Elektrický izolovaný koľajnicový spoj

Číslo patentu: U 5581

Dátum: 07.10.2010

Autor: Páleník Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELN ÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 500924009 Dátum podania prihlášky 1. 12. 2009Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 2. 9. 2010Dátum podania prioritnej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum zverejnenia prihlášky 7. 4. 2010 Vesmík UPV SR č. 4/2010Vestník UPV SR č. 10/2010úžitkového vzoru verejnosti 2. 9. 2010 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo pôvodnej patentovej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo podania európskej patentovej prihláškyTrnavská stavebná spoločnosť a.s., Trnava, SKElektrický izolovaný koľajnicový spojElektrický izolovaný koľajnicový spoj je tvorený izolačnou vložkou uloženou v štrbine koľajnice (l) v mieste prerušenia jej elektrovodivého spojenia a spojovacou zostavou (2),ktorú tvorí dvojica odizolovaných kovových spojok (21) pripojených ku koľajnici súborom minimálne dvoch skrutkových spojov (2), pričom izolovaný spoj tvorí izolačná vrstva (3) tvorená preplátovanýlni vrstvami sklenenýchtkanín a rohoží, vytvrdená zmesou roztoku živice s katalyzátorom, a lepiaca vrstva (4) tvorená zmesou roztoku živiceTechnické riešenie sa týka elektricky izolovaného koľajnicového spoja tvoreného proñlovou ízolačnou vložkou, uloženou v štrbine koľajnice a odizolovanými oceľovýrni spojkarni.Pri vytváraní izolovaných koľajových obvodov, napríklad pri budovaní železničného zabezpečovacieho zariadenia, je nutné prerušiť koľajnicu železničnej trate a vytvoriť izolovaný koľajnicový spoj. Známy je stav, ked sa tieto spoje vyhotovujú dielensky, pričom spoj sa vytvára v koľajnicovom úseku dlhom 2,5 až 4,5 m po jeho rozrezaní. Obidve časti koľajnicového úseku sú oddelené polyetylénovou doskou vloženou medzi čelami obidvoch častí a sú spojené dvojicou oceľových spojok, pričom medzi nimi a koncovými časťami oboch častí koľajnicového úseku je vložená sklenená tkanina napustená napr. epoxidovou živicou. Na železničnej trati sa z prevádzkovanej koľajnice vyreže dĺžkovo zhodný úsek a ten sa nahradí prípraveným,dielenský vyrobeným izolovaným úsekom. Jeho konce sa potom s prevádzkovanou koľajnicou železničnej trate zvaria, napríklad termitovýrni alebo odporovými zvarrni.Nevýhodou tohto riešenia je príliš dlhá výluka dopravy na železničnej trati, potrebná na vyrczanie 2,5 až 4,5 m dlhého úseku koľajnice, na jeho demontáž zo železničného zvršku a následné zavarenie izolovaného koľajnicového úseku do uvoľneného úseku prevádzkovanej koľajnice, vrátane jeho montáže k železničnému zvršku.Ďalším známym riešením je riešenie podľa úžitkového vzoru SK 604, ktoré vylučuje vyrezávanie koľajnicového úseku z prevádzkovanej koľajnice železničnej trate tak, že v dielenských priestoroch sa predprípravia dve oceľové spojky, ktoré sa opatria ízolačnou vrstvou, ktorá je potom prekrytá ochrannou vrstvou z oceľového plechu. Po vytvrdení živice je oceľová spojka pripravená k montáži priamo na železničnej trati, kde sa prevádzkovaná koľajnica zvisle prereže, do štrbiny sa vloží ízolačná proñlová vložka a z oboch strán koľajnice sa pomocou skmtkového spoja upevnia oceľové spojky, pričom ich styčné plochy s koľajnicou sa vyplnia vytvrdzovanou tmeliacou maltou. Nevýhoda tohto riešenia je najmä v použití ochrannej oceľovej vrstvy, ktorá často mechanicky poškodí a znehodnoti izoláciu spoja a tiež skutočnosť, že vytvrdzovaciu tmeliacu maltu nemožno použiť pri teplotách nižších ako je 5 °C.