Absorbér solárnej vákuovej trubice

Číslo patentu: U 4863

Dátum: 02.11.2007

Autor: Skalík Richard

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r 1 V SLOVENSKA REPUBLIKA (1 l c d°km° ÚŽITKOVÝ VZOR 4863(22) Dátum podania prihlášky 19. a. 2 on 7 (13) Dmh dokumentu U(24) Dátum nadobudnutia účinkov úžitkového vzoru 11. 9. 2007 (Sl) Im CIA (2006)(32) Dátum podania prioritnej prihlášky F 24 J 2/04(33) Krajina alebo regionálna organizácia priority ÚRAD , , . , . Datum oznámenia O zapise VLASTNÍCTVA úžitkového vzoru 2. 11. 2007 SLOVENSKEJ REPUBLIKy Vestmk UFV SR C. N 2007(47) Dátum zápisu a sprístupnenia úžitkového vzoru verejnosti 11. 9. 2007(62) Číslo pôvodnej prihlášky V prípade vylúčenej prihlášky(67) Číslo pôvodnej prihlášky vynálezu v pripade odbočenia 84-2007(86) Číslo podania medzinárodnej prihlášky podľa PCT(87) Číslo zverejnenia medzinárodnej prihlášky podľa PCT(54) Názov Absorbér solárnej vákuovej trubiceTechnické riešenie sa týka absorbéra solárnej vákuovej trubice. Patrí do oblasti strojárstva. Ide o zariadenie na zachytávanie slnečného žiarenia a jeho následnú premenu na tepelnú energiu. Absorbér je súčasťou sklenenej solámej vákuovej trubice, ktorá je jednotkou solámeho kolektora. Solárny kolektor je súčasťou solámeho systému na výrobu tepla.Jedným z druhov prevodníkov slnečného žiarenia na teplo sú sklenené trubice, obvykle kruhového prierezu, so zberačom tepla vnútri. Známe je súosové usporiadanie dvoch sklenených tmbic, utesnených na čelách. V priestore medzi trubicami je vytvorené vákuum. Absorbérom je vnútorná trubica, ktorá má na vonkajšej strane nanesený absorpčný náter, obvykle vo viacerých vrstvách. Teplo sa odoberá priamym stykom teplonosnej kvapaliny, ktorou býva napr. voda, s vnútomou sklenenou trubicou. Nevýhodou takého riešenia je praskanie najmä vnútornej trubice vplyvom termických šokov alebo mrazu. inou formou odberu tepla je vyhotovenie so zberačom v podobe jednej alebo viacerých rúrok z materiálu dobre vodivého teplo, napr. z medi alebo z hliníka, ktoré sú zasunuté do vnútra sklenenej trubice spolu s tvarovanými lamelami, väčšinou tiež z medi alebo hliníka. Lamely slúžia na prenos tepla zo sklenenej vnútomej trubice na rúrky. Rúrky môžu byť vyhotovené ako prietočné, keď sú cez čelné zátky vedene do trubice a von z nej a prechádza cez ne teplonosne médium,alebo tepelné (uzavreté), ktoré fungujú na princípe odparovanía a kolobehu kvapaliny v ich vnútri po nahriatí od absorbéra a následnom odovzdaní tepla na chladnejšej strane. Tepelná zberná rúrka je vyvedená cez zátku na jednom čele trubice. Nevýhodou tohto riešenia je, že vákuum, využité ako izolant, sa nachádza len medzi dvoma sklenenými trubícami. V priestore, z ktorého je teplo odoberané, sa vákuum ako izolácia nenachádza. Tým dochádza k únikom tepla, kondenzácii pár mútri trubice s následným poškodením celej sklenenej trubice. Ďalšou nevýhodou je nedokonalý styk tepelných rúrok vnútri trubice s absorbérom prostrednictvom tvarovaných lamiel.Iný typ solárnej trubice pozostáva z jednej sklenenej trubice, ktorej konce sú zataveně a absorbér aj tepelná zbemá rúrka (rúrky) sa nachádza v jej vnútri, kde je vytvorené vákuum ako izolácia. Zbemá rúrka je zalisovaná do absorbéra. Absorbér má rovinný alebo mierne zakrivený tvar, ktorý je po dĺžke trubice zvlnený. Absorbér je vyrobený zo zliatin medi alebo hliníka, alebo iného materiálu dobre vodiaceho teplo. Tento druh solámej sklenenej trubice má nevýhodu v tom, že vyrábané tvary absorbéra nedokážu efektívne zachytiť slnečné žiarenie počas celého dňa a ročného obdobia.Uvedené nedostatky odstraňuje predložené riešenie,ktorého podstata spočíva v tom, že adsorbér je vytvorený z tepelne dobre vodivého materiálu, napriklad z plechu, s nánosom absorpčného povlaku na povrchu. Absorbér je po dĺžke rovný alebo zvlnený. V priereze má tvar otvoreného alebo uzavretého obrazca alebo viacerých obrazcov, ktoré jednotlivo alebo spoločne vypĺňajú zväčša alebo celkom kruh rezu ohraničený stenou sklenenej trubice. Každý dielabsorbéra je spojený aspoň s jednou zbernou rúrkou. Absorbér a zbemá rúrka (zbemé rúrky) sú umiestnené vnútri sklenenej solámej trubice, v ktorej je vytvorené vákuum. Výhodou tohto absorbéra je schopnost dobre zachytávať slnečné žiarenie počas dňa V každom ročnom období.