Detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnými parametrami

Číslo patentu: U 5007

Dátum: 05.02.2008

Autor: Šoka Ondrej

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 26. 7. 2 on 7 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia uclnkov uzltkoveho vzoru 2. 12. 2007 (Sl) Im. CL (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky A 47 C 9/00(33) Krajina alebo regionálna A 47 C 3/00 organizácia priority ÚRAD , , . , . PRIEMYSELNÉHO (45) Datum oznamenla O ZaplSC VZOTUI SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestmk UPV SR C. 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 21. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT JTechnicke riešenie sa týka nábytku, a to detskej lavice s pracovným stolom V prevedení drevo alebo kombinácia drevo a kovová konštrukcia. Výrobok je určený pre deti vo veku približne 2 až 12 rokov podľa individuálneho vzrastu a tento rozsah využitia sa dosahuje nastaviteľnosťou parametrov.Doteraz známe riešenia podobných druhov nábytku pre uvedenú vekovú kategóriu detí neumožňujú súčasnú zmenu troch parametrov, a to výšky stola, výšky lavice a vzdialenosti lavice od pracovného stola.Výhodou detskej lavice s pracovným stolom podľa tohto riešenia je možnost dlhodobého a viacnásobného používania výrobku, čo zlepšuje jeho racionálnejšie využitie v rodinách a nižšiu nákladovosť. Zmenou a nastaviteľnosťou troch parametrov predmetu tohto riešenia sa pri zmene vzrastu dieťaťa dosahuje lepší komfort na rôzne manipulačné aktivity, ako písanie, kreslenie, modelovanie, hry a podobne. Univerzálnost sa rozširuje o prakticky navrhovanú dosku a jej príslušenstvo. Zlepšuje sa bezpečnosť a dosahujú sa lepšie ergonometricke parametre pre činnosť. Komfort pre určité činnosti sa dosahuje zmenou naklonenia pracovnej dosky.Predmetom tohto riešenia je detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnými parametrami, ktorá pozostáva z podlahy, na ktorej je pomocou nastavovacích stĺpikov alebo nastaviteľných oceľových rúrok umiestnený pracovný stôl a pohyblivo umiestnené sedenie na nastavovacích stlpikoch alebo nastaviteľných oceľových rúrkach.Podlaha je riešená ako drevené dosky umiestnené na posuvnej lište na menenie vzdialenosti medzi lavicou a pracovným stolom alebo na ráme z oceľových rúrok na menenie vzdialenosti medzi lavicou a pracovným stolom.Na nastavovacích stĺpikoch alebo na nastaviteľných oceľových rúrkach stola je pripevnený pevný drevený rám alebo pevný rám z oceľových rúrok a sklopná pracovná doska, opatrená sklopným zariadením, pričom na pracovnej doske je v dolnej časti umiestnená lišta na zañxovanie pracovných pomôcok a po bokoch pracovnej dosky sú pripevnené bočné navíjacíe rolovacie a prítlačné kotúče na uchytenie papiera a na ráme stola je uchytená lišta s posuvnými príchytkarni na rôzne predmety, držiak na nápoje, štipce a otvory na odloženie písacích potrieb.Na nastavovacích stlpikoch alebo na nastaviteľných oceľových rúrkach lavice je upevnená sedacia doska z dreva a opierka zhotovená z dreva alebo drevená opierka umiestnená na ráme z oceľových rúrok.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresov, kde na obrázku č. 1 je znázomený pohľad zboku technického riešenia podľa tohto úžitkového vzoru vyrobeného z dreva, na obrázku č. 2 je podobne pohľad zbolui na výrobok V kombinovanom prevedení so zasúvacimi kovovýnni rúrkami a kovovými stojanmi, drevenou podlahou, dreveným sedadlom s opierkou a drevenou pracovnou doskou. Obrázok 3 znázorňuje pohľad zhora na pracovnú dosku a detailne riešenie tejto dosky s výbavou, Príklady uskutočnenia technického riešeniaKompletná detská lavica s pracovným stolom znázornená na obrázku l pozostáva z drevenej podlahy 1,na ktorej je umiestnená lavica 3 a pracovný stôl 2. Podlaha 1 je riešená ako zostava drevených dosiek 1.1. s posuvnou lištou 1.2., umožňujúcou menit vzdialenosť medzi lavicou a stolom. Pracovný stôl 2 je na podlahe 1 umiestnený pomocou vystužených nastavovacích stĺpikov 2.1., ich nastaviteľnost sa vykonáva zo základnej polohy smerom nahor. Pracovný stôl 2 pozostáva ďalej z pevného dreveného rámu 2.3. a sklopnej pracovnej dosky 2.4., jej sklon do 60 ° zabezpečuje a