Ďalším známym riešením je riešenie podľa SK úžitkového vzoru č. 2563, podľa ktorého je izolácia vytvorená jedinou homogénnou vytvrditeľnou ízolačnou vrstvou. Jej homogenitu je ale V dvoch etapách procesu náročne dosiahnuť a spôsobuje technologické komplikácie a zdĺhavosť vyhotovovania spoja.Uvedené nevýhody do značnej miery odstraňuje elektrický ízolovaný koľajnicový spoj tvorený ízolačnou vložkou zhodněho tvaru s tvarom profilu koľajnice, uloženou v štrbine vytvorenej oddialením dvoch spájaných koľajníc alebo rozrezaním koľajnice v mieste prerušenia jej elektrovodivého spojenia a spoj ovacou zostavou umiestnenou na obidvoch stranách v mieste spájaných koľajníc alebo ich častí, od ktorých je oddelená elektroizolačnými vrstvami, ktorého podstata spočíva v tom, že spojovaciu zostavu tvori dvojica kovových spojok. Tieto spojky majú zo strany spoja s koľajnicou povrch vytvarovaný prislúchajúco k nej. Spojky sú po celej dĺžke spoja vybavené ízolačnou vrstvou tvorenou preplátovanými vrstvami sklenenej tkaniny a sklenenej rohože vytvrdenýrni zmesou roztoku živice s katalyzátorom.Spojovaciu zostavu ďalej tvorí súbor minimálne dvoch skrutkových spojov zložených z matice, podložky a skrutky, ktoré sú súoso uložené v otvoroch kovových spojok. Tento skrutkový spoj prechádza i cez izolačný krúžok V otvore stoj iny koľajnice.Styčne plochy koľajnice s kovovými spojkami sú spojené vytvrdenou lepiacou vrstvou tvorenou zmesou roztoku živice so zahusťovadlom a katalyzátorom.Roztok na vytvorenie izolačnej vrstvy je výhodne zložený z 0,1 až 0,14 hmotn. katalyzátora a zostatok tvorí živica.Roztok na vytvorenie lepiacej vrstvy je výhodne zložený z 1,4 až 1,7 hmotn. katalyzátora, 13,3 až 14 hmotn. zahusťovadla a zostatok tvorí živica.Do roztoku na vytvorenie lepiacej vrstvy sa v pripade, že vytvrdzovacia teplota sa pohybuje v rozmedzí od 10 °C do 5 °C pridá urýchľovač vytvrdzovania v množstve 0,1 hmotn.V prípade, ak je rozmedzie teplôt od 5 °C do -5 °C pridá sa urýchľovač vytvrdzovania v množstve 0,15 hmotn.Kovová spojka je zo strany spoja s koľajnicou vybavená výplňou na odľahčenie, ktorá je výhodne tvorená profilovou doskou z tvrdeného PVC, pričom má minimálnu pevnosť v ťahu 2500 Mpa. a ťažnosť minimálne 10 .Na kovovej spojke je na spodnom okraji zakončenia elektroizolačných vrstiev vytvorená šikmá plocha na voľný pohyb pružného upevnenia zvierky.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. l znázorňuje priečny rez elektricky izolovaným spojom s názorným zakreslením jednotlivých súčastí a vrstiev spoja.Príklady uskutočnenia technického riešeniaElektrický izolovaný koľajnicový spoj je tvorený izolačnou vložkou (na obr. nenaznačené) zhodného tvaru s tvarom profilu koľajnice l, uloženou v štrbine vytvorenej oddialením dvoch spájaných koľajníc 1 alebo rozrezaním koľajnice 1 v mieste prerušenia jej elektrovodivého spojenia.Spojovacia zostava 2 je umiestnená na obidvoch stranách v mieste spájaných koľajníc 1, alebo