Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou

Číslo patentu: U 5652

Dátum: 04.03.2011

Autori: Tóth Pavol, Kaucká Tamara

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 23. 3. 2010 (13) Druh dokumentu yl(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 14. 1. 2011 (51) Int. C 1. (201101)(3 l) Číslo prioritnej prihlášky CZ 2009-2 l 160 U(32) Dátum podania priorimej prihlášky 29. 4. 2009 R 44 C 1/00(33) Krajina alebo regionálna B 44 F 1/00 organizácia priority CZ, (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 9. 2010 ÚRAD , Vestník UPV SR č. 9/2010 PRIEMYSIELNEHO VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 4. 3. 2011 Vestník UPV SR č. 3/2011(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 14. 1. 2011(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenía(so) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvouDekoratívny predmet s prídavnou vrstvou, využiteľný naj mä ako tienidlo, svietidlo, osvetľovacie či Svetelné teleso a reklamný pútač, ktorého podkladová část (3) je vyrobená zo skla či priesvitného plastu, pričom aspoň na segmente tejto podkladovej časti (3) je pomocou spojivového materiálu (2) pripevnená prídavná vrstva (l) najmenej jednéhozo skupiny materiálov, ktorá zahŕňa sol (lll), minerályTechnické riešenie sa týka dekoratívnych predmetov s prídavnou vrstvou soli, minerálov, mušlí, skla, kovu či plastu, využiteľných najmä ako tienidla, svietidlá, osvetľovacie a svetelné telesá a reklamné pútače.V súčasnosti sú známe dekoratívne predmety, najmä potom rôzne dekoratívne tienidla, svietidlá, osvetľovacie a svetelné telesá, ktoré sú zhotovené z číreho, tónovaného, farebného či farebne potlačeného skla či plastu. Tónovanie a farebnosť takýchto predmetov, či ich častí, má okrem dekoratívneho účelu tiež za úlohu ovplyvniť prechod svetelných lúčov, najmä ich tlmiť a rozptyľovať, či už pochádzajú zo svetelného zdroja tohto predmetu alebo zo svetelného zdroja vonkajšieho, vrátane slnečných lúčov prechádzajúcich takto farebne upraveným dekorativnym predmetom. Tieto známe riešenia však nedávajú take možnosti dekoratívne,cloniace ani takú variabilitu pri spracovaní konkrétnych výtvarných námetov a zadaní, využiteľnú najmä v reklame pri výrobe pútačov, ako použitie prídavnej vrstvy soli, minerálov, mušli, skla, kovu či plastu. Nedávajú ani ďalšie možnosti, ako je napr. použitie takéhoto predmetu v haloterapii, V prípade, že prídavnou vrstvou je soľ. Tento prípad je ďalej opísaný a rozvedený v nasledujúcich článkoch.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňujú dekoratívne predmety s prídavnou vrstvou, využiteľné najmä ako tienidlá, svietidlá, osvetľovacie či svetelné telesá a reklamné pútače, podľa predkladaného technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že aspoň na segmente ich podkladovej časti, vyrobenej zo skla či priesvitného plastu, je pomocou spojivového materiálu pripevnená prídavná vrstva naj menej jedného zo skupiny materiálov, ktorá zahŕňa soľ, minerály, mušle, sklo, kov a plast, v množstevnom pomere l až 100 . Je výhodné, ked je spojivovým materiálom tmel, silikon či lepidlo.V prípade, že takýto predmet slúži ako svietidlo alebo osvetľovacie či svetelné teleso, je výhodné, keď je jeho podkladová časť, ktorá je vyrobená zo skla či priesvitného plastu, prevedená v tvare tienidla a je na nej za pomoci spojivového materiálu, ktorým je tmel, silikon či lepidlo, pripevnená prídavná vrstva najmenej jedného zo skupiny materiálov, ktorá zahŕňa soľ, minerály, mušle, sklo, kov a plast, a je za pomoci úchytiek pripevnená ku kovovej doske, na ktorej je upevnená objimka svetelného zdroja aj úchytky.