Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla na kombinované palivá

Číslo patentu: U 5006

Dátum: 05.02.2008

Autor: Cankař Jaroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 20. 4. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia uclnkov uzltkoveho vzoru 21. 12. 2007 (Sl) Im. CL (2006)(32) Dátum podania priorítnej prihlášky F 23 B 60/02(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zaplse VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník UPV SR č.2 2/2008(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 2. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v prípade odbočenia(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla na kombinované paliváPredmetom úžitkového vzoru je kúrenisko pre splynovacie teplovodné kotle alebo kachle, ktoré slúžia nielen k preboreniu paliva, napriklad uhlia, dreva, brikiet alebo biomasy, ale popri tomi k jeho splynovaniu,t. j. k ďalšiemu zefektívneniu paliva.Doposiaľ známe a používané teplovodné kotle a kachle pozostávajú z násypného priestoru pre palivo v hornej časti, ktorý je kúreniskom, tvoreným prevažne roštom, oddelený od popolového priestoru. Kúrenisko je tvorené rôznymi druhmi pevných, posuvných či naklápacích roštov s prívodom primárneho vzduchu bud pod rošt alebo do násypného priestoru. Týmto riešením je uskutočňované predhrievanie a spaľovanie paliva. Pohybom roštu potom prepadá popol do popolového priestoru.Pri modemejšom spôsobe spaľovania a splynovania dreva sa používajú kotle vyložené žiaruvzdomými materiálmi a do priestoru kotla je vháňaný tryskou primárny vzduch. Nevýhodou tohto riešenia je, že neumožňuje spaľovanie uhlia vzhľadom k veľkej popolnatosti paliva. Popol z uhlia po vyhorení zostáva v násypnom priestore a kotol sa preto musi nechať vyhasnút a vyčistiť.Najmodemejší spôsob na spaľovanie a splynovanie dreva, biomasy i uhlia kombinuje hore uvedené spôsoby. Problémom však vždy zostáva dobre vyriešenie priestoru kúreniska, aby nedochádzalo k hromadeniu vyhoreného paliva na rošte alebo k jeho pripekaniu na steny kúreniska.Uvedené problémy do značnej miery rieši kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla a kachlí na spaľovanie uhlia, dreva, drevného odpadu a biomasy, ktorého podstata je nasledovná. Kúrenisko je umiestnené medzi násypné teleso s prívodom primárneho vzduchu a spaľovacie teleso kotla, pričom kúrenisko je tvorené plášťom hranatého, oblého alebo kombinovaného prierezu V pozdĺžnom a priečnom reze a súčasťou kúreniska je jeden či viac roštov usadených otočne posuvne alebo výkyvne v plášti kúreniska. Rošt môže byt obsluhovaný mechanicky pákou alebo motorom a je tvorený roštovou rúrkou, ktorou prúdi sekundámy vzduch do jedného alebo viac segmentov navlečených na roštovacej rúrke. Segment oblého, hranatého či kombinovaného tvaruje opatrený jedným či viac radiálnymi kanálmi, ktoré prepravujú Sekundárny vzduch z roštovacej rúrky do priestoru kúreniska. Zároveň má segment na svojom obvode rebrá s výstupkami či vybraniami,čo umožňuje roštovanie a slúži k lepšiemu splyňovaniu paliva.Kúrenisko má plášť, ktorý je tvorený bud plechom vonku chladeným vodou alebo plášť je vo vnútri opatrený keramickýrni tvarovkami bud z časti alebo v celom priestore. Najvýhodnejšie sa javia keramické tvarovky zužujúce sa smerom k spaľovaciemu priestoru a korešpondujúce s vonkajším tvarom segmentu roštu. Výhodya) Vďaka profilu keramických tvaroviek kúreniska je usmerňovaný plameň, dochádza k optimálnemu primicšaniu vzduchu do plameňa a tým k dokonalému spaľovaniu, ktoré spĺňa aj najprísnejšie ekologické normy.b) Otočný rošt zjednodušuje odstraňovanie popola a rôznych zbytkov z priestoru násypky - jednoduché a nenáročné čistenie.c) Segmenty roštu s výstupkami a vybraniami umožňujú prerriiesenie paliva, zjednodušujú horenie a zaisťujú trvalý menovitý výkon.d) Kúrenisko umožňuje bezproblémové spaľovanie hnedého i čierneho