncovou časťou 3 dopredu. Zatlačenim tesniaceho prvku l na lalokovitú čelnú časť 5 sa jeho lalokovitć konce zasunú ďalej a do strán medzery čelnej častí ktorá sa má utesniť a konce tiňov koncovej časti i sa pri zasunutí mieme roztiahnu na koncové časti a zapadnú za príslušné konce krytu motora 5, pričom naopak konce rebier z V strednej častisa posunú obrátene proti smeru tlačivej sily na konce rebier zachytia sa za časťou krytu motora i, čím sa tesniaci prvok usadí v správnej tesniacej polohe. Tesniaci prvok l je vyrobený z gumy EPDM, tvrdosti 70 Sh., s veľkosťou 65 x 68/6.Tesniaci prvok podľa technického riešenia je možné dobre využiť v rôznych veľkostiach na utesnenie medzier medzi susednými časťami krytu motora vozidiel alebo medzi krytom motora a kabínou vozidiel nielen lokomotív.1. Tesniaci prvok na utesnenie spoja medzi susednými časťami krytu motora alebo spojenia krytu motora s kabinou vozidla, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je vytvorený profilom, v strednej časti s viac ako jedným rebrom (2), ktorý je zakončený na jednej strane koncovou časťou (3) s hrotrni a na opačnej strane zakončený lalokovitou čelnou časťou (4), pričom tesniaci prvok (1) je vytvorený symetricky podľa roviny,vedenej kolmo na rovinu jeho profilu od jedného konca k druhému, pričom konce lalokov čelnej častí (4) sú sformované do protismeru rebier (2) na strednej častí a hrotov koncovej časti (3), kde rebrá (2) a hroty koncovej časti (3) sú naopak sforrnované do protismeru koncov lalokov čelnej časti (4), pričom čelná časť (4) pri pohľade zhora obrysovo prelcrýva rebrá (2) v strednej časti a tŕne na koncovej časti (3).2. Tesniaci prvok podľa nároku 1, v y z u a č u j ú c i s a t ý m , že je vyrobený z gumy alebo iného materiálu na tesniace účely.

MPK / Značky

MPK: F16J 15/06, B61D 17/08, F16J 15/10, B60J 10/00, B61C 17/00, B60R 13/06, F16J 15/02

Značky: vozidla, prvok, utesnenie, kabinou, spojenia, motora, krytu, tesniaci

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5874-tesniaci-prvok-na-utesnenie-spojenia-krytu-motora-s-kabinou-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniaci prvok na utesnenie spojenia krytu motora s kabínou vozidla</a>

Podobne patenty