Zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu vhodného na použitie ako vinutého prekrývacieho nárazníka

Číslo patentu: U 4935

Dátum: 07.01.2008

Autori: Šuriová Viera, Mihálik Peter, Ondáš Miroslav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SLOVENSKÁ REPUBLIKA r(ll) Číslo dokumentu SK K UZITKOVEMU VZORU 4935(22) Dátum podania prihlášky 15. 2. zooo | (51) Int- Cl (2006)(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 15. 11. 2007 B 291) 30/38(31) Číslo prioritnej prihlášky PP 5013-2005 Í R 29 C 47/02 ÚRAD (32) Dátum podania plioritnej prihlášky 18.2. 2005 I PRIEMYSELNÉHO (33) Krajina alebo regionálna VLASTNÍCTVA organizácia priority SK | SLOVENSKEJ REPUBLIKYVestník UPV SR č. 1/2008úžitkového vzoru verejnosti 15. 11. 2007(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky(54) Názov Zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu vhodného na použitie ako vinutěho prekrývacieho nárazníkaTechnické riešenie sa týka zariadenia na prípravu pogumovaného textilného kordu používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov, kde príprava pogumovaného textilného kordu sa uskutočňuje prostredníctvom pogumovania jednotlivých textilných vlákien, ktorých adhézia je upravená aplikáciou plazmy.Doteraj ší stav technikyV procese výroby radiálnych autoplášťov, vinutý prekrývací nárazník nazývaný aj špirálový nárazník ako súčasť nárazníkového obalu výrazne zlepšuje úžitkové vlastnosti radiálnych autoplášťov. Vinutý prekrývací nárazník je vlastne pás pogumovaného textilného kordu určitej šírky (obvykle l až 20 mm), ktorý sa v konfekčných linkách na výrobu autoplášťov špirálovo navíja na predchádzajúce nárazníkové vrstvy nárazníkovobehúňového obalu. Pozitívny účinok použitia vinutého prekrývacieho nárazníka v autoplášti sa prejavuje najmä V znížení valivého odporu pneumatiky, zvýšení jej vyskokorýchlostnej výkonnosti a zvýšení riadiaceho výkonu a životnosti.Vlastná príprava vinutého prekrývacieho náraznika pozostáva z pogumovania textilného kordu a následných operácií. Textilný kord je však pred pogumovaním nevyhnumé chemicky upraviť tak, aby získal dostatočnú adhéziu, potrebnú pre kvalitný proces pogumovania. Následne dochádza k pozdĺžnemu rozrezávaniu pogumovaného textilného kordu na ñnálnu šírku. Rozrezávanie sa obvykle uskutočňuje v dvoch stupňoch. Chemická úprava textilného kordu je spojená s výraznými negatívnymi vplyvmi na životné prostredie a zvyšuje celkové náklady na prípravu vinutého prekrývacieho nárazníka.Doposiaľ známe zariadenia na prípravu pogumovaného textilného kordu, vhodného na výrobu vinutého prekrývacieho nárazníka, využívajú trojstupňový spôsob výroby vinutého prekrývacieho nárazníka. Najskôr dochádza k pogumovaniu textilného kordu obvykle na 4 valcovom pogumovacom zariadení. Textihiý kord vstupujúci do pogumovacieho zariadenia je chemicky adhezívne upravený. Adhézia je nevyhnutná pre dokonalý pogumovací proces a výsledné kvalitatívne vlastnosti pogumovaného textilného kordu, ako aj vyrobených plášťov. Po pogumovaní sa pogumovaný textilný kord navíja do cievok, ktoré sú vstupom druhého stupňa.Druhý stupeň pozostáva z ďalšieho zariadenia - rozrezávačky pogumovaného textilného kordu na šírku cca SO až 100 mm. Po pogumovaní sa pogumovaný textilný kord navíja do cievok, ktoré sú vstupom tretieho stupňa, Následne cievky s pogumovaným kordom rozrezávajú v treťom stupni, ktoré pozostáva z ďalšieho rozrezávacieho zariadenia, kde rozrezávaním vzniká finálna šírka vinutého prekrývacieho nárazníka, ktorý sa navíj a na cievky a následne sa využíva v konfekčných linkách.Nevýhodou uvedeného spôsobu prípravy pogumovaného textilného kordu pre vinutý prekrývací nárazník sú vyššie výrobné náklady vyplývajúce z vyššej ceny adhezívne upraveného textilného kordu, nutnosti obsluhy príslušných zariadení, manipulácie s materiálovými cievkami, vyššia energetická náročnosť ako i negatívny vplyv na životné prostredie.Ďalšie známe zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu pozostáva z jednostupňovej metódy. Zariadenie pozostáva z odvíjacích staníc jednotlivých kordových nití, extrúdera, rozrezávačky a navíjačiek. Kordové nite potom vstupujú do hlavy priečne uloženého extrúdera, kde je pás vstupujúcich nití pogumovávaný. Jednotlivé kordové nite vstupujúce do pogumovacieho zariadenia sú chemicky adhezívne upravené. Adhézia je nevyhnutná pre dokonalý pogumovací proces a výsledné kvalitatívne vlastnosti pogumovaného textilného kordu. Po pogumovaní sa pogumovaný textilný kord, rozrezáva na finálnu šírku, navíja sa do cievok a následne sa využíva v konfekčných linkách.Nevýhodou uvedeného spôsobu prípravy pogumovaného textilného kordu sú vyššie výrobné náklady vyplývajúce z vyššej ceny adhezívne upravených kordových nití ako i negatívny vplyv na životné prostredie.Riešením tohto problému je zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu, kde pogumovaný textílný kord sa pripravuje prostredníctvom priameho pogumovania textilných vlákien priečne uloženým extrúderom, pričom adhézia textilných vlákien pred pogumovaním je upravená aplikáciou plazmy.Uvedené nevýhody zariadení