istí sklopné zariadenie 2.5. Na pracovnej doske je v dolnej časti umiestnená lišta 2.6. na zañxovanie pracovných pomôcok a sú na nej pripevnené bočné navíjacie rolovacie a prítlačné kotúče 2.7. na uchytenie papiera. Na ráme 2.3. stola je uchytená lišta 2.8. s posuvnými prí 10chytkami na rôzne predmety, držiak 2.9. na nápoje, dva kusy štipcov 2.10. na upevnenie hárkov papiera a otvory 2.11. na odloženie písacích potrieb. Drevené sedenie 3 je tvorené sedacou drevenou doskou 3.1. upevnenou na nastavovacich stĺpikoch 3.2. a drevenou opierkou 3.3., posuvná lišta 1.2. umožňuje pohyb lavice a menit vzdialenosť medzi lavicou a stolom.Detská lavica s pracovným stolom znázornená na obrázku 2 predstavuje prevedenie s oceľovou konštrukciou, pričom pracovný stôl 2 je umiestnený na nastaviteľných oceľových rúrkach 2.2., na ktoré je pripevnený pevný rám 2.13. z oceľových rúrok a sklopná pracovná doska 2.4., opatrená sklopným zariadením 2.5., príčom na pracovnej doske 2.4. je v dolnej časti umiestnená lišta 2.6. na zañxovanie pracovných pomôcok a po bokoch pracovnej dosky sú pripevnenć bočné navíjacie rolovacie a prítlačné kotúče 2.7. na uchytenie papiera a na ráme stola je uchytená lišta 2.8. s posuvnými príchytkami na rôzne predmety, držiak 2.9. na nápoje, štipce 2.10. a otvory 2.11. na odloženie písacích potrieb. Lavica je tvorená nastaviteľnýrni oceľovýrni rúrkarni 3.5., umiestnenými na podlahe 1, sedacou drevenou doskou 3.1. upevnenou na nastaviteľných oceľových rúrkach 3.5. a drevenou opierkou 3.3., umiestnenou na ráme 3.4. z oceľových rúrok. Podlaha 1 je riešená tak,že posuvný rám 1.3. z oceľových rúrok, na ktorom sú umiestnene drevené dosky 1.1. umožňuje V dvoch smeroch doľava a doprava menit vzdialenosť medzi lavicou a stolom.Predmet technického riešenia - detskú lavicu s pracovným stolom a s nastaviteľnými parametrami možno využiť v domácnostiach, jasliach, škôlkach a iných zariadeniach pre deti.l. Detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnými parametrami, v y z n a č u j ú c a s a t ý m ,že pozostáva z podlahy (l), na ktorej je pomocou nastavovacich stlpikov (2.1.) alebo nastaviteľných oceľových rúrok (2.2.) umiestnený pracovný stôl (2) a pohyblivo umiestnená lavica (3) na nastavovacich stlpíkoch(3.2.) alebo nastaviteľných oceľových rúrkach (3.5.).2. Detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnýrni parametrami podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a tý m, že podlaha (l) je tvorená drevenými doskarni (1.1.) umiestnenými na posuvnej lište (1.2.) na menenie vzdialenosti medzi lavicou (3) a pracovným stolom (2) alebo na ráme (1.3.) z oceľových rúrok na menenie vzdialenosti medzi lavicou (3) a pracovným stolom (2).3. Detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnýrni parametrami podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na nastavovacich stĺpikoch (2. l .) alebo na nastaviteľných oceľových rúrkach (2.2.) stola (2) je pripevnený pevný drevený rám (2.3.) alebo pevný rám (2.13.) z oceľových rúrok a sklopná pracovná doska(2.4.), opatrená sklopným zariadením (2.5.), pričom na pracovnej doske (2.4.) je V dolnej časti umiestnená lišta (2.6.) na zafixovanie pracovných pomôcok a po bokoch pracovnej dosky sú pripevnené bočné navíjacie rolovacie a prítlačné kotúče (2.7.) na uchytenie papiera a na ráme stola je uchytená lišta (2.8.) s posuvnýrni príchytkami na rôzne predmety, držiak (2.9.) na nápoje, štipce (2.10.) a otvory (2.1 l.) na odloženie písacích potrieb.4. Detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnými parametrami podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že na nastavovacich stlpikoch (3.2.), alebo na nastaviteľných oceľových rúrkach (3.5.) lavice (3) je upevnená sedacia drevená doska (3.1.) a drevená opierka (3.3.) umiestnená na ráme z oceľových rúrok

MPK / Značky

MPK: A47C 9/00, A47C 3/00

Značky: lavica, detská, parametrami, stolom, pracovným, nastavitelnými

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5007-detska-lavica-s-pracovnym-stolom-s-nastavitelnymi-parametrami.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Detská lavica s pracovným stolom s nastaviteľnými parametrami</a>

Podobne patenty