Tanierová príchytka s rozperným tŕňom

Číslo patentu: U 5669

Dátum: 04.03.2011

Autor: Skovajsa Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

, (11) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKAm) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 6(22) Dátum podania prihlášky 20. 4. 2010 (13) Druh dokumentu v 1(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. l. 2011 (51) Int. C 1. (2011.01)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky FlóB 13/00(33) Krajina alebo regionálna E 0413 1/ 00 organizácia priority. (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 9. 2010URAD . Vestník UPV SR č. 9/2010SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 3. 2011Vestník ÚPV SR č. 3/2011(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 1. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v pripade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Tanierová príchytka s rozperným tŕňomTanierová príchytka pozostáva z tanierovej hlavy (1) s osadenim s minimálne dvoma dierami, potom na tanierovú hlavu (l) nadväzuje kotevná časť (2), ktorá je rozrezaná po celej dĺžke smerom od tanierovej hlavy (l). Taníerová hlava (l) a kotevná časť (2) tanierovej príchytky sú vybavené pozdĺžnym priechodným otvorom (3) s nekonštantným priemerom s dĺžkou Ll. Voľný rozrezaný koniec kotevnej časti (2) je vybavený konvexom - vrúbkovanim (4), kde časť vrúbkovania smerom od voľného konca je hrubšia a nadväzujúca vrúbkovaná časť smerom k tanierovej hlave(l) je plytšia. Voľný vonkajší koniec vrúbkovanej kotevnej časti (2) je zakončený kónusom.Technické riešenie sa týka tanierovej príchytky s rozpemýrn tŕňom, ktoré sa používajú vždy spolu na pripevňovanie izolačných dosiek na pevný podklad. Na mechanické ukotvenie izolačných dosiek o podklad,pričom dlžka príchytky závisí od hrúbky použitej izolácie.V súčasnosti sa v praxi pri zatepľovacích projektoch používa značné množstvo rôznorodých ukotvovacích a prichytávacích systémov. V českej patentovej prihlášlce PV 2002 - 1985 je opísaná prichytávacia kotva, kde časť drieku a časť tŕňa je vyhotovená ako šesťcípa hviezda, potom voľné konce sú vyhotovené ako valce. Driek tejto príchytky je s osadením a aj po zasunutí tŕňa do otvoru drieku zakrýva celý tŕň. V dokumente EP 1693530 Al, je opísaný ukotvovací systém, kde tŕň je delený na dve časti. Spodná časť tŕňa je vrúbkovaná.V dokumente W 0 02/ 068832 Al je opísaný ukotvovací systém, kde voľný koniec príchytky je rozdvojený a vrúbkovaný s priechodným otvorom do ktorého sa nabíja kovový tŕň, ktorého pribíjací koniec je opatrený plastovým elementom, ktorý tiež po vbití zapadne do plastovej príchytky na úroveň taniera. Systémy na ukotvovanie plochých dosiek sú opisané tiež V dokumentoch EP 0074469 Al, DE 20301891 Ul, EP 0765979 A. Vo všetkých opísaných dokumentoch je možné po montáži vytiahnuť aplikovaný tŕň z plastovej príchytky, čiže aj zamontovaný panel je náchylný na oddelenie sa od pevného podkladu.Vyššie uvedené nedostatky sú do značnej miery odstránené riešením podľa tohto úžitkového vzoru a to tým, že zatĺkacia tanierová príchytka je vyrobená z nárazu odolného materiálu, ktorý je tepelne stabilný od 40 do 80 stupňov Celzia. Trň je vyrobený z polyamídu vystužený sklenými vláknami alebo kovu. Tanierová príchytka pozostáva z tanierovej hlavy s osadením s minimálne dvoma dierami, potom na tanierovú hlavu nadväzuje kotevnú časť, ktorá je rozrezaná po celej dĺžke kotevnej časti minimálne na dve časti, Tanierová hlava a telo tanierovej príchytky je opatrené pozdĺžnym priechodným otvorom s nekonštantnýrn priemerom s dĺžkou Ll. Voľný rozrezaný koniec tela je opatrený konvexom - vrúbkovaním, kde časť vrúbkovania smerom od voľného konca je hrubšia a nadväzujúca vrúbkovaná časť smerom k tanierovej hlave je plytšia. Voľný vonkajší koniec vrúbkovanej kotevnej časti je zakončený kónusom. Tŕň je na jednom konci opatrený plochou hlavou. Opačný koniec tma je v kotevnej časti vybavený konvexom - vrúbkovaním resp. závitom, pričom koniec tŕňa je vybavený šípovým osadením, kde potom dĺžka tŕňa L 2 po šípové osadenie je totožná alebo o niečo väčšia ako dĺžka Ll otvoru tanierovej príchytky a dĺžka L 3 je dĺžka šípového osadenia. Celková dĺžka tŕňa je L 2 L 3.Tanierová príchytka s