na prípravu pogumovaného textilného kordu používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov sú odstránené technickým riešením zariadenia podľa vynálezu, ktorého podstatou je, že pozostáva zo sekcie odvíjacích staníc jednotlivých kordových nití, plazmovej jednotky, priečne uloženého pogumovacieho extľúdera, chladiacej jednotky, pozdĺžneho rozrezávacieho zariadenia a sekcie navíjacích stanícSekcia navíjacích staníc zariadenia podľa tohto technického riešenia môže zahmovať rovnaký alebo menší počet staníc na navíjanie pogumovaného textilného kordu ako má sekcia odvíjacích stanic jednotlivých kordových nití.Jednotlivé adhézne neupravené kordové nite sú odvíjane z odvíjacích staníc a vstupujú do plazmovej jednotky. V plazmovej jednotke dochádza pomocou nízkoteplotnej plazmy k úprave povrchovej vrstvy kordových nití, čo má za následok zvýšenie adhézie potrebnej k následnému pogumovaniu kordových nití. Po výstupe z plazmovej jednotky, adhezívne povrchovo upravené kordové nite vstupujú do hlavy priečne uloženého extrúdera, kde dochádza k ich pogumovaniu gumovou zmesou. Pogumovaný pás textilného kordu príslušnej šírky postupuje k chladiacej jednotke, kde dochádza k jeho ochladeniu. Následne je pogumovaný textilný kord pozdĺžne rozrezávaný na ñnálnu šírku a jednotlivé pásiky pogumovaného textilného kordu sú navíjané V navíjacích staniciach na cievky.Výhodou uvedeného zariadenia na prípravu pogumovaného textilného kordu vhodného na použitie ako vinutého prekrývacieho nárazníka je, že jeho využitím sa dosiahne zníženie nákladov na kord, zníženie energetických nákladov, zvýšenie efektívnosti výrobného procesu, zníženie hmotnosti autoplášťov ako aj pozitívny účinok na životné prostredie.Prehľad obrázkov na výkreseZariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu, vhodného na použitie ako vinutého prekrývacieho nárazníka, používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov podľa technického riešenia je bližšie vysvetlené na priloženom výkrese, kde je schernaticky znázomené zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov, kde príprava pogumovaného textilného kordu sa uskutočňuje prostredníctvom pogumovania jednotlivých textilných vlákien, ktorých adhézia je upravená aplikáciou nízkoteplotnej plazmy.Príklad uskutočnenia technického riešeniaZariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov spočíva vtom, že pozostáva zo sekcie 1 odvíjacích staníc jednotlivých kordových nití, plazmovej jednotky 2,priečne uloženého pogumovacieho extrúdera 3, chladiacej jednotky 4, pozdĺžneho rozrezávacieho zariadenia 5 a sekcie 6 navíjacích staníc pogumovaného textilného kordu.Jednotlivé adhézne neupravené kordové nite sú odvijané z odvíjacích staníc sekcie 1 a vstupujú do plazmovej jednotky 2. V plazmovej jednotke 2 dochádza pomocou nízkoteplotnej plazmy k úprave povrchovej vrstvy kordových nití, čo má za následok vytvorenie adhézie potrebnej k následnému pogumovaniu kordových nití. Po výstupe z plazmovej jednotky 2, kordové nite s adhezívnou vrstvou vstupujú do hlavy priečne uloženého extrúdera 3, kde dochádza k ich pogumovaniu gumovou zmesou. Pogumovaný pás textilného kordu šírky 40 mm postupuje k chladiacej jednotke 4, kde dochádza k jeho ochladeniu. Následne je pogumovaný textilný kord pozdĺžne rozrezávaný na 4 časti na finálnu šírku v tomto pripade 10 mm v rozrezávačke 5 a jednotlivé polotovary vinutých prekrývacích nárazníkov sú navíjané na cievky v navíjacích staniciach sekcie 6. Nominálna rýchlosť pogumovanía bola 25 rn/min.Spôsob podľa technického riešenia je využiteľný v gumárenskom priemysle pri výrobe radiálnych autoplášťov.l. Zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu vhodného na použitie ako vinutého prekrývacieho nárazníka používaného pri výrobe radiálnych autoplášťov, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo sekcie (l) odvíjacích staníc jednotlivých kordových nití, plazmovej jednotky (2), priečne uloženého pogumovacieho extrúdera (3), chladiacej jednotky (4), pozdĺžneho rozrezávacieho zariadenia (5) a sekcie(6) navíjacích staníc pogumovaného textilného kordu zostavených za sebou v uvedenom poradí.2. Zariadenie podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sekcia (6) navíjacích stanic má rovnaký počet staníc na navíj anie pogumovaného textilného kordu ako sekcia (l) odvíj acich staníc jednotlivých kordových nití.3. Zariadenie podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že sekcia (6) navíjacích staníc je vybavená menším počtom staníc na navíjaníe pogumovaného textilného kordu ako sekcia (l) odvíjacích staníc jednotlivých kordových nití.

MPK / Značky

MPK: B29D 30/38, B29C 47/02

Značky: textilného, nárazníka, přípravu, pogumovaného, zariadenie, prekrývacieho, použitie, vinutého, kordu, vhodného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4935-zariadenie-na-pripravu-pogumovaneho-textilneho-kordu-vhodneho-na-pouzitie-ako-vinuteho-prekryvacieho-naraznika.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na prípravu pogumovaného textilného kordu vhodného na použitie ako vinutého prekrývacieho nárazníka</a>

Podobne patenty