Konštrukčné usporiadanie zdroja energie na nabíjanie mobilných telefónov

Číslo patentu: U 5613

Dátum: 07.12.2010

Autor: Dobi József

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(m) SK ÚŽITKOVÝ VZOR 5 6 1 3(22) Dátum podania prihlášky 28. 7. 2009(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 22. 10. 2010(32) Dátum podania prioritnej prihláškyorganizácia priority ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 6. 2010, V . PRIEMYSELNEHO Vestník UP SR č 6/2010 VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 12. 2010Vestník ÚPV SR č. 12/2010(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 22. 10. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Konštrukčná usporiadanie zdroja energie na nabíjanie mobilných telefónovKonštrukčná usporiadanie zdroja energie na nabíjanie mobilných telefónov, ktorého prívodová skriňa (1) je pripojená na elektrickú sieť, jeden vývod napájacej jednotky (6) je vhodný na nabíjanie rôznych druhov telefónov a jej plocha(4) je nosičom informácii. Privodová skriňa (l) obsahuje kapacitný priestor (2) alebo od neho oddelený uzamykateľný úložný priestor, napr. skrinku (3), kde v kapacitnom priestore (2) je umiestnená elektronická prívodová jednotka(12) pripojená na elektrickú sieť. K elektronickej prívodovej jednotke (12) sú pridané rôzne transformačné jednotky(9) a prostredníctvom vedenia (9.1) sú pripojené vývodové napájacie jednotky (6) umiestnené v skrinke (3).Tento úžitkový vzor sa vzťahuje na konštrukčné usporiadanie zdroja energie pre nabíjanie mobilných telefónov, kde v prívodovej skriní sa nachádzajú vývody prípojných jednotiek na nabíjanie rôznych typov mobilných telefónov, a najmenej na jednej strane prívodovej skrine je možnosť pre zobrazenie informácií.Vo väčšom kruhu rozšírené a v každodennom živote už nepostrádateľné mobilné telefóny majú zdroj energie z elektricky nabíjateľných akumulátorov. Výkon a životnosť nabíjateľných akumulátorov je časovo obmedzená a po určitom čase sa vybíje. V takomto prípade na prevádzku telefónu je potrebné nabitie akumulátora. Zariadenie je potrebné v každom prípade pripojiť na zdroj elektrickej energie k tomu, aby akumulátor k svojej funkčnosti bolo schopné uložiť dostatočne rrmožstvo energie. Preto ak majiteľ telefónu si zabudol nabit akumulátor doma, na pracovisku alebo v aute, nemá momentálne možnosť tak urobiť.Z tohto dôvodu vyplýva potreba po takej možnosti nabíjania telefónu, ktorá je hocikedy bezpečne prístupná a bez použitia vlastnej nabíjačky. Preto je potrebné, aby nabíjacíe zariadenie bolo k dispozícii v každom časovom úseku dňa, napríklad vtedy, ak mobilné zariadenie majiteľ nepoužíva, pretože je zaneprázdnený alebo sa nachádza na takom mieste, kde nevie alebo nemôže telefón používať. Takáto situácia môže byť na odborných alebo kultúrnych prednáškach a podujatiach, počas športu, u lekára atď.Existujú, ale zatiaľ len v zahraničí, verejné nabijacie miesta, namontované na stenu, kde z centrálnej trafostanice sú vývody na nabíjačky. Takto je možnosť nabíjania viacerých telefónov naraz, ale majitelia telefónov však musia ostať pri svojich prístrojoch počas nabíjania. Ich nevýhodou je, že nie je vyriešená bezpečnosť telefónov, ich uskladnenie v uzavretom priestore, a ich používanie je spoplatnené.Zo spisu číslo 1227 úžitkového vzoru sa môžeme zoznámiť s takou nabíjačkou na slnečnú energiu, pri ktorej zdrojom elektrickej energie sú slnečné kolektory. Najväčšou výhodou tohto riešenia je, že k nabíjaniu akumulátora nie je