Nohavice na šport s odnímateľnými chráničmi kolien

Číslo patentu: U 5528

Dátum: 07.09.2010

Autor: Jiruš Václav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA ÚŽ(22) Dátum podania prihlášky 6. 1. 2009 (13) Druh dokumentu y(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 28. 7. 2010 (5 l) Int. Cl. (2010)(31) Číslo prioritnej prihlášky PUV 2008-20643(32) Dátum podania prioritnej prihlášky 9. 12. 2003 A 411) 13/00(33) Krajina alebo regionálna A 41 D 13/015 organizácia priority CZ A 411) 13/05 ÚRAD (43) Dátum zverejnenia prihlášky 7. 4. 2010, V k PV SR Í 4/2010 PRIEMYSELNEHO est U ° VLASTNICTVA (45) Dátum oznámenia o zápise SLOVENSKEJ REPUBLIKY úžitkového vzoru 7. 9. 2010 Vestník UPV SR č. 9/2010(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 28. 7. 2010(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Nohavice na šport s odnímateľnými chráničmi kolien(57) Anotácia Nohavice (l) na šport sodnímateľnými chráničmi (2) ko- 33 x 43 1lien, usporiadanými vyberateľne vo vrecku (3) vo vnútri nohavíc, sú riešené tak, že vrecko (3) je vytvorené v návleku (4) uspôsobenom na flexibilné obopnutie nohy v oblastí kolena, ktorý je upevnený aspoň v oblasti svojho horného okraja (5) na vnútomom obvode nohavice (6) vjej kolennej alebo nadkolennej časti, pričom návlek (4) je upevnený k vnútornej strane nohavice (6) v kolennej alebo podkolennej časti pomocou aspoň jedného príchytnćho prvku (8) a chránič (2) je vo vrecku (3) uložený posuvne s možnosťou aretácie vo zvolenej polohe pomocou aretačného prostried ku (9).Technické riešenie sa týka oblasti športového vybavenia, konkrétne športových nohavíc s odnímateľnýmí chráničmi na rôzne druhy športov, predovšetkým na šport motocyklový a cyklistický.Nohavice s rôznymi druhmi chráničov jednotlivých telesných častí sú všeobecne známe. Typicky sa jedná o kožené nohavice s našitýrni chráničrni, najčastejšie v oblasti kolien. Ich nevýhodou ale je úzke využitie iba v motocyklovom športe, ích prakticky nepríedušný materiál neumožňuje využitie takýchto nohavíc napr. pre jazdu na BMX bicykloch.Iným riešením sú textilné nohavice, na ktorých vnútornej strane sú v oblasti kolien našité vrecká pre vkladanie chráničov. Nohavice môžu mať v jednej nohavici i dve vrecká nad sebou, aby si nositelia nohavíc mohli vybrať vrecko pre vloženie vypchávky, ktorá zodpovedá ich telesnej výške a optimalizovali tak umiestnenie chráničov. Nevýhodou tohto riešenia ale je nepresnosť umiestnenia chráničov. Prostredníctvom možnosti voľby vrecka pre vloženie chrániča, čím sa do istej miery spresní umiestnenie chrániča vzhľadom k výške nositeľa nohavíc, nie je celkom vyriešený problém zhmutia nohavíc a následné posúvanie chrániča mimo kolenný kĺb. Vrecko pre chránič je naviac našité priamo na nohaviciach, ktoré sú voľné. Nemožno potom zabrániť, aby sa vrecko s chráničom neposúvalo do strán, čím sa ochranný účinok výrazne znižuje. Pri bežnom nosení nohavíc, napr. v reštaurácii a pod. sú nohavice príliš dlhé a prekážajú V chôdzi.Iné riešenie prináša dokument US 6 041 447, ktorý zverejňuje voľné športové nohavice s ochrannými vypchávkami našitýrni na vnútomej vložke nohavíc, ktorá je pripevnená k nohaviciam na vnútornej strane v oblasti pásu. Podľa tohto riešenia je možne ochranné vypchávky podľa potreby pridávať alebo odnímať. Vložka je na nohavice pripevnená iba v oblasti pásu, takže nie je zabránené posúvaniu a zhŕňaniu vložky v oblasti stehien a tým znižovaniu účinku ochranných vypchávok pri páde.V dokumente US 5 572 737 je popísané ďalšie riešenie vrchného dielu a vnútornej vložky s ochrannými vypchávkami. Jedná sa o korčuliarske krátke nohavice s vnútomou škrupinou alebo vložkou s vypchávkami. Škrupina alebo vložka s vypchávkami sa na nohavice prichytí v oblasti pásu, ale naviac toto riešenie predstavuje prichytenie vložky i zospodu pomocou plastovej spony, suchého zipsu, patentových cvočkov a pod. Avšak, podobne ako predchádzajúci dokument, ani tieto nohavice neriešia ochranu kolien.