ich častí,od ktorých je oddelená elektroizolačnými vrstvami 3, 4. Spojovaciu zostavu 2 tvorí dvojica kovových spojok 21, ktoré sú vyhotovené z ocele a majú zo strany spoja s koľajnicou 1 povrch vytvarovaný prislúchajúco k nej.Po celej dĺžke spoja sú kovové spojky 21 vybavené izolačnou vrstvou 3 tvorenou preplátovanými vrstvami sklenenej tkaniny a sklenenej rohože vytvrdenými zmesou roztoku živice s katalyzátorom.Spojovacia zostava 2 obsahuje tiež súbor minimálne dvoch skrutkových spojov zložených z matice 23,podložky 24 a skrutky 22, ktoré sú súoso uložené v otvoroch kovových spojok 21 i cez izolačný krúžok 5 v otvore stojiny 11 koľajnice 1.Styčné plochy koľajnice 1 s kovovými spojkami 21 sú spojené vytvrdenou lepiacou vrstvou 4 tvorenou zmesou roztoku živice so zahusťovadlom a katalyzátorom.Na spodných častiach kovových spojok 21 je odbrúsená šikmá plocha 211 pre oddialenie od kovovej zvierky 6.Roztok na vytvorenie izolačnej vrstvy 3 sa pripraví tak, že do polyesterovej živice sa primieša 0,12 hmotno stných percent katalyzátora.Na vyčistené, odmastené a frézovanim upravené kovové spojky 21 vyhotovené z ocele, sa na miesta styčných plôch budúceho spoja s koľajnicou 1 nanesie štetcom nános roztoku na vytvorenie ízolačnej vrstvy 3. Na tento nános sa postupne položia vrstvy sklenenej tkaniny a sklenených rohoží, na ktorých je taktiež nanesený nános roztoku na vytvorenie izolačnej vrstvy 3.Takto zmáčané vrstvenie sa vloží do vopred pripravenej spojkovej formy, kde sa ponechá vytvrdiť pri teplote 20 °C po dobu 40 minút. Potom sa okraje vytlačené nad povrchom oceľových spojok 21 a formy orežú. Kovové spojky 21 sa vyklopia s formy a ponechajú voľne dozrieť po dobu 24 hodín pri izbovej teplote. Do kovových spojok 21 sa potom vyvŕtajú otvory pre skrutky 22 a takto pripravené sa expedujú do terénu, na miesto budúceho spoja.V mieste určenia pre elektrický izolovaný koľajnicový spoj v teréne s teplotou cca. 6 °C sa koľajnica 1 v mieste stojiny 11 očistí obrúsením a odmastenim. V miestach budúceho skrutkového spoja sa vyvŕtajú otvory pre skrutky 22 podľa šablóny a vložia sa do nich izolačné krúžky 5. Koľajnica l sa rozreže a do štrbiny sa vloží izolačná vložka vytvarovaná do tvaru profilu koľajnice 1 (na obr. nenaznačené).Roztok na vytvorenie lepiacej vrstvy 4 sa pripraví tak, že do polyesterovej živice sa primieša sklenené zahusťovadlo v množstve 13,5 hmotn., ktore obsahuje aerosil i sekaný roving a ďalšími zložkami sú 1,5 hmotn. katalyzátora a 0,1 hmotn. urýchľovača vytvrdzovania.Na miesto izolovaného koľajnicového spoja sa v oblasti stojiny 11 koľajnice 1 štetcom nanesie roztok na vytvorenie lepiacej vrstvy 4. Uvedený roztok sa takto nanesie i na miesta kovových spojok 21 vybavených izolačnými vrstvami 3. Prostredníctvom skrutiek 22, podložiek 24 a matíc 23 sa spoje upevnia a lepiaca vrstva 4 sa ponechá bez ďalších zásahov vyzrieť.Po kontrole izolačného stavu a predpisaných meraniach je elektricky izolovaný koľajnicový spoj pripravený plniť svoju funkciu v koľaj ovej sústave.Tento príklad je zhodný s príkladom 1, s tým rozdielom, kovová spojka je zo strany spoja s koľajnicou vybavená výplňou na odľahčenie, ktorá je výhodne tvorená proñlovou doskou z tvrdeného PVC, pričom má minimálnu pevnosť v ťahu 2500 Mpa a ťažnosť minimálne 10 .Elektrický izolovaný koľajnicový spoj sa realizuje v teréne, kde teplota je cca. -2 °C. V takom prípade sa do roztoku na vytvorenie lepiacej zmesi 4 primieša urýchľovač vytvrdzovania V množstve 0,15 hmotn.1. