Viacúčelová prestaviteľná sedačka

Číslo patentu: U 563

Dátum: 07.09.1994

Autor: Uhrík Zoltán

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYlELNŤJHO VLASTNTCFVA SLOVENSKEJ REPIJBLIKYÚžitkový vzor sa týka viacúčelovej prestaviteľnej sedačky určenej hlavne pre domácnosť, kde v pripade potreby zmenou ťažisko a pootočenim o 180 vytvorime tvar rebrika.OOTERAJŠI STAV TECHNIKYDoposiaľ známe výrobky V oblasti potrieb pre domácnosti sa vyznačovali svojou jednoúčelovosťou pre ktorý boli vyrobené a to či ide o sedačku alebo rebrík. V súčasnosti,ke 3 väčšina obyvateľstva žije v bytoch panelákového typu sa kúpa prenosného rebrika považovala za zbytočnosť ako ekonomická záťaž pre domácnosť, keč na tento účel sa využíval stôl pripadne v kombinácii so stoličkou. Uvedený spôsob bol po bezpečnostnej strán ke nevhodný a komplikácie boli s vlastným prestavovanim vhodného nábytku k miestu potreby.PODSTATA TECHNICKÉHO RIEŠENIAUvádzané nedostatky sú riešené viacúčelovou prestavitelnou sedačkou podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že je vytvorená zo sedacej časti a opierky a kde sedacia časť pozostáva z dvoch podstáv ľavej a pravej v priereze tvaru liehobežnika zvierajúcich navzájom uhol 60 ož 80 opatrených vo vnútri nášlapnými časťami a navzájom spojených otočným spojovacim článkom a zaisťovacimi prvkami, pričom pravá podstava je v spodnej časti opatrená pevnou dosadacou časťou a v hornej sedacou opierkeu pričom plati,že výška hl š ha, Uvoľnenim zaisťovacích prvkov a prevrátenim pravej podstavy a sedacej opierky o 180 sa vytvorí nášlapný rebrik.Výhodou çedačky podľa úžitkového vzoru je práve aj tá skutočnosť. že plni súčasne aj funkciu rebrika. Svojou konštrukcioua tvarom úspešne dopĺňa bytový interiér, pričom jej druhá funkcia v podobe rebrika je výborným pomocníkom hlavne prinárazových d mzcich prácach. pri umývani okien, vešani záclon či závesov s možnosťou rýchleho presunu podľa potreby,kde túto činnosť môže vykonávať aj jednotlivé osoba nižšie ho vzrastu.PREHĽAD OBRÁZKOV NA VÝKRESEPríklad uskutočnenia viacúčelovej sedačky podľa úžitkového vzoru je znázornený na pripojenom výkrese. kde na 0 br.l je schématicky zobrazený pohľad na sedačku bohu a pri pohľade zhora. Na 0 br.2 je schématicky znázornený bočný pohľad na funkciu v podobe rebrika.POPIS PRIKLADU TECHNICKÉHD RIEŠENIAViacúčelovà prestaviteľná sedačke podľa úžitkového vzoru je vytvorená zo sedacej odklopnej časti 32 a sedacej opierky šg. Sedacie časť 39 pozostáva z dvočh podstáv ľavej gł a pravej 33 v priereze tvaru lichobežnika zvierajúcich navzájom uhol 70 opatrených vo vnútri nášlapnými časťami 35 a gâ. Obidve podstavy Iavá gł a pravá 33 sú navzájom spojené v hornej časti otočným spojovacim článkom 52 a v spodnej časti zaisťovacimi prvkami 33. Pravá podstava 33 je v spodnej časti opatrená dosadacou časťou 221 a v hornej opatrená sedacou opierkou § 2,pričom plati,ževýška hl h 2. Uvoľnenim zaisťovacích prvkov 23 a preklopenim pravej podstavy 33 so sedacou cpierkou šg a 180 sa vytvorí tvar rebrika z nášlapných časti 224,33 a 25 . Zpätným otočenim o 180okolo otočného spojovacieho článku 40 dostaneme opäť základný tvar sedačky.viacúčelové prestavitelné sedačka vytvorená zo sedacej časti a opierky v y z n a č e n á t ý.m, že sedacia časť /20/ pozostáva dvoch podstáv ľavej /Z 1/ a pravej /22/ v priereze tvaru lichobežnika zvierajúcich navzájom uhol 60 ąŠ 80 opatrených vo vnútri nášlapnými časťami /24 a 25/a navzájom spojenýçh otočným spojovacím článkom /40/a zaisťovacimi prvkami /23/. pričom pravá podstava /22/ je v spodnej časti opatrená pevnou dosadacou časřou /22 l/ a v hornej sedacou opierkou /30/. pričom platí, že-výška hl š h 2.

MPK / Značky

MPK: A47C 1/00, A47C 4/03

Značky: sedačka, prestaviteľná, viacúčelová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u563-viacucelova-prestavitelna-sedacka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacúčelová prestaviteľná sedačka</a>

Podobne patenty