potrebné napojenie sa na elektrickú sieť. Nevýhodou je, že toto zariadenie je možné používať len v slnečnom počasí, ako aj to, že k nabíjaniu telefónu je potrebná vlastná nabíjačka, ktorú musí mat majitel v každom prípade pri sebe.Zariadenie na nabíjanie zdroja energie pre mobilne telefóny je prezentované v spise číslo 2033 úžitkového vzoru zariadenia. Tento vzor predstavuje bezpečnostnú skriňu s viacerými vývodrni, kde na jednej strane sú umiestnené reklamy a na druhej strane sú umiestnené verejné infomiácíe. Výhodou je, že je možné nabíjať viacero rôznych druhov telefónov. Nevýhodou je, že skriňa obsahuje zabudované pripájacie jednotky, ktoré pri zmene proñlu jednotky nabíjania telefónu sú už nepoužiteľné, alebo aspoň nie je možne pružné sledovanie ich zmien.Zo spisu s číslom JP 2003196735 sa môžeme zoznámiť s bezpečnostným zariadením pre nabíjanie viacerých mobilných telefónov naraz, fungujúcich vhodením mince do zariadenia, a ktorý disponuje s obrazovkou na zobrazenie reklám. Nevýhodou je, že za použitie treba platiť, pri tomto riešení sú napevno vstavané nabijacie jednotky a V jednej skrinke je možné nabíjať len jeden druh mobilného telefónu.Cieľom úžitkového vzoru na nabíjanie mobilných telefónov je vytvorenie takého bezpečnostného zariadenia, ktoré hore uvedené nevýhody vylúči. Ďalším cieľom bolo uspokojiť požiadavku bezpečného uskladnenia telefónu počas nabíjania, a aby táto služba bola bezplatná.K riešeniu tohto vzoru predchádzalo poznanie, že keď z centrálnej napájacej jednotky do každej osobitnej skrinky zavedieme niekoľko vývodov a každá skrinka bude bezpečne uzamykateľná tak, aby sa za to neplatilo, presnejšie, zaplatené peniaze by sa otvorením skrinky získali späť, potom je možné vytýčenú úlohu riešiť.Na základe vytýčeného cieľa je konštrukčné riešenie úžitkového vzoru vhodné na nabíjanie mobilných telefónov, ktorého prívodová skrinka pripojená na elektrickú sieť umožňuje nabíjať rôzne druhy mobilných telefónov a má na ploche nosič informácii, ktorý je vyhotovený takým spôsobom, že prívodová slqiňa obsahuje kapacitný priestor - alebo od neho oddelený uzavretý priestor na uskladnenie, napríklad skrinku. Vnútri kapacítného priestoru pripojeného na elektrickú sieť sa nachádzajú privodové napájacie jednotky. K napájacej jednotke sú pripojené rôzne transfomiačné jednotky. K transformačným jednotkám sú pripojené vývody pre nabíjanie rôznych druhov pripáj acích jednotiek telefónnych pristroj ov. Rôzne koncovky pripáj acích jednotiek sú uložené v skriní. Pripájacia skriňa obsahuje minimálne jednu plochu na zobrazenie stacionámeho zdalebo nestacionámeho obrazu.Konštrukčnć riešenie úžitkového vzoru môže byť ďalej charakterizované, že každá skrinka je samostatne otvárateľná a uzamykateľná pomocou príslušného mechanizmu, napr. dvierkami, a ku každému otváraciemu mechanizmu je priradená bezpečnostná uzamykateľná jednotka.Uzamykateľnú jednotku je možné uviesť do chodu vhodením mince a pomocou kľúča je možné ju otvárať a zamykať.