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, tvorený izolačnou vložkou zhodnćho tvaru s tvarom profilu koľajnice, uloženou v štrbine, vytvorenej oddialením dvoch spájaných koľajníe alebo rozrezaním koľajnice V mieste prerušenia jej elektrovodivého spojenia a spojovacou zostavou, umiestnenou na obidvoch stranách v mieste spájaných koľajníc, alebo ich častí, od ktorých je oddelená elektroizolačnými vrstvami, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že spojovaciu zostavu (2) tvorí dvojica kovových spojok (21), ktoré n 1 ajú zo strany spoja s koľajnicou ( 1) povrch vytvarovaný prislúchajúco k nej a ktoré sú po celej dĺžke spoja vybavené izolačnou vrstvou (3), tvorenou preplátovanýrni vrstvami sklenenej tkaniny a sklenenej rohože vytvrdenými zmesou roztoku živice s katalyzátorom, a súbor minimálne dvoch skrutkových spojov (2), zložených z matice(23), podložky (24) a skrutky (22), súoso uloženej V otvoroch kovových spoj ok (21) i cez izolačný krúžok (5) v otvore stojiny (11) koľajnice (l), pričom styčné plochy koľajnice (1) s kovovými spojkami (21) sú spojené a vytvrdenou lepiacou vrstvou (4), tvorenou zmesou roztoku živice so zahusťovadlom a katalyzátorom.2. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že roztok na vytvorenie izolačnej vrstvy (3) je zložený z 0,1 až 0,14 hmotn. katalyzátora a zostatok tvorí živica.3. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c í s a t ý m , že roztok na vytvorenie lepiacej vrstvy (4) je zložený z 1,4 až 1,7 hmotn. katalyzátora, 13,3 až 14 hmotn. zahusťovadla a zostatok tvorí živica.4. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že do roztoku na vytvorenie lepiacej vrstvy (4) sa v prípade že vytvrdzovacia teplota sa pohybuje v rozmedzí od 10 C do 5 °C pridá urýchľovač vytvrdzovania V množstve 0,1 hmotn. a v rozmedzí od 5 °C do -5 °C pridá urýchľovač vytvrdzovania v množstve 0,15 hmotn.5. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, podľa nároku 1 až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že kovová spojka (21) je zo strany spoja s koľajnicou (1) vybavená výplňou (212) na odľahčenie.6. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výp 1 ň(212) na odľahčenie tvorí proñlová doska z tvrdeného PVC.7. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, podľa nároku 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že výplň na odľahčenie má minimálnu pevnosť v ťahu 2500 Mpa a ťažnost minimálne 10 .8. Elektrický izolovaný koľajnicový spoj, podľa nároku 1 až 6, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že na kovovej spojke (21) je na spodnom okraji zakončenia elektroizolačných vrstiev (3, 4) vytvorená šikmá plocha (211) na voľný pohyb pružného upevnenia zvierky (6).

MPK / Značky

MPK: E01B 11/00

Značky: izolovaný, koľajnicový, elektricky

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5581-elektricky-izolovany-kolajnicovy-spoj.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Elektrický izolovaný koľajnicový spoj</a>

Podobne patenty