Sústava spätných zrkadiel

Číslo patentu: U 473

Dátum: 08.06.1994

Autor: Osvald Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

r (1 l) Číslo dokumentu SLOVENSKA REPUBLIKA , v ,(19) SK 473(3 l) Číslo priorilnej prihlášky 5) 7 c i(33) Krajina priority ÚRAD (45) Dátum zverejnenia zápisu vo Vestníku 08.06.94 PRIEMYSELNÉHO VLASTNICTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY(54) Názov Sústavn spätných zrkadielTechnické riešenie sa týka umiestnenia bočných spätnýchzrkadiel do ucelenćho komplexu pred hornú málo využivanú časťDotera ši stav technikDoposiaľ všeobecne uznávané miesta inštalácie bočných spätných zrkadiel/na rámy dveri/automobilov ovplyvňujú vzhľad priamúžasných tvarových variácii jednotlivých výrobkov viacerých vý robcov automobilov,Vodič predbiehajúceho alebo predbiehaného auątomobilu je viackrát počas týchto situácii nútený premiestniť pohľad oči 2 cesty pred sebou nabok do bočněho spätného zrkadla,čim je jeho sústredenie na priestor pred automobilom prerušovaná,Pritom vodič so slabšie vyvinutým periférnym videnim strácana niekoľko okamihov kontakt s priestorom pred automobilom, Podstata technického riešggłgPodstata riešenia je v umiestnení ľavého a pravého spätného zrkadla z bokov automobilu do uceleného komplexu pred predné okno eutcmobilu,Celý komplex spätného pohľadu sa skladá zo sústavy zrkadiel uložených v telese,ktoré je kotvenć ku skeletu strechy,Táto sústava umožni vodičovi prehlad po bokoch automobilu v hornej časti predného okna súčasne s pohľadom vpred. Teleso sústavy spätných zrkadiel trvale plnohodnotne zamedzujeoslneniu ako podľa potreby sklápané vnútorné tienidláPresklený Výrez v telese sústavy spätných zrkadiel umožňuje vo dičovi pohľad na svetelnú signalizáciu/semafor/na križovatkáchPrehľad obrázkov na výkreseNa obrázku v nárvse/pohľad vodiča vpred/je znázornená teleso sústavy spätných zrkadiel umiestnené pred predným oknom automobilu.v tomto pohlace sú vztanovými znaćkami označené znaky technického riešenia-ľavé zrkadlo príjmu obrazu,ľavé zrkadlo zvislého prevodu obrazu,ľavé zrkadlo obrazu,pravé zrkadlo prijmu obrazu,pravé zrkadlo obrazu a presklený výrez.V pôdoryse sú vzťahovými značkami označené aj dalšie znaky technického riešenia-pravé zrkadlo vodorovného prevodu,pravé zrkadlo zvislého prevodu a predné okno automobilu.V bokoryae sú znázornená znaky technického riešenia označené vzťehovými znečkemi ako na sused.Príklad úžitkového vzoru sústava spätných zrkadiel je znázornený na obrázkoch výkresu,Spätný pohľad vodiča na ľavú stranu automobilu sprostredkuje pred predné okno lg automobilu ľavé zrkadlo obrazu 3 po prevode ľavým zrkadlom zvielého prevodu obrazu § prijatý ľavým zrkadlom príjmu obrazu g.Spätný pohľad vodiča na pravú etranu automobilu sprostredkuje pred predné okno lg automobilu pravé zrkadlo obrazu § po prevode pravým zrkadlom zvislého prevodu Z a po prevode pravým zrkadlom vodorovného prevodu § prijatý pravým zrkadlom príjmu obrazu §.Sústava zrkadiel je uložená v telesa sústavy zrkadiel ł,ktoré má presklený Výrez Ě umožňujúci pohľad vodiča cez tieniace telesoústavy zrkadiel 1 na evetainú signalizáciu na križovatkách.sústava spätných zrkadiel nahradzajüca spätné zrkadláumiestřované spravidla po bokoch automobilu na rámy dverivvna Hňh 9 ca łún šà ňntrndpo obsah stranách prenosom oboch apätnýcha pravýmfog zrkadlom çbrazu cez sústavu zrkadiel v telaändo hornej časti red predné okno/10/,

MPK / Značky

MPK: B60R 1/08

Značky: spätných, zrkadiel, sústava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/5-u473-sustava-spatnych-zrkadiel.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Sústava spätných zrkadiel</a>

Podobne patenty