Systémové zariadenie online elektronického SMS parkovania

Číslo patentu: U 4997

Dátum: 05.02.2008

Autor: Jankovič Roman

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

(22) Dátum podania prihlášky 24. 10. 2007 (13) Druh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 20. 12. 2007(32) Dátum podania prioritnej prihlášky C 0713 15/02(33) Krajina alebo regionálna H 04 Q 7/38 organizácia priority ÚRAD PRIEMYSELNÉHO (45) Dátum oznámenia o zápise VLASTNÍCTVA ÚŽÍÍkOVÉbO VZOYUZ 5. 2. 2008 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Vestník ÚPV SR č M 003(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 20. 12. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky v prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálczu v prípade odbočenía(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Systémové zariadenie online elektronického SMS parkovaniaTechnické riešenie sa týka systémového zariadenia online elektronického SMS parkovania ako autornatizovaného systému pre realizáciu platieb za parkovanie prostredníctvom služby SMS, systému online kontroly platieb za parkovanie, systému evidencie a spracovania platieb prostredníctvom mobilných komunikačných staníc aktivovaných v sieťach GSM.Doteraj ší stav technikyV súčasnosti existujú systémy parkovacích služieb, ktoré sú založené na elektronickom vrátnikovi,na parkovacích kartách a na parkovacích automatoch. Uvedené systémy sú funkčné, ale majú určité obmedzenie, špecifické pre každý jeden systém.Nevýhodou elektronického vrátnika, je inštalácia potrebných zariadení pri vstupe a pri výstupe z parkoviska, parkovacie karty vyžadujú predaj, ktorý nie je vždy v blízkosti miesta parkovania a majú ďalšie obmedzenia. Nevýhodou parkovacích automatov je inštalácia potrebných zariadení a samotná náročná prevádzka. Je známy aj systém založený na SMS parkovaní, ktorý však vyžaduje registráciu cez internet, vloženie čiastky pre potreby parkovania na účet parkovacej služby a náročný zber údajov z terénu.Uvedené skutočnosti viedli k snahe o vytvorenie koncepcie systému, ktorý by prostredníctvom SMS umožňuje zber údajov o parkovaní, bezproblémové spoplatnenie parkovania a jednoduchú online kontrolu.Výsledkom tohto úsilia je ďalej opisovaný úžitkový vzor, ktorý rieši systémové zariadenie online elektronického SMS parkovania.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje systémové zariadenie online elektronického SMS parkovania podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že zariadením na odosielanie a prijímanie informácií o parkovaní v danej parkovacej oblasti je vo všeobecnosti mobilná stanica aktivovaná v sieti GSM operátora. V praxi ide najčastejšie o mobilný telefón, ktorý je dostupný širokej verejnosti. Ako komunikačný systém medzi vodičom, ktorý vyživa systém SMSparking a centrálnym systémom pre spracovanie SMS požiadaviek je použitá sieť operátora GSM. Technické riešenie sa týka aj zapojenia automatizovaného systému pre prijímanie a zasielanie SMS s informáciou o parkovaní prostredníctvom mobilných komunikačných staníc aktivovaných v sieťach GSM.Zákazníkom systému smsParking sa stáva každý kto si zakúpi parkovací dátový nosič, realizovaný napriklad parkovaciu nálepku. Parkovacia nálepka je opatrená čiarovým kódom alebo RFID čipom,SMS kódom a potrebným návodom. Na základe návodu vodič odošle SMS s textom ó-miesmý SMS kód uvedený na parkovacej nálepke, napríklad MO SMS 901144.V prípade parkovania vodič iba zadá kód parkovacej zóny a čas parkovania. Parkovacie zóny sú označené tabuľami s kódom zóny a infomiáciou o cene parkovania, napríklad Bratislava, parkovacia zóna 019, označenie BA 0 l 93 - cena za 30 min. parkovania 15 SK pošle vodič o 1122 hod, ktorý bude parkovať 30 minút SMS v tvareČíslo zóny s časom parkovania, kód