Ďalším prevedením uzamykateľnej jednotky môže byť naprogramovanie jednotky pomocou elektronických tlačidiel zadaním bezpečnostného kódu.Konštrukčná prevedenie ďalej umožňuje výhodné pripojenie elektronického nosiča dát, napr. PC, DVD prehrávač atď., ako aj premietacie zariadenie na prenos obrazových dát na plochu a/alebo ďalšie elektronické zariadenie.V prípade ďalšieho prevedenia, plocha vhodná na zobrazenie informácií je riešená pomocou elektronickej zobrazovacej jednotky, napr. TV obrazovka, LCD monitor atď.Výhodou konštrukčného prevedenia úžitkového vzoru je, že na základe návrhu je úplne bezpečný a použiteľný na nabíjanie rôznych druhov mobilných telefónov. Z pohľadu používateľov je ďalšou výhodou, že v dôsledku peňažných príjmov z reklamy na ploche zariadenia iunožňuje jeho bezplatné používanie.Taktiež výhodou konštrukčného riešenia je jednoduchá výroba, ľahké osadenie, prevádzka a údržba nevyžadujú žiadne zvláštne úkony a špeciálnu odbomosť.Prehľad obrázkov na výkresochKonštrukčná riešenie zariadenia v ďalšom budeme dokumentovať pomocou nákresu. V prilohe na 1. obrázok konštrukčné usporiadanie jedného možného riešenia tvaru,la. obrázok grafické zobrazenie druhého možného konštrukčného riešenia.Príklad uskutočnenia technického riešeniaNa obrázku č. l je znázornená také konštrukčne usporiadanie zariadenia, kde v prívodovej skrini 1 sú zabudované od seba oddelené skrinky 3. Každá skrinka 3 je vybavená takým dobre známym otváracím a uzamykacím mechanizmom 3.1, ktorý je odomykateľný a uzamykateľný kľúčom 5.1 vhodným do mechanizmu bezpečnostného zámku 5, a ktorý je umiestnený na vnútomej strane skrinky 3 a obsahuje pokladničku 5.2 na nunce.V každej skrinke 3 je umiestnených niekoľko normalizovaných vývodových napájacích jednotiek 6. Každá z vývodových napájacích jednotiek 6 je pomocou vedenia 9.1 spojená s transformačnýrni jednotkami 9,ktoré sú z bezpečnostných dôvodov umiestnene v kapacitnom priestore 2. V rámci kapacitného priestoru 2 sú transformačne jednotky 9 pripojené k elektronický prívodovým jednotkám 12.Elektrická energia potrebná k prevádzke sa známym spôsobom dostane cez sieťový prívod 11 do zariadenia. Jedna časť elektrickej energie sa cez normalizované transformačné jednotky 9 premení na slaboprúd. Týmto dochádza pomocou vývodových napáj acích jednotiek 6 k nabíj aniu telefónov.Taktiež je v kapacitnom priestore 2 umiestnené a pripojené k elektronickým prívodovým jednotkám 12 aj zariadenie na prenos dát 7, ktorým je najmä PC, DVD prehrávač a podobne. Prenos obrazu zabezpečuje elektronický prernietač, napr. projektor 8, ktorý prenáša obraz na plochu 4 prívodovej skrine 1. Takto premietnutý obraz môže byť stacionámy alebo počítačom riadená premena obrazu po určitom časovom intervale a tiež môže byt stacionámy alebo nestacionámy obraz.Pokiaľ sa na plochu 4 prívodovej skrine 1 premietne stacionámy obraz, napr. presvietený plagát, potom je možné ho pomocou svetelného zdroja 11 vnútri kapacitného priestoru 4 zozadu nasvietiť.Na ploche 4 prívodovej skrine 1 je možné obrazové informácie zobrazovať aj tak, že samotná plocha 4 je riešená ako samostatná plazrnová televízna obrazovka.Na prevádzku celého zariadenia je potrebná elektrická energia a pripojenie k elektrickej sieti zabezpečuje sieťový prívod 1 1.Obrázok la zobrazuje také konštrukčné riešenie, kde bezpečnostný zámok 5 na dverách skrinky 3 tvoria elektronické tlačidlá 5.3 na programovanie bezpečnostného kódu.Pri použití riešenia podľa tohto vzoru vloží majiteľ telefónu prístroj do skrinky 3, pripojí ho k vývodovej napájacej jednotke 6 a tým sa začne telefón nabíjať. Potom vhodí príslušnú mincu do pokladničky 5.2, uzavrie otvárací a uzamykací mechanizmus 3.1 skrinky 3, ktorým sú napríklad dvere alebo roleta a bezpečnostný zámok 5 uzamkne príslušným kľúčom 5.1. Kľúč 5.1 si zoberie a opustí miesto, pričom telefón zostáva v bezpečí. V druhom prípade, ked bezpečnostný zámok 5 pozostáva z elektronických tlačidiel 5.3, si majitel naprogramuje bezpečnostný kód, ktorý