rozpemýrn tŕňom je určená pre podklady z betónu, keramické tvárnice, pre podklad z pórobetónu, plnej tehly a pre dutinové keramické tvárnice. Vyvŕtaný otvor do nosného muriva musí byť min. o 10 mm dlhší ako je dĺžka tanierovej príchytky. Tanierová príchytka sa do otvoru Zatlčie kladivom tak,aby tanier bol zapustený v izolačnej doske a rozopre sa tŕňom zatlačeným do otvoru v tanierovej prichytke. Výhodou tohto riešenia je, že šípové osadenie po aplikácií tŕňa do otvoru príchytky zapadne za kónusový okraj a potom nie je možné bez deštrukcií tento tŕň z príchytky vytiahnuť, pretože šípové osadenie zvyšuje pevnosť, najmä pevnosť v ťahu celej tanierovej príchytky pôsobiac pri jej vyťahovaní na ukončenie kotevnej časti tanierovej príchytky, ktorá sa naďalej rozpína do podkladu.Použitím opísanej tanierovej príchytky s rozpemýrn tŕňom dosiahneme účinnejší, pevnejší a trvácnejší spoj dosky k pevnému podkladu.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku l až 3 je znázornený pohľad na zatĺkaciu tanierovú príchytku, tŕň a ich zostavu v izolačnej doske a pevnom podklade. Príklady uskutočneniaTanierová príchytka je vyrobená z nárazuodolného materiálu, ktorý je tepelne stabilný v rozsahu od - 40do 80 stupňov Celzia. Tŕň Q je vyrobený z polyarnidu vystužený sklenými vláknamí alebo kovu. Tanierová príchytka pozostáva z tanierovej hlavy l s osadením s minimálne dvomi dierami, potom na tanierovú hlavu lnadväzuje telo g, ktoré je rozrczané po celej dĺžke kotevnej časti i na minimálne/dve časti, výhodne na tri alebo štyri časti. Tanierová hlava l a telo g tanierovej príchytky je opatrenć pozdlžnyrn priechodným otvorom g s nekonštantným priemerom s dĺžkou L 1. Voľný rozrezaný koniec tela g je opatrený konvexom - vrúbkovaním 3, kde časť vrúbkovania smerom od voľného konca je hrubšia a nadväzujúca vrúbkovaná časť smerom k tanierovej hlave l je plytšia. Voľný vonkajší koniec tela g je zakončený kónusom. Tŕň Q je na jednom konci opatrený plochou hlavou Z. Opačný koniec je v dĺžke kotevnej časti vybavený konvexom - vrúbkovaním g, pričom tento vrúbkovaný koniec tŕňa Q je vybavený šipovým osadením 2, kde potom dlžka L 2 tŕňa Q po šípové osadenie 2 je totožná s dĺžkou L 1 otvoru tanierovej príchytky a dlžka L 3 je dĺžka šipového osadenia g. Celková dĺžka tŕňa o je L 2 L 3.Tanierová príchytka s rozpemým tŕňom Q je určená pre podklady z betónu, keramické tvárnice, pre podklad z pórobetónu, plnej tehly a pre dutinove keramické tvárnice. Vyvŕtaný otvor do nosného muriva musí byť minimálne o 10 mm dlhší ako je dĺžka tanierovej príchytky. Tanierová príchytka sa do otvoru zatlčie kladivom tak, aby tanier bol zapustený V doske a rozopre sa tŕňom Q zatlačeným do otvoru v tanierovej príchytke.l. Tanierová príchytka s rozpemým tŕňom je vyrobená z nárazu odolného materiálu, ktorý je tepelne stabilný v rozsahu od - 40 do 80 stupňov Celzia, pričom tŕň je vyrobený z polyamidu vystuženého sklenými vláknanii alebo z kovu, kde tanierová príchytka pozostáva z tanierovej hlavy s osadením s minimáhie dvomi díerami, potom na tanierovú hlavu nadväzuje telo, ktoré je rozrezané po celej dĺžke kotevnej časti minimálne na dve časti, tanierová hlava a telo sú opatrené pozdĺžnym priechodným otvorom s nekonštantným priemerom s dĺžkou L 1, potom voľný rozrezaný koniec kotevnej časti je opatrený konvexom - vrúbkovaním a časť vrúbkovania smerom od voľného konca je hmbšia a nadväzujúca vrúbkovaná časť smerom k tanierovej hlave je plytšia, potom voľný vonkajší koniec tela je zakončený kónusom, tŕň je na jednom konci opatrený plochou hlavou a opačný koniec tŕňa je V kotevnej časti vybavený konvexom - vrúbkovaním, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že vrúbkovaný koniec tfňa (6) je vybavený šipovým osadením (9), kde potom dĺžka L 2 tŕňa (6) po šípové osadenie (9) je totožná s dĺžkou Ll otvoru tanierovej príchytky a dĺžka L 3 je dĺžka šípového osadenia (9), potom celková dĺžka tŕňa (6) je L 2 L 3.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/00, F16B 13/00

Značky: rozpěrným, príchytka, tanierová, tŕňom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5669-tanierova-prichytka-s-rozpernym-trnom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tanierová príchytka s rozperným tŕňom</a>

Podobne patenty