Prichytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny

Číslo patentu: U 5095

Dátum: 05.02.2009

Autor: Kara Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 23. 4. 2008 (13) Druh dokumentu Yl(24) Dátum nadobudnutia 51 l 2009 účinkov úžitkového vzoru 19. 12. zoos ( ) Im C ( )(31) ćislo prioritnej prihlášky E 043 2/74(32) Dátum podania priorimej prihlášky F 1 GS 3/00(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD 4 j PRIEMYSELNĚHO (43) Dátum zverejnenia prlhlasky 5. 9. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY (45) Dátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 2. 2009 Vestník UFV SR č. 2/2009(47) Dátum zápisu a spristupnenia úžitkového vzoru verejnosti 19. 12. 2008(62) Číslo pôvodnej prihlášky v pripade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej patentovej prihlášky v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(96) Číslo podania európskej patentovej prihlášky(54) Názov Prichytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej stenyPrichytenie panelov (2) pozostáva zo stĺpika (3) s pozdĺžnymi otvormi (5), do ktorých sú zasunuté výstupky (6) pa- inelu (2) a ich poloha je fixovaná hornou zátkou (1) a dolnou zátkou (4), ktorá je zároveň prírubou na prichytenie naTechnické riešenie sa týka konštrukcie uchytenia panelov na stĺpiky pri oddeľovacích stenách.V súčasnosti sú konštruované oddeľovacie steny tak, že panely z rôznych priesvitných materiálov sú upevnené medzi kovové stĺpiky pomocou príchytiek upevnených na stĺpikoch. Príchytky sú skrutkové, pričom je panel uchytený medzi dve plôšky a následne zoskrutkovaním zafixovaný. Ďalej môže byť panel uchytený zasunutím do U profilu, pripevnenom na stĺpikoch. Tieto konštrukčné riešenia uchytenia panelov na stĺpiky oddeľovacej steny predstavujú prácnu montáž a zvýšené nároky na montážnu presnosť.Tieto nedostatky rieši uchytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny, tvoriacej rozdelenie zón podľa technického riešenia, ktorého podstatou je že uchytenie panelov pozostáva zo stlpika s pozdĺžnymi otvormi,do ktorých sú zasunute výstupky panelu a ich poloha je fixovaná homou zátkou a dolnou zátkou, ktorá je zároveň prírubou na uchytenie na pevnú podložku.Výhodným usporiadaním je, že stĺpik je vytvorený z rôznych konštrukčných tenkostenných profilov, ako je kruhová rúrka, štvorcová rúrka, šesťhranná rúrka, obdĺžniková rúrka, plocho oválna rúrka, alebo eliptická rúrka.Ďalším Výhodným usporiadaním je, že pozdĺžny otvor je vytvorený frézovaním v stĺpiku.Ďalším Výhodným usporiadaním je, že pozdĺžny otvor je vytvorený, ako súčasť ťahaného profilu stlpika.Ďalším výhodnýrn usporiadaním je, že otvory stlpika sú vytvorené pravidelne alebo nepravidelne po obvode profilu v množstve vhodnom na uchytenie viacerých panelov, pričom pozdĺžne otvory môžu mať rôznu veľkost.Ďalším výhodným usporiadaním je, že horná zátka a dolná zátka sú vytvorené vnútomým profilom stĺpika a vymedzovacím výstupkom vyplňajúcim otvor.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obr. l je priečny rez zostavenou oddeľovacou stenou, na obr. 2 je rez A-A vedený stĺpikmi, hornou zátkou a panelmi, na obr. 3 je rez B-B vedený stlpikrni, dolnou zátkou a panelmi. Na obr. 4 je priečny rez zostavenou oddeľovacou stenou so stĺpikmi z ťahaného profilu s otvorom a vymedzovacím výstupkom vypĺňajúcim tento otvor.Príklady uskutočnenia technického riešeniaNa obr. l, 2, 3 je vidieť stĺpiky 3 s pozdĺžnymi otvormi 5 vytvorené z tenkostenného kovového profilu. Do pozdĺžnych otvorov 5 sú zasunuté výstupky 6 panelov 2 a následne zañxované dolnou zátkou 4 s prírubou a homou zátkou 1. Takto zostavená deliaca stena sa pripevní na pevnú podložku slcrutkami cez otvory v prírube dolnej zátky 4.Na obr. 4, S, 6 je vidieť montážnu zostavu, kde otvory 5 sú vytvorené v ťahanom stĺpiku 3, a dolná zátka 4 a homá zátka 1 sú vytvorené vnútomým profilom stlpika 3 a vymedzovací výstupok 7 vyplňajúci pozdĺžny otvor 5.Predmetne technické riešenie sa dá využiť na vytvorenie konštrukcií uchytenia panelov na stĺpiky pri oddeľovacích stenách používaných na úradoch, poštách a v bankách v podstate všade tam, kde je potrebné vytvorit oddeľovacie steny.1. Uchytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny, tvoriacej rozdelenie zón, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že uchytenie panelov (2) pozostáva zo stĺpika (3) s pozdĺžnyrni otvormi (5), do ktorých sú zasunuté výstupky (6) panelu (2) a ich poloha je ñxovaná hornou zátkou (l) a dolnou zátkou (4), ktorá je zároveň prírubou na uchytenie na pevnú podložku.2. Uchytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že stĺpik (3) je vytvorený z rôznych konštrukčných profilov.3. Uchytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozdĺžny otvor (5) je vytvorený frézovaním v stĺpiku (3).4. Uchytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozdĺžny otvor (5) je vytvorený, ako súčasť ťahaného proñlu stĺpika (3).5. Uchytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že otvory (5) stĺpika (3) sú vytvorené pravidelne alebo nepravidelne po obvode profilu pod uhlom av množstve vhodnom na uchytenie viacerých panelov (2), pričom pozdĺžne otvory (5) môžu mat rôznu veľkosť.6. Uchytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že horná zátka(l ) a dolná zátka (4) sú vytvorené vnútomým profilom stĺpíka (3 ) a vyrnedzovacím výstupkom (7) vypĺňajúcim otvor (5).

MPK / Značky

MPK: E04B 2/74, F16S 3/00

Značky: stěny, oddelovacej, panelov, stĺpiky, prichytenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5095-prichytenie-panelov-na-stlpiky-oddelovacej-steny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prichytenie panelov na stĺpiky oddeľovacej steny</a>

Podobne patenty