Ďalšie výhodné riešenie spočíva v tom, že podkladová časť, na ktorej je za pomoci spojivového materiálu, ktorým je tmel, silikon či lepidlo, pripevnená prídavná vrstva najmenej jedného zo skupiny materiálov,ktorá zahŕňa soľ, minerály, mušle, sklo, kov a plast, je upevnená do dreveného rámu úchytom, ktorý je s ním spojený oceľovou skrutkou, a na ktorú je pomocou napínacej skrutky pripevnený oceľový drôt, ku ktorému je sťahovacimi spojkami upevnený zdroj svetelného žiarenia - svetelný had s prívodnou šnúrou so zástrčkou,ktorá prechádza cez rám, na ktorom je tiež upevnené závesné očko, a úchyt, ku ktorému je tiež pripevnená zadná doska z aglomerovaného materiálu na báze dreva, ktorá je pokrytá hliníkovou fóliou, ktorá napomáha odrazu svetelných lúčov. K výrobe podkladovej časti z plastu je vhodné použiť PMMA, PC, PVC či podobný plast s dobrou priepustnosťou svetla. Ak je k pripevneniu prídavnej vrstvy na podkladovú časť z plastu použitć lepidlo, je vhodné zvolit lepidlo bez obsahu zložiek poškodzujúcich plast.V prípade použitia soli ako prídavnej vrstvy, je možné použit soľ morskú i kamennú, bielu, prirodne farebnú či umelo zafarbenú. Ak je k jej pripevneniu k podkladovej časti použite lepidlo, je vhodné použit lepidlo, ktoré nie je na báze vodnej disperzie. U dekoratívnych predmetov, u ktorých je prídavná vrstva soli použitá za účelom ozdravným, je vhodne použit k j ej farbeniu potravinárske farbivo a k jej lepeniu zdravotne neškodný silikon.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie vysvetlené za pomoci výkresu, kde je na obr. l v priečnom zvislom reze znázornený dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako samostatné tíenidlo, na obr. 2 je v priečnom zvislom reze znázornený dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako svietidlo, ktorého podkladové časť s prídavnou vrstvou, zhotovená v tvare tienidla, je upevnená ku kovovej doske, na ktorej je umiestnená objimka svetelného zdroja s prívodnou šnúrou. Na obr. 3 je v priečnom zvislom reze znázomený dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako svetelné reklanmé teleso, ktorého podkladové časť s prídavnou vrstvou je upevnené do dreveného rámu úchytom, ku ktorému je pripevnená zadná doska pokrytá hliníkovou fóliou. Zdrojom svetelného žiarenia je svetelný had.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako tienidlo je, podľa obr. l, tvorený podkladovou časťou § vyrobenou z priesvitného plastu, ktorým je PMMA, na ktorej je pomocou spoj ivového materiálu g, ktorým je lepidlo 24, pripevnená prídavná vrstva i, ktorú tvorí z 20 soľ i, z 20 mušle , z 20 sklo lg, z 20 kovĺaz 20 plastlĺ.Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako svietidlo je, podľa obr. 2, tvorený podkladovou časťou g vyrobenou zo skla, na ktorej je prídavná vrstva l, ktorú tvorí z 50 soľ ll 1 a z 50 minerály 14 g,pripevnená pomocou spojivového materiálu z, ktorým je tmel Q, pričom podkladová časť i je upevnená úchytkami g ku kovovej doske 5, na ktorej sú tiež uchytené nity Q, slúžiace k pripevneníu úchytiek fl, a objímka svetelného zdroja Q s prívodnou šnúrou Z so zástrčkou §.Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou slúžiaci ako svetelné reklamné teleso je, podľa obr, 3, tvorený podkladovou časťou š vyrobenou zo skla, na ktorej je pomocou spojivového materiálu z, ktorým je silikon 23, pripevnená prídavná vrstva l, ktorú tvorí zo 100 soľ 1 l 1. Podkladová časť i je upevnená do dreveného rámu 2 úchytom 91. Ten je s rámom 2, na ktorom je tiež upevnené závesné očko li, spojený oceľovou skrutkou 92 a je na ňom pomocou napínacej skrutky 93 pripevnený oceľový drôt 10, ku ktorému je sťahovacími spojkami 23 upevnený zdroj svetelného žiarenia - svetelný had g s prívodnou šnúrou Z so zástrčkou §, ktorá prechádza cez rám 9 a úchyt 21. K úchytu 91 je tiež pripevnená zadná doska z aglomerovaného materiálu na báze dreva 12, ktorá je pokrytá hliníkovou fóliou 13, napomáhajúcou odrazu svetla.Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou je podľa predkladaného technického riešenia použiteľný ako tienidlo, svietidlo, osvetľovacie a svetelné teleso, svetelný i nesvetelný reklarrmý pútač, svetelný i nesvetelný piktogram, logo či logotyp, ako interiérová dekorácia či obkladový prvok stien a stropov miestností. V prípade použitia soli ako prídavnej vrstvy dekoratívneho predmetu, je možné takýto predmet využiť ako svetelné teleso, ktorého podkladová časť, na ktorej je vrstva soli pripevnená, sa pri použití svetelného zdroja, ktorý je zároveň aj zdrojom tepelným, napr. Žiarovka či svetelný had, zohrieva, následne sa zohrieva aj vrstva soli,čím sa dosiahne zvýšenie diñizie soľných íónov do ovzdušia, čo je výhodné pre použitie v haloterapii. Ozdravný účinok íónov soli bol už mnohokrát opísaný v rôznych odborných prácach a je často využívaný pri podpore a ako doplnok predovšetkým liečby dýchacieho ústrojenstva a kožných ochorení. Takto riešený dekoratívny predmet je možno pri použití prirodne farebných či umelo zafarbených solí, s pomocou ktorých je možné tvorit rôzne obrazy a Obrazce, súčasne využít aj ako svetelný reklamný pútač, piktogram, logo či 1 ogotyp alebo ako podsvietenú dekoráciu či interiérové svietidlo. Zmenami rnnožstevných pomerov použitých materiálov v prídavnej vrstve je možné dosiahnuť mnoho ďalších efektov dekorativnych, priechod svetelných lúčov ovplyvňujúcich - tlmiacich, rozptyľujúcich, atd., a značného rozšírenia možností spracovania konkrétnych výtvamých námetov a zadaní. Dekoratívnych predmetov s prídavnou vrstvou materiálov uvedených vyššie v článkoch je možné pri ich podsvietení umelým či prírodným zdrojom svetla použit pri colorterapii,pokladanej za jednu z najstarších liečebných metód a v súčasnosti stále častejšie využívanej k vyvolaniu žiaducich reakcií nielen v bytových a pracovných priestoroch, ale aj V nemocničných a rehabílitačných zariadeniach pre Zotavovanie pacientov.l. Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou, využiteľný najmä ako tienidlo, svietidlo, osvetľovacie či svetelné teleso a reklamný pútač, ktorého podkladová časť (3) je vyrobená zo skla či priesvitného plastu,v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je aspoň na segmente tejto podkladovej časti (3) pomocou spojivového materiálu (2) pripevnená prídavná vrstva (l) najmenej jedného zo skupiny materiálov, ktorá zahŕňa soľ (111),minerály (l 12), mušle (113), sklo (l 14), kov (l 15) a plast (l 16).2. Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojivovým materiálom (2) je tmel (22).3. Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojivovým materiálom (2) je silikon (23).4. Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou, podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojivovýrn materiálom (2) je lepidlo (24).5. Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou, podľa nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že jeho podkladové časť (3), ktorá je prevedená v tvare tienídla, je pomocou úchytiek (4) pripevnená ku kovovej5 doske (5), na ktorej je upevnené objímka svetelného zdroja (6) aj úchytky (4).6. Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou, podľa nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že jeho podkladové časť (3) je upevnená do dreveného rámu (9) úchytom (91), ktorý je s nim spojený oceľovou skrutkou (92), a na ktorý je pomocou napínacej skrutky (93) pripevnený oceľový drôt (10), ku ktorému je sťahovacími spojkamí (94) upevnený zdroj svetelného žiarenia, najmä svetelný had (11) s prívodnou šnúrou10 (7) so zástrčkou (8), ktorá prechádza cez rám (9), na ktorom je tiež upevnené závesné očko (14), a úchyt (91),ku ktorému je tiež prípevnená zadná doska z aglomerovaného materiálu na báze dreva (12), ktorá je pokrytá hliníkovou fóliou (13).

MPK / Značky

MPK: B44F 1/00, B44C 1/00

Značky: přídavnou, předmět, dekoratívny, vrstvou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5652-dekorativny-predmet-s-pridavnou-vrstvou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dekoratívny predmet s prídavnou vrstvou</a>

Podobne patenty