Herná miestnosť

Číslo patentu: U 4983

Dátum: 05.02.2008

Autor: Skrip Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKYČíslo prihlášky 5023-2007 Dátum podania prihlášky 19. 4. 2007Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 4. 12. 2007Dátum podania priorimej prihlášky Krajina alebo regionálna organizácia priorityDátum oznámenia o zápise úžitkového vzoru 5. 2. 2008 Vestník UPV SR č. 2/2008Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 4. 12. 2007 Číslo pôvodnej prihláškyČíslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCTČíslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCTTechnické riešenie sa týka hemej miestnosti na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na dosiahnutie psychickej pohody pri znižovaní nadváhy pre deti i dospelých.Výskyt obezity a nadváhy v súčasnosti narastá nielen u dospelých, ale už aj u detí a stáva sa vážnym problémom. Ide o ochorenie, ktoré už nie je len problémom kozmetickým, ale najmä zdravotným. Podľa svetových štatistík trpí nadváhou a obezitou viac ako polovica svetovej populácie. S nadmernou telesnou hmotnosťou sú spojené závažné zdravotné riziká ako cukrovka, kardiovaskulárne a respiračné ochorenia, vysoký krvný tlak, ochorenia kĺbov a nádorové ochorenia. Obézni ľudia zvyknú mat nielen zdravotné problémy, ale aj sociálne a psychické. Vyskytujú sa u nich depresie, zakomplexovanosť, často majú zníženú sebadôveru a problémy pri uplatnení v zamestnaní.Tučné deti sú postihované chorobami, ktore by sme očakávali až u dospelého, sú ohrozené poruchami rastu a vývoja, predčasnou pubertou, astmou, chorobami pečene a žlčníka. Nadváha a obezita spôsobuje psychosociálne problémy - deti sú terčom posmeškov, sú odmietané v kolektíve a ťažšie si nájdu kamarátov.K jedným zo základných spôsobov zvrátenia vyvíjajúcej sa alebo už vzniknutej nadváhy a obezity patrí primeraná fyzická aktivita.Existujú rôzne možnosti vykonávania fyzickej aktivity, sú známe rôzne pohybové hry, avšak spravidla pri nich prichádza okrem fyziologického namáhania tiež k psychickému namáhaniu. V súčasnosti nie je známa športová hra, ktorá využíva šest odrazových plôch.Nevýhody doterajšieho stavu spočívajú najmä v tom, že pri znižovaní hmotnosti (nadváhy) pre deti i dospelých dochádza k fyziologickému i psychickému namáhaniu.Úlohou predkladaného technického riešenia je vytvorit najlepší priestor (z časového hľadiská akcie a reakcie) pre nové herné využitie za účelom - efektívnych pohybových činnosti (bez psychického napätia). V krátkom neregistrovanom čase sa uskutoční množstvo reakčných pohybov (spálených kalórií).Úlohou predkladaného technického riešenia je vytvorit hernú miestnost na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na znižovanie nadváhy pre deti i dospelých za súčasného dosiahnutia psychickej pohody, ktorá je vybavená osvetlením, vetraním, svetelnou tabuľou s ukazovateľom skóre, prípadne vykurovaním a oknom pre rozhodcov a ktorej podstata spočíva v tom, že pozostáva zo 6 odrazových plôch a z dvoch až štyroch bránok podľa počtu individuálnych hráčov alebo družstiev. Odrazové plochy sú tvorené vnútornými stranami štyroch obvodových stien, podlahy a stropu. Povrch podlahy je vybavený tlmiacim materiálom s odrážavým povrchom. Pri hre sa pohybujú hráči kľačmo, kotúľmí vpred, vzad a pod. Preto povrch podlahy musí byt tvorený materiálom, ktorý tlmí hmotnosť hráčov, chráni ich kolená a iné časti tela pri dopade a je vhodné, ak je prispôsobený hmotnosti hráčov. Súčasne ale povrch podlahy musí byť odrážavý, t. j. aby sa lopta pri hre od podlahy dobre odrážala.Bránku tvorí povrch vymedzenej častí vnútornej strany obvodovej steny a táto vymedzená časť je vybavená dotykovými senzormi. Senzory sú spojené so svetelnou tabuľou ukazovateľa skóre. Všetky vybavovacie prvky miestnosti ako sú svietidlá, okná, prvky na kúrenie a vetranie, okno pre rozhodcu, vchodové dvere, povrch podlahy, dotykové senzory, prípadne ďalšie vybavovacie prvky sú zabudované a/alebo uložené v obvodových stenách, podlahe a strope, pričom ich povrch vrátane ich spoju s odrazovou plochou sú v jednej rovine s odrazovou plochou tej obvodovej steny, podlahy a stropu v ktorej sú uložené.Pre lepšie odlišenie je vhodné, ak povrch vymedzenej časti vnútomej strany obvodovej steny, ktorý tvorí bránku je farebne odlíšený od zvyšnej