Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva

Číslo patentu: U 5767

Dátum: 06.06.2011

Autor: Krígovský Ondrej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 2-2010 Dátum podania prihlášky 13. 1. 2010Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 5. 2011Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 7. 12. 2010 Vestník UPV SR č. 12/2010Vestník UPV SR č. 6/2011Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 5. 2011 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyKotol ústredného kúrenia a ohrevu úžitkovej vody sa skladá zo spodnej príruby (l), na ktorej je umiestnený ohniskový rošt (2), aktejto prirube (l) je prívarený vnútomý plášť(3), cez ktorý je vyvedený odvod spalín (4) z ohniskového priestoru. V homej časti je vnútomý plášť (3) uzatvárateľný vzduehotesným uzáverom (6). K prírube (1) je taktiež privarený vonkajší plášť (5) avnútomú časť kotla uzatvára homá priruba (7), pričom vo vnútomorn priestore kotla je umiestnená rúrková špirála (8) na ohrev úžitkovej vody.Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy drevaPredmetom úžitkového vzoru je kotol ústredného kúrenia na spaľovanie produktov z biomasy a odpadového dreva za účelom vykurovania rodinných obydlí a iných priestorov, využívaných na pracovnú, ako aj športovú a rekreačnú činnosť.Doteraz známe teplovodné kotly na spaľovanie tuhého paliva sa v podstate skladajú zo samostatného ohniskového priestoru a nad ohniskom je umiestnená vlastná kotlová časť.Nevýhodou takéhoto konštrukčného riešenia je, že v samotnom ohnisku dochádza k podstatnej strate tepelnej energie zo spaľovacieho procesu cez steny vonkajšieho plášťa a je potrebné plášť ohniskovej časti chrániť izoláciou pred jeho prehriatím. Na trhu je dostatočné množstvo kotlov, ktoré spaľujú aj produkty z biomasy, ale nie sú porovnateľné s navrhovaným kotlom. Majú mnoho signalizačných a regulačných prvkov, ale k svojej prevádzke nutne potrebujú elektrickú energiu. Bez nej sú neschopné prevádzky.Navrhovaný kotol obsahuje z prístrojového vybavenia jeden teplomer s rozsahom do 120 °C kombinovaný s tlakomerom do 4 bar.Problémy so stratami tepelnej energie v ohniskovom priestore a efektívnym využívaním tepla zo spaľovacieho procesu sú v navrhovanom kotle riešené nasledovneOhniskový priestor v navrhovanom kotle netvorí samostatnú časť, ale je vsunutý do telesa vlastného kotla tak, že na spodnej prirube kotlovej časti je umiestnený ohniskový rošt. Umožňuje to konštrukcia vlastnej kotlovej časti tým, že kotol má dva plášte - vonkajší a vnútomý.V spodnej časti vnútorného plášťa je vytvorený ohniskový rošt a súčasne priestor vnútorného plášťa tvorí zásobník na spaľovanú hmotu o objeme 100 litrov, čo podstatne predlžuje interval doplňania spaľovanej hmoty. Takýmto riešením sa podstatne uľahčuje obsluha kotla.Takéto konštrukčné riešenie vysoko zefektívňuje využitie tepelnej energie zo spaľovacieho procesu, nakoľko teplo bezprostredne prechádza cez stenu vnútorného plášťa do obehovej vody ústredného kúrenia. Ďalej pnpornínam, že teplota povrchu kotla je odvodená od teploty ohrievanej vody ústredného kúrenia a neprekročí 100 °C. Vyvedením odvodu spalín z ohniskového priestoru cez vnútomý priestor kotla dochádza k dodatočnému ohrevu obehovej vody ústredného kúrenia odchádzajúcimi spalinami o vysokej teplote do komína. Týmto konštrukčným riešením dochádza k ďalšiemu zefektívneniu využitia tepla zo spaľovacieho procesu.Prehľad obrázkov na výkresochNa obrázku č. l je znázornený zvislý pozdlžny rez kotla s vonkajším a vnútomým plášťom, spodnou a vrchnou prírubou, ohniskovým roštom, odvodom spalín z ohniskového priestoru, zásobníkom na spaľovanú hmotu a trúbkovou špirálou na ohrev úžitkovej vody, čo prispieva k novosti technického riešenia kotla. Na obrázku č. 2 sú znázomené konštrukčné prvky kotla z obrázka č. l v reze A-A.Príklad uskutočnenia technického riešeniaAko príklad uskutočnenia technického riešenia je samostatný kotol. Podstatnou konštrukčnou časťou je spodná príruba l, na ktorej je umiestnený ohniskový rošt g. K tejto spodnej prírube l je privarený obojstranným zvarom vnútorný plášť § a cez tento vnútomý plášť à je vyvedený odvod spalín Q z ohniskového priestoru do kornína. Vonkajší plášť kotla 5 je taktiež privarený vonkajším kútovým zvarom ku spodnej prírube l. Vnútomý priestor vlastného kotla uzatvára horná príruba 7. Vnútomý plášť ą je v hornej časti uzatvárateľný vzduchotesnýrn uzáverom Q. Vo vnútomom priestore kotla je umiestnená trúbková špirála § na ohrev úžitkovej vody.Odvod spalín A z ohniskového priestoru sa vyznačuje tým, že je vedený cez vnútomý priestor kotla, čím odchádzajúce spaliny s vysokou teplotou dodatočne dohrievajú vratnú vodu ústredného kúrenia.Vnútorný plášť â svojím konštrukčným riešením plní aj funkciu zásobnika spaľovanej hmoty V objeme 100 litrov.Vzhľadom na to, že navrhovaný kotol ústredného kúrenia je beztlakovýrn zariadením s nenáročnou obsluhou, bezpečnou prevádzkou nezávislou na potrebe elektrickej energie, je jeho budúce využívanie možne neobmedzene aj v prostredí, kde nie je k dispozícii elektrický prúd.Podmienkou pre bezpečné prevádzkovanie predmetného kotla je jeho bezchybné a bezpečné napojenie na bezpečný prevádzkyschopný komín a spaľované palivo je potrebné upraviť na objemovú veľkosť do 11 cm. Rozmerová veľkosť spaľovaného paliva je daná vnútorným priemerom zásobníka spaľovanej hmoty.1. Kotol ústredného kúrenia, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že sa skladá zo spodnej príruby (l), na ktorej je umiestnený ohniskový rošt (2) a k tejto prírube (l) je privarený vonkajší plášť (5), vnútomý plášť(3), cez ktorý je vyvedený odvod spalín (4) z ohniskového priestoru a v homej časti je uzatvárateľný vzduchotesným uzáverom (6), pričom vnútomý priestor kotla uzatvára horná príruba (7) a vo vnútornom priestore kotla je umiestnená trúbková špirála (8) na ohrev úžitkovej vody.2. Kotol ústredného kúrenia podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že vnútomý plášť (3) je zároveň ohniskom aj zásobníkom spaľovanej hmoty v objeme 100 litrov.

MPK / Značky

MPK: F24H 1/00

Značky: užitkovej, kotol, spaľovanie, ústredného, produktov, dřeva, kúrenia, biomasy, teplej, ohřevu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5767-kotol-ustredneho-kurenia-a-ohrevu-teplej-uzitkovej-vody-na-spalovanie-produktov-z-biomasy-dreva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotol ústredného kúrenia a ohrevu teplej úžitkovej vody na spaľovanie produktov z biomasy dreva</a>

Podobne patenty