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie vysvetlené za pomoci obrázkov, kde obr. l predstavuje priečny rez solámou vákuovou trubicou s absorbérom v tvare dvoch uzavretých polkruhov a jednou zbernou rúrkou obr. 2 znázorňuje priečny rez solámou vákuovou trubicou v tvare dvoch otvorených polkruhov spojených svorkami a jednou zbemou rúrkou obr. 3 znázorňuje priečny rez solámou vákuovou trubicou s kruhovým absorbérom a dvoma zbemými rúrkami.V príklade uskutočnenia podľa obr. l je soláma vákuová trubica vytvorená z jednej sklenenej trubice 1, utesnenej na čelách zátkami (neznázomenými). Do trubice 1 je vložený kovový absorbér 2, ktorého povrch je v celej dĺžke potiahnutý absorpčným nánosom a zvlnený. Absorbér 2 má V reze tvar dvoch polkruhov s polometmi blízkymi vnútornému polomeru trubice 1, priložených k sebe rovinnýrni úsekmi a v nich spolu spojených. V strede rovinných úsekov je do absorbéra 2 nalisovaná kovová zbemá rúrka 3. Toto riešenie je rovnaké bez ohľadu na vyhotovenie zbemej rúrky 3. Tá môže byť uzavretá a vyvedená jedným čelom trubice 1, alebo prietočná a priebežná cez zátky na oboch čelách trubice 1, prípadne prietočná a zavedená i vyvedená tým istým čelom trubice l.V príklade uskutočnenia podľa obr. 2 je usporiadanie prvkov rovnaké ako v predchádzajúcom príklade. Absorbér 2 má v reze tvar dvoch otvorených polkruhov, ktorých otvorené konce sú spolu spojené svorkamí 4.V príklade uskutočnenia podľa obr. 3 má absorbér 2 kruhový prierez. Jeho povrch je zvlnený. Absorbér 2 je vložený do sklenenej solámej trubice 1 a má priemer blízky vnútomému priemeru trubice 1. Dve zbemé rúrky 3 sú vlisované do absorbéra 2 oproti sebe vo vzdialenosti jeho priemeru. Zberné rúrky 3 sú prietočné cez obe čelá solámej trubice 1. Môžu to byt aj rúrky prietočnć, zavedené i vyvedene cez jedno čelo solámej trubice 1. Po zostaveni zariadenia je v trubici 1 vytvorené vákuum.Slnečné žiarenie dopadá cez sklo trubice 1 na obvodovú plochu absorbéra 2 a premieňa sa na teplo. To sa v kove, z ktorého je absorbér 2 vyrobený, šíri a zohrieva tepionosne médium v prietočnej zbemej rúrke 3. V zohrievanej uzavretej zbemej rúrke 3 nastáva odparovanie uzavretej kvapaliny a kolobeh jej pár v tejto zbemej rúrke 3, ktoré odovzdávajú teplo V kondenzátore (neznázomenom), umiestnenom na vonkajšej strane trubice 1.l. Absorbér solámej vákuovej trubice, vložený do sklenenej trubice po jej celej dĺžke spolu s aspoň jednou zbernou rúrkou vyvedenou cez utesnené čelo trubice, v y značujúci sa tým, žejevytvorenýakojednodielny alebo ako viacdielny z tepelne dobre vodivého materiálu, výhodne z plechu, s nánosom absorpčného povlaku na povrchu a je po dĺžke rovný alebo zvlnený, pri SK 4863 Učom v priereze má jeho každý diel tvar otvoreného alebo uzavretého obrazca, pričom jednotlivo alebo v spojení s iným dielom je týmto obrazcom alebo obrazcami z väčšej časti alebo celkom vyplnený kruh priečneho rezu trubicou(l), límítovaný jej vnútorným priemerom.2. Absorbér solámej vákuovej trubice podľa nároku l,vyznačujúci sa tým, žeje spojenýaspoň raz aspoň s jednou zbemou rúrkou (3).

MPK / Značky

MPK: F24J 2/04

Značky: vákuovej, trubice, absorbér, solárnej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u4863-absorber-solarnej-vakuovej-trubice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Absorbér solárnej vákuovej trubice</a>

Podobne patenty