časti povrchu obvodovej steny.Najvýhodnejši tvar pôdorysu hernej miestnosti je štvorcový s dlžkou jednej strany od 4 do ó m a výškou miestnosti od 2,5 do 3 m. V prípade použitia hernej miestnosti pre deti je vhodnejšie ihrisko s menšími rozmermi a pre dospelých zase s väčšími rozmermi v danom rozmedzí.Herná miestnosť so štvorcovým pôdorysom je určená pre štyroch individuálnych hráčov. Pre dve družstvá je vhodná herna miestnosť s pôdorysom obdĺžnikového tvaru, pričom dlžka kratších obvodových stien môže byt od 4 do 6 m a dĺžka dlhších obvodových stien od 8 do 12 m v závislosti od toho, či sú hráčmi deti alebo dospelí. Výška ihriska môže byť od 2,5 až 3 m.Herná miestnost obdĺžnikového tvaru môže byt vybavené demontovateľnou priečkou, ktorá po jej osadeni rozdeľuje miestnosť na dve rovnaké miestnosti so štvorcovým pôdorysom a každá z nich je použiteľné pre hru individuálnych hráčov.Vhodným materiálom, ktorý tlmí hmotnosť hráčov, chráni ich kolená a iné časti tela pri dopade a je možné ho prispôsobiť hmotnosti hráčov sú žinenky pre úpolové športy. Súčasne ale povrch podlahy musí byť odrážavý, t. j. aby sa lopta pri hre od podlahy dobre odrážala. To je zabezpečené tým, že uložené žinenky sú potiahnuté plachtou s odrážavým povrchom. Plachta je natiahnutá a kotvená po všetkých štyroch stranách.Výhodné rozmery bránok sú šírka od 1,5 m do 2 m a výška od 0,75 do l m.Výhodou hernej miestnosti podľa tohto technického riešenia je najmä skutočnosť, že sú vykonávané najefektívnej šie pohybové činnosti hráča v ktorom nevníma namáhanie (záťaž) organizmu (tela), čas plynie rýchle z dôvodu sledovania pohybu odrážajúcej sa lopty. A tým je psychické zaťaženie pri znižovaní nadváhy nizsie.Prehľad obrázkov na výkresochNa obr. č. 1 je vyobrazené ihrisko pre štyroch individuálnych hráčov a na obr. 2 ihrisko pre dve družstvá.Bola vytvorená herná miestnosť (obr. 1) na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na dosiahnutie psychickej pohody pri znižovaní nadváhy pre deti i dospelých podľa tohto technického riešenia. Hemá miestnost je určená pre štyroch individuálnych hráčov - dospelých.Hemú miestnosť tvorí miestnosť o rozmeroch pôdorysu 6 x 6 m a výške 3 m. Vnútorné strany všetkých štyroch obvodových stien, podlaha a strop sú odrazovýrni plochami 1. Spodná časť miestnosti je vyložená osemnástimi časťami zápasníckej žinenky, ktorá má rozmery 2 x 1 m a hrúbku lO cm. Povrch týchto osemnástich dielov je pokrytý koženou plachtou o rozmeroch 6 m x 6 m kotvenou po všetkých štyroch stranách. Vnútomá strana každej obvodovej steny má v strede bránku 2, ktorej šírka je 2 m a výška 1 m. Povrch bránky 2 tvoria dotykové senzory, ktoré zaznamenávajú dotyk lopty. Povrch bránky 2 je pre lepšie odlíšenie natretý červenou farbou. Dotykové senzory sú napojené na svetelný ukazovateľ skóre. Rovný strop miestnosti tvorí osem svietidiel. V jednej obvodovej stene je vložené nerozbitné sklo pre hlavného a pomocného rozhodcu.Vykurovanie je zabezpečené vzduchotechnikou a vetranie vetracími otvormi vo vonkajšej stene. Dvere boli použité atypické, licujúce so stenou. Všetky vybavovacie prvky sú zabudované do obvodových stien,podlahy a stropu, pričom ich povrch vrátane ich spoju s odrazovou plochou 1 sú v jednej rovine s odrazovou plochou 1 tej obvodovej steny, podlahy a stropu v ktorej sú uložené.Hráči sa pri hre pohybujú kľačmo (na kolenách) s oporou alebo bez opory rúk, v ľahu (plazením vpred),kotúľmi vpred a vzad. Hráč bráni vlastnú bránu celým telom, môže sa hodiť v obrannej činnosti. Preto je potrebné opatriť povrch podlahy tlrniacim materiálom.Hráči odrážajú loptu len otvorenou dlaňou alebo jej zadnou časťou. Snažia sa dať protihráčom maximálny počet gólov. Víťazom je súťažiaci hráč, ktorý dostane najmenej gólov.Hru zahajuje rozhodca, ktorý tiež rieši priestupky a tresty hráčov.Bola vytvorená hemá miestnosť (obr. 2) na loptovú odrážaciu športovú hru určenú na dosiahnutie psychickej pohody pri znižovaní nadváhy pre deti i dospelých podľa tohto technického riešenia. Herná miestnost je určená pre dve družstvá a družstvo tvoria štyria hráči.Hemú miestnosť tvori miestnost o rozmeroch pôdorysu 6 x 12 m a výške 3 m. Všetky vnútorné strany štyroch obvodových stien, podlaha a strop sú odrazovými plocharni 1. Spodná časť miestnosti je vyložená tridsaťšesť časťami zápasníckej