pozná len on sám a otvárací a uzamykací mechanizmus 3.1 sa týmuzamkne. Kým sa majiteľ vráti na miesto, aby si svoj prístroj zobral, zdroj energie telefónu, čiže akumulátor,sa čiastočne alebo celkom nabije.Zariadenie podľa úžitkového vzoru sa dá výhodne používať vo verejných budovách alebo na verejných priestranstvách pre rôzne druhy telefónnych prístrojov v rovnakom čase, ale od seba nezávislého bezpečného nabíjania.Na nákresoch prezentujeme také konštrukčné riešenie úžitkového vzoru, kde na čelnom paneli zariadenia sa nachádza reklamná plocha a na druhej strane je pod sebou uložených niekoľko skriniek, ale úžitkový vzor sa neobmedzuje len na takého konštrukčné riešenie. Konštrukčná riešenie úžitkového vzoru sa pravdaže môže menit na základe preddeñnovaných požiadaviek.l. Konštrukčná usporiadanie zdroja energie pre nabíjanie mobilných telefónov, ktorého privodová skriňa je pripojená na elektrickú sieť, jeden vývod napájacej jednotky je vhodný na nabíjanie rôznych druhov telefónov a jej plocha je nosičom informácií, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že privodová skriňa (1) obsahuje kapacitný priestor (2) alebo od neho oddelený uzamykateľný úložný priestor, napr. skrinku (3), kde v kapacitnom priestore (2) je umiestnená elektronická privodová jednotka (12) pripojená na elektrickú sieť, k elektronickej prívodovej jednotke (12) sú priradené rôzne transformačné jednotky (9) a prostredníctvom vedenia (9.1) sú pripojené vývodové napájacie jednotky (6) vhodné na nabíjanie rôznych druhov telefónnych prístrojov, pričom vývodové napájacie jednotky (6) sú umiestnené v skrinke (3) a aspoň jedna plocha (4) privodovej skrine (l) je vhodná na zobrazenie stacionárneho a nestacionárneho obrazu.2. Konštrukčná usporiadanie zdroja podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že každá skrinka(3) má vlastný otvárací a uzamykací mechanizmus (3.1), napríklad dvere.3. Konštrukčná usporiadanie zdroja podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že ku každému otváraciemu a uzatváraciemu mechanizmu (3.1) je priradený bezpečnostný zámok (5).4. Konštrukčné usporiadanie zdroja podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že bezpečnostný zámok (5) je možné dostať do chodu vhodením mince a pozostáva z mechanizmu otvárateľného kľúčom5. Konštrukčná usporiadanie zdroja podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že bezpečnostný zámok (5) je vhodný aj na naprogramovanie bezpečnostného kódu prostredníctvom elektronických tlačidiel6. Konštrukčná usporiadanie zdroja podľa nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c e s a tý m , že v rámci kapacitného priestoru (2) je k elektronickej prívodovej jednotke (12) pripojené zariadenie na prenos dát (7),napríklad PC, DVD prehrávač a podobne, ako aj projektor (8) na prenos obrazu na plochu (4) a/alebo je pripojené iné elektronické zariadenie.7. Konštrukčná usporiadanie zdroja podľa nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že plocha(4) vhodná na zobrazenie infomiácií je riešená ako vlastná plocha na zobrazenie, napriklad obrazovka TV,LCD monitor a ďalšie.

MPK / Značky

MPK: H02J 7/00

Značky: energie, nabíjanie, mobilných, zdroja, konštrukčné, usporiadanie, telefónov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5613-konstrukcne-usporiadanie-zdroja-energie-na-nabijanie-mobilnych-telefonov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Konštrukčné usporiadanie zdroja energie na nabíjanie mobilných telefónov</a>

Podobne patenty