uhlia, brikiet rôzneho druhu, dreva vo forme polien, drevného štepu, peliet drevených i biopeliet, rašeliny i biomasy - univerzálnosť v použití paliva.e) Kúrenisko vďaka použitiu primárneho i sekundámeho vzduchu umožňuje dosiahnuť vysoké teploty plameňa a tým sa dosahuje vysokej účinnosti spaľovania.Prehľad obrázkov na výkreseNa výkrese č. 1 je znázomený zvislý priečny rez kúreniskom splynovacieho kotla a na obr. č. 2 je zobrazený zvislý pozdlžny rez kúreniskom splynovacieho kotla. Na obrázkoch je šípkami znázomené prúdenie sekundámeho vzduchu.Príklady uskutočnenia technického riešeniaAko príklad uskutočnenia technického riešenia je uvedené kúrenisko na obr. l, ktoré je umiestnené medzi násypné teleso 1 s privodom primárneho vzduchu a spaľovacíe teleso 13 kotla. Násypné teleso 1 oblćho tvaru má vnútri vsadenú keramickú násypnú tvarovku 3 a plášť 2 kúreniska má vsadenú kerarnickú vnútornú tvarovku 4. Rošt 5 je tvorený priebežnou roštovacou rúrkou 6, ktorá, ako je vidieť na obr. 2, je otočne uložená v plášti 2 kúreniska a je ovládaná mechanicky pákou 7. Na roštovacej rúrke 6 sú usadene segmenty 8, ktorými radiálne prechádzajú kanáliky 9. Priebežným otvorom v roštovacej rúrke 6 je vháňaný Sekundárny vzduch a prechádza kanálikmí 9 do kúreniska. Na obvode segmentu 8 sú tvarované rebrá 10 s výstupkami 11 a vybraniami 12.Využiteľnosť kúreniska splynovacieho teplovodného kotla, prípadne kachiel je zrejmá z predchádzajúceho opisu, t. j. dá sa využiť ako kúreniskový priestor pre spaľovanie a splynovanie uhlia, dreva, brikiet, peliet alebo biomasy u kotlov pre vykurovanie rodinných domov i väčších budov.l. Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla pre kombinované palivá, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že je umiestnené medzi násypné teleso (l) s prívodom primárneho vzduchu a spaľovacie teleso (13) kotla a tvorí ho plášť (2) hranatého, oblého alebo kombinovaného prierezu v pozdĺžnom i priečnom reze, pričom súčasťou kúreniska je jeden čí viac roštov (5) usadených posuvne, otočne či výkyvne v plášti (2) kúreniska, 2. Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla pre kombinované palivá podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že rošt (S) je spojený s pákou (7) na jeho mechanickú obsluhu, alebo motorom a je tvorený roštovacou rúrkou (6) na ktorej je navlečený jeden alebo viac segmentov (8) na dopravu sekundámeho vzduchu vnútri roštovacej rúrky (6) do segmentov (8).3. Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla pre kombinované palivá podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že segment (8) oblého, hranatćho alebo kombinovaného tvaru je opatrený jedným alebo viacerými radiálnymi kanáliknti (9), na prepravu sekundámeho vzduchu z roštovacej rúrky (6) do priestoru kúreniska.4. Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla pre kombinovane palivá podľa nárokov 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že segment (8) má na svojom obvode rebrá (10) s výstupkami (11) alebo vybraniami ( 12) na zjednodušenie roštovanía a na lepšie splyňovanie paliva.5. Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla pre kombinované palivá podľa nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že jeho plášť (2) je tvorený bud plechom zvonku chladeným vodou alebo vo vnútri opatreným keramickýmí vnútornými tvarovkami (4) bud z časti alebo v celom priestore, najvýhodnejšie zužujúcimi sa smerom k spaľovaciemu priestoru a korešpondujúcimí s vonkajším tvarom segmentu (8) roštu (5).

MPK / Značky

MPK: F23B 60/02

Značky: kotla, splynovacieho, teplovodného, paliva, kúrenisko, kombinované

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u5006-kurenisko-splynovacieho-teplovodneho-kotla-na-kombinovane-paliva.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kúrenisko splynovacieho teplovodného kotla na kombinované palivá</a>

Podobne patenty