parkovacej nálepky BA 0193,907744Následne dostane SMS odpoveď Ohlasene parkovanie pre 901144 v Bratislave zona 019 v čase od 1125 do 1155. V 1145 budete upozorneny prostrednictvom SMS. Infolinka 02-223242.Platba za parkovanie je potom raz mesačne zúčtovaná prostredníctvom mobilného operátora, alebo v prípade predplatených kariet je platba za parkovanie strhnutá z kreditu klienta.Uvedený systém je obmedzený pre klientov mobilných operátorov pôsobiacich na území Slovenska. V prípade ak ide o zahraničného vodiča, ktorý chce parkovať v parkovacej zóne je potrebné aby si zakúpi jednorazovú parkovacíu nálepku, ktorej cena bude zodpovedať času vyhradenému pre parkovanie. Následne odošle SMS v tvare číslo zóny, kód parkovacej nálepky, napríklad MO SMSBA 019,AVDE a odošle SMS na číslo uvedené na parkovacom kupóne.Postup pri odoslaní SMS odpovedi z aplikácie smsParking je rovnaký ako bol opísaný vyššie, iba text SMS je odoslaný v anglickom jazyku, alebo jazyku podľa identifikácie národného čísla z ktorého bola prijatá SMS informácia o parkovaní.V prípade kontroly je parkovacia služba vybavená tenninálom s čítačkou čiarového kódu alebo RFID čipov a prostrednictvom bezkontaktnej identifikácie si čítačka načíta kód z parkovacej nálepky,ktorý je zhodný s kódom ktorý je na nálepke uvedený. Kód je následne cez bezdrôtové online dátové prepojenie odoslaný do aplikácie smsParking, kde sa uskutoční veriñkácía. Následne je na terminál kontrolóra odoslaná informácia či je alebo nie je parkovanie uhradené.Tak je umožnené na danom parkovacom mieste, v konkrétnej zóne okamžite kontrolovat stav zaparkovaného vozidla.Centrálny systém spracovania dát je cez GATEWAY prostredníctvom dátovej siete a aplikačného rozhrania (napr. BMG) prepojený s SMSC mobilného operátora (napr. Eurotel, Orange, O 2). Uvedené prepojenie je potrebné z kapacitných dôvodov, z hľadiska prevádzky. Z hľadiska účtovania prenesených MT SMS je Centrálny systém spracovania dát je cez GATEWAY prepojený na definované rozhranie platobného systému mobilného operátora.Výhody zapojenia automatizovaného systému pre realizáciu služieb spojených s parkovaním podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že umožňuje jednoznačne identifikovať platbu za zaparkované vozidlo a jednoduchý prístup zo strany vodiča k platbe za parkovanie.Parkovaciu nálepku si zakúpi vodič, ktorý je registrovaný u mobilného operátora v SR, iba raz a uvedená parkovacia nálepka bude platná na všetkých vyhradených parkoviskách v SR. Uvedené zapojene umožňuje nahradiť nmožstvo predtlačených parkovacích kariet, umožňuje nahradiť drahé parkovacie automaty, informuje vodiča o čase ktorý zostáva do ukončenia času vyhradeného pre parkovanie a umožňuje predĺžiť si čas na zaparkovanie, bez prítomnosti na parkovacom mieste.Podmienkou pre uvedenie služby je len realizácia ďalej opisovaného zapojenia, doplnenie súčasných parkovísk o informáciu o službe smsParking a vybavenie kontrolných orgánov terrninálom s čítačkou RFID čipov. Riešenie je komplexne a predkladá celkový obraz o uskutočniteľnosti služby.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej vysvetlené na výkrese, kde je na obr. l znázornená schéma systémového zariadenia online elektronického SMS parkovacieho systému.V tomto príklade je opisované zapojenie automatizovaného systému pre získavanie prístupu k službe srnsParking prostredníctvom technológie SMS podľa technického riešenia aj s opisom činnosti znázomeného na priloženom obr. l. Autornatizovaný systém využíva aj existujúce technologické zariadenia a je doplnený o nový hardvér a softvérové aplikácie, ktoré sú potrebné pre spracovanie SMS požiadaviek prostredníctvom aplikácie smsParking.Navrhovaný komunikačný model zabezpečuje proces predávania a spracovania SMS