Úlohou technického riešenia je vytvorenie športových nohavíc s odnímateľnými chráničmi kolien, ktoré by držali na svojom mieste, ale zároveň sa dokázali prispôsobiť konkrétnym telesným rozmerom nositeľa. Ďalšou úlohou technického riešenia je vytvorenie takých nohavíc s chráničmi, ktoré by držali chrániče pokial možno nenápadne na kolenách i pri bežnom nosení tak, aby nohavice neboli príliš dlhé a chrániče nepadali pod kolená, takže motocyklista napr. pri prestávke v jazde, prechádzke po meste či návšteve reštaurácie, by nemusel chrániče vyberať a pri opätovnom nasadnutí na motocykel by sa chrániče automaticky ocitli v ochrannej polohe.Táto úloha je vyriešená vytvorením nohavíc s chráničmi podľa tohto technického riešenia.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že vrecko je vytvorené vnútri nohavíc v návleku prispôsobenom pre flexibilné obopnutie nohy v oblasti kolena, ktorý je upevnený aspoň v oblasti svojho horného okraja na vnútornom obvode nohavice v jej kolennej alebo nadkolennej časti. Pri oblíekaní nohavíc sa noha prestrčí návlekom, alebo iným spôsobom sa návlek dostane na kolennú oblasť nohy.Vo výhodnom uskutočnení má návlek valcový alebo kužeľový tvar, je vytvorený z elastického materiálu a obvod jeho homého okraja zodpovedá vnútomému obvodu nohavice v nadkolennej časti. V tomto prevedeni tvorí návlek vlastne vnútornú nohavicu, ktorou sa noha jednoducho prestrčí pri obliekaní nohavíc.Je výhodné, že návlek má kužeľový tvar a jeho spodný okraj, ktorého priemer je menší ako priemer horného okraja, je upevnený k vnútornej strane nohavice v kolennej alebo podkolennej časti pomocou aspoň jedného príchytného prvku. Príchytný prvok udržuje návlek s chráničom v stabilnej polohe, aby nedochádzalo k jeho zhŕňaniu.Vo výhodnom uskutočnení je príchytný prvok vytvorený z elastického materiálu a je tvorený dvoma elastickými páskami, ktoré sú usporiadané na protiľahlých stranách spodného okraja návleku.Chránič je vo vrecku, vytvorenom vnútri návleku, uložený posuvne s možnosťou aretácie vo zvolenej polohe pomocou aretačného prostriedku. Posuvné nastavenie polohy eliminuje fyzické rozdiely užívateľov tak,aby chránič zodpovedal presnej polohe na kolene.Vrecko z elastického materiálu je opatrené otvorom pre vloženie chrániča, ktorý je s výhodou usporiadaný na spodnom okraji návleku a aretačný prostriedok pre uchytenie chrániča vo vrecku je tvorený aspoň jedným suchým zipsom, ktorého časti sú upevnené na chrániči a na návleku alebo vrecku. Spodné vkladanie a vyberanie chrániča je výhodné z hľadiska zjednodušenej manipulácie.Nohavice s odnímateľnýrni chráničmi kolien podľa technického riešenia sú univerzálne použiteľné pre šport i voľný čas, udržujú chrániče V stabilnej polohe pri chôdzi i pri jazde na motocykli či bicykli, a ich veľkou prednosťou je nenápadnosť umiestnenia chráničov a ľahká manipulácia sPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých znázorňuje obr. 1 pohľad na nohavice, obr. 2 priečny rez nohavicou rovinou A-A.Príklady uskutočnenia technického riešeniaRozurnie sa, že ďalej opísané a zobrazené konkrétne príklady uskutočnenia technického riešenia sú predstavované pre ilustráciu, a nie ako obmedzenie príkladov technického riešenia na uvedené prípady. Odborníci znali stavu techniky nájdu alebo budú schopni zistiť pri použití rutinného experimentovania väčší či menší počet ekvivalentov na špecifické uskutočnenia technického riešenia, ktoré sú tu špeciálne popísané. I tieto ekvivalenty budú zahrnuté v rozsahu nasledujúcich nárokov na ochranu.Nohavice 1 na šport tvoria džínsy, ktoré majú na vnútomej strane nohavice 6 našitý kužeľovitý návlek 4 opatrený vreckom 3 na vkladanie chrániča 2. Návlek 4 je ušitý z elastického materiálu, takže pevne a pohodlne priľahne k nohe nositeľa, a vrecko 3 je ušité z rovnakého materiálu. Obvod horného okraja 5 