Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu

Číslo patentu: U 5775

Dátum: 06.06.2011

Autor: Svítková Tatiana

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 8. 4. 2010 (13) Druh dokumentu Yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 5. 2011 (5 l) Int. Cl. (201 1.01)(32) Dátum podania príoritnej prihlášky F 41 A 21/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority, (43) Dátum zverejnenia prihlášky 4. 1. 2011 ÚRAD , Vestník ÚPV SR č. 1/2011 PRIEMYSELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 6. 6. 2011 Vestník UPV SR č. 6/2011(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzom verejnosti 2. 5. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky V prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihlášky(73) Majiteľ MAGIC TRADING CORPORATION a. S., Liptovský Mikuláš, SK(54) Názov Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu(57) Anotácia Kornpenzátor povýsuelového zdvihu je vyrobený zkovu,skladá sa z tela (3), nadstavca (l) na cvičnú streľbu a vonkajšíeho krytu (4). Telo (3) je so samopalom a s nadstavcom (l) na cvičnú streľbu spojené závitom (13). Vonkajší kryt (4) je s telom (3) rovnako spojený závitom (2).Technické riešenie sa týka kompenzátora povýstrelového zdvihu hlavne samopalu pri streľbe.Pri streľbe s ostrým strelivom jednotlivými ranami, ale hlavne pri streľbe dávkarni, dochádza k povýstrelovému zdvihu hlavne samopalu a spätnému rázu čo má za následok nepresnosť streľby a veľký rozptyl zásahov. V štandardnej výbave samopalu AK 47 je nadstavec na usmernenie výtokových plynov strely opúšťajúcu hlaveň samopalu. Tento nadstavec nerieši dostatočne povýstrelový zdvih hlavne samopalu. Jeho účinnosť stabilizácie hlavne pri streľbe dávkarni samopalu je nízka až zanedbateľná a už vôbec nerieši redukciu spätného rázu. Obdobný kompenzátor ktorý rieši tieto požiadavky je vyrábaný pre samopal vzor 58 a zavedený v Slovenskej armáde. Viacročné skusenosti z jeho používania V praxi dokázali že sa osvedčil. Účinky povýstrelového zdvihu hlavne a redukcie spätného rázu tohto kompenzátora sú opísané V úžitkovom vzore SK 4463 U a v menšej miere aj ÚV SK 3397 U. Vzhľadom ku skutočnosti, že samopal AK 47 a samopal 58 používajú rovnaký typ streliva, je logické, že aerodynamické pomery pri výstrele sú obdobné. Z tejto skutočnosti ďalej vyplýva, že je možné kompenzátor pre samopal vzor 58 po úprave použiť aj pre samopal AK 47.Možnost použiť kompenzátor samopalu vzor 58 aj pre samopal vzor AK 47 rieši ďalej opísaný návrh. Podstata potreby kompenzátora i naďalej spočíva V tom, že po výstrele v čase ked záver samopalu naráža do zadnej polohy vratného ústrojenstva a dochádza ku povýstrelovému zdvihu zbrane, tlak povýstrelových plynov prúdenim cez kompenzačné otvory kompenzátora reaktivnym pôsobením tlači ústie hlavne smerom dopredu a dole, čim sa eliminuje spätný ráz zbrane a teda povýstrelový zdvih hlavne. Takto upravená zbraň je schopná bez väčších nárokov na fyzickú zdatnosť strelca strieľať presne krátkymi, alebo dlhými dávkami. Vzhľadom na typ používaného streliva t. j. 7,62 x 39 je na dosiahnutie takejto možnosti streľby uvedený kompenzátor nevyhnutný. Podstatná je v tomto prípade skutočnosť, že už zavedený kompenzátor pre samopal vzor 58 nie je možné bez úprav použiť na samopal AK 47. Brání tomu rozdielna mechanická konštrukcia ústia hlavne na ktoré sa telo kompenzátora naskrutkuje. Zatiaľ čo na samopale vzor 58 je závit na ústí hlavne pravotočivý (v smere hodinových ručičiek), samopal AK 47 ma opačný, teda ľavotočivý závit. Ďalej je to konštrukcia a spôsob spojenia nadstavca na cvičnú streľbu s telom kompenzátora. Navrhovaný kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu je kompaktný, vyrobený z kovu, pozostávajúci z troch kusov tela,vonkajšieho krytu a nadstavca pre cvičnú streľbu. Telo kompenzátora je valcovitého tvaru v zadnej časti s vnútorným ľavotočivým závitom na pevné spojenie tela s hlavňou samopalu a v prednej časti vonkajším závitom pre pevné spojenie tela s vonkajším krytom a vnútomýrn závitom na pevné spojenie s nadstavcom pre cvičnú streľbu. Vonkajší kryt je vybavený otvormi kolmými na hlaveň samopalu vo zvislej rovine ktoré stabilizujú hlaveň vo zvislej rovine a po stranách otvormi eliminujúcich spätný ráz samopalu. Spojenie vonkajšieho krytu s telom kompenzátora je pomocou závitu, naskrutkovaním. Vložka na cvičnú streľbu je kruhového tvaru s vývrtom po jej celej dĺžke a závitom na pevné spojenie s telom kompenzátora naskrutkovaním. Vonkajší kryt kornpenzátora samopalu vzor 58 je použiteľný bez úprav ipre samopal vzor AK 47.Prehľad obrázkov na výkresochNa priloženom obr. 1 je vyobrazený rozložený kompenzátor