prostredníctvom jednoznačne definovaných komunikačných prostriedkov. Základom komunikačného modelu je Centrálny systém spracovania dát 2, kde je umiestnená aplikácia smsParking 2.2 a softvérový modul GATEWAY 2.1. Odosielanie a prijímanie SMS je realizované prostredníctvom mobilnej stanice 1.1 napríklad mobilného telefónu, ktorý je komunikačne prepojený so SMSC (SMS centrum operátora) 1.2 a prenosové prostriedky sú tvorené sieťou GSM operátora l. Mobilná stanica 1.1 môže byť doplnená JAVA aplikáciou, ktorá zjednodušuje komunikáciu s Centrálnym systémom spracovania dát 2.Spracovanie SMS je realizované v aplikácii smsParking 2.2. SMSC (SMS centrum) 1.2 mobihiého operátora je prepojené prostredníctvom pevnej dátovej linky alebo bezdrôtovým spojením s Centrálnym systémom spracovania dát 2. Prepojenie je realizované na protokoloch TCP/IP. Toto prepojenie zabezpečuje prenos informácií ako je MSISDN, číslo telefónu a obsah SMS.Na základe prijatej MO SMS aplikácia srnsParking 2.2 použije preddetinované pravidlá a pre MO SMS vygeneruje MT SMS. Údaje ako kód z parkovacej nálepky, číslo telefónu, čas parkovania, zóna,číslo terminálu a ďalšie sú uložené na hardvérových prostriedkoch v Dátovom sklade 3 v relačnej databáze 3.1. Aplikácia smsParking 2.2 prostredníctvom SQL dotazov komunikuje s databázou 3.1 a podľa parametrov uložených v databáze 3.1 generuje MT SMS a rovnako aj informácie pre terminál ako čítačku 4 čiarového kódu.Tenninál ako čítačka 4 čiarového kódu slúži pre kontrolné orgány, ktoré kontrolujú parkovanie a prostredníctvom bezkontaktnej identifikácie načítajú do terminálu kód, ktorý následne cez GATEWAY 2.1 pošlú do aplikácie smsParking 2.2. Následne sa kód porovná s kódrni uloženýrni v databázy 3.1 a podľa výsledkov verifikácie sa odošle informácia na terminál 4.V Centrálnom systéme spracovania dát 2 sa prostredníctvom softvérového vybavenia zabezpečuje komunikácia so systémom operátora - SMSC, príjem a odosielanie SMS, komunikácia so systémom operátora - informácie pre platobný systém, komunikácia s databázou v dátovom sklade, spracovanie prijatých MO SMS - uplatnenie pravidiel na základe obsahu MO SMS, komunikácia s terrnínálom.1. Systémové zariadenie online elektronického SMS parkovania, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva z parkovacieho dátového nosiča (5) komunikačné prepojeného s mobilným zariadením (1.1) s podporou SMS a/alebo WAP a/alebo JAVA, pričom SMS centrum (1.2) mobilnej siete GSM je bezdrôtovým spojením prepojené s mobilným zariadením (1.1) s podporou SMS a/alebo WAP a/alebo JAVA, pričom SMS centrum (1.2) mobilnej siete GSM je pevným alebo bezdrôtovým dátovým okruhom prepojené s Centrálnym systémom spracovania dát (2), ktoré obsahuje hardvérové a softvérové prostriedky GATEWAY (2.1) a SMSparking (2.2), ktoré sú prepojené s databázou (3.1) v dátovom sklade (3).2. Systémové zariadenie online elektronického SMS parkovania podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že aspoň jedna čítačka (4) čiarového kódu a/alebo RFID čipov je komunikačné bezdrôtovo prepojené jednak s parkovacím dátovým nosičom (5) a jednak s Centrálnym systémom spracovania dát (2).3. Systémové zariadenie online elektronického SMS parkovania podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že Centrálny systém spracovania dát (2) je pevným alebo bezdrôtovým dátovým okmhom prepojený na platobný systém mobilného operátora (1.3).

MPK / Značky

MPK: H04Q 7/38, G07B 15/02

Značky: parkovania, systémové, online, zariadenie, elektronického

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4997-systemove-zariadenie-online-elektronickeho-sms-parkovania.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systémové zariadenie online elektronického SMS parkovania</a>

Podobne patenty