návleku 4 zodpovedá vnútornému obvodu nohavice 6, zatiaľ čo obvod spodného okraja 7 návleku 4 je užší než obvod nohavice 6, čím je daný kužeľový tvar návleku 4. Týmto usporiadaním je kopirovaný anatomický tvar nohy,so širším obvodom okolo stehna a užším okolo lýtka.Návlek 4 je svojím horným okrajom 5 ku vnútomej strane nohavice 6 prišitý po jej obvode, takže noha pri obliekaní nohavíc 1 prejde do návleku 4 automaticky. Spodný okraj 7 návleku 4 je na vnútomej strane nohavice 6 uchytený príchytnýrní prvkami 8, ukotvenými vo švoch nohavice 6. Toto usporiadanie zaisťuje väčšiu voľnosť pri nastaveni chrániča 2 a lepšiu aretáciu chrániča 2 podľa pohybov nohy nezávisle na voľnej nohavici 6. Príchytné prvky 8 tvoria dve elastické pásky.Vrecko 3 je prišitć na vnútomej strane návleku 4. Jeho veľkosť zodpovedá veľkosti chrániča 2. Chránič 2 sa do vrecka 3 vsúva zospodu otvorom 10 a proti posunutiu alebo vypadnutiu je vo vrecku 3 zabezpečený aretačnýrm prostriedkami 9, ktorými môžu byt suchý zips, patentka, druk a iné. V iných nezobrazených príkladoch uskutočnenia, nemusí byť návlek 4 valcový či kužeľovitý, môže mať aj iný tvar, len musi byť opatrený zodpovedajúcirni flexibilnými prostriedkami. Taktiež otvor 10 vo vrecku 3 môže byť vytvorený na hornej strane či z boku, s možnosťou vkladania chrániča 2 z týchto strán, a samotné vrecko 3 môže mať rôzne podoby.l. Nohavice (l) na šport s odnímateľnýrni chráničrni (2) kolien, usporiadanýrni vyberateľne vo vrecku (3) vnútri nohavíc, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že vrecko (3) je vytvorené v návleku (4)prispôsobenom pre flexibilné obopnutie nohy v oblasti kolena, ktorý je upevnený aspoň v oblasti svojho homého okraja (5) na vnútornom obvode nohavice (6) v jej kolennej alebo nadkolennej časti.2. Nohavice podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že návlek (4) má valcový alebo kužeľový tvar, je vytvorený z elastického materiálu a obvod jeho homého okraja (5) odpovedá vnútomému obvodu nohavice (6) v nadkolennej časti.3. Nohavice podľa nároku l alebo 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že návlek (4) má kužeľový tvar a jeho spodný okraj (7), ktorého priemer je menší než priemer homého okraja (5), je upevnený k vnútornej strane nohavice (6) v kolennej alebo podkolennej časti pomocou aspoň jedného príchytného prvku (8).4. Nohavice podľa nároku 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že príchytný prvok (8) je z elastického materiálu.5. Nohavice podľa nároku 3 alebo 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prichytný prvok (8) tvoria dve pásky z elastického materiálu, ktoré sú usporiadané na protiľahlých stranách spodného okraja (7) návleku (4).6. Nohavice podľa aspoň jedného z nárokov 1 až 5, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že chránič (2) je vo vrecku (3) uložený posuvne s možnosťou aretácie vo zvolenej polohe pomocou aretačného prostriedku7. Nohavice podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vrecko (3) je vytvorené vnútri návleku(4) 8. Nohavice podľa nároku 7, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vrecko (3) je z elastickćho materiálu.9. Nohavice podľa nároku 7 alebo 8, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že vrecko (3) je opatrené otvorom (10) pre vloženie chrániča (2), usporiadaným na spodnom okraji návleku (4).10. Nohavice podľa nároku 6, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aretačný prostriedok (9) je tvorený aspoň jedným suchým zipsom, ktorého časti sú upevnené na chráničí (2) a na návleku (4) alebo vrecku (3).

MPK / Značky

MPK: A41D 13/05, A41D 13/00, A41D 13/015

Značky: chráničmi, šport, kolien, odnímateľnými, nohavice

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5528-nohavice-na-sport-s-odnimatelnymi-chranicmi-kolien.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nohavice na šport s odnímateľnými chráničmi kolien</a>

Podobne patenty