Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov

Číslo patentu: U 5803

Dátum: 04.08.2011

Autori: Šooš Ĺubomír, Matúš Miloš, Ondruška Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 8 03(22) Dátum podania prihlášky 30. 11. 2010 (13) Druh dokumentu y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 24. 6. 2011 (51) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky B 2313 19/00(33) Krajina alebo regionálna B 23 Q 1 1/00 organizácia priority F 16 C 35/00, (43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 3. 2011 ÚRAD , Vestník UPV SR č. 3/2011 PRIEMYSELNEHO VLASTNÍCTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 8. 2011Vestník ÚPV SR č. 3/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 24. 6. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky V pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Čislo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ Slovenská technická univerzita v Bratislave, Bratislava, SK(54) Názov Samonosná konštrukcia uloženia rotátorovSamonosná konštrukcia uloženia rotátorov pozostáva z rotátora (l), ktorý je cez rotátorové ložiská (2) uložený na 5 prírube nehybne spojenej so skriňou (3) konštrukčného uzla alebo stroja. Vreteno (4) alebo hriadel sú cez hlavné ložiská (5) uložené taktiež na statickej centrálnej konštrukčnej časti skrine (3) konštrukčného uzla alebo stroja.Technické riešenie sa týka samonosnej konštrukcie uloženia rotátorov. Technicke riešenie spadá do oblasti strojárenstva.Zo stavu techniky sú známe uloženia kolies prevodov, hnacích a hnaných kotúčov pohonového kinematického reťazca. Na hnacej strane sú to bud hnacie kolesá alebo remenice a na strane hnanej najmä zotrvačníky. Spoločne tieto rotujúce časti nazývame rotátory. Veľký význam vhodného uloženia rotátora je najmä pri vysokofrekvenčných a vysokopresných generátorov rotačných pohybov, ako sú napríklad vretena obrábacích strojov. V prípade vretenníka sa na jeden koniec vretenníka privádza lmítiaci moment cez hnací rotátor,ktorým je napriklad hnacie ozubeně koleso, remenica a podobne a z druhého konca vretennika sa krútiaci moment odoberá pre pohon nástroja alebo obrobku. Vreteno je pritom uložené v jednej alebo v dvoch sadách ložísk. Avšak takéto usporiadanie má veľa nevýhod. Jednou nevýhodou je skutočnosť, že klasický rotátor uložený priamo na hriadeľ - vreteno zaťažuje vreteno doplnkovým ohybovým momentom od hmotnosti rotátora. Taktiež môže byť, pri použití remeňového pohonového reťazca, vreteno alebo hriadeľ zaťažené doplnkovým ohybovým momentom od napínacich síl remeňov. Ďalšou podstatnou nevýhodou riešenia je fakt, že nevyváženosť rotujúcej hmoty rotátora na sústavu uloženia vretena spôsobuje jeho krnitanie. Jestvujúce riešenia neumožňujú jednoduché, rýchle a opakovane odpájanie a spájanie pohonového (napr. remenica) alebo hnacieho (zotrvačník) kinematického reťazca.Pre pretrvávajúce problémy v konštrukciách pohonných systémov s rotátormi vznikol priestor na vytvorenie takej konštrukcie rotátora, ktorá by zabezpečila odľahčenie vretena od zbytočných ohybových momentov a síl.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaná samonosná konštrukcia uloženia rotátorov v predloženom úžitkovom vzore.Vyššie uvedené nedostatky sú odstránené samonosnou konštrukciou uloženia rotátorov podľa tohto technickćho riešenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že samonosná konštrukcia uloženia rotátorov obsahuje rotátor, ktorý je cez rotátorové ložiská uložený na statickej prírube nehybne spojenej so skriňou konštručného uzla alebo stroja. Konštrukčným uzlom môže byť napríklad vretenník alebo prevodovka a podobne. Stroj om môže byť napríklad drvič alebo mlyn a podobne. Rotátorom na hnacej strane sú to bud hnacie kolesá alebo remenice a na strane hnanej sú to najmä zotrvačníky. Prenos lmítiaceho momentu na hnací alebo hnaný člen, vreteno alebo hriadeľ je zabezpečený cez vhodný prenosový člen napriklad tak, že na čelo rotátora je skrutkami priskrutkovaný prenosový člen lmitiaceho momentu, ktorý je unášacím členom prepojený s vretcnom