a na obr. 2 je vyobrazenie namontovaného kompenzátora na hlavní samopalu.Kompenzátor na ostrrú streľbu pozostáva z dvoch častí vonkajší kryt 4 a telo 3. Vonkajší kryt 4 je v prednej časti kruhový s priemerom 21 mm vybavený po obvode štyrmi otvormi § s priemerom 4 mm. Predný otvor 5 vonkajšieho krytu má priemer 9 mm. Na vrchnej časti Q sú v dvoch radoch štyri otvory s priemerom 4 mm. Tieto sú kolmo na hlaveň samopalu a ich funkciou je stabilizovať hlaveň samopalu po výstrele vo vertikálnom smere. Po oboch stranách 1 vonkajšieho krytu sú v pozdlžnom smere v jednom rade po štyri otvory s priemerom 4 mm. Tieto otvory sú proti pozdlžnej osi hlavne v uhle 30 stupňov smerom k muške samopalu. Ich funkciou je eliminácia spätného rázu samopalu po výstrele. V zadnej časti vonkajšieho krytu je drážka 2, 10ktorá po zaskrutkovaní na hlaveň samopalu je poistným kolíkom Q (obr. 2) ñxovaná v pevnej polohe proti pozdĺžnej osi hlavne samopalu. Telo 3 je s vonkajším krytom 4 spojené závitom l 3. Telo 3 je po celej dĺžke vítame otvorom Q s priemerom 9,0 mm. Vnútorný závit Q je rovnaký ako vonkajší závit 2 na nadstavci 1 pre cvičnú streľbu a slúži pre pevné spojenie s telom 3. V strednej časti l 5 po obvode je v šiestich radoch po šesť otvorov s priemerom 3 mm v každom z nich. Orientácia otvorov je v pravotočivom zmysle proti pozdlžnej osi hlavne pod uhlom 30 °. Zadná časť tela 3 je vo vnútornej časti vybavená ľavotočivým závitom Q zhodným so závitom na hlavní samopalu, pomocou ktorého sa naslqutkuje na hlaveň samopalu. Nadstavec l na cvičnú streľbu sa používa na streľbu s cvíčnou munícíou. Je kruhového tvaru s vonkajším priemerom 8,6 mm a dĺžkou 53,6 mm, s vývrtom Q cez teleso nadstavca s vnútorným priemerom 3,9 mm. V prednej časti je vybavený obľubou Q s priemerom 12,0 mm a šírkou 4,5 mm. Za obrubou je závit g zhodný so závitom 16 tela 3, ktorý slúži na pevne spojenie nadstavca l s telom i. V prednej časti nadstavca l je drážka l 0 slúžiaca na pevné zaslcrutkovanie nadstavca l do tela 3, napr. bodákom alebo skrutkovačom.Montáž kompenzátora je veľmi jednoducháPri montáži kompenzátora na samopal sa musí najskôr odmontovať pôvodný nadstavec ktorý je na zbrani a namiesto neho sa namontuje kompenzátor 17. Pre prípad ostrej streľby sa telo 3 tesne naskrutkuje na hlaveň Q samopalu. Na telo 3 sa naskmtkuje vonkajší kryt 4. Pritom sa musí zatlačiť poistný kolik Q a po naskrutkovani vonkajšieho krytu 4 na doraz sa poistný kolik Q uvoľní, aby zapadol do drážky g na vonkajšom kryte 3. Tak sa zaručí správna poloha kompenzátora l 7 proti pozdĺžnej osi hlavne samopalu 19. V pripade aplikácie na cvičnú streľbu sa nadstavec l na cvičnú streľbu závitom g naskrutkuje do závitu Q tela 3,pričom drážka Q (obr. 2) slúži pre pevné zaskrutkovaníe napr. pomocou vrchnej strany bodáka. Ďalší postup montáže je zhodný ako pri montáži na ostrú streľbu.Vzhľadom k dobrým referenciám už zavedených kornpenzátorov pre samopal 58 v Slovenskej armáde, je vysoký predpoklad odberu týchto kompenzátorov i pre samopaly AK 47. Dosiaľ boli kompenzátory predvedené predstaviteľom Vietnamskej a Čínskej amiády, ktorých annády majú tieto typy samopalov vo výzbroji. Očakáva sa ich kladné reakcia. Ďalej sa očakáva záujem zo strany ozbrojených síl Iraku, ktoré sú vyzbrojené samopalmi AK 47 a kde pôsobia naše jednotky mierových síl vyzbrojené samopalmi vzor 58 s kompenzátormi. Výroba je zaistená silami slovenského priemyslu.1. Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu, vyrobený z kovu, tvorený z tela, z nadstavca so závitom a vonkajšieho krytu, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že telo (3) je naskmtkované na hlaveň samopalu závitom (14) a je s vonkajším krytom (4) spojené závitom (13), pričom nadstavec (1) na cvičnú streľbu je naskrutkovaný závitom (2) na telo (3).2. Kompenzátor, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že telo (3) má v zadnej časti vnútomý ľavotočivý závit (14) rovnaký ako závit na hlavní samopalu, ktorým je pevne spojený s hlavňou samopalu a v prednej časti vnútomý závit (16), s ktorým je pevne spojený s nadstavcom (l) na cvičnú streľbu.3. Kompenzátor, podľa nároku 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že nadstavec (1) na cvičnú streľbu je kruhového tvaru, s vývrtom (10) cez teleso nadstavca s obrubou (l 1) a je spojený s telom (3) závitom(2), ktorý je pred obrubou (11).

MPK / Značky

MPK: F41A 21/28

Značky: samopalu, povýstrelového, zdvihu, hlavne, kompenzátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5775-kompenzator-povystreloveho-zdvihu-hlavne-samopalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kompenzátor povýstrelového zdvihu hlavne samopalu</a>

Podobne patenty