Nosič ťažkých bremien na závesnej dráhe

Číslo patentu: U 488

Dátum: 08.06.1994

Autor: Kaňák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (l l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA(IS) Druh dokumenm U Dátum podania 18.01.94 5 Číslo priorilnej prihlášky PUV 1524-93 (51) i Ci i Dátum priority 08.| 1.93 B 65 G 9/00 B 65 G 25/04 Krajina priority CZ ÚRAD Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 08.06.94 PRIEMYELNÉHO VLASTNICTVA(54) Názov Nosič ťažkých bremien na závesnej dráheNosič ťažkých bremien na závesnej dráheTechnické riešenie sa týka nosiča ťažkých bremien nazávesnej dráhe, určeného najmä pre banskú prevádzku.Bremená, hmotnost ktorých presahuje nosnosť dvojice vozíkov banskej závesnej dráhy sa doteraz prepravujú pomocou dvojice vahadiei zavesených svojimi koncami pod vozikmi. Zaťaženie sa tak rozloží pod štyri vozíky. Pokiaľ ani to-nestačí. použijú sa vahadíá zavesené pod. už spomínanými, primárnymi vahadiami.Pretože vahadiá sú spravidia vybavené rozmerným zdvíhacím mechanizmom a sú vždy umiestnené medzi nosné vozíky a bremeno,zmenšujú tak užitočný priestor pre ťažké a rozmerné bremená. Priestorové podmienky na trase prepravy potom vyžadujú demontáž napríklad sekcií posuvnej výstuže aíebo naopak vyžadujú budovanie inak neúčeine veľkých banských diei.V oboch prípadoch sa zvyšujú nákiady.Všetky opísané nevýhody odstraňuje nosič ťažkých bremien na závesnej dráhe, tvorený súpravou nejmenej dvoch nosných vozíkov, ktorého podstata spočíva v tom, že nosné vozíky sú opatrné priečnymi pevnými ramenami s dĺžkou porovnateľnou so šírkou dopravovaného bremena.Na koncoch priečnych pevných ramien po stranách bremena sú zavesené vahadlá.Vahadiá sú s výhodou opatrené priamočiarym hydromotorom.Nosič ťažkých bremien podľa tohto technického riešenia umožňuje dopravu rožmerných bremien, ktoré doteraz nebolo možné na závesnej dráhe dopravit.Prehľad obrázkov na vvkrese Prikľad uskutočnenia technického riešenia je na obr.1,ktorý predstavuje pohľad na časť súpravy vozíkov s vahadľami abremenom na dráhe koľmo na smer dopravy. Na obr.2 je pohľad na súpravu v smere dopravy.Prikľad uskutočnenia technického riešeniaNosič ťažkých bremien na závesnej dráhe podľa obr.1 apozostáva zo súpravy nosných vozíkov 1 posúvajúcich sa po nc nom profile závesnej dráhvNosné voziky 1 sú opatrené priečnymi pevnými ramenami Q s dĺžkou porovnateľnou so šírkou bremena 5 s úchytmi § pre zvisié reťaze Q. Na stranách bremena 1 sú na zvisľých reťaziach Q zakotvené vahadľá 1 s bremenovou reťazou Q, upevnenou uprostred, ktorá je podvľečená pod breme nom 1 alebo inak upevnená.Vahad 1 o 1 sa môže dopľniť priamočiarým hydromotorom gumožňujúcim zdvihanie aľebo spúšťania bremena 5 v mieste prekľadania.Nosič ťažkých bremien na závesnej dráhe tvorený súpravounajmenej dvoch nosných vozíkov, V y 2 n a č e n ý t y m,že nosné vozíky /1/ sú opatrené priečnymi pevnými ramenami /3/ s dĺžkou porovnateinou so šírkou bremena /4/.Nosič ťažkých bremien podľa nároku 1, v y 2 n a č e n ýt ý m, že na koncoch priečnych pevných ramien /3/ nastranách bremena /4/ sú zavesené vahadiá /7/.Nosič ťažkých bremien podľa nárokov 1 a 2, v y 2 n a c e n ý t ý m, že vahadiá /7/ sú opatrené priamočiarym

MPK / Značky

MPK: B65G 9/00, B65G 25/04

Značky: dráhe, bremien, závesnej, ťažkých, nosič

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u488-nosic-tazkych-bremien-na-zavesnej-drahe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nosič ťažkých bremien na závesnej dráhe</a>

Podobne patenty