alebo hriadeľom. Výstup vretena alebo hriadeľa je situovaný na tom istom alebo na opačnom konci skrine konštrukčného uzla alebo stroja, ako je uložený rotátor. Unášaci člen môže byť realizovaný viacerými spôsobmi. Napríklad ním môže byť aspoň jedno pero axiálne uložené v drážke na vretene alebo hriadeli a v drážke v prenosovom člene krútiaceho momentu. Navyše pero axiálne uložené na vretene alebo hriadeli môže byť V drážkovom vybraní vretena priskrutkované. Ale unášací člen môže byť realizovaný aj cez hranaté ukončenie vretena, napriklad štvorcové a štvorcový otvor v prenosovom člene krútiaceho momentu. Unášacím členom môže byť aj axiálne zubové ukončenie vretena s hranatými zubrni a komplementámy ozubený otvor v prenosovom člene krútiaceho momentu. Unášaci člen môže byť realizovaný aj automaticky alebo ručne ovládanou spojkou.Statíckou okraj ovou konštrukčnou časťou telesa konštrukčného uzla alebo stroja, na ktorej sú uložené rotátorové ložiská je napriklad prírubové veko.Výhody samonosnej konštrukcie uloženia rotátorov podľa technického riešenia sú zjavné z jeho účinkov,ktorými sa prejavuje navonok. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa technického riešenia má podstatnú výhodu v tom, že sa nezaťažuje hriadeľ doplnkovým ohybovým momentom od hmotnosti rotátora. Taktiež nezaťažuje hriadeľ doplnkovým ohybovým momentom od napínacích síl pri remeniciach. Ďalšou podstatnou výhodou riešenia je fakt, že sa eliminujú nevyváženosti rotujúcej hmoty rotátora resp. zotrvačníka na sústavu uloženia vretena alebo hriadeľa. V konečnom dôsledku sa odstraňuje zaťaženie vretena od hnacej sily. Napokon, navrhnuté konštrukčné riešenie umožňuje jednoduché, rýchle a opakované odpájanie a spájanie pohonového (napr. remenica) alebo hnacieho (zotrvačník) kinematického reťazca.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukcia samonosnej konštrukcie uloženia rotátorov podľa technického riešenia bude bližšie objasnená na priloženom výkrese, kde je na obr. v bočnom reze zobrazené jedno jeho konkrétne riešenie.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia úžitkového vzoru sú predstavované pre ilustráciu a nie ako obmedzenia technických riešení. Odbomíci znalí stavom techniky nájdu alebo budú schopní zistiť s použitím nie viac ako rutinného experimentovania mnoho ekvivalentov k špecifickým uskutočneniam technického riešenia podľa úžitkového vzoru, ktoré sú tu špeciálne opísané. Aj takéto ekvivalenty budú spadat do rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu. Pre odborníkov znalých stavom techniky nemôže robiť problém dimenzovanie takého zariadenia a vhodná voľba jeho materiálov a konštrukčných usporiadaní, preto tieto znaky neboli detailne riešené.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané optimálne riešenie samonosnej konštrukcie uloženia rotátorov znázomené na priloženom obr. l. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa technického riešenia obsahuje rotátor l, ktorý je cez rotátorové ložiská z uložený na prírube nehybne spojenej so skriňou g konštrukčného uzla napríklad vretenníka alebo stroja. Pritom aj hriadeľ resp. vreteno A je cez hlavné ložiská i uložené taktiež na statickej centrálnej konštrukčnej časti skrine ą konštrukčného uzla alebo stroja, ktorou je napríklad puzdro. Na čelo rotátora l je skrutkami Q priskrutkovaný prenosový člen Z krútiaceho momentu, ktorý je unášacím členom prepojený s vretenom A alebo hriadeľom. Výstup vretena i alebo hriadeľa je situovaný na tom istom alebo na opačnom konci g konštrukčného uzla,napríklad vretenníka alebo stroja ako je uložený rotátor l. Unášacím členom v tomto prípade sú dve pera § axiálne uložené v drážkach na vretene Q a v drážke v prenosovom člene 7 krútiaceho momentu. Pero § axiálne uložené na vretene 41 je v drážke vretena ešte prískrutkované.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané variantné riešenie samonosnej konštrukcie uloženia rotátorov. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa technického riešenia je dostatočne opísaná v príklade l. Odlišnosť riešenia spočíva v takej realizácii unášacieho člena,kde unášacím členom je štvorcové ukončenie hriadeľa il, ktoré zapadá do štvorcového otvoru v prenosovom člene 7 krútiaceho momentu. Rotátorom l je v tomto prípade napríklad remenica dezintegračného stroja.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané ďalšie variantné riešenie samonosnej konštrukcie uloženia rotátorov. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa technického riešenia je dostatočne opísaná v príklade l. Odlišnosť riešenia spočíva v takej realizácii unášacieho člena, kde unášacím členom je axiálne zubové ukončenie hriadeľa Q s hranatýrni zubmi a komplementárny ozubený otvor v prenosovom člene Z krútiaceho momentu. Rotátorom l je v tomto prípade hnacie koleso mlyna.V tomto príklade konkrétneho uskutočnenia predmetu technického riešenia je opísané ďalšie variantné riešenie samonosnej konštrukcie uloženia rotátorov. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa technického riešenia je dostatočne opísané v príklade l. Odlišnosť riešenia spočíva v takej realizácii unášacieho člena, kde unášacím členom je automaticky alebo ručne ovládané spojka. Rotator l je v tomto prípade hnaný a je ním zotrvačník.Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov nachádza využiteľnosť v priemysle najmä v surojàrstve.1. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že rotátor (1) je cez rotátorové ložiská (2) uložený na prírube nehybne spojenej so skriňou (3) konštrukčného uzla alebo stroja, príčom vreteno (4) alebo hriadeľ, je cez hlavne ložiská (5) uložené taktiež na statickej centrálnej konštrukčnej časti skrine (3) konštrukčného uzla alebo stroja, pričom na čelo rotátora (1) je skrutkami (6) priskrutkovaný prenosový člen (7) krútiaceho momentu, ktorý je unášacím členom prepojený s vretenom (4) alebo hriadeľom, pričom výstup vretena (4) alebo hriadeľa je uložený na tom istom alebo na opačnom konci skrine (3) konštrukčného uzla alebo stroja ako je uložený rotátor (1).2. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a torom (1) na hnacej strane sú bud hnacie kolesá alebo remenice.3. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a torom (l) na hnanej strane sú zotrvačniky.4. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a ňou (3) konštrukčného uzla je vretenník.z 5. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a ňou (3) konštrukčného uzla je prevodovka.6. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku l, V y z n a č u j ú c a s a t ý m , že unášacím členom je aspoň jedno pero (8) axiálne uložené v drážke na vretene (4) alebo hríadeli a v drážke v prenosovom člene (7) krútiaceho momentu.7. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že unášacím členom je hranaté ukončenie vretena (4) alebo hríadeľa a hranatý otvor v prenosovom člene (7) lqútiaceho momentu.8. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že unášacím členom je zubové ukončenie vretena (4) alebo hriadeľa a komplementárny zubový otvor V prenosovom člene (7) krútiaceho momentu.9. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že unášacím členom je žliabkované ukončenie vretena (4) alebo hriadeľa a kornplementárny žliabkovaný otvor V prenosovom člene (7) krútiaceho momentu.10. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a unášacim členom je automaticky alebo ručne ovládaná spojka.11. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na prírube nehybne Spojenej so skriňou (3) konštrukčného uzla alebo stroja, na ktorej sú uložené rotátorove ložiská (2) je prirubové veko.12. Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že statickou centrálnou konštrukčnou časťou skrine (3) konštrukčného uzla alebo stroja, na ktorej sú uložené hlavné ložiská (5) je púzdro.

MPK / Značky

MPK: F16C 35/07, F16S 5/00, B23B 19/02, B23Q 11/04

Značky: rotátorov, konštrukcia, samonosná, uloženia

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5803-samonosna-konstrukcia-ulozenia-rotatorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samonosná konštrukcia uloženia rotátorov</a>

Podobne patenty