žinenky, ktorá má rozmery 2 x l m a hrúbku 10 cm. Povrch týchto tridsaťšesť dielov je pokrytý koženou plachtou o rozmeroch 6 m x 12 m kotvenou po všetkých štyroch stranách. Vnútorné strany dvoch vzdialenejších protiľahlých obvodových stien majú v strede bránku 2, ktorej šírka je 2 m a výška 1 m. Povrch bránky 2 tvoria dotykové senzory, ktoré zaznamenávajú dotyk lopty. Povrch bránky 2 je pre lepšie odlíšenie natretý červenou farbou. Dotykové senzory sú napojené na svetelný ukazovateľ skóre. Osvetlenie je zabezpečené vonkajšími oknami. V jednej obvodovej stene je vložené nerozbitné sklo pre hlavného a pomocného rozhodcu.Vykurovanie je zabezpečené vzduchotechnikou a vetranie vetracími otvonni vo vonkajšej stene. Dvere boli použité atypické, licujúce so stenou. Všetky vybavovacie prvky sú zabudované do obvodových stien,podlahy a stropu, pričom ich povrch vrátane ich spoju s odrazovou plochou 1 sú v jednej rovine s odrazovou plochou 1 tej obvodovej steny, podlahy a stropu v ktorej sú uložené.Hraciu miestnost je možné rozdeliť demontovateľnou priečkou 3 na dve rovnaké miestnosti so štvorcovým pôdorysom, ktoré je možné použiť ako samostatné herné miestnosti.Hráči sa pri hre pohybujú kľačmo (na kolenách) s oporou alebo bez opory rúk, v ľahu (plazením vpred),kotúľmi vpred a vzad. Hráč brání vlastnú bránu celým telom, môže sa hodiť V obrannej činnosti. Preto je potrebné opatrit povrch podlahy tlrniacim materiálom.Hráči odrážajú loptu len otvorenou dlaňou alebo jej zadnou časťou. Snažia sa dat protihráčom maximálny počet gólov. Víťazom je družstvo, ktoré dostane menej gólov.Hru zahajuje rozhodca a tiež rieši priestupky a tresty hráčov.Priemyselná využiteľnost tohto technického riešenia je zrejmá. Herná miestnosť podľa tohto technického riešenia je možné využiť v ozdravovniach zaoberajúcich sa obezitou, vo fitnes centrách, v zdravotníctve,v rekreačných zariadeniach, v školách a pod.1. Hemá miestnost na loptovú odrážaciu športovú hru vybavená osvetlením, vetraním, svetelnou tabuľou s ukazovateľom skóre, prípadne vykurovaním a oknom pre rozhodcov, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že pozostáva zo 6 odrazových plôch (l), ktoré sú tvorené vnútomýmj stranami štyroch obvodových stien, podlahy a stropu a povrch podlahy je vybavený tlmiacim materiálom s odrážavým povrchom, z dvoch až štyroch brànok (2), každú z bránok (2) tvorí povrch vymedzenej časti vnútomej strany obvodovej steny, ktorá je vybavená dotykovýrni senzormi Spojenými so svetelnou tabuľou ukazovateľa skóre, pričom svietidlá, prvky na vetranie, vchodové dvere, povrch podlahy, dotykové senzory, prípadne prvky na vykurovanie, okno pre rozhodcu a vybavovacie prvky sú zabudované a/alebo uložené V obvodových stenách, podlahe a strope, pričom ich povrch vrátane ich spoju s odrazovou plochou (1) sú v jednej rovine s odrazovou plochou (l) tej obvodovej steny, podlahy a stropu v ktorej sú uložené.2. Hemá miestnosť podľa nároku l, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že povrch vyrnedzenej časti vnútornej strany obvodovej steny, ktorý tvori bránku (2) je farebne odlíšený od zvyšnej časti povrchu obvodovej steny.3. Hemá miestnost podľa nároku l a 2, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že jej pôdorys má tvar štvorca s dĺžkou obvodových stien od 4 do 6 m a výškou od 2,5 do 3 m.4. Hemá miestnosť podľa nároku l a 2, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že jej pôdorys má tvar obdĺžnika, pričom dĺžka kratších obvodových stien je od 4 do 6 m a dĺžka dlhších obvodových stien od 8 do 12 m a výškaje od 2,5 až 3 m.5. Hemá miestnosť podľa nároku l, 2 a 4, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , žeje vybavená demontovateľnou priečkou (3).6. Hemá miestnost podľa nároku l až 5, v y z n a č uj ú c a s a t ý m, že podlaha je vytvorená zo žineniek na úpolové športy a tieto sú potiahnuté plachtou s odrážavýrn povrchom kotvenou po všetkých štyroch stranách.7. Hemá miestnosť podľa nároku l až 6, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že bránka (2) má rozmery šírky od 1,5 do 2 m a výšky od 0,75 do l m.

MPK / Značky

MPK: A63C 19/00, A63B 71/04

Značky: miestnosť, herná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4983-herna-miestnost.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Herná miestnosť</a>

Podobne patenty