Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov

Číslo patentu: U 5853

Dátum: 04.10.2011

Autori: Krajčovič Peter, Urban Peter, Jablonický Pavol, Kašpar Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 13. 10. 2010 (13) Druh dokumentu yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 22. 8. 2011 (51) Int. Cl. (201 l .01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky G 01 N 29/00(33) Krajina alebo regionálna F 22 B 37/00 organizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 5. 4. 2011, V V . PRIEMYSELNEHO estnlk UP SR c 4/2011 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 10. 2011 Vestník UPV SR č. lil/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenie úžitkového vzoru verejnosti 22. 8. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(37) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky Jĺ(54) Názov Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorovZariadenie na skúšanie teplovýmemlých rúrok parogenerátorov tvorené stojanom (1) upevneným do kolektora parogenerátora (12) vyznačujúcc sa tým, že nosnou časťou stojana (l) je stĺp (2) zabezpečený otočným mechanizmom (3) selektropohonom a ďalej prevodom vpodobe ozubeného o hrebeňa, pričom na stlpe (2) je na vodiacich kladkách uložený vozík (4), ktorý je uvádzaný do pohybu pomocou elektropohonu, pastorka a ozubeného hrebeňa po stĺpe (2),na vozík (4) je ďalej pripevnený modul vírivých prúdov(6), ktorým sa zabezpečuje zasúvanie vírivoprúdovej sondy do rúrky parogenerátora, pričom jeho súčasťou je navádzaci mechanizmus (7), ktorý je uvádzaný do otáčavého pohybu pomocou pneumatického pohonu, a prítlačný mechanizmus (8), ktorého kladky pritláčajú vírivoprúdovú sondu o tlačný kotúč, elektropohony a pneumatické pohony sú diaľkovo napájané a ovládané pomocou riadiacej jednotky(9) a prepojovacích káblov (10) upevnených V držiaku káb lov (13).Technické riešenie sa týka zariadenia na automatizované skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov metódou vírivých prúdov pomocou sond, umožňujúcim diaľkové automatizované vykonávanie všetkých operácii pomocou mechanických uzlov poháňaných elektrickými a pneumatickýrni pohonmi.Doteraz sa na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektrární metódou vírivých prúdov používajú jednoduché ručne zariadenia alebo mechanické zariadenia, ktoré neumožňujú plnú automatizáciu procesu a využitie súčasne pracujúcich vírivoprúdových meracích sond. Ďalšou nevýhodou týchto zariadení je technická zastaralosť, nespoľahlivosť, prítomnosť človeka V prostredí s ionizujúcim žiarením, neopakovateľnosť procesu , pomalosť a malý výkon. Pomocou modemých elektrických a pneumatických pohonov a dômyselnej konštrukcii zariadenia sa zvýšila výkonnosť zariadenia, opakovateľnosť a presnosť navádzania zariadenia na rúrky parogenerátorov, presné riadenie rýchlosti meracích sond, čo má rozhodujúci vplyv na kvalitu meracieho signálu a výkon skúšania. Vysoké zvýšenie výkonu skúšania pomocou nových mechanických, elektrických a pneumatických uzlov prinesie veľkú úsporu času, potrebného na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov využívajúce na pohon všetkých mechanických uzlov kombináciu elektrickej a pneumatickej energie,čím je zabezpečený pohyb, presná poloha a ñxácia pracovných uzlov a meracích sond diaľkovo bez prítomnosti človeka v nebezpečnom prostredi ionizujúceho žiarenia. Podstata zariadenia podľa tohto technického riešenia spočíva v konštrukcii diaľkovo ovládaného plne automatizovaného zariadenia - manipulátora, umožňujúceho všetkým pracovným uzlom pre skúšanie celistvosti materiálu rúrok štyri stupne voľnosti a jeden pomocný pohyb. Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov tvorené stojanom upevneným do kolektora parogenerátora podľa tohto technického zariadenia spočíva v tom, že nosnou časťou stojana je stĺp zabezpečený otočným mechanizmom s elektropohonom a ďalej prevodom v podobe ozubeného hrebeňa, ďalej je na vozíku pripevnený modul vírivých prúdov, ktorého súčasťou je navádzací mechanizmus zabezpečujúci zasúvanie sondy do rúrky parogenerátora a otáčanie pomocou pneumatického pohonu, súčasťou modulu vírivých prúdov je aj prítlačný mechanizmus ktorého kladky pritláčajú vírivoprúdovú sondu a tlačný kotúč pomocou pneumatického valca, všetky pohyby zabezpečujú elektropohony a pneumatické pohony diaľkovo ovládané pomocou riadiacej jednotky a prepoj ovacích káblov.Výhodou navrhovaného riešenia je zvýšenie výkonnosti zariadenia, opakovateľnosť a presnosť navádzania zariadenia, čo má rozhodujúci vplyv na kvalitu meracieho signálu, výkon skúšania a úsporu času na skúsanie.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorom obr.l a obr. 2 znázorňujú technicke usporiadanie manipulátora vloženého do kolektora parogenerátora jadrovej elektráme počas skúšania celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov metódou vírivých prúdov pomocou sond.Zariadenie na skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok podľa obr. l a obr. 2, pozostáva zo stojanu l, ktorým je upevnený do kolektora parogenerátora lg a jeho nosnú časť tvorí stlp z, ktorý je v homej časti pripevnený k otočnému mechanizmu ą a v spodnej časti je stlp g rotačné uložený v centrálnom uzle á(prvý stupeň voľnosti) a v spodnej časti je stĺp g rotačné uložený v centrálnom uzle á, pričom po celej dĺžke stlpa 5 je pevne uchytený elektropohon cez pastorok a ozubený hrebeň (druhý stupeň voľnosti) na vertikálny pohyb vozíka g 4 uloženého na vodiacich kladkách, pričom na vozíku i je pripevnený modul vírivých prúdov Q, na zabezpečenie zasúvanía vírivoprúdovej sondy do nírky parogenerátora Q (tretí stupeň voľnosti). Súčasťou modulu vírivých prúdov g je navádzací mechanizmus Z vírivoprúdových sond, ktorý pomocou pneu 10matického valca zabezpečuje sklápanie (štvrtý stupeň voľnosti), čo je potrebné pri prechode modulu cez zúženú hornú časť kolektora parogenerátora a je so zariadením spojený pomocou prepojovacích káblov Q uchytených v držiaku Q, čím je umožnené diaľkové ovládanie zariadenia cez riadiacu jednotku 2, zdrojom tlakového vzduchu pre pneumatické pohony je kompresor ll a pritlačenie virivoprúdových sond do rúrok parogenerátora zabezpečuje pneumatický prítlačný mechanizmus 3.Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov je možné využiť na diaľkové plnoautomatizovane skúšanie celistvosti materiálu teplovýmenných rúrok parogenerátorov jadrových elektrární.1. Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo stojana (l), ktorého nosnou časťou je stĺp (2), ktorý je v homej časti pripevnený k otočnému mechanizmu (3) a v spodnej časti je stĺp (2) rotačne uložený V centrálnom uzle (5), pričom po celej dĺžke stlpa (5) je pevne uchytený elektropohon cez pastorok a ozubený hrebeň na vertikálny pohyb vozíka (4) uloženého na vodiacich kladkách, pričom na vozíku (4) je pripevnený modul vírivých prúdov (6) na zabezpečenie zasúvania vírivoprúdovej sondy do rúrky parogenerátora (12), ďalej obsahuje pneumatický pohon na uvádzanie do otáčavého pohybu navádzací mechanizmus (7) a prítlačný mechanizmus (8), na pritláčanie vírivoprúdovej sondy o tlačný kotúč.2. Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva s riadiacej jednotky (9) na diaľkové ovládanie zariadenia, spojenej pomocou prepojovacích káblov (lO) uchytených v držiaku káb 1 ov(13).

MPK / Značky

MPK: F22B 37/00, G01N 29/24

Značky: skúšanie, teplovýmenných, parogenerátorov, zariadenie, rúrok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5853-zariadenie-na-skusanie-teplovymennych-rurok-parogeneratorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na skúšanie teplovýmenných rúrok parogenerátorov</a>

Podobne patenty